05.12.2017

Yhteisöviestinnän opetussuunnitelma 2015 - 2017

Yhteisöviestintä (Organizational Communication and Public Relations) tutkii viestintää työyhteisöissä sekä erilaisten organisaatioiden ja niiden sidosryhmien välillä.

Yhteisöviestinnän opiskelu antaa opiskelijalle valmiudet ymmärtää ja suunnitella viestintää strategisella tasolla organisaation toiminnassa. Opinnoissa opitaan hyödyntämään yhteisöviestinnän teorioita ja malleja viestinnän arjessa, analysoimaan viestintäprosesseja sekä luomaan viestintäkampanjoita. Pääpaino opinnoissa on organisaatioviestinnän johtamisessa ja kokonaisvaltaisessa hallinnassa. Näkökulma sisältää vuorovaikutteisen lähestymisen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Keskeisiä aiheita ovat strateginen viestintä, suhdetoiminnan teoria, sisäinen viestintä ja muutos, maine, teemojen hallinta, mediasuhteet ja markkinointiviestintä.

Yhteisöviestinnän opinnot valmentavat opiskelijoita toimimaan viestinnän ammattilaisina yrityksissä, julkisella sektorilla, järjestöissä, tutkimusyhteisöissä, viestintätoimistoissa tai itsenäisinä konsultteina. Työtehtävinä tämä tarkoittaa tiedottajan tehtävien hoitamista, viestinnän suunnittelua, toteuttamista ja arviointia sekä asiantuntijatehtäviä esimerkiksi mediasuhteiden hallinnassa, median sisältöjen luomisessa, tapahtumien koordinoinnissa, tutkimuksessa, konsultoinnissa ja viestinnän ohjeistamisessa.

HuK-tutkinnon rakenne 180 op

Pääaineopinnot 80 op

Sivuaineopinnot

 • viestinnän ja median perusopinnot 25 op
 • yhteisöviestinnän aineopinnot 55 op
 • vähintään yksi perusopintokokonaisuus tai muu opintokokonaisuus
 • muita valinnaisia sivuaineopintoja
Viestintä- ja kieliopinnot, vähintään 10 op

Pakolliset viestintä- ja kieliopinnot:

 • äidinkielen viestintä 3 op
 • toinen kotimainen kieli 3 op
 • vieras kieli (kirjallinen ja suullinen taito) 3 op
 • maturiteetti 1 op

Muut opinnot

Muut opinnot, pakolliset*:

Opintojen alussa tehdään opintojaksot

 • HYVY001 Akateeminen opiskelukyky - muutakin kuin pisteitä 2 op
 • VIEY010 Opintojen suunnittelu 1 op

Lisäksi muita opintoja voivat olla esim.

 • tieto- ja viestintäteknologian opinnot
 • erilliset työelämätaitoja edistävät opinnot
 • kansainvälisen opiskelijavaihdon aikana suoritetut opinnot


Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon (HuK) vähimmäislaajuus on 180 opintopistettä. Tutkinto sisältää pääaineen perus- ja aineopinnot, viestintä- ja kieliopinnot ja vähintään yhden perusopintotasoisen sivuaineen sekä muita opintoja niin paljon, että vaadittu kokonaispistemäärä täyttyy.

*Muut pakolliset opinnot koskevat opintonsa 1.9.2015 tai sen jälkeen aloittavia opiskelijoita. Jos tällöin opintonsa aloittavalla opiskelijalla on jo aiempia yliopisto-opintoja suoritettuina, voi AHOT-menettelyn kautta hakea ko. opintojen hyväksilukemista.

FM-tutkinnon rakenne 120 op

Yhteisöviestinnän syventävät opinnot 80 op

Muut opinnot 40 op

 • maisterintutkielma 40 op
 • muut yhteisöviestinnän syventävät opinnot 40 op
 • sivuaineopintoja
 • pääaineen täydentäviä opintoja
 • muita vapaavalintaisia opintoja
 • erilliset työelämätaitoja edistävät opinnot

Opintokokonaisuuksien sisällöt ja opinnot ulkomailla

Täydentävät opinnot suoraan maisteriopintoihin tuleville opiskelijoille

Suoraan maisteriopintoihin valitut opiskelijat suorittavat täydentävinä opintoina henkilökohtaisesti sovittavat aineopintojen opintojaksot. Täydentävät opinnot suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä opiskeluvuonna. Täydentävät opinnot koostuvat 1–5 seuraavasta kurssista:

