Yhteisöviestinnän opetusohjelma 2017 - 2018

VIES­TIN­TÄ- JA KIE­LIO­PIN­NOT (HuK-tut­kin­nos­sa)

 • YVI0Y96 Maturiteetti 1 op / YVIA9999 Kypsyysnäyte 0 op. Suositus ajoituksesta: kandidaatintutkielman valmistuessa.
 • XKVH009 Tutkimusviestinnän perusteet 3 op. Integroitu Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma -opintojaksoon eli suoritetaan yhtäaikaa sen kanssa.
 • XRUH005/XRUH905 Svenska för journalister och kommunikationsvetare 3 op. Suositus ajoituksesta: 2. tai 3. vuosi. Lukuvuonna 2017 - 2018 tarjolla kaksi kurssia, joista toinen syksyllä, toinen keväällä.
 • XENH002 Academic Reading and Communication Skills 3 op. Valitse viestintätieteiden opiskelijoille suunnattu kurssi (JOU PUH YVI) tai kaikille tiedekunnan opiskelijoille suunnattu kurssi (KAIKKI). Suositus ajoituksesta: 2. tai 3. vuosi. Muut kyseeseen tulevat kielet ja kurssit löydät kielikeskuksen verkkosivuilta.

TIE­TO- JA VIES­TIN­TÄ­TEK­NIIKAN OPE­TUS, TYÖ­ELÄ­MÄ­OPINNOT

 • HYTP1001 Tieto- ja viestintäteknologian perusteet 1, 3 op. Suositus ajoituksesta: 1. syksy.
 • Muut tarjolla olevat tieto- ja viestintätekniikan kurssit löydät humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan verkkosivuilta.
 • Yliopistossa tarjolla olevat työelämävalmiuksia tukevat opinnot löydät humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan verkkosivujen kautta.

VIESTINNÄN JA MEDIAN PERUSOPINNOT, YHTEISÖVIESTINNÄN AINE- JA SYVENTÄVÄT OPINNOT

Suppea listaus

Kevät

Perusopinnot (approbatur)

 • VIEP1011 Viestintä ja vaikuttaminen 5 op (05.09.2017 - 13.08.2018) - Korppi

  Sisältö
  Opintojaksolla tutustutaan vaikuttamisen ja argumentoinnin perusteisiin sekä kampanja- ja vaikuttamisviestintään. Opintojaksolla tarkastellaan ja analysoidaan vaikuttamaan pyrkivää viestintää eri konteksteissa. Luennoilla käsitellään tentittävän kirjallisuuden keskeisimpiä teemoja, vaikuttamisen ja argumentoinnin peruskäsitteitä ja teorioita.
  Suoritustavat
  Luennot ja kirjatentti Tenttiin voi osallistua luentojen päätyttyä 5.12.2017 alkaen (syyslukukausi).  Kevätlukukaudella 2018 opintojakson voi tenttiä eTenttinä viikolla 4, viikoilla 9-10 sekä viikoilla 19-20 . Tenttiin valmistautumista tukevat ohjeet ja esimerkkejä tenttikysymyksistä löytyvät kurssin Koppa-sivuilta. Sinun täytyy olla ilmoittautunut opintojaksolle ja katsoa luennot voidaksesi suorittaa tentin. Luentoja voi seurata paikan päällä tai tallenteina Moniviestimestä. Luennoille osallistumista suositellaan lämpimästi.
  Tavoite
  Opiskelija - tuntee vaikuttamiseen ja argumentointiin liittyvät peruskäsitteet, keskeiset vaikuttamisen teoriat ja pystyy arvioimaan ja vertailemaan niitä - pystyy arvioimaan, missä määrin ja millaisin ehdoin vaikuttamaan pyrkivällä viestinnällä voidaan muuttaa uskomuksia, arvoja, käyttäytymistä tai asenteita - osaa tarkastella ja analysoida vaikuttamaan pyrkivää viestintää erilaisista teoreettisista ja eettisistä lähtökohdista - tietää, miten vaikuttamispyrkimyksiä voidaan havaita ja arvioida.
  Oppimateriaalit
 • VIEP1013 Media-analyysi ja mediamaiseman murrokset 5 op (10.01.2018 - 26.08.2018) - Korppi

  Sisältö
  Opintojaksolla tutustutaan mediamaiseman murroksiin ja niiden keskeisiin taustatekijöihin ja vaikutuksiin. Lisäksi hahmotetaan digitaalisen viestinnän ja sosiaalisen median keskeisiä piirteitä ja analysoidaan ajankohtaisia mediasisältöjä.
  Suoritustavat
  Luennot ja analyysitehtävät
  Tavoite
  Opiskelija - tuntee mediajärjestelmien keskeiset kehityslinjat ja -suuntaukset sekä mediamaiseman murrosten olennaiset piirteet - ymmärtää journalismin ja median merkityksen yhteiskunnassa - ymmärtää digitaalisen viestinnän ja sosiaalisen median ominaispiirteet ja vaikutukset - tuntee media-analyysin keskeiset näkökulmat - omaksuu mediakriittisen ajattelutavan ja osaa soveltaa sitä mediasisältöjen tulkintaan.
  Oppimateriaalit
 • VIEP1014 Viestinnän etiikka ja normit 5 op (08.01.2018 - 13.08.2018) - Korppi

  Sisältö
  Opintojaksolla perehdytään viestintä- ja vuorovaikutusetiikkaan, viestinnän juridisiin normeihin ja journalismin itsesääntelyyn.
  Suoritustavat
  Luennot ja oppimistehtävät
  Tavoite
  Opiskelija - ymmärtää erilaisia teoreettisia lähestymistapoja viestintä- ja vuorovaikutusetiikkaan - osaa tarkastella viestintää ja vuorovaikutusta eettisistä näkökulmista - tuntee viestinnän ja median sääntelyn keskeiset lainkohdat - ymmärtää viestintä- ja media-alan itsesääntelyn periaatteet sekä niiden merkityksen alan ammattilaisen työssä - motivoituu pohtimaan omia eettisiä periaatteitaan viestijänä ja osaa arvioida niitä.
  Oppimateriaalit

Aineopinnot (cum laude approbatur)

 • KVVA103 Introduction to Intercultural Communication 5 op (08.01.2018 - 08.02.2018) - Korppi

  Sisältö
  The aim of this course is to introduce the fundamental principles and issues of intercultural communication from an interdisciplinary perspective as well as to develop perception and appreciation of different cultural perspectives and values.
  Suoritustavat
  Lectures, online course, written assignments
  Tavoite
  On completion of this course the student will be able to - identify major research directions in intercultural communication - critically discuss the fundamental principles and topics in intercultural communication from an interdisciplinary perspective - perceive different cultural perspectives and values and appreciate cultural diversity - analyse communication between people from different racial, ethnic and cultural backgrounds in both national and international settings.
  Oppimateriaalit
 • KVVA202 Media and Online Cultures 5 op (05.04.2018 - 07.07.2018) - Korppi

