YCCA7130 Viestinnän johtamisen työelämäprojekti 4-8 op (11.01.2018 - 19.04.2018)

Suoritustavat
Luennot, projektityö.
Sisältö
Opintojakso harjaannuttaa viestinnän osaamisen soveltamiseen organiosaatioiden viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittämisessä.
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kytkeä viestinnän osaamisen organisaatioiden projekteihin
- osaa toimia vastuullisesti projektiryhmän jäsenenä ja yhteistyökumppanin kanssa
- osaa tehdä projektisuunnitelman ja toteuttaa projektin ryhmätyönä sekä esitellä projektin tulokset
- hallitsee ajankäyttöä ja muita projektityön resursseja sekä osaa arvioida omaa ja muiden työskentelyä ja työn tuloksia.
Oppimateriaalit

Kurssin yksityiskohtaiset tiedot ja ilmoittautuminen