11.06.2012

Yhteisöviestinnän opetussuunnitelma 2009 - 2012

Yhteisöviestintä tutkii yhteisöjen tiedottamista ja julkisuustyötä  (Public Relations) sekä viestintää työyhteisöissä ja erilaisten organisaatioiden toiminnassa. Opinnoissa perehdytään viestintään erityisesti organisaatioiden johtamisen ja PR-toiminnan (asiakas-, ympäristö- ja yhteiskuntasuhteet) sekä sisäisen viestinnän näkökulmasta. Opiskelussa painottuvat viestinnän teorioiden lisäksi organisaation suhdetoiminnan ja johtamisen, vaikuttamisen, yhteisökäyttäytymisen sekä markkinoinnin, mainonnan  ja tietämyksenhallinnan teoriat. Myös kansainvälistyminen ja monikulttuuriset toimintaympäristöt sekä teknologiavälitteinen viestintä kuuluvat tärkeinä sisältöinä opintoihin.

Yhteisöviestinnän opiskelu valmentaa tiedottajan työhön sekä toimintaan yritysten, julkisen alan ja erilaisten järjestöjen viestinnän suunnittelu-, johtamis- ja esimiestehtävissä, viestinnän yrittäjänä ja erilaisissa asiantuntijatehtävissä organisaatioviestinnän tutkimuksen, konsultoinnin ja viestintäkoulutuksen alalla.

Tutkintojen rakentuminen pääaineena yhteisöviestintä

 

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto                                    
180 op
Kieli- ja viestintäopinnot
15 op
Yhteisöviestinnän perus- ja aineopinnot
80 op
- Perusopinnot 25 op
 
- Aineopinnot 55 op
 
Sivuaineopinnot 85 op
- Vähintään yksi perusopintokokonaisuus
 
- Muita sivuaineita ja/tai valinnaisia opintoja                   
 

 

Filosofian maisterin tutkinto
120 op
Yhteisöviestinnän syventävät opinnot
80 op
- Pro gradu -tutkielma 40 op
 
- Muut syventävät opinnot 40 op
 
Muut opinnot
40 op
- Esim. sivuaineita, pääaineen täydentäviä tai valinnaisia opintoja      
 

 

Yhteisöviestinnän opiskelijoiden kieli- ja viestintäopinnot                   
15 op  
Äidinkielen viestintä
3 op
- Yhteisöviestinnän tutkimusviestintä
 
Kypsyysnäyte (maturiteetti)
1 op
Toinen kotimainen kieli
3 op
Vieras kieli
3 op
Valinnaiset kieli- ja viestintäkurssit
5 op

 

Opintokokonaisuuksien osaamistavoitteet

Perusopinnot 25 op

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija
- osaa määritellä viestinnän keskeiset käsitteet ja ymmärtää perusteoriat
- tuntee yhteisöviestinnän erikoisluonteen tieteenalana ja osaa hahmottaa yhteisöviestinnän ilmiöitä viestintäyhteiskunnassa
- tuntee organisaatioviestinnän ja julkisuustyön peruskäsitteet sekä keskeiset teoriat ja osaa soveltaa tietoa organisaatioissa
- osaa hahmottaa viestinnän merkityksen vaikuttamisessa ja ymmärtää eettisten periaatteiden merkityksen
- ymmärtää, miten yhteisöviestintä sijoittuu viestintätieteiden kentälle ja mitä asioita se tutkii
- omaa kokonaiskäsityksen viestinnän tehtävistä, roolista ja mahdollisuuksista organisaatioissa ja niiden sidosryhmissä.

Aineopinnot 55 op

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija
- tuntee yhteisöviestinnän osa-alueet, niiden keskinäiset suhteet ja yhteydet sidosryhmien tarpeiden kanssa
- ymmärtää tutkimuksen tekemisen periaatteet ja osaa soveltaa niitä omassa tutkimuksessa
- pystyy toteuttamaan viestintäprojekteja ja osaa analysoida mediasuhteita
- hallitsee keskeiset tiedottajan työssä tarvittavat käytännön taidot
- ymmärtää ja osaa analysoida viestintäprosesseja organisaatioiden sisäisissä ja ulkoisissa toimintaympäristöissä.