  Sisältö
  This course introduces the student to theoretisations of online media and technologically mediated communication in a multicultural world. The course addresses global media culture in terms of production, distribution and reception, and with specific attention on the questions of social and participatory media as communicative practices. Students will possess the ability to recognize varied issues and perspectives in the study of both emerging media culture, as well as how existing cultural patterns are made relevant in online settings.
  Suoritustavat
  Lectures, essay
  Tavoite
  On completion of this course the student will be able to - recognize the significance of online communication and media from both technical and sociocultural perspectives - identify the history and development of online communication and media from a global viewpoint - recognize and critically evaluate cultural stereotypes in online communication and media - identify ethical issues related to online communication and media.
  Oppimateriaalit
 • YCCA2130 Mediasuhteet 5 op (11.01.2018 - 02.02.2018) - Korppi

  Sisältö
  Opintojaksolla tarkastellaan, analysoidaan ja harjoitellaan viestintäammattilaisten työskentelyä median kanssa. Tarkoituksena on perehtyä mediajulkisuuteen ja mediamaineeseen sekä mediatiedottamiseen ja toimitustyön logiikkaan. Perinteisen median lisäksi tutustutaan myös uuden mediaympäristön ilmiöihin kuten bloggaaja/vloggaajasuhteisiin.
  Suoritustavat
  Luennot, harjoitustehtävät, kurssityö.
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija - ymmärtää sekä perinteisen että uuden mediajulkisuuden rakentumismekanismeja ja ymmärtää organisaatioiden mediayhteistyötä - tuntee median toimintatavat, oikeudet, velvollisuudet ja tuotokset, osaa ennakoida sen tiedontarpeita ja osaa hyödyntää näitä taitoja suunnitellessaan ja valmistellessaan lausuntoja, lehdistö- ja uusmediatiedotteita ja –tilaisuuksia - osaa valmistella, toteuttaa ja arvioida mediahaastatteluita ja -tilaisuuksia, toimia näissä organisaation edustajana sekä neuvoa organisaation edustajia toimittajien kohtaamisessa
  Oppimateriaalit
 • YCCA7130 Viestinnän johtamisen työelämäprojekti 4-8 op (11.01.2018 - 19.04.2018) - Korppi

  Suoritustavat
  Luennot, projektityö.
  Sisältö
  Opintojakso harjaannuttaa viestinnän osaamisen soveltamiseen organiosaatioiden viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittämisessä.
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija - osaa kytkeä viestinnän osaamisen organisaatioiden projekteihin - osaa toimia vastuullisesti projektiryhmän jäsenenä ja yhteistyökumppanin kanssa - osaa tehdä projektisuunnitelman ja toteuttaa projektin ryhmätyönä sekä esitellä projektin tulokset - hallitsee ajankäyttöä ja muita projektityön resursseja sekä osaa arvioida omaa ja muiden työskentelyä ja työn tuloksia.
  Oppimateriaalit
 • YVIA1000 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op (10.10.2017 - 18.05.2018) - Korppi

  Sisältö
  Kandidaatintutkielman laatiminen seminaarityöskentelyn tukemana. Seminaarissa ja kandidaatintutkielmassa perehdytään tutkimuseettisiin periaatteisiin, kehitetään kriittistä ja analyyttistä ajattelua, tiedonhallinnan taitoja, vastuunotto- ja päätöksentekokykyä, itsesäätely- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä rakentavan palautteen antamisen, hakemisen ja vastaanottamisen taitoa.
  Suoritustavat
  Kontaktiopetus (seminaarit) ja itsenäinen työskentely
  Tavoite
  Opiskelija osaa - tehdä pienimuotoisen tutkimuksen ja osallistua tieteelliseen keskusteluun - aikatauluttaa tutkimus- ja kirjoitusprosessin eri vaiheet - valita ja rajata tutkimusaiheen aiempaan tutkimukseen nojaten ja laatia tutkimussuunnitelman - hankkia tietoa tärkeimmistä tutkimusaiheeseensa liittyvistä tiedonlähteistä sekä arvioida kriittisesti lähdeaineistoa - tunnistaa keskeiset tutkimuseettiset kysymykset omassa ja muiden tutkielmissa - soveltaa valitsemaansa tutkimusmenetelmää tutkimuskysymyksiin vastaamisessa - laatia tutkimusraportin tieteellisten konventioiden mukaisesti - esitellä tutkimustaan ja perustella tekemiänsä valintoja sekä arvioida tutkimuksensa tulosten luotettavuutta ja merkitystä - arvioida rakentavasti ja kriittisesti muiden töitä.
 • YVIA2000 Opinnot ulkomailla 10 op (01.09.2017 - 31.08.2018), lukuvuosi 2017 - 2018 - Korppi

  Sisältö
  Perehdytään viestintäalan kysymyksiin kansainvälisessä opiskelijavaihdossa sekä hankitaan kansainvälistä opiskelukokemusta.
  Suoritustavat
  Yhden lukukauden opiskelu laitoksen tai yliopiston vaihtokohteessa sekä raportti, jossa sovelletaan viestinnän tietoa. Vaihtoehtoisena suoritustapana opintojaksot KVVA103 Introduction to Intercultural Communication (5 op) ja KVVA202 Media and Online Cultures (5 op). YVIA2000-suoritusta varten sinulla tulee olla 10 opintopistettä vaihdossa suoritettuja viestinnän tai lähialan opintoja. Lisäksi sinun tulee kirjoittaa vaihtokokemuksistasi raportti oppiaineelle (ohjeet alla) sekä täyttää korvaavuusanomuslomake (eli ns. AHOT-lomake). Täytä korvaavuuslomake  verkossa . Liitä lomakkeeseen mukaan seuraavat kolme liitettä: 1) kirjoittamasi raportti 2) vaihtokohteesta saamasi opintosuoritusote 3) vaihtokurssiesi sisältökuvaukset. Liitteet voit toimittaa myös sähköpostitse koulutussuunnittelija Sari Mäkikankaalle (sari.makikangas@jyu.fi). Laatimasi raportin lukee projektitutkija Hanna Reinikainen. Raportin luettuaan ja hyväksyttyään Hanna ilmoittaa suorituksen hyväksymisestä Sarille, joka vie YVIA2000-opintojakson rekisteriin. YVIA2000-opintojakson arvosana määräytyy vaihtoyliopistossa suorittamiesi opintojaksojen arvosanojen mukaan. Raportista ei saa erillisiä opintopisteitä eikä sitä arvioida erikseen, mutta sen hyväksyminen on edellytys opintojen korvattavuudelle. Raportit säilytetään kieli- ja viestintätieteiden laitoksella. Raportti ja muut vaadittavat dokumentit tulee palauttaa helmikuun (syyslukukauden vaihtojakso) tai syyskuun (kevätlukukauden vaihtojakso) loppuun mennessä. Loput vaihdossa suoritetut opinnot hyväksiluetaan/sisällytetään useimmiten sellaisenaan tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin (sivuaine- ja muihin opintoihin). Tämä hoituu humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintokansliassa (suunnittelija Salla Kujala, salla.kujala@jyu.fi, Opinkivi-rakennus, 1. kerros). Raportin ohjeet Pohdiskele raportissa, miten vaihto-opiskelu on kartuttanut työelämävalmiuksiasi. Voit vastata raportissa esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Kuinka vaihdossa suorittamasi kurssit edistävät mielestäsi valmiuksiasi toimia tulevaisuudessa yhteisöviestinnän tehtävissä? Jos vertaat vaihdossa suorittamiasi kursseja Suomessa suorittamiisi yhteisöviestinnän opintoihin, mitä uutta olet vaihdossa suorittamillasi kursseilla oppinut? Kuinka opiskelu kansainvälisessä ympäristössä on mielestäsi vaikuttanut valmiuksiisi työskennellä erilaisissa organisaatioissa yhdessä erilaisista taustoista tulevien kollegoiden kanssa? Millainen merkitys vaihto-opiskelulla on mielestäsi tulevaisuuden työllistymisesi kannalta? Raportin pituus on kaksi-kolme sivua (fonttikoko 12, riviväli 1,5 ja normaalit marginaalit).
  Tavoite
  Opiskelija - saa valmiuksia toimia monikulttuurisessa ympäristössä - tiedostaa ja ymmärtää oman kulttuurisen taustansa lähtökohtana vieraiden kulttuurien kohtaamiseen, ymmärtämiseen ja arvostamiseen - osaa tunnistaa ja kehittää omien opintojensa ja tulevan työuran kannalta keskeistä kansainvälistä osaamista.
 • YVIA305 Julkisuustyö ja organisaatioviestintä 5 op (04.09.2017 - 18.05.2018) - Korppi

