18.06.2014

Yhteisöviestinnän opetussuunnitelma 2012 - 2015

Yhteisöviestintä (Organizational Communication and Public Relations) tutkii viestintää työyhteisöissä sekä erilaisten organisaatioiden ja sen sidosryhmien välillä.

Yhteisöviestinnän opiskelu antaa opiskelijalle valmiudet ymmärtää ja suunnitella viestintää strategisella tasolla organisaation toiminnassa. Opinnoissa opitaan hyödyntämään yhteisöviestinnän teoriaa ja malleja viestinnän arjessa, analysoimaan viestintäprosesseja sekä luomaan viestintäkampanjoita. Pääpaino opinnoissa on organisaatioviestinnän johtamisessa ja kokonaisvaltaisessa hallinnassa. Näkökulma sisältää vuorovaikutteisen lähestymisen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Keskeisiä aiheita ovat strateginen viestintä, suhdetoiminnan teoria, sisäinen viestintä ja muutos, maine, teemojen hallinta, mediasuhteet ja markkinointiviestintä.

Yhteisöviestinnän opinnot valmentavat opiskelijoita toimimaan viestinnän ammattilaisina yrityksissä, julkisella sektorilla, järjestöissä, tutkimusyhteisöissä, viestintätoimistoissa tai itsenäisinä konsultteina. Työtehtävinä tämä tarkoittaa tiedottajan tehtävien hoitamista, viestinnän suunnittelua, toteuttamista ja arviointia sekä asiantuntijatehtäviä esimerkiksi mediasuhteiden hallinnassa, median sisältöjen luomisessa, tapahtumien koordinoinnissa, tutkimuksessa, konsultoinnissa ja viestinnän ohjeistamisessa.

Tutkintojen rakentuminen pääaineena yhteisöviestintä

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) 180 op

Kieli- ja viestintäopinnot
10 op
Viestinnän ja median perusopinnot
25 op
Yhteisöviestinnän aineopinnot
55 op
Sivuaineopinnot 90 op
- Vähintään yksi perusopintokokonaisuus

- Muita sivuaineita ja/tai valinnaisia opintoja

 

Yhteisöviestinnän opiskelijoiden kieli- ja viestintäopinnot HuK-tutkinnossa 10 op

Äidinkielen viestintä
3 op
- Yhteisöviestinnän tutkimusviestintä

Kypsyysnäyte (maturiteetti)
1 op
Toinen kotimainen kieli
3 op
Vieras kieli
3 op

 

Filosofian maisterin tutkinto 120 op

Yhteisöviestinnän syventävät opinnot
80 op
- Pro gradu -tutkielma 40 op

- Muut syventävät opinnot 40 op

Muut opinnot
40 op
- Esim. sivuaineita, pääaineen täydentäviä tai valinnaisia opintoja

Pro gradu -tutkielman tiivistelmä on maisterin tutkintoon vaadittava kypsyysnäyte (maturiteetti).


Opintojen alussa tehdään opintojakso:

VIEY010 Opintojen suunnittelu 1–2 op

Opiskelija
- osaa laatia oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa (hops)
- aktivoituu oman asiantuntemuksensa kehittämisessä
- perehtyy yliopistoyhteisön toimintakulttuuriin ja tuntee omat oikeutensa ja velvollisuutensa
- hallitsee yliopisto-opintojen edellyttämiä tiedonhallinta- ja opiskelutaitoja
- motivoituu kehittämään oppimistaitojaan.
Opiskelutapa: Luennot, ryhmätapaamiset, ohjaus ja hops.
Arviointi: hyväksytty
Ajoitus: 1. vuosi (1.–2. periodi)

Täydentävät opinnot suoraan maisteriopintoihin valituille opiskelijoille

Suoraan maisteriopintoihin valitut opiskelijat suorittavat täydentävinä opintoina henkilökohtaisesti sovittavat aineopintojen opintojaksot. Täydentävät opinnot suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä opiskeluvuonna. Täydentävät opinnot koostuvat 1–5 seuraavasta kurssista:
- YVIA314 Yhteisöviestinnän ajattelun ja teorioiden kehitys 4 op
- YVIA311 Maine, organisaatiokuva ja kriisiviestintä 5 op
- YVIA321 Integroitu viestintä 5 op
- VIEA010 Tutkimuskurssi 5 op
- YVIA103 Kandidaattiseminaari / maisteriopiskelijoiden täydentävä seminaari 4 op