Syventävät opinnot 80 op

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää viestinnän tuoman lisäarvon organisaatioiden pitkän aikavälin tavoitteille ja strategioille sekä organisaatioiden toimintaympäristön muodostavat verkostot ja toimintaympäristöön vaikuttavat tekijät
- osaa yhdistää ja soveltaa asiantuntemustaan, viestinnän teorioita ja alan tutkimustuloksia toimiessaan viestinnän tehtävissä
- osaa kehittää omaa viestintäosaamistaan
- ymmärtää viestinnän prosesseja, osaa ohjeistaa viestintää ja toteuttaa kehittämishankkeita
- osaa toteuttaa toimintaympäristön luotaamisen ja sisäisen auditoinnin sekä tulkita niiden tuloksia
- pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteisöviestinnän alan tutkimuksen
- ymmärtää yhteisöviestinnän tutkimuksen kehityslinjoja sekä osaa ratkaista tulevaisuuden ongelmia ja haasteita käytännössä
- omaa valmiudet yhteisöviestinnän jatko-opintoihin.

Perusopinnot 25 op

Yhteisöviestintä 8 op

Moduulissa tutustutaan organisaatioviestintään, ulkoiseen viestintään sekä julkisuustyöhön.

YVIP211 Organisaatioviestinnän perusteet 3 op

Tavoite: Opiskelija
- osaa määritellä sisäisen viestinnän ja tuntee sen peruskäsitteet
- tietää sisäisen viestinnän toimijat, tehtävät ja tavoitteet ja tuntee sen perusmittareita
- tunnistaa sisäisen viestinnän perinteiset ongelmakohdat
- osaa analysoida organisaation sisäistä viestintää
- osaa vertailla eri organisaatioteorioita
- tietää organisaatiokäyttäytymisen perusteet
- ymmärtää viestinnän johtamisen ja suunnittelun perusteet
- tietää johtamis- ja muutosviestinnän perusteet.
Opiskelutapa: Kurssi, tentti ja kurssityö. Ellei kurssia järjestetä, kirjallisuus.
Kirjallisuus: Eisenberg & Goodall, Organizational communication: Balancing creativity and constraint tai Miller, Organizational communication: Approaches and processes.
Suositus ajoituksesta: 1. vuosi

YVIP213 Ulkoinen viestintä ja julkisuustyö 5 op 

Tavoite: Opiskelija
- osaa määritellä ulkoisen viestinnän ja julkisuustyön ja tuntee ulkoiseen viestintään ja julkisuustyöhön (Public Relations) liittyvät peruskäsitteet ja teoriat
- tietää ulkoisen viestinnän toimijat, tehtävät ja tavoitteet
- tunnistaa ulkoisen viestinnän perinteiset ongelmakohdat
- ymmärtää ulkoisen viestinnän suunnittelun periaatteet
- osaa analysoida organisaation ulkoista viestintää
- on tutustunut julkisuustyön erikoisalueisiin (markkinointiviestintä, mainonta, kriisiviestintä, mediasuhteiden hoitaminen, lobbaus ym.)
Opiskelutapa: Kurssi, tentti ja kurssityö. Ellei kurssia järjestetä, kirjallisuus.
Kirjallisuus: Cutlip, Center & Broom, Effective Public Relations; Tench & Yeomans, Exploring Public Relations
Suositus ajoituksesta: 1. vuosi