  Sisältö
  Opintojakso perehdyttää julkisuustyön ja organisaatioviestinnän peruskäsitteisiin ja keskeisiin teorioihin. Tarkoituksena on hahmottaa, mitkä ovat julkisuustyön ja organisaatioviestinnän tehtävät ja miten niitä toteutetaan organisaatioiden erilaisissa toimintaympäristöissä.
  Suoritustavat
  Kirjatentti. Lukuvuonna 2017 - 2018 kirjatentti on tehtävissä eTenttinä.
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija - osaa määritellä, mitä on julkisuustyö (Public Relations) ja organisaatioviestintä - tuntee julkisuustyöhön (Public Relations) ja organisaatioviestintään liittyvät peruskäsitteet ja teoriat - tietää julkisuustyön ja organisaatioviestinnän toimijat, tehtävät ja tavoitteet - ymmärtää sosiaalisen median ja sen sovellusten roolin julkisuustyössä ja organisaatioviestinnässä - on tutustunut julkisuustyön erityisalueisiin (markkinointiviestintä, mainonta, kriisiviestintä, mediasuhteiden hoitaminen, lobbaus ym.).
  Oppimateriaalit
 • YVIA339 Kirjoittaminen viestintäammattilaisen työssä 5 op (04.09.2017 - 18.05.2018) - Korppi

  Sisältö
  Tavoite: tarkastella ja harjoitella erilaisia viestintäammattilaisen työssä tarvittavia kirjoittamisen muotoja.
  Suoritustavat
  Kurssi, kurssityö ja kirjallisuus. Lukuvuonna 2017 - 2018 suoritustapa on näyteportfolio.  Saadaksesi ohjeet ota yhteyttä kurssin vastuuopettajaan.
  Tavoite
  Opiskelija ymmärtää eri konteksteja ja tehokeinoja viestintäammattilaisen kirjoittamisessa osaa kirjoittaa erityyppisiä tekstejä eri medioihin ja eri sidosryhmille osaa kirjoittaa sujuvaa ja perusteltua ammatillista tekstiä osaa tekstillään sitouttaa lukijoita ja pitää yllä mielenkiintoa.
  Oppimateriaalit

Syventävät opinnot (laudatur)

 • VIES010 Syventävä tutkimuskurssi 5 op (19.01.2018 - 18.05.2018), Optima-opintopiiri - Korppi

  Sisältö
  Opintojaksolla syvennytään viestinnän ja median tutkimuksen menetelmiin ja opitaan arvioimaan tutkimuksen luotettavuutta, tieteenfilosofisia lähtökohtia ja eettisiä valintoja.
  Suoritustavat
  Kontaktiopetus, työpajat ja oppimistehtävät ja/tai verkko-opetus. Kevään 2018 kurssi toteutetaan Optima-opintopiirinä verkossa. Opintopiiriin otetaan 12 opiskelijaa. Etusija on niillä, 1) joilla on perusteltu syy sille, ettei voi tehdä Syventävää tutkimuskurssia syksyllä 2017. Perusteluksi ei pääsääntöisesti hyväksytä työssäkäyntiä (poislukien pääaineen harjoittelu), muiden oppiaineiden opetusta tai lomamatkoja. 2) jotka aloittavat maisterintutkielman tekemisen keväällä 2018.   Valinta kurssille tapahtuu ilmoittautumisen yhteydessä täytettävän esitietokyselyn perusteella.  Muistathan siis täyttää esitietokyselyn! Ilman sen täyttämistä ei kurssille ole mahdollista päästä.
  Tavoite
  Opiskelija - ymmärtää tutkimusmenetelmien tieteenfilosofisia lähtökohtia - osaa vertailla ja arvioida erilaisia tutkimusasetelmia - osaa soveltaa viestintätieteissä käytettäviä aineistonkeruu- ja analyysitapoja - osaa arvioida erilaisilla menetelmillä tuotetun tiedon luonnetta ja luotettavuutta - sisäistää hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja arvostaa niitä.
  Oppimateriaalit
 • VISS2023 Johtamisviestintä 4 op (12.01.2018 - 09.03.2018), kontaktiopetuskurssi - Korppi

  Sisältö
  Syvennytään johtamisviestinnän erityiskysymyksiin.
  Suoritustavat
  Kontaktiopetuskurssi. Viestinnän/puheviestinnän opiskelijat voivat suorittaa opintojakson myös e-tenttinä, joka löytyy omana "kurssinaan" Korpista.
  Tavoite
  Opiskelija ­- ymmärtää syvällisesti johtamisviestinnän erityiskysymyksiä ­- osaa arvioida työelämän viestinnän ajankohtaisia haasteita ­- ymmärtää teoreettisen tiedon merkityksen viestinnän asiantuntemuksen perustana.
  Oppimateriaalit
 • YCCS1910 Syventävien opintojen seminaari 3 op (13.09.2017 - 18.05.2018) - Korppi

  Sisältö
  - oman pro gradu -tutkielman esittely eri vaiheissa: tutkimussuunnitelma, väliraportti - toisen pro gradu -tutkielman kommentointi
  Suoritustavat
  Seminaari. Lukuvuosi, aloitus syyslukukaudella. Suositusajankohta 4. (5.) opintovuosi. Osallistuminen seminaarityöskentelyyn, oman tutkimuksen esittely (2 esitelmää), opponoinnit, kurssipäiväkirja.
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: - analysoida oman tieteenalan keskeisiä ongelmia - tunnistaa ja arvioida erilaisia tutkimusotteita ja menetelmiä - arvioida kriittisesti pro gradu -tutkielman tasoisia tutkimusraportteja - kommentoida toisia tutkielmia - perustella ja puolustaa tutkielmassa tekemiään valintoja
 • YCCS2110 Change, Stakeholders and Monitoring 6 op (16.01.2018 - 26.01.2018) - Korppi

