YVIA305 Julkisuustyö ja organisaatioviestintä 5 op (04.09.2017 - 18.05.2018)

Sisältö
Opintojakso perehdyttää julkisuustyön ja organisaatioviestinnän peruskäsitteisiin ja keskeisiin teorioihin. Tarkoituksena on hahmottaa, mitkä ovat julkisuustyön ja organisaatioviestinnän tehtävät ja miten niitä toteutetaan organisaatioiden erilaisissa toimintaympäristöissä.
Suoritustavat
Kirjatentti. Lukuvuonna 2017 - 2018 kirjatentti on tehtävissä eTenttinä.
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa määritellä, mitä on julkisuustyö (Public Relations) ja organisaatioviestintä
- tuntee julkisuustyöhön (Public Relations) ja organisaatioviestintään liittyvät peruskäsitteet ja teoriat
- tietää julkisuustyön ja organisaatioviestinnän toimijat, tehtävät ja tavoitteet
- ymmärtää sosiaalisen median ja sen sovellusten roolin julkisuustyössä ja organisaatioviestinnässä
- on tutustunut julkisuustyön erityisalueisiin (markkinointiviestintä, mainonta, kriisiviestintä, mediasuhteiden hoitaminen, lobbaus ym.).
Oppimateriaalit

Kurssin yksityiskohtaiset tiedot ja ilmoittautuminen