VIES010 Syventävä tutkimuskurssi 5 op (07.09.2017 - 30.11.2017)

Suoritustavat
Kontaktiopetus, työpajat ja oppimistehtävät ja/tai verkko-opetus
Sisältö
Opintojaksolla syvennytään viestinnän ja median tutkimuksen menetelmiin ja opitaan arvioimaan tutkimuksen luotettavuutta, tieteenfilosofisia lähtökohtia ja eettisiä valintoja.
Tavoite
Opiskelija
- ymmärtää tutkimusmenetelmien tieteenfilosofisia lähtökohtia
- osaa vertailla ja arvioida erilaisia tutkimusasetelmia
- osaa soveltaa viestintätieteissä käytettäviä aineistonkeruu- ja analyysitapoja
- osaa arvioida erilaisilla menetelmillä tuotetun tiedon luonnetta ja luotettavuutta
- sisäistää hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja arvostaa niitä.
Oppimateriaalit

Kurssin yksityiskohtaiset tiedot ja ilmoittautuminen