  Sisältö
  This course examines the importance of communication as an enabler of change in organizations in the global environment where changing stakeholder views require responsiveness. The aim is to get familiar with the processes of public stakeholder interaction and its analysis.
  Suoritustavat
  Contact teaching course. Lectures (80 % attendance required) and a written assignment.
  Tavoite
  After completing this course the student - will understand how change in the global environment requires new strategies and approaches for conducting communication - is able to identify the parties to a public debate and stakeholder goals and expectations, as well as to explore the construction of a conversation - can do a thematic or content analysis to measure and interprete the public debate in online media - is able to provide strategic recommendations for an organization based on research.
  Oppimateriaalit
 • YCCS2120 Viestinnän johtamisen strategiat 6 op (11.01.2018 - 20.03.2018) - Korppi

  Suoritustavat
  Osallistuminen luentoihin, ryhmätyöt, harjoitustyö (ryhmätyö) ja essee (yksilötyö).
  Sisältö
  Opintojakso keskittyy viestinnän strategiseen ja konsultoivaan rooliin organisaatiossa ja harjaannuttaa tutkimukseen perustuvien strategisten viestintäsuunnitelmien laatimiseen. Keskeiset teemat: - strateginen viestinnän suunnittelu - viestinnän rooli organisaation strategisena voimavarana - viestinnän arviointi ja mittaaminen
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija - ymmärtää syvällisesti, miten yhteisöviestinnän asiantuntija voi osallistua organisaation strategiseen suunnitteluprosessiin - ymmärtää organisaation kokonaisstrategian luomisprosessin ja osaa sovittaa viestintästrategian kokonaisstrategiaan - osaa hyödyntää viestintää strategisesti organisaatioiden ongelmien ratkaisemiseksi - osaa perustella viestintästrategiaratkaisut teoreettisesti.
  Oppimateriaalit
 • YVIS101 Maisteriseminaari 5 op (13.09.2017 - 18.05.2018) - Korppi

  Sisältö
  Seminaarityöskentelyn keskiössä ovat tieteellisen työn omakohtainen kokeminen, prosessikirjoittamisessa harjaantuminen, kriittisen ja teoreettisen ajattelun ja argumentaatiotaitojen kehittäminen sekä kriittisen rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Opiskelija syventää tietojaan tieteellisestä tutkimuksesta, sen metodeista ja raportoinnista, syventää tiedonhakutaitojaan, laatii tutkimussuunnitelman ohjaajan kanssa sovittavasta aiheesta, työstää maisteriopintojen opinnäytetyötään sen pohjalta, esittelee hankettaan sen eri vaiheissa ja kommentoi toisten hankkeita.
  Suoritustavat
  Kontaktiopetus
  Tavoite
  Opiskelija - osaa laatia tutkimus- tai työsuunnitelman - tuntee ja ymmärtää tutkimuksenteon eettiset periaatteet ja noudattaa niitä - osaa suunnitella ja hallitsee työskentelyprosessinsa yhteisesti sovittujen aikataulujen mukaisesti - osaa keskustella omasta työstään, esitellä sitä suullisesti ja kirjallisesti sekä perustella omia valintojaan - osaa antaa, hakea ja ottaa vastaan palautetta osana seminaarikeskustelua - on oppinut toimimaan seminaariryhmän aktiivisena ja yhteistyökykyisenä jäsenenä.
 • YVIS423 Työssä oppiminen 10 op (01.09.2017 - 31.08.2018) - Korppi

  Sisältö
  Opintojaksolla opiskelija toimii yhteisöviestinnän tehtävissä aidoissa työelämän tilanteissa. Työssä oppiminen harjaannuttaa soveltamaan teoreettista tietoa käytäntöön ja kehittää opiskelijan työelämävalmiuksia.
  Suoritustavat
  Harjoittelusuunnitelma, vähintään kahden kuukauden mittainen ohjattu harjoittelu Suomessa tai ulkomailla sekä harjoitteluraportti. Harjoittelusuunnitelmia ja -raportteja voi palauttaa Hanna Reinikaiselle myös kesän aikana. 
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija - ymmärtää yhteisöviestinnän asiantuntijan tehtävän ja työkäytännöt organisaatioissa - osaa soveltaa yhteisöviestinnän osaamista alan työtehtävissä - tunnistaa yhteisöviestinnän osaamisensa vahvat ja kehittämistä vaativat alueet.
  Oppimateriaalit
 • YVIS424 Viestintäammattilaisen profiilit ja asiantuntemuksen arviointi 2 op (04.09.2017 - 31.08.2018) - Korppi

  Sisältö
  Tällä opintojaksolla opiskelija perehtyy erilaisiin uranäkymiin ja pohtii omia urasuunnitelmiansa sekä harjoittelee oman osaamisensa esittelemistä.
  Suoritustavat
  Kirjalliset tehtävät ja näyteportfolio. YVIS424-kurssin voi suorittaa YCCS2130-kurssin yhteydessä kevätlukukaudella. Jos haluat suorittaa tämän kurssin 2 op:een laajuisena, ilmoittaudu sekä tälle kurssille että YCCS2130-kurssille, jotta saat YCCS2130-kurssin tapaamiset kalenteriisi. Tapaamiset ovat siis osa suoritusta tässä tapauksessa. Jos haluat suorittaa tämän kurssin 4 op:een laajuisena, ilmoittaudu vain YCCS2130-kurssille. Jos olet jo aiemmin tehnyt kurssin YVIS445 Viestintäammattilaisen profiilit 2 op ja sinulta puuttuu vain näyteportfolio ja haluat suorittaa vain sen (1 op), ilmoittaudu tälle kurssille ja katso ohjeet portfolioon kieli- ja viestintätieteiden laitoksen verkkosivuilta. Näyteportfoliot on palautettava Laura Asunnalle viimeistään 8.6., jotta ne ennätetään arvioida ennen kesän tutkimus‐ ja lomakautta.
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija - ymmärtää syvällisemmin eri sektoreiden organisaatioissa ja viestintätoimistoissa toimivien viestinnän asiantuntijoiden erilaisia profiileja - tietää, millaista osaamista erilaisissa tehtävissä ja erilaisissa toimintaympäristöissä työskenteleviltä viestinnän ammattilaisilta odotetaan - vahvistuu oman ammattiprofiilinsa ja ammatti-identiteettinsä suhteen - osaa reflektoida tähän mennessä oppimaansa ja hahmottaa, millaisia tietoja ja taitoja vielä tarvitsee - osaa esitellä, arvioida ja tulkita omaa osaamistaan ja sen kehittymistä - löytää näkökulmia osaamisensa tuotteistamiseen ja myymiseen - osaa suunnitella tulevaisuuttaan työelämässä.
  Oppimateriaalit

Syksy

Perusopinnot (approbatur)

 • VIEP1010 Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen 5 op (04.09.2017 - 04.06.2018) - Korppi