Opintokokonaisuuksien osaamistavoitteet

Viestinnän ja median perusopinnot 25 op

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija
- tuntee viestintätieteiden erityisluonteen tieteenaloina ja osaa hahmottaa viestinnän ja median ilmiöitä yhteiskunnassa
- ymmärtää teknologiavälitteisen viestinnän merkityksen mediamaiseman murrokselle ja hahmottaa murroksen taustalla olevat keskeiset median kehityslinjat
- ymmärtää vaikuttamisen ja argumentoinnin perusteet ja pystyy arvioimaan vaikuttamaan pyrkivää viestintää
- tuntee keskeiset organisaatio- ja ryhmäviestinnän käsitteet ja osaa tarkastella työelämää viestintä- ja vuorovaikutusilmiöiden näkökulmasta
- osaa kriittisesti analysoida mediasisältöjä ja journalistisia tuotteita
- ymmärtää viestintäetiikan merkityksen.

Yhteisöviestinnän aineopinnot 55 op

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija
- tuntee yhteisöviestinnän teoreettiset osa-alueet, niiden keskinäiset suhteet ja yhteydet sidosryhmien tarpeiden kanssa
- ymmärtää tutkimuksen tekemisen periaatteet ja osaa soveltaa niitä omassa tutkielmassa
- ymmärtää eettisen pohdinnan tärkeyden ja osaa tehdä eettisesti kestäviä ratkaisuja
- pystyy toteuttamaan viestintäprojekteja ja osaa analysoida mediasuhteita ja sosiaalista mediaa
- hallitsee keskeiset tiedottajan työssä tarvittavat käytännön taidot
- ymmärtää ja osaa analysoida viestintäprosesseja ja teemoja organisaatioiden sisäisissä ja ulkoisissa toimintaympäristöissä

Yhteisöviestinnän syventävät opinnot 80 op

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää viestinnän tuoman lisäarvon organisaatioiden pitkän aikavälin tavoitteille ja strategioille
- tunnistaa organisaatioiden toimintaympäristön muodostavat verkostot ja toimintaympäristöön vaikuttavat tekijät sekä ymmärtää miten viestinnällä voidaan auttaa muutos- ja kriisitilanteita
- osaa yhdistää ja soveltaa asiantuntemustaan, viestinnän teorioita ja alan tutkimustuloksia toimiessaan viestinnän tehtävissä sekä kehittää omaa osaamistaan
- ymmärtää viestinnän prosesseja, osaa ohjeistaa viestintää ja toteuttaa innovaatio- ja kehittämishankkeita, luotausta ja auditointeja sekä tulkita niiden tuloksia
- ymmärtää yhteisöviestinnän tutkimuksen kehityslinjoja sekä osaa ratkaista tulevaisuuden ongelmia ja haasteita käytännössä
- pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteisöviestinnän alan tutkimuksen ja omaa valmiudet yhteisöviestinnän jatko-opintoihin.

Viestinnän ja median perusopinnot 25 op

VIEP012 Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen 5 op

Opiskelija
- ymmärtää, mikä on viestintä- ja vuorovaikutusprosessi ja millaisista tekijöistä se rakentuu
- tuntee viestinnän malleja ja osaa vertailla niitä
- tuntee viestinnän merkkijärjestelmät
- ymmärtää, miten ihminen havaitsee, vastaanottaa ja tulkitsee viestintää
- ymmärtää, millaisen tutkimuskohteen viestintä ja media muodostavat
- tietää tieteellisyyden kriteerit ja tuntee tieteellisen tutkimuksen peruskäsitteet
- osaa erottaa tieteellisen tekstin muista teksteistä ja tuntee tieteellisen kirjoittamisen perusteet
- tuntee viestintätieteiden keskeiset tieteelliset julkaisut ja löytää oman alansa tutkimustietoa
- arvostaa tieteellistä tietoa ja sen sovellusmahdollisuuksia
- tuntee viestintäetiikan peruskäsitteet.
Opiskelutapa: Kurssi, oheiskirjallisuus ja oppimistehtävät.
Kirjallisuus: Kunelius, Viestinnän vallassa (5.–8.p.); Ruben & Stewart, Communication and Human Behavior (5. p.)
Arviointi: 0–5
Suorituskieli: suomi
Suositus ajoituksesta: 1. vuosi (1. periodi)

