VIEP1011 Viestintä ja vaikuttaminen 5 op (05.09.2017 - 13.08.2018)

Sisältö
Opintojaksolla tutustutaan vaikuttamisen ja argumentoinnin perusteisiin sekä kampanja- ja vaikuttamisviestintään. Opintojaksolla tarkastellaan ja analysoidaan vaikuttamaan pyrkivää viestintää eri konteksteissa.

Luennoilla käsitellään tentittävän kirjallisuuden keskeisimpiä teemoja, vaikuttamisen ja argumentoinnin peruskäsitteitä ja teorioita.
Suoritustavat
Luennot ja kirjatentti

Tenttiin voi osallistua luentojen päätyttyä 5.12.2017 alkaen (syyslukukausi).  Kevätlukukaudella 2018 opintojakson voi tenttiä eTenttinä viikolla 4, viikoilla 9-10 sekä viikoilla 19-20 . Tenttiin valmistautumista tukevat ohjeet ja esimerkkejä tenttikysymyksistä löytyvät kurssin Koppa-sivuilta. Sinun täytyy olla ilmoittautunut opintojaksolle ja katsoa luennot voidaksesi suorittaa tentin. Luentoja voi seurata paikan päällä tai tallenteina Moniviestimestä. Luennoille osallistumista suositellaan lämpimästi.
Tavoite
Opiskelija
- tuntee vaikuttamiseen ja argumentointiin liittyvät peruskäsitteet, keskeiset vaikuttamisen teoriat ja pystyy arvioimaan ja vertailemaan niitä
- pystyy arvioimaan, missä määrin ja millaisin ehdoin vaikuttamaan pyrkivällä viestinnällä voidaan muuttaa uskomuksia, arvoja, käyttäytymistä tai asenteita
- osaa tarkastella ja analysoida vaikuttamaan pyrkivää viestintää erilaisista teoreettisista ja eettisistä lähtökohdista
- tietää, miten vaikuttamispyrkimyksiä voidaan havaita ja arvioida.
Oppimateriaalit

Kurssin yksityiskohtaiset tiedot ja ilmoittautuminen