  Sisältö
  Opintojaksolla tarkastellaan viestinnän ja median peruskäsitteitä ja tutustutaan erilaisiin tapoihin kuvata viestintää, vuorovaikutusta ja mediaa. Lisäksi opintojaksolla tutustutaan viestintätieteelliseen tutkimukseen ja tiedonhankintaan.
  Suoritustavat
  Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmien opiskelijat: Luennot ja oppimistehtävät Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat: Luennot ja tentti. Syksyllä 2017 tenttiminen on mahdollista marras- ja joulukuussa humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä. Keväällä 2018 tenttiminen tapahtuu eTenttinä. E-tenttiminen on mahdollista viikoilla 9, 10, 19 ja 20.  Opintojakson luento-osuudella ei ole läsnäolovelvoitetta, mutta luennoille osallistumiselle on vahva suositus. Syksyn 2017 luennot tallennetaan ja ne ovat saatavilla Moniviestimessä myös koko kevään 2018 ajan. Polkuavain löytyy Kopasta, Materiaalikansiosta, Kurssisuunnitelma ja ohjeet -tiedostosta. Huom. Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmien opiskelijat: muistattehan ilmoittautua myös Tieteellisen ajattelun perusteet -ryhmään, jonka ensimmäinen tapaaminen on jo ma 4.9. Tieteellisen ajattelun perusteet -ryhmässä on 80 % läsnäolovelvoite. 
  Tavoite
  Opiskelija - ymmärtää, miten ihminen viestii sekä havaitsee, vastaanottaa ja tulkitsee viestintää - ymmärtää, millaisen tutkimuskohteen viestintä ja media muodostavat - ymmärtää, kuinka käsitys viestinnästä on muuttunut tutkimuksessa - tuntee viestintätieteiden keskeiset tieteelliset tiedonlähteet ja löytää viestintätieteiden tutkimustietoa Lisäksi journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmien opiskelijoita koskevat seuraavat osaamistavoitteet: - tuntee hyvän tieteellisen käytännön periaatteet - ymmärtää tieteellisen tiedon kriteerit - arvostaa tieteellistä tietoa ja sen sovellusmahdollisuuksia - tuntee tieteellisen tekstin ominaispiirteet.
  Oppimateriaalit
 • VIEP1011 Viestintä ja vaikuttaminen 5 op (05.09.2017 - 13.08.2018) - Korppi

  Sisältö
  Opintojaksolla tutustutaan vaikuttamisen ja argumentoinnin perusteisiin sekä kampanja- ja vaikuttamisviestintään. Opintojaksolla tarkastellaan ja analysoidaan vaikuttamaan pyrkivää viestintää eri konteksteissa. Luennoilla käsitellään tentittävän kirjallisuuden keskeisimpiä teemoja, vaikuttamisen ja argumentoinnin peruskäsitteitä ja teorioita.
  Suoritustavat
  Luennot ja kirjatentti Tenttiin voi osallistua luentojen päätyttyä 5.12.2017 alkaen (syyslukukausi).  Kevätlukukaudella 2018 opintojakson voi tenttiä eTenttinä viikolla 4, viikoilla 9-10 sekä viikoilla 19-20 . Tenttiin valmistautumista tukevat ohjeet ja esimerkkejä tenttikysymyksistä löytyvät kurssin Koppa-sivuilta. Sinun täytyy olla ilmoittautunut opintojaksolle ja katsoa luennot voidaksesi suorittaa tentin. Luentoja voi seurata paikan päällä tai tallenteina Moniviestimestä. Luennoille osallistumista suositellaan lämpimästi.
  Tavoite
  Opiskelija - tuntee vaikuttamiseen ja argumentointiin liittyvät peruskäsitteet, keskeiset vaikuttamisen teoriat ja pystyy arvioimaan ja vertailemaan niitä - pystyy arvioimaan, missä määrin ja millaisin ehdoin vaikuttamaan pyrkivällä viestinnällä voidaan muuttaa uskomuksia, arvoja, käyttäytymistä tai asenteita - osaa tarkastella ja analysoida vaikuttamaan pyrkivää viestintää erilaisista teoreettisista ja eettisistä lähtökohdista - tietää, miten vaikuttamispyrkimyksiä voidaan havaita ja arvioida.
  Oppimateriaalit
 • VIEP1012 Työelämän viestintä 5 op (27.10.2017 - 18.05.2018) - Korppi

  Sisältö
  Opintojaksolla perehdytään viestinnän ja vuorovaikutuksen merkitykseen työelämässä ja tarkastellaan viestintä- ja mediatyön toimintaympäristöjä erilaisista näkökulmista. Opiskelija oppii asettamaan tavoitteita oman asiantuntemuksensa kehittämiseksi ja kuvaamiseksi opintojensa aikana.
  Suoritustavat
  Syksy 2017: Luennot, ryhmätyöskentely ja oppimistehtävät. Osallistuminen ensimmäiselle luentokerralle on välttämätöntä. Kevät 2018: Aloitustapaaminen 16.3.2018 klo 9.15 - 11.45 (osallistuminen välttämätöntä), luentotallenteiden katsominen, ryhmätyöskentely ja oppimistehtävät. Kurssille ilmoittautumisen lisäksi muista ilmoittautua myös Kevät 2018 -ryhmään!
  Tavoite
  Opiskelija - ymmärtää työelämän viestinnän lähtökohdat ja osaa arvioida niitä - tuntee keskeiset ryhmän vuorovaikutuksen käsitteet sekä tuloksellisen tiimityön lähtökohdat - ymmärtää vuorovaikutusosaamisen merkityksen työelämässä - osaa määrittää viestintä- ja mediatyön toimintaympäristöjä sekä tunnistaa omia tavoitteitaan työelämässä. Lisäksi journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmien omia opiskelijoita koskee seuraava osaamistavoite: - aloittaa oman asiantuntemusportfolionsa hahmottelun.
  Oppimateriaalit

Aineopinnot (cum laude approbatur)

 • KVVA103 Introduction to Intercultural Communication 5 op (04.09.2017 - 20.10.2017) - Korppi

  Sisältö
  The aim of this course is to introduce the fundamental principles and issues of intercultural communication from an interdisciplinary perspective as well as to develop perception and appreciation of different cultural perspectives and values.
  Suoritustavat
  Lectures, online course, written assignments
  Tavoite
  On completion of this course the student will be able to - identify major research directions in intercultural communication - critically discuss the fundamental principles and topics in intercultural communication from an interdisciplinary perspective - perceive different cultural perspectives and values and appreciate cultural diversity - analyse communication between people from different racial, ethnic and cultural backgrounds in both national and international settings.
  Oppimateriaalit
 • VIEA010 Tutkimuskurssi 5 op (05.09.2017 - 21.11.2017) - Korppi

  Sisältö
  Opintojaksolla perehdytään viestinnän ja median tutkimuksen käytänteisiin ja tutkimusmenetelmiin.
  Suoritustavat
  Luennot ja oppimistehtävät Kurssilla tehdään oppiainekohtaisissa ryhmissä oppimistehtävä, jota aletaan työstää heti ensimmäisellä tapaamiskerralla opettajan muodostamissa ryhmissä: siksi osallistuminen ensimmäiselle kerralle on välttämätöntä! Oppimistehtävää edistetään prosessinomaisesti luentosisältöjen mukaan. Tehtävä palautetaan 10.11. klo 16 mennessä, siis ennen viimeistä luentoa.
  Tavoite
  Opiskelija - tuntee laadullisen ja määrällisen tutkimuksen ominaispiirteet - osaa hahmottaa tutkimusongelman ja muodostaa tutkimuskysymyksiä - ymmärtää tutkimusprosessin vaiheet sekä tuntee erilaisia aineistonkeruun ja analysoinnin tapoja - ymmärtää tutkimuksen luotettavuuden arviointikriteerit - tuntee tutkimuseettiset periaatteet ja motivoituu noudattamaan niitä.
  Oppimateriaalit
 • VISA1015 Viestinnän työelämäprojekti 8 op (07.09.2017 - 30.11.2017) - Korppi

