VIES010 Syventävä tutkimuskurssi 5 op (19.01.2018 - 18.05.2018), Optima-opintopiiri

Sisältö
Opintojaksolla syvennytään viestinnän ja median tutkimuksen menetelmiin ja opitaan arvioimaan tutkimuksen luotettavuutta, tieteenfilosofisia lähtökohtia ja eettisiä valintoja.
Suoritustavat
Kontaktiopetus, työpajat ja oppimistehtävät ja/tai verkko-opetus.

Kevään 2018 kurssi toteutetaan Optima-opintopiirinä verkossa.

Opintopiiriin otetaan 12 opiskelijaa. Etusija on niillä,

1) joilla on perusteltu syy sille, ettei voi tehdä Syventävää tutkimuskurssia syksyllä 2017. Perusteluksi ei pääsääntöisesti hyväksytä työssäkäyntiä (poislukien pääaineen harjoittelu), muiden oppiaineiden opetusta tai lomamatkoja.
2) jotka aloittavat maisterintutkielman tekemisen keväällä 2018.
 
Valinta kurssille tapahtuu ilmoittautumisen yhteydessä täytettävän esitietokyselyn perusteella.  Muistathan siis täyttää esitietokyselyn! Ilman sen täyttämistä ei kurssille ole mahdollista päästä.
Tavoite
Opiskelija
- ymmärtää tutkimusmenetelmien tieteenfilosofisia lähtökohtia
- osaa vertailla ja arvioida erilaisia tutkimusasetelmia
- osaa soveltaa viestintätieteissä käytettäviä aineistonkeruu- ja analyysitapoja
- osaa arvioida erilaisilla menetelmillä tuotetun tiedon luonnetta ja luotettavuutta
- sisäistää hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja arvostaa niitä.
Oppimateriaalit

Kurssin yksityiskohtaiset tiedot ja ilmoittautuminen