JOUS1027 Julkisuuslaki ja tiedon saaminen 5 op (11.09.2017 - 04.12.2017), Julkisuslaki ja tiedon saaminen

Kotisivu
https://koppa.jyu.fi/kurssit/215484
Sisältö
Kurssilla tarkastellaan suomalaista julkisuusperiaatetta ja sen merkitystä julkisuuslain (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta) pohjalta. Tarkastelun kohteina ovat viranomaisen ja tietopyytäjän välinen yhteistyö tietopyyntötilanteessa, viranomaisen ja viranomaisen asiakirjan määritelmät, tietopyyntöön vastaamista ja tietojen luovuttamista koskevat viranomaisten yleiset velvoitteet sekä tietopyynnön kohteina olevien tietojen julkisuus ja mahdollisuudet tietojen eritasoiseen salassapitoon.
Suoritustavat
Kontaktiopetus, projektityö
Tavoite
Opiskelija
- ymmärtää viranomaisten velvoitteet luovuttaa toimintaansa koskevia tietoja ja tiedonpyytäjän oikeudet tietojen saamiseksi erityisesti journalistisiin tarkoituksiin
- pystyy arvioimaan kriittisesti viranomaisten menettelyn asianmukaisuutta tietojen saamiseen liittyvissä ongelmatilanteissa
- tuntee julkisuuslain mahdollisuudet ja rajoitukset erimuotoisten viranomaisaineistojen hankkimisessa
- osaa toteuttaa konkreettisia tietopyyntöjä viranomaisille.
Oppimateriaalit

Kurssin yksityiskohtaiset tiedot ja ilmoittautuminen