Viestintä 17 op

VIEP010 Johdatus viestintätieteisiin 3 op

Tavoite: Tutustua viestintätieteiden tutkimukseen ja tieteelliseen ajatteluun, tieteellisen tiedon hankintaan ja arviointiin sekä tieteellisen kirjoittamisen perusteisiin. Opintojakson aikana opiskelija orientoituu viestintätieteiden tutkimukseen, oppimiseen ja opiskeluun.
Opiskelija
- osaa määritellä, mitä ovat viestintätieteet Suomessa
- ymmärtää viestintätieteiden erityisluonteen; tietää, mitä tarkoittaa se, että viestintätieteet ovat yhteiskunnallis-humanistisia tieteitä ja tuntee tieteenalojen erityisyyden ja yhtäläisyyden
- osaa vertailla, miten journalistiikan, puheviestinnän ja yhteisöviestinnän näkökulmista lähestytään tutkittavia ilmiöitä
- ymmärtää viestintätieteellisen tutkimuksen yhteiskunnallisen merkityksen
- tietää tieteellisyyden kriteerit ja osaa tunnistaa tieteellisen tekstin muista teksteistä
- tietää tutkimusprosessin vaiheet ja osaa soveltaa tietoaan tieteellisen artikkelin arvioimisessa
- tuntee oman alansa keskeiset tieteelliset julkaisut ja löytää oman alansa tutkimustietoa
- osaa perustella, miksi jokin teksti soveltuu tieteellisen tekstin lähteeksi
- osaa laatia relevanttiin lähdekirjallisuuteen perustuvan tieteellisen esseen
- osaa arvioida tieteellisen tiedon sovellusmahdollisuuksia
- osaa laatia oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa (hops) ja
- aktivoituu oman asiantuntemuksensa kehittämisessä.
Opiskelutapa: Pääaineopiskelijoille kurssi, ryhmätyöskentelyä ja hopsin laatiminen. Sivuaineopiskelijat suorittavat opintojakson oppimistehtävänä.
Kirjallisuus: Verkko-oppimateriaalit: Johdatus viestintätieteisiin (http://www.uta.fi/viesverk/johdviest/johdatus.html) ja Viestintätieteellinen tutkimus -verkko-oppimateriaalista kokonaisuus Viestintätieteet (http://www.uta.fi/viesverk/viesttiet/viestintatiede.html).
Suositus ajoituksesta: 1. syksy

VIEP020 Viestinnän ja median teoreettiset perusteet 6 op

Tavoite: Tutustua viestinnän ja median tutkimuksen kehittymiseen ja suuntauksiin sekä keskeisiin teorioihin ja käsitteisiin.
Opiskelija
- tietää teorian, mallin ja käsitteen eron
- tuntee viestinnän malleja ja osaa vertailla niitä
- osaa määritellä viestinnän ja median keskeiset käsitteet (teksti, konteksti, diskurssi, merkki, symboli, kieli, merkkijärjestelmä, mediajärjestelmä)
- tietää viestinnän tasot (intrapersonaalinen taso, interpersonaalinen taso, ryhmä- ja organisaatiotaso, joukkoviestinnän taso, kulttuurin taso)
- ymmärtää, miten ihminen havaitsee, vastaanottaa ja tulkitsee viestintää
- tuntee viestinnän ja median funktiot
- ymmärtää tietokonevälitteisen viestinnän merkitystä yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnalle
- tietää viestinnän ja median keskeisten teorioiden käsitteet ja lähtökohdat
- osaa arvioida viestinnän ja median merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa.
Opiskelutapa: Pää- ja sivuaineopiskelijoille kurssi, jolla perehdytään erilaisiin tapoihin määritellä, mallintaa ja teoreettisesti jäsentää viestintää. Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa opintojakson myös kirjatenttinä.
Kirjallisuus: Kunelius, Viestinnän vallassa (2003 tai uudempi); Rosengren, Karl E., Communication - An Introduction (2000); Ruben, Brent D. & Stewart, Lea P., Communication and human behavior (2006).
Suositus ajoituksesta: 1. syksy

VIEP030 Viestintä ja vaikuttaminen 4 op

Tavoite: Tutustua vaikuttamisen, suostuttelun, argumentoinnin ja retoriikan lähestymistapoihin, käsitteisiin ja teorioihin.
Opiskelija
- tuntee vaikuttamiseen ja argumentointiin liittyvät peruskäsitteet
- tuntee keskeisimmät vaikuttamisen teoriat ja teoreettiset jäsennykset, ymmärtää niiden lähtökohtia sekä pystyy arvioimaan ja vertailemaan niitä
- pystyy arvioimaan, missä määrin ja millaisin ehdoin vaikuttamaan pyrkivällä viestinnällä voidaan muuttaa uskomuksia, arvoja, käyttäytymistä tai asenteita
- osaa eritellä ja arvioida teoreettisesti argumentoiden niitä osatekijöitä, jotka liittyvät lähteen luotettavuuteen, vaikuttamaan pyrkivän sanoman ominaispiirteisiin, viestien vastaanottajan ominaisuuksiin tai viestintätilanteeseen
- ymmärtää, millaisia seikkoja tulee ottaa huomioon vaikuttamaan pyrkivän viestinnän tai viestintäkampanjoiden suunnittelussa ja toteutuksessa
- tietää, miten vaikuttamispyrkimyksiä voidaan havaita ja vastustaa
- osaa tarkastella vaikuttamaan pyrkivää viestintää erilaisista teoreettisista ja eettisistä lähtökohdista käsin.
Opiskelutapa: Kurssi tai kirjallisuus.
Kirjallisuus: Rieke & Sillars, Argumentation and critical decision making (4. painos tai uudempi, osin) sekä jompikumpi seuraavista: Larson, Persuasion (10. tai uudempi painos) tai Stiff & Mongeau, Persuasive communication (2. painos).
Suositus ajoituksesta: 1. kevät