VIEP050 Mediamaiseman murros 5 op

Opiskelija
- osaa arvioida viestinnän ja median merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa
- ymmärtää teknologiavälitteisen viestinnän merkityksen yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnalle
- tuntee median ja journalismin keskeiset kehityslinjat keskiajalta nykypäivään sekä niiden taustatekijät
- tuntee nykyisen länsimaisen mediajärjestelmän sekä osaa analysoida sen todennäköisiä kehityssuuntia
- ymmärtää sosiaalisen median aseman ja merkityksen mediajärjestelmän osana ja muutostekijänä
- tuntee keskeisiä teknologiavälitteisen viestinnän teorioita
- tuntee verkkoviestinnän eettiset ja juridiset normit.
Opiskelutapa: Luennot ja oheiskirjallisuus.
Kirjallisuus: Mandiberg (toim.), The social media reader; Suominen, Östman, Saarikoski ja Turtiainen: Sosiaalisen median lyhyt historia (2013); Vehkoo, Painokoneet seis. Kertomuksia uuden journalismin ajasta
Arviointi: 0–5
Suorituskieli: suomi
Suositus ajoituksesta: 1. vuosi (1.–2. periodi)

VIEP030 Viestintä ja vaikuttaminen 5 op

Opiskelija
- tuntee vaikuttamiseen ja argumentointiin liittyvät peruskäsitteet, keskeiset vaikuttamisen teoriat ja pystyy arvioimaan ja vertailemaan niitä
- pystyy arvioimaan, missä määrin ja millaisin ehdoin vaikuttamaan pyrkivällä viestinnällä voidaan muuttaa uskomuksia, arvoja, käyttäytymistä tai asenteita
- osaa tarkastella ja analysoida vaikuttamaan pyrkivää viestintää erilaisista teoreettisista ja eettisistä lähtökohdista
- tietää, miten vaikuttamispyrkimyksiä voidaan havaita ja arvioida.
Opiskelutapa: Kurssi ja/tai kirjallisuus.
Kirjallisuus: Rieke & Sillars, Argumentation and critical decision making (4. painos tai uudempi, osin) sekä toinen seuraavista Larson, Persuasion (10. tai uudempi painos) tai Stiff & Mongeau, Persuasive communication (2. painos)
Arviointi: 0–5
Suorituskieli: suomi
Suositus ajoituksesta: 1. vuosi (2.–3. periodi)

VIEP060 Työelämän viestintä 5 op

Opiskelija
- tuntee keskeiset organisaatioviestinnän käsitteet ja organisaatioteoriat
- tuntee keskeiset ryhmän vuorovaikutuksen teoriat ja tunnistaa tuloksellisen tiimityön lähtökohtia
- ymmärtää vuorovaikutustaitojen merkityksen työelämässä
- ymmärtää työelämän diversiteetin tuomat haasteet ja mahdollisuudet yhteistyölle
- osaa tarkastella työhyvinvointia viestinnän ja vuorovaikutuksen näkökulmasta
- ymmärtää eettisten normien ja eettisen harkinnan merkityksen työssä ja työyhteisössä.
Opiskelutapa: Kurssi ja/tai kirjallisuus.
Kirjallisuus: Brilhart & Galanes, Effective group discussion (11. tai uudempi painos); Miller, Organizational communication (4. tai uudempi painos)
Arviointi: 0–5
Suorituskieli: suomi tai englanti
Suositus ajoituksesta: 1. vuosi (2. periodi)

