YCCS1910 Syventävien opintojen seminaari 3 op (13.09.2017 - 18.05.2018)

Sisältö
- oman pro gradu -tutkielman esittely eri vaiheissa: tutkimussuunnitelma, väliraportti
- toisen pro gradu -tutkielman kommentointi
Suoritustavat
Seminaari.
Lukuvuosi, aloitus syyslukukaudella.
Suositusajankohta 4. (5.) opintovuosi.

Osallistuminen seminaarityöskentelyyn, oman tutkimuksen esittely (2 esitelmää), opponoinnit, kurssipäiväkirja.
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- analysoida oman tieteenalan keskeisiä ongelmia
- tunnistaa ja arvioida erilaisia tutkimusotteita ja menetelmiä
- arvioida kriittisesti pro gradu -tutkielman tasoisia tutkimusraportteja
- kommentoida toisia tutkielmia
- perustella ja puolustaa tutkielmassa tekemiään valintoja
Kurssin yksityiskohtaiset tiedot ja ilmoittautuminen