VIEP1013 Media-analyysi ja mediamaiseman murrokset 5 op (10.01.2018 - 26.08.2018)

Sisältö
Opintojaksolla tutustutaan mediamaiseman murroksiin ja niiden keskeisiin taustatekijöihin ja vaikutuksiin. Lisäksi hahmotetaan digitaalisen viestinnän ja sosiaalisen median keskeisiä piirteitä ja analysoidaan ajankohtaisia mediasisältöjä.
Suoritustavat
Luennot ja analyysitehtävät
Tavoite
Opiskelija
- tuntee mediajärjestelmien keskeiset kehityslinjat ja -suuntaukset sekä mediamaiseman murrosten olennaiset piirteet
- ymmärtää journalismin ja median merkityksen yhteiskunnassa
- ymmärtää digitaalisen viestinnän ja sosiaalisen median ominaispiirteet ja vaikutukset
- tuntee media-analyysin keskeiset näkökulmat
- omaksuu mediakriittisen ajattelutavan ja osaa soveltaa sitä mediasisältöjen tulkintaan.
Oppimateriaalit

Kurssin yksityiskohtaiset tiedot ja ilmoittautuminen