VIEP070 Media-analyysi ja -kritiikki 5 op

Opiskelija
- tuntee median ja journalismin analyysin ja kritiikin keskeiset näkökulmat ja teoreettiset käsitteet
- ymmärtää median ja journalismin yhteiskunnalliset tehtävät, merkityksen ja vaikutusvallan
- tuntee median ja journalistisen työprofession ihanteet, käytännöt ja niiden muutosprosessin
- osaa eritellä ja analysoida journalistista aineistoa teoreettisten käsitteiden ja tutkimustiedon avulla
- ymmärtää mediasisältöjen luonteen merkityksiä rakentavina esityksinä
- omaksuu mediakriittisen ajattelutavan ja osaa soveltaa sitä median sisältöjen tulkintaan.
Opiskelutapa: Kurssi ja/tai kirjallisuus.
Kirjallisuus: Kantola, Moring, Väliverronen (toim.), Media-analyysi: tekstistä tulkintaan; Kivikuru, Luostarinen & Ukkola (toim.), Sopulisilppuri: mediakritiikin näkökulmia; Mustonen, Mediapsykologia; Mörä, Salovaara-Moring, Valtonen (toim.), Mediatutkimuksen vaeltava teoria; Väliverronen (toim.), Journalismi murroksessa
Arviointi: 0–5
Suorituskieli: suomi
Ajoitus: 1. vuosi (3. periodi)

Yhteisöviestinnän aineopinnot 55 op

YVIA305 Julkisuustyö ja organisaatioviestintä 5 op

Opiskelija
- osaa määritellä ulkoisen viestinnän ja julkisuustyön ja tuntee ulkoiseen viestintään ja julkisuustyöhön (Public Relations) liittyvät peruskäsitteet ja teoriat
- tietää ulkoisen viestinnän toimijat, tehtävät ja tavoitteet
- ymmärtää sosiaalisen median ja sen sovellusten roolin julkisuustyössä
- on tutustunut julkisuustyön erikoisalueisiin (markkinointiviestintä, mainonta, kriisiviestintä, mediasuhteiden hoitaminen, lobbaus ym.).
Opiskelutapa: Kurssi, tentti ja kurssityö ja/tai kirjallisuus.
Kirjallisuus: Tench & Yeomans, Exploring Public Relations
Arviointi: 0–5
Suorituskieli: suomi
Suositus ajoituksesta: 1. vuosi

YVIA339 Kirjoittaminen viestintäammattilaisen työssä 5 op

Opiskelija
- ymmärtää eri konteksteja ja tehokeinoja viestintäammattilaisen kirjoittamisessa
- osaa kirjoittaa erityyppisiä tekstejä eri medioihin ja eri sidosryhmille
- osaa kirjoittaa sujuvaa ja perusteltua ammatillista tekstiä
- osaa tekstillään sitouttaa lukijoita ja pitää yllä mielenkiintoa.
Opiskelutapa: kurssi ja kurssityö ja/tai kirjallisuus
Kirjallisuus: Kurssimateriaali.
Arviointi: 0–5
Suorituskieli: suomi
Suositus ajoituksesta: 1. tai 2. vuosi

YVIA322 Mediasuhteet 4 op

Opiskelija
- ymmärtää sekä perinteisen että uuden mediajulkisuuden rakentumismekanismeja ja tuntee organisaatioiden mediayhteistyön
- tuntee median toimintatavat, oikeudet, velvollisuudet ja tuotokset, osaa ennakoida sen tiedontarpeet ja osaa hyödyntää näitä taitoja suunnitellessaan ja valmistellessaan lausuntoja, lehdistö- ja uusmediatiedotteita ja –tilaisuuksia
- osaa valmistella toteuttaa ja arvioida mediahaastattelun tai –tilaisuuden organisaation edustajana sekä osaa neuvoa organisaatioiden edustajia.
Opiskelutapa: Kurssi ja press briefing -tehtävä ja/tai kirjallisuus.
Kirjallisuus: Juholin & Kuutti, Mediapeli, anatomia ja keinot; Kuutti, Mediakierre, selviytyminen kielteisessä julkisuudessa
Arviointi: 0–5
Suorituskieli: suomi
Suositus ajoituksesta: 2. vuosi