  Sisältö
  Sovelletaan viestinnän osaamista työelämän viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittämisessä.
  Suoritustavat
  Luennot sekä pienryhmässä tehtävä projektityö ja sen raportointi.
  Tavoite
  Opiskelija - osaa markkinoida viestinnän osaamista - tuntee viestintäyrittäjyyden lähtökohtia ja toimintamuotoja - osaa toimia vastuullisesti projektiryhmän jäsenenä ja yhteistyökumppanin kanssa - osaa tehdä projektisuunnitelman ja toteuttaa projektin ryhmätyönä sekä esitellä projektin tulokset - hallitsee ajankäyttöä ja muita projektityön resursseja sekä osaa arvioida omaa ja muiden työskentelyä ja työn tuloksia.
 • YCCA2110 Yhteisöviestinnän teoriat ja sisällöntuotanto 6 op (25.10.2017 - 13.12.2017) - Korppi

  Suoritustavat
  Kontaktiopetuskurssi. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa. Ajoitus: Syyslukukausi 2. periodi. Luennot (läsnäolovelvollisuus), taitto- ja kuvankäsittelyharjoitusryhmät, oppimispäiväkirja sekä harjoitustyö.
  Sisältö
  Opintojaksolla tarkastellaan yhteisöviestinnän keskeisiä teorioita ja sitä, miten näitä sovelletaan käytännössä organisaatioiden viestintäprosesseissa. Yhteisöviestinnän teorioiden valossa tarkastellaan viestinnän roolia organisaation toiminnan mahdollistajana sekä suhteiden ja identiteetin rakentajana.
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija - tuntee yhteisöviestinnän keskeiset teoriat ja osaa analysoida yhteisöviestinnän prosesseja teoreettisesta ja käytännöllisestä näkökulmasta - tuntee yhteisöviestinnän teorioiden taustalla vaikuttavia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja teorioita - ymmärtää viestinnän merkityksen organisaation strategisena voimavarana - osaa suunnitella ja tuottaa sisältöä monikanavaisesti organisaation erilaisiin viestintätarpeisiin - hallitsee viestintäkampanjan laatimisen perusperiaatteet - osaa työskennellä työryhmässä ja arvioida viestinnän sisällöntuotantoprosessia kokonaisuutena.
  Oppimateriaalit
 • YCCA2120 Corporate Reputation and Crisis Communication 6 op (18.09.2017 - 28.09.2017) - Korppi

  Sisältö
  This course introduces processes relevant to better understand corporate reputation and crises, and teaches how to fulfil the related consultant role within the organization. Nowadays, organisations function in a fast-changing social environment that brings challenges and shifting expectations. This calls for attention for organizational reputation and resilience, keeping an eye on evolving issues and (potential) crises. Teams look into the reputation of a chosen well-known organization, with a focus on a particular issue or crisis. Students also reflect on the literature. There is a clear student guide and a helpful Optima workspace.   The lectures are given by prof. Marita Vos. They are condensed in 2 weeks, from 18-28 September. The first 3 class meetings have a seminar form; they consist of 4 lecture hours each, with one break in the middle. In or after the first class teams will be formed. During class there will be short assignments and discussions with neighbours, which is why we recommend that students take a seat next to (at least) one other member of their team. The last class meeting consists of 2 lecture hours and is open to visitors also, as it celebrates the new book 'Communication in Crisis Times' that also belongs to this course. It is the 15th book written by the lecturer. This will be her last course as full professor for JYU, as she will return to the Netherlands after having worked here for 11 years (grading and doctoral student supervision will still continue). Thus, special care will be given to the lecturing of this course.  
  Suoritustavat
  Lectures (attendance helps to benefit of the interaction in class for the assignment), and a written essay (actually, a case reported in a slide template that helps keep the team on track, a team blog post and comments for other teams, also an individual short essay on the course literature). 
  Tavoite
  On successful completion of this module, the student: - understands the formation of organizational reputation among audiences - understands the significance of crises for reputation - is able to measure the reputation and interpret the results for strategic development of the organization. Avoin yliopisto Opintojakson suoritettuaan opiskelija - ymmärtää, miten organisaation maine muodostuu yleisöjen keskuudessa - ymmärtää kriisien merkityksen maineelle - osaa mitata mainetta ja tehdä johtopäätöksiä organisaation strategiseksi kehittämiseksi.
  Oppimateriaalit
 • YVIA1000 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op (10.10.2017 - 18.05.2018) - Korppi

  Sisältö
  Kandidaatintutkielman laatiminen seminaarityöskentelyn tukemana. Seminaarissa ja kandidaatintutkielmassa perehdytään tutkimuseettisiin periaatteisiin, kehitetään kriittistä ja analyyttistä ajattelua, tiedonhallinnan taitoja, vastuunotto- ja päätöksentekokykyä, itsesäätely- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä rakentavan palautteen antamisen, hakemisen ja vastaanottamisen taitoa.
  Suoritustavat
  Kontaktiopetus (seminaarit) ja itsenäinen työskentely
  Tavoite
  Opiskelija osaa - tehdä pienimuotoisen tutkimuksen ja osallistua tieteelliseen keskusteluun - aikatauluttaa tutkimus- ja kirjoitusprosessin eri vaiheet - valita ja rajata tutkimusaiheen aiempaan tutkimukseen nojaten ja laatia tutkimussuunnitelman - hankkia tietoa tärkeimmistä tutkimusaiheeseensa liittyvistä tiedonlähteistä sekä arvioida kriittisesti lähdeaineistoa - tunnistaa keskeiset tutkimuseettiset kysymykset omassa ja muiden tutkielmissa - soveltaa valitsemaansa tutkimusmenetelmää tutkimuskysymyksiin vastaamisessa - laatia tutkimusraportin tieteellisten konventioiden mukaisesti - esitellä tutkimustaan ja perustella tekemiänsä valintoja sekä arvioida tutkimuksensa tulosten luotettavuutta ja merkitystä - arvioida rakentavasti ja kriittisesti muiden töitä.
 • YVIA2000 Opinnot ulkomailla 10 op (01.09.2017 - 31.08.2018), lukuvuosi 2017 - 2018 - Korppi