YVIA314 Yhteisöviestinnän ajattelun ja teorioiden kehitys 4 op

YVIA311 Maine, organisaatiokuva ja kriisiviestintä 5 op

YVIA321 Integroitu viestintä 5 op

VIEA010 Tutkimuskurssi 5 op

YVIA104 Maisteriopiskelijoiden täydentävä seminaari 2 op

 

Opinnot ulkomailla

Yhteisöviestinnän opiskelijoita kannustetaan lähtemään vaihtoon hakemaan opintoihinsa laajuutta ja uusia näkökulmia sekä kartuttamaan elämänkokemustaan. Vaihdossa tehdyt opinnot sisällytetään tutkintoon, joten vaihtoon on mahdollista lähteä ilman, että opinnot Suomessa sen vuoksi viivästyvät.  Yleisimmin vaihto-opinnot sisällytetään sellaisenaan osaksi tutkinnon sivuaine- ja muita opintoja ja/tai oman pää- tai sivuaineen valinnaisiksi kursseiksi.

Suositus ajoituksesta: kandidaattiopintojen 2. vuoden kevät

Sivuaineopiskelijoiden aineopinnot 36 op

YVIA305 Julkisuustyö ja organisaatioviestintä 5 op

YVIA339 Kirjoittaminen viestintäammattilaisen työssä 5 op

YVIA322 Mediasuhteet 4 op

YVIA510 Sisältöstrategia ja yrittäjyys 3 op

YVIA314 Yhteisöviestinnän ajattelun ja teorioiden kehitys 4 op

YVIA344 Viestintäkonseptit ja -kampanjat 5 op

YVIA321 Integroitu viestintä 5 op

YVIA311 Maine, organisaatiokuva ja kriisiviestintä 5 op

Opintojaksojen kuvaukset

Viestinnän ja median perusopinnot

Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija

  • tuntee viestintätieteiden erityisluonteen tieteenaloina ja osaa hahmottaa viestinnän ja median ilmiöitä yhteiskunnassa
  • ymmärtää teknologiavälitteisen viestinnän merkityksen mediamaiseman murrokselle ja hahmottaa murroksen taustalla olevat keskeiset median kehityslinjat
  • ymmärtää vaikuttamisen ja argumentoinnin perusteet ja pystyy arvioimaan vaikuttamaan pyrkivää viestintää
  • tuntee keskeiset organisaatio- ja ryhmäviestinnän käsitteet ja osaa tarkastella työelämää viestintä- ja vuorovaikutusilmiöiden näkökulmasta
  • osaa kriittisesti analysoida mediasisältöjä ja journalistisia tuotteita
  • ymmärtää viestintäetiikan merkityksen.

VIEP012 Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen 5 op

Tavoite: perehtyä viestintäprosessin osatekijöihin ja viestinnän peruskäsitteisiin sekä oppia hahmottamaan viestinnän ja median ilmiöitä yhteiskunnassa.

Opiskelija

  • ymmärtää, mikä on viestintä- ja vuorovaikutusprosessi ja millaisista tekijöistä se rakentuu
  • tuntee viestinnän malleja ja osaa vertailla niitä
  • tuntee viestinnän merkkijärjestelmät
  • ymmärtää, miten ihminen havaitsee, vastaanottaa ja tulkitsee viestintää
  • ymmärtää, millaisen tutkimuskohteen viestintä ja media muodostavat
  • tietää tieteellisyyden kriteerit ja tuntee tieteellisen tutkimuksen peruskäsitteet
  • osaa erottaa tieteellisen tekstin muista teksteistä ja tuntee tieteellisen kirjoittamisen perusteet
  • tuntee viestintätieteiden keskeiset tieteelliset julkaisut ja löytää oman alansa tutkimustietoa
  • arvostaa tieteellistä tietoa ja sen sovellusmahdollisuuksia.

Opiskelutapa: luennot ja oppimistehtävät. Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa opintojakson myös laajempina oppimistehtävinä.

Kirjallisuus: Kunelius, Viestinnän vallassa (5.–8.p.); Ruben & Stewart, Communication and Human Behavior (5. p.)