VIEA050 Viestinnän normit ja etiikka 3 op

Opiskelija
- tuntee keskeiset joukkoviestintää, journalismia ja tiedottamista säätelevät lainkohdat ja eettiset periaatteet
- ymmärtää journalismin ja tiedottamisen itsesääntelyyn liittyvät normistot ja niiden tavoitteet sekä niiden merkityksen toimittajan ja tiedottajan työssä
- kykenee kriittisesti arvioimaan journalistin ja tiedottajan työtä ja sen tuloksia juridisesta ja eettisestä näkökulmasta.
Opiskelutapa: Kurssi ja/tai kirjallisuus.
Kirjallisuus: Mäntylä, Journalismin etiikka; Vuortama & Kerosuo, Viestinnän lait ja säännöt; Mäenpää, Julkisuusperiaate; Tyry-Salo, Kunnan viestintä; viestintää koskevaa lainsäädäntöä ja ohjeita.
Arviointi: 0–5
Suorituskieli: suomi
Suositus ajoituksesta: 1. vuosi

YVIA314 Yhteisöviestinnän ajattelun ja teorioiden kehitys 4 op

Opiskelija
- ymmärtää yhteisöviestinnän yhteydet muihin tieteenaloihin
- tuntee yhteisöviestinnän teorioiden taustalla vaikuttavia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja teorioita
- osaa analysoida yhteisöviestinnän prosesseja teoreettisesta ja käytännöllisestä näkökulmasta.
Opiskelutapa: Kurssi, kurssityö ja/tai kirjallisuus.
Kirjallisuus: Ihlen, van Ruler & Fredriksson (toim.), Public relations and social theory: Key figures and concepts; artikkelipaketti
Arviointi: 0–5
Suorituskieli: suomi
Suositus ajoituksesta: 2. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1. vuosi)

YVIA342 Organisaatiojulkaisun tuottaminen 5 op

Opiskelija
- ymmärtää organisaatiojulkaisemisen mahdollisuudet ja muutoslinjat sekä paperi- että verkkojulkaisemisessa
- osaa suunnitella organisaatiolehden konseptin
- osaa kirjoittaa, editoida ja taittaa jutun sekä suunnitella kuvituksen organisaatiojulkaisuun
- osaa työskennellä työryhmässä ja arvioida organisaatiojulkaisua ja sen tuottamisprosessia kokonaisuutena.
Opiskelutapa: Kurssi ja kurssityö ja/tai kirjallisuus.
Kirjallisuus: kurssimateriaali
Arviointi: 0–5
Suorituskieli: suomi
Suositus ajoituksesta: 1. tai 2. vuosi

YVIA321 Integroitu viestintä 5 op

Opiskelija
- ymmärtää integroidun viestinnän merkityksen organisaation tavoitteiden saavuttamisessa
- tuntee viestinnän osa-alueet (sisäinen viestintä, konserniviestintä, markkinointiviestintä) ja niiden keskinäiset suhteet
- osaa tehdä viestintäsuunnitelman.
Opiskelutapa: Suomenkielinen kurssi tai englanninkielinen kurssi Integrated Communication sekä tentti ja kurssityönä viestintäsuunnitelma, ja/tai kirjallisuus.
Kirjallisuus: Vos & Schoemaker, Integrated communication: Concern, internal and marketing communication; Ferguson, Communication planning: An integrated approach; Vos, Otte & Linders, Setting up a strategic communication plan.
Arviointi: 0–5
Suorituskieli: suomi tai englanti
Suositus ajoituksesta: 2. tai 3.vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1. vuosi)

YVIA311 Maine, organisaatiokuva ja kriisiviestintä 5 op

Opiskelija
- ymmärtää maineen ja imagon muodostumisen yleisöjen keskuudessa
- ymmärtää kriisien merkityksen maineelle
- osaa mitata mainetta ja imagoa sekä soveltaa tuloksia käytäntöön
- osaa mitata mainetta ja tulkita tuloksia organisaation strategiseksi kehittämiseksi.
Opiskelutapa: Englanninkielinen kurssi Reputation, Image and Crisis, lukemista sekä mittaustehtävä ja/tai kirjallisuus.
Kirjallisuus: Vos & Schoemaker, Monitoring public perception; Lehtonen, Julkisuuden riskit; artikkelipaketti.
Arviointi: 0–5
Suorituskieli: englanti
Suositus ajoituksesta: 3. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1. vuosi)