VIEP040 Viestinnän normit ja etiikka 4 op

Tavoite: Tutustua viestinnän etiikkaan ja juridisiin normeihin erityisesti tiedottamisen ja journalismin näkökulmista.
Opiskelija
- tuntee keskeiset joukkoviestintää, journalismia ja tiedottamista säätelevät lainkohdat ja eettiset periaatteet
- ymmärtää journalismin ja tiedottamisen itsesääntelyyn liittyvät normistot ja niiden tavoitteet sekä niiden merkityksen toimittajan ja tiedottajan työssä
- pystyy kriittisesti arvioimaan journalistin ja tiedottajan työtä ja sen tuloksia juridisesta ja eettisestä näkökulmasta
- osaa arvioida juridisten ja eettisten tekijöiden vaikutusta journalistisiin sekä tiedottajan työn valintoihin ja toimintaan.
Opiskelutapa: Kurssi, artikkelikokoelma ja kirjallisuutta esim. Mäntylä, Journalismin etiikka; Vuortama & Kerosuo, Viestinnän lait ja säännöt; Mäenpää, Julkisuusperiaate; Tyry-Salo, Kunnan viestintä; viestintää koskevaa lainsäädäntöä ja ohjeita.
Suositus ajoituksesta: 1. kevät

Aineopinnot 55 op

Suoraan maisteriopintoihin valitut opiskelijat suorittavat täydentävinä opintoina henkilökohtaisesti sovittavat aineopintojen opintojaksot. Täydentävät opinnot suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä opiskeluvuonna.

Organisaatiot ja muutos 8 op

Moduulissa perehdytään organisaatiokäyttäytymiseen ja teknologiavälitteiseen viestintään.

YVIA331 Organisaatiokäyttäytyminen 4 op

Tavoite: Opiskelija
- ymmärtää organisaatiokäyttäytymisen perusteet ihmisen ja organisaation näkökulmasta
- ymmärtää muutosprosesseja organisaatioissa
- osaa soveltaa oppimaansa organisaatioissa
- osaa tulkita ja arvioida organisaatiokäyttäytymistä muuttuvissa organisaatioissa.
Opiskelutapa: Kurssi ja tentti. Ellei kurssia järjestetä, kirjallisuus.
Kirjallisuus: Cheney, Christensen, Zorn & Ganesh, Organizational communication in an age of globalization: Issues, reflections, practices; Hitt, Miller & Calolla, Organizational behavior: Strategic approach.
Suositus ajoituksesta: 2. vuosi

VIEA040 Teknologiavälitteinen viestintä 4 op

Tavoite: Perehtyä teknologiavälitteiseen viestintään eri konteksteissa ja ymmärtää monipuolisesti viestintäteknologian käyttöön kytkeytyviä viestinnällisiä ilmiöitä.
Opiskelija
- ymmärtää teknologiavälitteisen viestinnän merkityksen sekä tekniseltä että sosiokulttuuriselta kannalta
- osaa arvioida teknologiavälitteisen viestinnän sovellusten käyttömahdollisuuksia eri yhteyksissä
- osaa soveltaa keskeisiä teknologiavälitteisen viestinnän teorioita
- tuntee tietokonevälitteisen ja teknologiavälitteisen viestinnän historian ja kehityslinjat.
Opiskelutapa: Englanninkielinen kurssi Technologically Mediated Communication.
Kirjallisuus: Oheiskirjallisuutena esim. Castells, Fernandez-Ardevol & Qiu: Mobile Communication and Society: A Global Perspective; Holmes: Communication Theory: Media, Technology and Society; Büchel, Using Communication Technology. Creating Knowledge Organizations.
Suositus ajoituksesta: 1.–2. vuosi

Organisaatiot ja julkaiseminen 8 op   

Moduulissa opetellaan ymmärtämään ja suunnittelemaan organisaatiojulkaisujen konsepteja kokonaisviestinnän näkökulmasta sekä kirjoittamaan erilaisia tekstejä.