Arviointi: 0–5

Suositus ajoituksesta: 1. syksy

 

 

 

VIEP030 Viestintä ja vaikuttaminen 5 op

Tavoite: tutustua vaikuttamisen ja argumentoinnin perusteisiin ja oppia tarkastelemaan ja analysoimaan vaikuttamaan pyrkivää viestintää.

Opiskelija

  • tuntee vaikuttamiseen ja argumentointiin liittyvät peruskäsitteet ja keskeiset vaikuttamisen teoriat sekä pystyy arvioimaan ja vertailemaan niitä
  • pystyy arvioimaan, missä määrin ja millaisin ehdoin vaikuttamaan pyrkivällä viestinnällä voidaan muuttaa uskomuksia, arvoja, käyttäytymistä tai asenteita
  • osaa tarkastella ja analysoida vaikuttamaan pyrkivää viestintää erilaisista teoreettisista ja eettisistä lähtökohdista
  • tietää, miten vaikuttamispyrkimyksiä voidaan havaita ja arvioida.

Opiskelutapa: luennot ja kirjatentti. Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa opintojakson myös kirjatenttinä.

Kirjallisuus: Rieke & Sillars, Argumentation and critical decision making (4. painos tai uudempi, osin) sekä toinen seuraavista Larson, Persuasion (10. tai uudempi painos) tai Stiff & Mongeau, Persuasive communication (2. painos)

Arviointi: 0–5

Suositus ajoituksesta: 1. vuosi

 

VIEP060 Työelämän viestintä 5 op

Tavoite: perehtyä viestinnän ja vuorovaikutuksen merkitykseen työelämässä.

Opiskelija

  • tuntee keskeiset ryhmän vuorovaikutuksen ja organisaatioviestinnän käsitteet
  • tuntee tuloksellisen tiimityön lähtökohtia
  • ymmärtää vuorovaikutusosaamisen merkityksen työelämässä
  • ymmärtää työelämän diversiteetin tuomat haasteet ja mahdollisuudet yhteistyölle
  • osaa tarkastella työhyvinvointia viestinnän ja vuorovaikutuksen näkökulmasta.

Opiskelutapa: luennot ja oppimistehtävät. Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa opintojakson myös kirjatenttinä.

Kirjallisuus: Brilhart & Galanes, Effective group discussion (11. tai uudempi painos); Miller, Organizational communication (4. tai uudempi painos)

Arviointi: 0–5

Suorituskieli: suomi tai englanti

Suositus ajoituksesta: 1. vuosi

VIEP041 Media-analyysi ja mediamaiseman murrokset (5 op)

Tavoite: tutustua mediamaiseman murrokseen, sen keskeisiin taustatekijöihin ja vaikutuksiin sekä oppia media-analyysin ja -kritiikin perusteet.

Opiskelija

  • tuntee mediajärjestelmien keskeiset kehityslinjat ja -suuntaukset
  • ymmärtää teknologiavälitteisen viestinnän merkityksen yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnalle
  • osaa arvioida viestinnän ja median merkitystä ja vaikutusta muuttuvassa yhteiskunnassa
  • tuntee media-analyysin ja -kritiikin keskeisiä näkökulmia ja teoreettisia käsitteitä ja osaa soveltaa niitä ajankohtaisten mediasisältöjen tulkintaan
  • omaksuu mediakriittisen ajattelutavan.

Opiskelutapa: luennot ja analyysitehtävä. Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa opintojakson myös kirjatenttinä.

Kirjallisuus: Jones & Salter, Digital journalism; Luostarinen & Raittila (toim.), Journalistin vapaus; McQuail, Journalism and Society; Nieminen & Pantti, Media markkinoilla (3. uud. tai uudempi laitos); Ramonet, Mediaräjähdys – journalismi hajonneen viestinnän aikakaudella; Suominen ym., Sosiaalisen median lyhyt historia

Arviointi: 0–5

Suositus ajoituksesta: 1. vuosi

VIEP042 Viestinnän etiikka ja normit (5 op)

Tavoite: perehtyä viestinnän etiikkaan ja juridisiin normeihin sekä itsesääntelyyn.

