VIEA010 Tutkimuskurssi 5 op (05.09.2017 - 21.11.2017)

Sisältö
Opintojaksolla perehdytään viestinnän ja median tutkimuksen käytänteisiin ja tutkimusmenetelmiin.
Suoritustavat
Luennot ja oppimistehtävät

Kurssilla tehdään oppiainekohtaisissa ryhmissä oppimistehtävä, jota aletaan työstää heti ensimmäisellä tapaamiskerralla opettajan muodostamissa ryhmissä: siksi osallistuminen ensimmäiselle kerralle on välttämätöntä! Oppimistehtävää edistetään prosessinomaisesti luentosisältöjen mukaan. Tehtävä palautetaan 10.11. klo 16 mennessä, siis ennen viimeistä luentoa.
Tavoite
Opiskelija
- tuntee laadullisen ja määrällisen tutkimuksen ominaispiirteet
- osaa hahmottaa tutkimusongelman ja muodostaa tutkimuskysymyksiä
- ymmärtää tutkimusprosessin vaiheet sekä tuntee erilaisia aineistonkeruun ja analysoinnin tapoja
- ymmärtää tutkimuksen luotettavuuden arviointikriteerit
- tuntee tutkimuseettiset periaatteet ja motivoituu noudattamaan niitä.
Oppimateriaalit

Kurssin yksityiskohtaiset tiedot ja ilmoittautuminen