YVIS423 Työssä oppiminen 10 op (01.09.2017 - 31.08.2018)

Kotisivu
https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/opiskelu/opinnot/oppiaineet/yvi/opiskelu/ohjeita/tyoharjoittelu
Sisältö
Opintojaksolla opiskelija toimii yhteisöviestinnän tehtävissä aidoissa työelämän tilanteissa. Työssä oppiminen harjaannuttaa soveltamaan teoreettista tietoa käytäntöön ja kehittää opiskelijan työelämävalmiuksia.
Suoritustavat
Harjoittelusuunnitelma, vähintään kahden kuukauden mittainen ohjattu harjoittelu Suomessa tai ulkomailla sekä harjoitteluraportti.

Harjoittelusuunnitelmia ja -raportteja voi palauttaa Hanna Reinikaiselle myös kesän aikana. 
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää yhteisöviestinnän asiantuntijan tehtävän ja työkäytännöt organisaatioissa
- osaa soveltaa yhteisöviestinnän osaamista alan työtehtävissä
- tunnistaa yhteisöviestinnän osaamisensa vahvat ja kehittämistä vaativat alueet.
Oppimateriaalit

Kurssin yksityiskohtaiset tiedot ja ilmoittautuminen