YVIA341 Kirjoittaminen tiedottajan työssä 3 op

Tavoite: Opiskelija
- osaa kirjoittaa erityyppisiä tiedotustekstejä
- osaa kirjoittaa sujuvaa ja perusteltua ammatillista tekstiä
Opiskelutapa: Kurssi ja kurssityö
Kirjallisuus: Kurssimateriaali
Suositus ajoituksesta: 2. vuosi

YVIA342 Organisaatiojulkaisun tuottaminen 5 op

Tavoite: Opiskelija
- ymmärtää organisaatiojulkaisemisen mahdollisuudet ja muutoslinjat sekä paperi- että verkkojulkaisemisessa
- osaa suunnitella organisaatiolehden konseptin
- osaa kirjoittaa ja taittaa jutun sekä suunnitella kuvituksen organisaatiojulkaisuun
- osaa työskennellä työryhmässä ja arvioida organisaatiojulkaisua ja sen tuottamisprosessia kokonaisuutena.
Opiskelutapa: Kurssi ja kurssityö
Kirjallisuus: Kurssimateriaali
Suositus ajoituksesta: 2. vuosi

Tutkimustaidot 20 op

Moduulissa harjoitetaan tutkimuksen tekemisessä tarvittavia taitoja ja harjoitellaan tutkimustyötä.

VIEA010 Tutkimuskurssi 5 op

Tavoite: Perehtyä tutkimustyön käytänteisiin, aineistotyyppeihin, lähestymistapoihin ja tutkimusmenetelmiin.
Opiskelija
- ymmärtää, mitä tiede on tutkimustyönä ja tieteellisenä tietona
- ymmärtää viestinnän ja median tutkimuksen erityispiirteet ihmistieteenä
- tietää tieteenfilosofian peruskäsitteet
- osaa tunnistaa ja arvioida eettisiä kysymyksiä tieteessä ja tutkimustyössä
- tuntee tutkimusprosessin vaiheet ja tutkimuksen suunnittelun periaatteet
- ymmärtää laadullisen, määrällisen ja teoreettisen tutkimuksen ominaispiirteet ja peruskäsitteet
- osaa arvioida tutkimuksen luotettavuutta
- tuntee erilaisia aineistonkeruutapoja
- ymmärtää otannan merkityksen tutkimuksessa, tuntee keskeiset tilastolliset tunnusluvut ja ymmärtää tilastollisen testaamisen periaatteen
- tuntee erilaisia tapoja analysoida laadullista aineistoa
- tietää erilaisia tutkimusstrategioita.
Opiskelutapa: Kurssi pääaineopiskelijoille. Sivuaineopiskelijat suorittavat opintojakson kirjatenttinä humanistisen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä. Tentissä suoritetaan teos Frey, Botan & Kreps, Investigating communication (2. painos).
Suositus ajoituksesta: 2. tai 3. vuosi

YVIA100 Proseminaari 5 op

Tavoite: Opiskelija
- tuntee yhteisöviestinnän tutkimusalana ja osaa laatia tieteellisen esitelmän aiheestaan
- on harjaantunut tieteelliseen ajatteluun ja keskusteluun
- osaa esitellä oman tutkimuksensa vertaisryhmälle, perustella tekemiään ratkaisuja ja arvioida työtään kriittisesti
- osaa opponoida ja käydä kriittistä keskustelua muiden esitelmistä
- osaa laatia kandidaatintutkielman.
Opiskelutapa: Osallistuminen proseminaarityöskentelyyn
Suositus ajoituksesta: 2.–3.  vuosi

YVIA102 HuK-tutkielma 10 op   

Tavoite: Opiskelija
- osaa suunnitella ja toteuttaa omaan aineistoon perustuvan tutkimuksen sekä arvioida tutkimusprosessia kriittisesti
- osaa hankkia oman tutkimuksen kannalta relevanttia tieteellistä tietoa
- osaa laatia tieteellisen tutkimusraportin omasta tutkimuksesta
- osaa hyödyntää ohjausta ja ymmärtää sen merkityksen työn laadulle ja etenemiselle.
Opiskelutapa: Tutkielma kirjoitetaan proseminaarin yhteydessä. Sivuaineopiskelijat eivät tee HuK-tutkielmaa.
Suositus ajoituksesta: 2.–3.  vuosi

Maine ja organisaatio 9 op

Moduulissa perehdytään maineeseen, organisaatiokuvaan, kriisiviestintään ja julkisuustyöhön.

