YVIA1000 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op (10.10.2017 - 18.05.2018)

Sisältö
Kandidaatintutkielman laatiminen seminaarityöskentelyn tukemana. Seminaarissa ja kandidaatintutkielmassa perehdytään tutkimuseettisiin periaatteisiin, kehitetään kriittistä ja analyyttistä ajattelua, tiedonhallinnan taitoja, vastuunotto- ja päätöksentekokykyä, itsesäätely- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä rakentavan palautteen antamisen, hakemisen ja vastaanottamisen taitoa.
Suoritustavat
Kontaktiopetus (seminaarit) ja itsenäinen työskentely
Tavoite
Opiskelija osaa
- tehdä pienimuotoisen tutkimuksen ja osallistua tieteelliseen keskusteluun
- aikatauluttaa tutkimus- ja kirjoitusprosessin eri vaiheet
- valita ja rajata tutkimusaiheen aiempaan tutkimukseen nojaten ja laatia tutkimussuunnitelman
- hankkia tietoa tärkeimmistä tutkimusaiheeseensa liittyvistä tiedonlähteistä sekä arvioida kriittisesti lähdeaineistoa
- tunnistaa keskeiset tutkimuseettiset kysymykset omassa ja muiden tutkielmissa
- soveltaa valitsemaansa tutkimusmenetelmää tutkimuskysymyksiin vastaamisessa
- laatia tutkimusraportin tieteellisten konventioiden mukaisesti
- esitellä tutkimustaan ja perustella tekemiänsä valintoja sekä arvioida tutkimuksensa tulosten luotettavuutta ja merkitystä
- arvioida rakentavasti ja kriittisesti muiden töitä.
Kurssin yksityiskohtaiset tiedot ja ilmoittautuminen