  Sisältö
  Perehdytään viestintäalan kysymyksiin kansainvälisessä opiskelijavaihdossa sekä hankitaan kansainvälistä opiskelukokemusta.
  Suoritustavat
  Yhden lukukauden opiskelu laitoksen tai yliopiston vaihtokohteessa sekä raportti, jossa sovelletaan viestinnän tietoa. Vaihtoehtoisena suoritustapana opintojaksot KVVA103 Introduction to Intercultural Communication (5 op) ja KVVA202 Media and Online Cultures (5 op). YVIA2000-suoritusta varten sinulla tulee olla 10 opintopistettä vaihdossa suoritettuja viestinnän tai lähialan opintoja. Lisäksi sinun tulee kirjoittaa vaihtokokemuksistasi raportti oppiaineelle (ohjeet alla) sekä täyttää korvaavuusanomuslomake (eli ns. AHOT-lomake). Täytä korvaavuuslomake  verkossa . Liitä lomakkeeseen mukaan seuraavat kolme liitettä: 1) kirjoittamasi raportti 2) vaihtokohteesta saamasi opintosuoritusote 3) vaihtokurssiesi sisältökuvaukset. Liitteet voit toimittaa myös sähköpostitse koulutussuunnittelija Sari Mäkikankaalle (sari.makikangas@jyu.fi). Laatimasi raportin lukee projektitutkija Hanna Reinikainen. Raportin luettuaan ja hyväksyttyään Hanna ilmoittaa suorituksen hyväksymisestä Sarille, joka vie YVIA2000-opintojakson rekisteriin. YVIA2000-opintojakson arvosana määräytyy vaihtoyliopistossa suorittamiesi opintojaksojen arvosanojen mukaan. Raportista ei saa erillisiä opintopisteitä eikä sitä arvioida erikseen, mutta sen hyväksyminen on edellytys opintojen korvattavuudelle. Raportit säilytetään kieli- ja viestintätieteiden laitoksella. Raportti ja muut vaadittavat dokumentit tulee palauttaa helmikuun (syyslukukauden vaihtojakso) tai syyskuun (kevätlukukauden vaihtojakso) loppuun mennessä. Loput vaihdossa suoritetut opinnot hyväksiluetaan/sisällytetään useimmiten sellaisenaan tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin (sivuaine- ja muihin opintoihin). Tämä hoituu humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintokansliassa (suunnittelija Salla Kujala, salla.kujala@jyu.fi, Opinkivi-rakennus, 1. kerros). Raportin ohjeet Pohdiskele raportissa, miten vaihto-opiskelu on kartuttanut työelämävalmiuksiasi. Voit vastata raportissa esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Kuinka vaihdossa suorittamasi kurssit edistävät mielestäsi valmiuksiasi toimia tulevaisuudessa yhteisöviestinnän tehtävissä? Jos vertaat vaihdossa suorittamiasi kursseja Suomessa suorittamiisi yhteisöviestinnän opintoihin, mitä uutta olet vaihdossa suorittamillasi kursseilla oppinut? Kuinka opiskelu kansainvälisessä ympäristössä on mielestäsi vaikuttanut valmiuksiisi työskennellä erilaisissa organisaatioissa yhdessä erilaisista taustoista tulevien kollegoiden kanssa? Millainen merkitys vaihto-opiskelulla on mielestäsi tulevaisuuden työllistymisesi kannalta? Raportin pituus on kaksi-kolme sivua (fonttikoko 12, riviväli 1,5 ja normaalit marginaalit).
  Tavoite
  Opiskelija - saa valmiuksia toimia monikulttuurisessa ympäristössä - tiedostaa ja ymmärtää oman kulttuurisen taustansa lähtökohtana vieraiden kulttuurien kohtaamiseen, ymmärtämiseen ja arvostamiseen - osaa tunnistaa ja kehittää omien opintojensa ja tulevan työuran kannalta keskeistä kansainvälistä osaamista.
 • YVIA305 Julkisuustyö ja organisaatioviestintä 5 op (04.09.2017 - 18.05.2018) - Korppi

  Sisältö
  Opintojakso perehdyttää julkisuustyön ja organisaatioviestinnän peruskäsitteisiin ja keskeisiin teorioihin. Tarkoituksena on hahmottaa, mitkä ovat julkisuustyön ja organisaatioviestinnän tehtävät ja miten niitä toteutetaan organisaatioiden erilaisissa toimintaympäristöissä.
  Suoritustavat
  Kirjatentti. Lukuvuonna 2017 - 2018 kirjatentti on tehtävissä eTenttinä.
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija - osaa määritellä, mitä on julkisuustyö (Public Relations) ja organisaatioviestintä - tuntee julkisuustyöhön (Public Relations) ja organisaatioviestintään liittyvät peruskäsitteet ja teoriat - tietää julkisuustyön ja organisaatioviestinnän toimijat, tehtävät ja tavoitteet - ymmärtää sosiaalisen median ja sen sovellusten roolin julkisuustyössä ja organisaatioviestinnässä - on tutustunut julkisuustyön erityisalueisiin (markkinointiviestintä, mainonta, kriisiviestintä, mediasuhteiden hoitaminen, lobbaus ym.).
  Oppimateriaalit
 • YVIA339 Kirjoittaminen viestintäammattilaisen työssä 5 op (04.09.2017 - 18.05.2018) - Korppi

  Sisältö
  Tavoite: tarkastella ja harjoitella erilaisia viestintäammattilaisen työssä tarvittavia kirjoittamisen muotoja.
  Suoritustavat
  Kurssi, kurssityö ja kirjallisuus. Lukuvuonna 2017 - 2018 suoritustapa on näyteportfolio.  Saadaksesi ohjeet ota yhteyttä kurssin vastuuopettajaan.
  Tavoite
  Opiskelija ymmärtää eri konteksteja ja tehokeinoja viestintäammattilaisen kirjoittamisessa osaa kirjoittaa erityyppisiä tekstejä eri medioihin ja eri sidosryhmille osaa kirjoittaa sujuvaa ja perusteltua ammatillista tekstiä osaa tekstillään sitouttaa lukijoita ja pitää yllä mielenkiintoa.
  Oppimateriaalit

Syventävät opinnot (laudatur)

 • JOUS1027 Julkisuuslaki ja tiedon saaminen 5 op (11.09.2017 - 04.12.2017), Julkisuslaki ja tiedon saaminen - Korppi

  Sisältö
  Kurssilla tarkastellaan suomalaista julkisuusperiaatetta ja sen merkitystä julkisuuslain (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta) pohjalta. Tarkastelun kohteina ovat viranomaisen ja tietopyytäjän välinen yhteistyö tietopyyntötilanteessa, viranomaisen ja viranomaisen asiakirjan määritelmät, tietopyyntöön vastaamista ja tietojen luovuttamista koskevat viranomaisten yleiset velvoitteet sekä tietopyynnön kohteina olevien tietojen julkisuus ja mahdollisuudet tietojen eritasoiseen salassapitoon.
  Suoritustavat
  Kontaktiopetus, projektityö
  Tavoite
  Opiskelija - ymmärtää viranomaisten velvoitteet luovuttaa toimintaansa koskevia tietoja ja tiedonpyytäjän oikeudet tietojen saamiseksi erityisesti journalistisiin tarkoituksiin - pystyy arvioimaan kriittisesti viranomaisten menettelyn asianmukaisuutta tietojen saamiseen liittyvissä ongelmatilanteissa - tuntee julkisuuslain mahdollisuudet ja rajoitukset erimuotoisten viranomaisaineistojen hankkimisessa - osaa toteuttaa konkreettisia tietopyyntöjä viranomaisille.
  Oppimateriaalit
 • VIES010 Syventävä tutkimuskurssi 5 op (07.09.2017 - 30.11.2017) - Korppi