YVIA311 Maine, organisaatiokuva ja kriisiviestintä 6 op 

Tavoite: Opiskelija
- ymmärtää maineen ja imagon muodostumisen yleisöjen keskuudessa
- ymmärtää kriisien merkityksen maineelle
- osaa mitata mainetta ja imagoa sekä soveltaa tuloksia käytäntöön
- osaa mitata mainetta ja tulkita tuloksia organisaation strategiseksi kehittämiseksi.
Opiskelutapa: Suomenkielinen kurssi tai englanninkielinen kurssi Reputation, Image and Crisis sekä mittaustehtävä.
Kirjallisuus: Vos & Schoemaker, Monitoring public perception; Fombrun & Van Riel, Fame and fortune: How successful companies build winning reputations; Lehtonen, Julkisuuden riskit.
Suositus ajoituksesta: 2. tai 3. vuosi

YVIA313 Yhteisöviestinnän prosessit ja niiden kehittyminen 3 op 

Tavoite: Opiskelija
- tuntee yhteisöviestinnän prosessit ja niiden kehittymisen
- osaa analysoida yhteisöviestinnän prosesseja teoreettisesta ja käytännöllisestä näkökulmasta
- ymmärtää, kuinka yhteiskunnalliset muutokset ovat vaikuttaneet ammatillisiin käytänteisiin maailmanlaajuisesti.
Opiskelutapa: Suomenkielinen kurssi tai englanninkielinen kurssi PR Processes and their Development sekä tentti/kurssityö. Ellei kurssia järjestetä, kirjallisuus. Ellei kurssia järjestetä, kirjallisuus.
Kirjallisuus: Botan, Public Relations Theory II; Cutlip, Public Relations history; Ihlen, van Ruler & Fredriksson (toim.), Public relations and social theory: Key figures and concepts; articles.
Suositus ajoituksesta: 2. tai 3. vuosi

Viestintästrategia 10 op

Moduulissa perehdytään viestinnän strategiseen suunnitteluun, integroituun viestintään ja mediastrategiaan.

YVIA321 Integroitu viestintä 6 op 

Tavoite: Opiskelija
- ymmärtää integroidun viestinnän merkityksen organisaation tavoitteiden saavuttamisessa
- tuntee viestinnän osa-alueet (sisäinen viestintä, konserniviestintä, markkinointiviestintä) ja niiden keskinäiset suhteet
- osaa tehdä viestintäsuunnitelman.
Opiskelutapa: Suomenkielinen kurssi tai englanninkielinen kurssi Integrated Communication sekä tentti ja kurssityönä viestintäsuunnitelma.
Kirjallisuus: Vos & Schoemaker, Integrated communication: Concern, internal and marketing communication; Ferguson, Communication planning: An integrated approach; Vos, Otte & Linders, Setting up a strategic communication plan.
Suositus ajoituksesta: 3. vuosi

YVIA322 Mediasuhteet 4 op

Tavoite: Opiskelija
- ymmärtää mediajulkisuuden rakentumismekanismeja ja tuntee organisaatioiden mediayhteistyön
- tuntee median toimintatavat, oikeudet, velvollisuudet ja tuotokset, osaa ennakoida sen tiedontarpeet ja osaa hyödyntää näitä taitoja suunnitellessaan ja valmistellessaan lausuntoja, lehdistötiedotteita ja -tilaisuuksia
- osaa valmistella toteuttaa ja arvioida mediahaastattelun tai –tilaisuuden organisaation edustajana sekä osaa neuvoa organisaatioiden edustajia.
Opiskelutapa: Kurssi ja press briefing -tehtävä
Kirjallisuus: Juholin & Kuutti, Mediapeli, anatomia ja keinot; Kuutti, Mediakierre, selviytyminen kielteisessä julkisuudessa.
Suositus ajoituksesta: 3. vuosi

Syventävät opinnot 80 op

Yhteisöviestintä muuttuvassa maailmassa 20 op

Moduulissa syvennytään viestinnän johtamiseen, strategiseen suunnitteluun ja arviointiin, organisaatioympäristön tulkintaan sekä organisaatioiden muutosprosesseihin.

