YCCA2130 Mediasuhteet 5 op (11.01.2018 - 02.02.2018)

Sisältö
Opintojaksolla tarkastellaan, analysoidaan ja harjoitellaan viestintäammattilaisten työskentelyä median kanssa. Tarkoituksena on perehtyä mediajulkisuuteen ja mediamaineeseen sekä mediatiedottamiseen ja toimitustyön logiikkaan. Perinteisen median lisäksi tutustutaan myös uuden mediaympäristön ilmiöihin kuten bloggaaja/vloggaajasuhteisiin.
Suoritustavat
Luennot, harjoitustehtävät, kurssityö.
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää sekä perinteisen että uuden mediajulkisuuden rakentumismekanismeja ja ymmärtää organisaatioiden mediayhteistyötä
- tuntee median toimintatavat, oikeudet, velvollisuudet ja tuotokset, osaa ennakoida sen tiedontarpeita ja osaa hyödyntää näitä taitoja suunnitellessaan ja valmistellessaan lausuntoja, lehdistö- ja uusmediatiedotteita ja –tilaisuuksia
- osaa valmistella, toteuttaa ja arvioida mediahaastatteluita ja -tilaisuuksia, toimia näissä organisaation edustajana sekä neuvoa organisaation edustajia toimittajien kohtaamisessa
Oppimateriaalit

Kurssin yksityiskohtaiset tiedot ja ilmoittautuminen