  Suoritustavat
  Kontaktiopetus, työpajat ja oppimistehtävät ja/tai verkko-opetus
  Sisältö
  Opintojaksolla syvennytään viestinnän ja median tutkimuksen menetelmiin ja opitaan arvioimaan tutkimuksen luotettavuutta, tieteenfilosofisia lähtökohtia ja eettisiä valintoja.
  Tavoite
  Opiskelija - ymmärtää tutkimusmenetelmien tieteenfilosofisia lähtökohtia - osaa vertailla ja arvioida erilaisia tutkimusasetelmia - osaa soveltaa viestintätieteissä käytettäviä aineistonkeruu- ja analyysitapoja - osaa arvioida erilaisilla menetelmillä tuotetun tiedon luonnetta ja luotettavuutta - sisäistää hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja arvostaa niitä.
  Oppimateriaalit
 • YCCS1910 Syventävien opintojen seminaari 3 op (13.09.2017 - 18.05.2018) - Korppi

  Sisältö
  - oman pro gradu -tutkielman esittely eri vaiheissa: tutkimussuunnitelma, väliraportti - toisen pro gradu -tutkielman kommentointi
  Suoritustavat
  Seminaari. Lukuvuosi, aloitus syyslukukaudella. Suositusajankohta 4. (5.) opintovuosi. Osallistuminen seminaarityöskentelyyn, oman tutkimuksen esittely (2 esitelmää), opponoinnit, kurssipäiväkirja.
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: - analysoida oman tieteenalan keskeisiä ongelmia - tunnistaa ja arvioida erilaisia tutkimusotteita ja menetelmiä - arvioida kriittisesti pro gradu -tutkielman tasoisia tutkimusraportteja - kommentoida toisia tutkielmia - perustella ja puolustaa tutkielmassa tekemiään valintoja
 • YCCS3110 Digital Interaction 6 op (25.09.2017 - 06.11.2017) - Korppi

  Sisältö
  Building on behavioral economics which explain why people do what they do and Issue Arena Theory which explains the logic of corporate communication today this study module looks at the formation of influence online, different stakeholders, advocacy and engagement in the online environment.
  Suoritustavat
  Contact teaching course, autumn semester 1st period. Lectures, individual assignment, group assignment.
  Tavoite
  After completion of the course the student is able to - classify the various forms of stakeholder engagement online - classify the different factors that affect human behavior - explain how Issue Arenas shape corporate communication online - plan, implement and analyze digital communication with diverse stakeholders based on theories of engagement and advocacy - draw insights and develop solutions for communication management in the online environment.
  Oppimateriaalit
 • YVIS101 Maisteriseminaari 5 op (13.09.2017 - 18.05.2018) - Korppi

  Sisältö
  Seminaarityöskentelyn keskiössä ovat tieteellisen työn omakohtainen kokeminen, prosessikirjoittamisessa harjaantuminen, kriittisen ja teoreettisen ajattelun ja argumentaatiotaitojen kehittäminen sekä kriittisen rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Opiskelija syventää tietojaan tieteellisestä tutkimuksesta, sen metodeista ja raportoinnista, syventää tiedonhakutaitojaan, laatii tutkimussuunnitelman ohjaajan kanssa sovittavasta aiheesta, työstää maisteriopintojen opinnäytetyötään sen pohjalta, esittelee hankettaan sen eri vaiheissa ja kommentoi toisten hankkeita.
  Suoritustavat
  Kontaktiopetus
  Tavoite
  Opiskelija - osaa laatia tutkimus- tai työsuunnitelman - tuntee ja ymmärtää tutkimuksenteon eettiset periaatteet ja noudattaa niitä - osaa suunnitella ja hallitsee työskentelyprosessinsa yhteisesti sovittujen aikataulujen mukaisesti - osaa keskustella omasta työstään, esitellä sitä suullisesti ja kirjallisesti sekä perustella omia valintojaan - osaa antaa, hakea ja ottaa vastaan palautetta osana seminaarikeskustelua - on oppinut toimimaan seminaariryhmän aktiivisena ja yhteistyökykyisenä jäsenenä.
 • YVIS423 Työssä oppiminen 10 op (01.09.2017 - 31.08.2018) - Korppi

  Sisältö
  Opintojaksolla opiskelija toimii yhteisöviestinnän tehtävissä aidoissa työelämän tilanteissa. Työssä oppiminen harjaannuttaa soveltamaan teoreettista tietoa käytäntöön ja kehittää opiskelijan työelämävalmiuksia.
  Suoritustavat
  Harjoittelusuunnitelma, vähintään kahden kuukauden mittainen ohjattu harjoittelu Suomessa tai ulkomailla sekä harjoitteluraportti. Harjoittelusuunnitelmia ja -raportteja voi palauttaa Hanna Reinikaiselle myös kesän aikana. 
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija - ymmärtää yhteisöviestinnän asiantuntijan tehtävän ja työkäytännöt organisaatioissa - osaa soveltaa yhteisöviestinnän osaamista alan työtehtävissä - tunnistaa yhteisöviestinnän osaamisensa vahvat ja kehittämistä vaativat alueet.
  Oppimateriaalit
 • YVIS424 Viestintäammattilaisen profiilit ja asiantuntemuksen arviointi 2 op (04.09.2017 - 31.08.2018) - Korppi

  Sisältö
  Tällä opintojaksolla opiskelija perehtyy erilaisiin uranäkymiin ja pohtii omia urasuunnitelmiansa sekä harjoittelee oman osaamisensa esittelemistä.
  Suoritustavat
  Kirjalliset tehtävät ja näyteportfolio. YVIS424-kurssin voi suorittaa YCCS2130-kurssin yhteydessä kevätlukukaudella. Jos haluat suorittaa tämän kurssin 2 op:een laajuisena, ilmoittaudu sekä tälle kurssille että YCCS2130-kurssille, jotta saat YCCS2130-kurssin tapaamiset kalenteriisi. Tapaamiset ovat siis osa suoritusta tässä tapauksessa. Jos haluat suorittaa tämän kurssin 4 op:een laajuisena, ilmoittaudu vain YCCS2130-kurssille. Jos olet jo aiemmin tehnyt kurssin YVIS445 Viestintäammattilaisen profiilit 2 op ja sinulta puuttuu vain näyteportfolio ja haluat suorittaa vain sen (1 op), ilmoittaudu tälle kurssille ja katso ohjeet portfolioon kieli- ja viestintätieteiden laitoksen verkkosivuilta. Näyteportfoliot on palautettava Laura Asunnalle viimeistään 8.6., jotta ne ennätetään arvioida ennen kesän tutkimus‐ ja lomakautta.
  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija - ymmärtää syvällisemmin eri sektoreiden organisaatioissa ja viestintätoimistoissa toimivien viestinnän asiantuntijoiden erilaisia profiileja - tietää, millaista osaamista erilaisissa tehtävissä ja erilaisissa toimintaympäristöissä työskenteleviltä viestinnän ammattilaisilta odotetaan - vahvistuu oman ammattiprofiilinsa ja ammatti-identiteettinsä suhteen - osaa reflektoida tähän mennessä oppimaansa ja hahmottaa, millaisia tietoja ja taitoja vielä tarvitsee - osaa esitellä, arvioida ja tulkita omaa osaamistaan ja sen kehittymistä - löytää näkökulmia osaamisensa tuotteistamiseen ja myymiseen - osaa suunnitella tulevaisuuttaan työelämässä.
  Oppimateriaalit