YCCA2110 Yhteisöviestinnän teoriat ja sisällöntuotanto 6 op (25.10.2017 - 13.12.2017)

Suoritustavat
Kontaktiopetuskurssi. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa. Ajoitus: Syyslukukausi 2. periodi.

Luennot (läsnäolovelvollisuus), taitto- ja kuvankäsittelyharjoitusryhmät, oppimispäiväkirja sekä harjoitustyö.
Sisältö
Opintojaksolla tarkastellaan yhteisöviestinnän keskeisiä teorioita ja sitä, miten näitä sovelletaan käytännössä organisaatioiden viestintäprosesseissa.
Yhteisöviestinnän teorioiden valossa tarkastellaan viestinnän roolia organisaation toiminnan mahdollistajana sekä suhteiden ja identiteetin rakentajana.
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee yhteisöviestinnän keskeiset teoriat ja osaa analysoida yhteisöviestinnän prosesseja teoreettisesta ja käytännöllisestä näkökulmasta
- tuntee yhteisöviestinnän teorioiden taustalla vaikuttavia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja teorioita
- ymmärtää viestinnän merkityksen organisaation strategisena voimavarana
- osaa suunnitella ja tuottaa sisältöä monikanavaisesti organisaation erilaisiin viestintätarpeisiin
- hallitsee viestintäkampanjan laatimisen perusperiaatteet
- osaa työskennellä työryhmässä ja arvioida viestinnän sisällöntuotantoprosessia kokonaisuutena.
Oppimateriaalit

Kurssin yksityiskohtaiset tiedot ja ilmoittautuminen