YVIS411 Viestinnän johtaminen 6 op

Tavoite: Opiskelija
- ymmärtää syvällisesti, miten yhteisöviestinnän asiantuntija voi osallistua organisaation strategiseen suunnitteluprosessiin
- ymmärtää organisaation kokonaisstrategian luomisprosessin ja osaa sovittaa viestintästrategian kokonaisstrategiaan
- osaa laatia viestintästrategian taustoittavasta tutkimustyöstä lopulliseen tekstiin
osaa perustella viestintästrategiaratkaisut teoreettisesti.
Opiskelutapa: Suomenkielinen kurssi tai englanninkielinen kurssi Communication Management sekä kurssityönä viestintästrategia.
Kirjallisuutta: Hargie, Handbook of communication audits for organisations; Porter, On competition.
Suositus ajoituksesta: 4. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1.–2. vuosi)

YVIS412 Organisaatioiden toimintaympäristön luotaus 4 op

Tavoite: Opiskelija
- ymmärtää syvällisesti organisaation legitimiteetin käsitteen ja kehystämisen sekä riskin- ja mielipiteenmuodostuksen periaatteet
- osaa asemoida yhteisöviestinnän asiantuntijat ja journalistit julkisessa keskustelussa sekä ymmärtää eettiset periaatteet
- osaa tunnistaa julkisen keskustelun osapuolet ja heidän tavoitteensa sekä tutkia keskustelun rakentumista
- osaa tehdä sisällönanalyysia perinteisessä mediassa ja verkkomediassa käytävän julkisen keskustelun mittaamiseksi ja tulkitsemiseksi
- osaa antaa organisaatiolle tutkimukseen perustuvia strategisia suosituksia ja ohjeita.
Opiskelutapa: Englanninkielinen kurssi Monitoring and Perception Management sekä empiirinen tutkimus.
Kirjallisuutta: Stone, Policy paradox, the art of political decision making; Elsbach, Organizational perception management.
Suositus ajoituksesta: 4. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1.–2. vuosi)

YVIS413 Innovointi ja muutos organisaatioissa 4 op 

Tavoite: Opiskelija
- ymmärtää miten innovointi ja muutos globaalissa ympäristössä edellyttävät uusia
- strategioita ja toimintatapoja viestinnän johtamiseksi
- ymmärtää viestinnälle asetettavia vaatimuksia kansainvälisissä organisaatioissa
- osaa tunnistaa ja kehittää kansainvälisen organisaation viestintää.
Opiskelutapa: Englanninkielinen kurssi Innovation and Change sekä tieteellinen essee
Kirjallisuus: Burke, Organization change; Sriramesh & Vercic (eds.), The global Public Relations handbook; Mead, International management; scientific articles.
Suositus ajoituksesta: 4. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1.–2. vuosi)

YVIS430 Yhteisöviestinnän erikoisalueet 6 op

Tavoite: Opiskelija
- on syvällisesti perehtynyt oman mielenkiinnon mukaan valitsemaansa erikoisalueeseen, esimerkiksi kulttuurienväliseen viestintään, markkinointiviestintään, työelämän viestintään, viestinnän nykysuuntauksiin tai viestinnän ja median tulevaisuuteen.
Opiskelutapa: Kursseja ja/tai kirjallisuutta sopimuksen mukaan
Suositus ajoituksesta: 4.–5. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1.–2. vuosi)

Yhteisöviestintä työelämässä 9 op

Moduulissa sovelletaan yhteisöviestinnän osaamista viestinnän alan työtehtävissä ja opetellaan arvioimaan omaa osaamista.

