VIEP1014 Viestinnän etiikka ja normit 5 op (08.01.2018 - 13.08.2018)

Kotisivu
https://koppa.jyu.fi/kurssit/214240
Sisältö
Opintojaksolla perehdytään viestintä- ja vuorovaikutusetiikkaan, viestinnän juridisiin normeihin ja journalismin itsesääntelyyn.
Suoritustavat
Luennot ja oppimistehtävät
Tavoite
Opiskelija
- ymmärtää erilaisia teoreettisia lähestymistapoja viestintä- ja vuorovaikutusetiikkaan
- osaa tarkastella viestintää ja vuorovaikutusta eettisistä näkökulmista
- tuntee viestinnän ja median sääntelyn keskeiset lainkohdat
- ymmärtää viestintä- ja media-alan itsesääntelyn periaatteet sekä niiden merkityksen alan ammattilaisen työssä
- motivoituu pohtimaan omia eettisiä periaatteitaan viestijänä ja osaa arvioida niitä.
Oppimateriaalit

Kurssin yksityiskohtaiset tiedot ja ilmoittautuminen