VIEA010 Tutkimuskurssi 5 op

Tavoite: Perehtyä viestinnän tutkimuksen käytänteisiin, aineistotyyppeihin, lähestymistapoihin ja tutkimusmenetelmiin.
Opiskelija
- tuntee laadullisen, määrällisen ja teoreettisen tutkimuksen ominaispiirteet ja peruskäsitteet
- ymmärtää tutkimusprosessin vaiheet ja tutkimuksen suunnittelun periaatteet
- osaa hahmottaa tutkimusongelman ja muodostaa tutkimuskysymyksiä
- tuntee erilaisia aineistonkeruutapoja
- tuntee laadullisen ja määrällisen analyysin periaatteet
- osaa arvioida tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä
- tuntee tutkimuseettiset periaatteet ja motivoituu noudattamaan niitä.
Opiskelutapa: Luennot, oheiskirjallisuus ja oppimistehtävät.
Kirjallisuus: Reinard, Introduction to communication research (4. p)
Arviointi: 0–5
Suorituskieli: suomi
Suositus ajoituksesta: 3. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1. vuosi)

YVIA103 Kandidaattiseminaari 4 op

Opiskelija
- tuntee yhteisöviestinnän tutkimusalana ja osaa laatia tieteellisen esitelmän aiheestaan
- on harjaantunut tieteelliseen ajatteluun ja keskusteluun
- osaa esitellä oman tutkimuksensa vertaisryhmälle, perustella tekemiään ratkaisuja ja arvioida työtään kriittisesti
- osaa opponoida ja käydä kriittistä keskustelua muiden esitelmistä
- osaa laatia kandidaatintutkielman
Opiskelutapa: Seminaarityöskentely.
Arviointi: 0–5
Suorituskieli: suomi
Suositus ajoituksesta: 3. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1. vuosi)

YVIA102 HuK-tutkielma 10 op

Opiskelija
- osaa suunnitella ja toteuttaa omaan aineistoon perustuvan tutkielman sekä arvioida tutkimusprosessia kriittisesti
- osaa hankkia oman tutkimuksen kannalta relevanttia tieteellistä tietoa
- osaa laatia tieteellisen tutkimusraportin omasta tutkielmasta
- osaa hyödyntää ohjausta ja ymmärtää sen merkityksen työn laadulle ja etenemiselle.
Opiskelutapa: Tutkielma kirjoitetaan kandidaattiseminaarin yhteydessä. Sivuaineopiskelijat eivät tee HuK-tutkielmaa
Arviointi: 0–5
Suorituskieli: suomi tai englanti
Suositus ajoituksesta: 3. vuosi

Yhteisöviestinnän syventävät opinnot 80 op

YVIS445 Viestintäammattilaisen profiilit 2 op

Opiskelija
- tietää millaista osaamista erilaisissa tehtävissä ja erilaisissa toimintaympäristöissä työskenteleviltä viestinnän ammattilaisilta odotetaan
- ymmärtää syvällisemmin eri sektoreiden organisaatioissa ja viestintätoimistoissa toimivien viestinnän asiantuntijoiden erilaisia profiileja
- vahvistuu oman ammattiprofiilinsa ja ammatti-identiteettinsä suhteen
- osaa reflektoida tähän mennessä oppimaansa ja hahmottaa, millaisia tietoja ja taitoja vielä tarvitsee.
Opiskelutapa: Kurssi ja projekti ja/tai kirjallisuus.
Kirjallisuus: Artikkelipaketti.
Arviointi: 0–5
Suorituskieli: suomi
Suositus ajoituksesta: 4. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1. vuosi)