YVIS421Työharjoittelu 8 op

Tavoite: Opiskelija
- ymmärtää yhteisöviestinnän asiantuntijan tehtävän ja työkäytännöt organisaatioissa
- osaa soveltaa yhteisöviestinnän osaamista alan työtehtävissä
- tunnistaa yhteisöviestinnän osaamisensa vahvat ja kehittämistä vaativat alueet.
Opiskelutapa: Harjoittelusuunnitelma, ohjattu harjoittelu sekä harjoitteluraportti.
Kirjallisuus: esim. Wilcox, D. & Cameron, G. Public Relations: Strategies  and Tactics
Suositus ajoituksesta: 4. kevät – 5. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1. vuoden kesä– 2. vuosi)

YVIS422 Asiantuntemuksen arviointi 1 op

Tavoite: Opiskelija
- osaa esitellä, arvioida ja tulkita oman osaamisensa ja sen kehittymisen
- osaa suunnitella tulevaisuuttaan työelämässä.
Opiskelutapa: Näyteportfolio.
Suositus ajoituksesta: 5. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 2. vuosi)

Syventävät tutkimustaidot 51 op

VIES010 Syventävä tutkimuskurssi, 6 op

Tavoite: Syventyä viestinnän tutkimusnäkökulmiin, tutkimusmenetelmiin ja tutkimusprosessiin sekä oppia arvioimaan niitä tieteenfilosofisista ja tutkimuseettisistä lähtökohdista.
Opiskelija
- osaa suhteuttaa erilaiset tutkimusmenetelmät tieteenfilosofiseen ja viestintäteoreettiseen taustaan
- tuntee ja osaa arvioida erilaisia viestintätieteissä käytettäviä aineistonkeruu- ja analyysitapoja ja niiden taustoja
- osaa arvioida erilaisilla menetelmillä tuotetun tiedon luonnetta ja soveltuvuutta tietyn tutkimusongelman ratkaisemiseen
- osaa laatia tutkimusstrategian
- osaa kerätä, analysoida ja tulkita tutkimusaineistoja ja argumentoida omia menetelmävalintoja
- on sisäistänyt tutkimuseettiset periaatteet ja osaa arvostaa niitä.
Opiskelutapa: Kurssi, verkkokurssi
Kirjallisuus: Menetelmäpolkuja humanisteille -verkkomateriaali sekä oheiskirjallisuutta esim. Denzin & Lincoln (eds.), Handbook of qualitative research; Frey, Botan & Kreps, Interpreting communication research: A case study approach; Jensen, A Handbook of media and communication research; Saunders, Thornhill & Lewis, Research methods for business students.
Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1.–2. vuosi)

YVIS100 Tutkimusseminaari 5 op

Tavoite: Opiskelija
- tuntee tieteellisen ongelmanasettelun ja osaa hahmottaa sekä ratkaista yhteisöviestinnän alan ongelmia
- osaa suunnitella ja toteuttaa tieteellisen tutkimuksen ja arvioida omaa työtään sekä osaa perustella vakuuttavasti tekemiään ratkaisuita
- tuntee tieteellisen keskustelun periaatteet ja ymmärtää keskustelun merkityksen tieteelliselle tutkimukselle
- osaa arvioida toisten työtä ja esittää perusteltuja ja tarkoituksenmukaisia ideoita sen kehittämiseksi
- ymmärtää ja tietää, miten pro gradu -tutkielma laaditaan.
Opiskelutapa: Osallistuminen seminaarityöskentelyyn.
Suositus ajoituksesta: 4. kevät – 5. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 2. vuosi)

YVIS200 Pro gradu -tutkielma 40 op

Tavoite: Opiskelija
- on laajentanut tietämystään yhteisöviestinnästä tutkimusalana
- on syvällisesti perehtynyt omaan tutkimusaiheeseensa ja osaa tehdä perusteltuja tutkimuksellisia ratkaisuja 
- osoittaa tieteellisen ajattelun ja tutkimusmenetelmien hallintaa yhteisöviestinnällinen ongelman ratkaisussa
- pystyy toteuttamaan tutkimuksen ja sen raportoinnin aikataulun mukaisesti
- ymmärtää ja sietää luovalle työlle ominaisia piirteitä
- osaa tehdä yksityiskohtaisen tutkimussuunnitelman
- osaa hankkia laajalti ja koostaa oman tutkimuksen kannalta relevanttia tietoa alkuperäislähteistä
- osaa tuottaa uutta tietoa yhteisöviestinnän alalla
- on saavuttanut valmiudet jatko-opintoihin.
Suositus ajoituksesta: 4.–5. syksy (maisteriopintojen opiskelijoille 2. vuosi)


Yhteisöviestinnän opetussuunnitelma 2007 - 2009