YVIS412 Organisaatioiden toimintaympäristön luotaus 5 op

Opiskelija
- ymmärtää syvällisesti julkisen keskustelun viestintäprosesseja kuten kehystämistä, riskin havaitsemista ja mielipiteenmuodostusta
- osaa tunnistaa julkisen keskustelun osapuolet ja heidän tavoitteensa sekä tutkia keskustelun rakentumista
- osaa tehdä teema- tai sisällönanalyysia perinteisessä mediassa ja verkkomediassa käytävän julkisen keskustelun mittaamiseksi ja tulkitsemiseksi
- osaa antaa organisaatiolle tutkimukseen perustuvia strategisia suosituksia ja ohjeita.
Opiskelutapa: Englanninkielinen kurssi Monitoring and Perception Management sekä empiirinen tutkimus ja/tai kirjallisuus.
Kirjallisuutta: Artikkelipaketti.
Arviointi: 0–5
Suorituskieli: suomi tai englanti
Suositus ajoituksesta: 4. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1. tai 2. vuosi)

YVIS413 Innovointi ja muutos organisaatioissa 5 op

Opiskelija
- ymmärtää miten innovointi ja muutos globaalissa ympäristössä edellyttävät uusia strategioita ja toimintatapoja viestinnän johtamiseksi
- ymmärtää viestinnälle asetettavia vaatimuksia kansainvälisissä organisaatioissa
- osaa tunnistaa ja kehittää kansainvälisen organisaation viestintää.
Opiskelutapa: Englanninkielinen kurssi Innovation and Change sekä tieteellinen essee ja/tai kirjallisuus.
Kirjallisuus: Artikkelipaketti.
Arviointi: 0–5
Suorituskieli: englanti
Suositus ajoituksesta: 4. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1.tai 2. vuosi)

YVIS411 Viestinnän johtaminen 5 op

Opiskelija
- ymmärtää syvällisesti, miten yhteisöviestinnän asiantuntija voi osallistua organisaation strategiseen suunnitteluprosessiin
- ymmärtää organisaation kokonaisstrategian luomisprosessin ja osaa sovittaa viestintästrategian kokonaisstrategiaan
- osaa laatia viestintästrategian taustoittavasta tutkimustyöstä lopulliseen tekstiin
- osaa perustella viestintästrategiaratkaisut teoreettisesti.
Opiskelutapa: Suomenkielinen kurssi tai englanninkielinen kurssi Communication Management sekä kurssityönä viestintästrategia ja/tai kirjallisuus.
Kirjallisuus: Hargie, Handbook of communication audits for organisations; artikkelipaketti.
Arviointi: 0–5
Suorituskieli: suomi
Suositus ajoituksesta: 4. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1.tai 2. vuosi)

YVIS430 Yhteisöviestinnän erikoisalueet 4 op

Opiskelija
- on syvällisesti perehtynyt oman mielenkiinnon mukaan valitsemaansa erikoisalueeseen, esimerkiksi kriisiviestintään, markkinointiviestintään tai viestinnän ja median tulevaisuuteen.
Opiskelutapa: Kursseja ja/tai kirjallisuutta sopimuksen mukaan.
Arviointi: 0–5
Suorituskieli: suomi tai englanti
Suositus ajoituksesta: 4. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1.–2. vuosi)

YVIS423 Työssä oppiminen 10 op

Opiskelija
- ymmärtää yhteisöviestinnän asiantuntijan tehtävän ja työkäytännöt organisaatioissa
- osaa soveltaa yhteisöviestinnän osaamista alan työtehtävissä
- tunnistaa yhteisöviestinnän osaamisensa vahvat ja kehittämistä vaativat alueet.
Opiskelutapa: Harjoittelusuunnitelma, ohjattu harjoittelu sekä harjoitteluraportti.
Kirjallisuus: esim. Carroll, C. E. (toim.), The handbook of communication and corporate reputation; Theaker, A. & Yaxley, H., The public relations strategic toolkit: an essential guide to successful public relations practice; Wilcox & Cameron, Public Relations: Strategies and Tactics
Arviointi: 0–5
Suorituskieli: suomi tai englanti
Suositus ajoituksesta: 4. kevät – 5. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1. vuoden kesä – 2. vuosi)

VIES010 Syventävä tutkimuskurssi 5 op

Tavoite: Syventyä viestinnän ja median tutkimusnäkökulmiin, tutkimusmenetelmiin ja tutkimusprosessiin sekä oppia arvioimaan niitä tieteenfilosofisista ja tutkimuseettisistä lähtökohdista.
Opiskelija
- osaa suhteuttaa erilaiset tutkimusmenetelmät tieteenfilosofiseen ja viestintäteoreettiseen taustaan
- osaa arvioida erilaisilla menetelmillä tuotetun tiedon luonnetta ja soveltuvuutta tietyn tutkimusongelman ratkaisemiseen
- osaa laatia tutkimusasetelman
- osaa argumentoida omia menetelmävalintoja
- osaa soveltaa ja arvioida viestintätieteissä käytettäviä aineistonkeruu- ja analyysitapoja
- sisäistää tutkimuseettiset periaatteet ja arvostaa niitä.
Opiskelutapa: Luennot, oheiskirjallisuus ja oppimistehtävät.
Kirjallisuus: Menetelmäpolkuja humanisteille -verkkomateriaali; Denzin & Lincoln (toim.), Handbook of qualitative research; Frey, Botan & Kreps, Interpreting communication research. A case study approach; Frey, Botan & Kreps, Investigating communication (2. painos).Jensen, Handbook of media and cokymmunication research; Saunders, Thornhill & Lewis, Research methods for business students.
Arviointi: 0–5
Suorituskieli: suomi
Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 2. vuosi)

YVIS101 Maisteriseminaari 3 op

Opiskelija
- tuntee tieteellisen ongelmanasettelun ja osaa hahmottaa sekä ratkaista yhteisöviestinnän alan ongelmia
- osaa suunnitella ja toteuttaa tieteellisen tutkimuksen ja arvioida omaa työtään sekä osaa perustella vakuuttavasti tekemiään ratkaisuita
- tuntee tieteellisen keskustelun periaatteet ja ymmärtää keskustelun merkityksen tieteelliselle tutkimukselle
- osaa arvioida toisten työtä ja esittää perusteltuja ja tarkoituksenmukaisia ideoita sen kehittämiseksi
- ymmärtää ja tietää, miten pro gradu -tutkielma laaditaan.
Opiskelutapa: Osallistuminen seminaarityöskentelyyn, kolme esitystä, kolme opponointia.
Arviointi: hyväksytty
Suorituskieli: suomi tai englanti
Suositus ajoituksesta: 4.–5. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 2. vuosi)

YVIS200 Pro gradu -tutkielma 40 op

Opiskelija
- on laajentanut tietämystään yhteisöviestinnästä tutkimusalana
- on syvällisesti perehtynyt omaan tutkimusaiheeseensa ja osaa tehdä perusteltuja tutkimuksellisia ratkaisuja  
- osoittaa tieteellisen ajattelun ja tutkimusmenetelmien hallintaa yhteisöviestinnällinen ongelman ratkaisussa
- pystyy toteuttamaan tutkimuksen ja sen raportoinnin aikataulun mukaisesti
- ymmärtää ja sietää luovalle työlle ominaisia piirteitä
- osaa tehdä yksityiskohtaisen tutkimussuunnitelman
- osaa hankkia laajalti ja koostaa oman tutkimuksen kannalta relevanttia tietoa alkuperäislähteistä
- osaa tuottaa uutta tietoa yhteisöviestinnän alalla
- on saavuttanut valmiudet jatko-opintoihin.
Arviointi: 0–5
Suorituskieli: suomi tai englanti
Suositus ajoituksesta: 4.–5. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 2. vuosi)

YVIS422 Asiantuntemuksen arviointi 1 op

Opiskelija
- osaa esitellä, arvioida ja tulkita oman osaamisensa ja sen kehittymisen
- osaa suunnitella tulevaisuuttaan työelämässä.
Opiskelutapa: Näyteportfolio.
Arviointi: 0–5
Suorituskieli: suomi tai englanti
Suositus ajoituksesta: 5. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 2. vuosi)