Opiskelija

  • ymmärtää erilaisia teoreettisia lähestymistapoja viestintä- ja vuorovaikutusetiikkaan
  • osaa tarkastella viestintää ja vuorovaikutusta diversiteetin näkökulmasta
  • tuntee keskeiset mediaa ja verkkoviestintää sekä journalismia ja tiedottamista säätelevät lainkohdat ja normistot
  • ymmärtää eettisten normien ja eettisen harkinnan merkityksen työssä ja työyhteisössä
  • ymmärtää journalismin ja tiedottamisen itsesääntelyn tavoitteet sekä niiden merkityksen toimittajan ja tiedottajan työssä
  • motivoituu pohtimaan omia eettisiä periaatteitaan viestijänä ja osaa arvioida niitä.

Opiskelutapa: luennot ja oppimistehtävä tai tentti. Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa opintojakson myös kirjatenttinä.

Kirjallisuus: Tiilikka, Journalistin sananvapaus (2008); Neuvonen, Sananvapaus, joukkoviestintä ja sääntely (2005); Mäntylä, Journalistin etiikka (2. uud. laitos 2008); Johannesen, Valde & Whedbee, Ethics in Human Communication (6. painos).

Arviointi: 0–5

Suositus ajoituksesta: 1. vuosi

Yhteisöviestinnän aineopinnot

Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija

  • tuntee yhteisöviestinnän teoreettiset osa-alueet, niiden keskinäiset suhteet ja yhteydet sidosryhmien tarpeiden kanssa
  • ymmärtää tutkimuksen tekemisen periaatteet ja osaa soveltaa niitä omassa tutkielmassa
  • ymmärtää eettisen pohdinnan tärkeyden ja osaa tehdä eettisesti kestäviä ratkaisuja
  • pystyy toteuttamaan viestintäprojekteja ja osaa analysoida mediasuhteita ja sosiaalista mediaa
  • hallitsee keskeiset tiedottajan työssä tarvittavat käytännön taidot
  • ymmärtää ja osaa analysoida viestintäprosesseja ja teemoja organisaatioiden sisäisissä ja ulkoisissa toimintaympäristöissä.

YVIA305 Julkisuustyö ja organisaatioviestintä 5 op

Tavoite: tutustua organisaatioiden ulkoisen viestinnän (suhdetoiminta ja markkinointiviestintä) keskeisiin tehtäviin ja haasteisiin.

Opiskelija

  • osaa määritellä ulkoisen viestinnän sekä julkisuustyön (Public Relations) ja tuntee ulkoiseen viestintään sekä julkisuustyöhön liittyvät peruskäsitteet ja teoriat
  • tietää ulkoisen viestinnän toimijat, tehtävät ja tavoitteet
  • ymmärtää sosiaalisen median ja sen sovellusten roolin julkisuustyössä
  • on tutustunut julkisuustyön erityisalueisiin (markkinointiviestintä, mainonta, kriisiviestintä, mediasuhteiden hoitaminen, lobbaus ym.).

 

Opiskelutapa: kurssi, tentti tai kurssityö ja kirjallisuus.

Kirjallisuus: Tench & Yeomans, Exploring Public Relations

Arviointi: 0–5

Suorituskieli: suomi

Suositus ajoituksesta: 1. vuosi

YVIA339 Kirjoittaminen viestintäammattilaisen työssä 5 op

Tavoite: tarkastella ja harjoitella erilaisia viestintäammattilaisen työssä tarvittavia kirjoittamisen muotoja.

Opiskelija

  • ymmärtää eri konteksteja ja tehokeinoja viestintäammattilaisen kirjoittamisessa
  • osaa kirjoittaa erityyppisiä tekstejä eri medioihin ja eri sidosryhmille
  • osaa kirjoittaa sujuvaa ja perusteltua ammatillista tekstiä
  • osaa tekstillään sitouttaa lukijoita ja pitää yllä mielenkiintoa.

Opiskelutapa: kurssi, kurssityö ja kirjallisuus.

Kirjallisuus: kurssimateriaali

Arviointi: 0–5

Suorituskieli: suomi

Suositus ajoituksesta: 1. tai 2. vuosi

YVIA322 Mediasuhteet 4 op

Tavoite: tarkastella, analysoida ja harjoitella viestintäammattilaisten työskentelyä median kanssa.

Opiskelija

  • ymmärtää sekä perinteisen että uuden mediajulkisuuden rakentumismekanismeja ja tuntee organisaatioiden mediayhteistyön
  • tuntee median toimintatavat, oikeudet, velvollisuudet ja tuotokset, osaa ennakoida sen tiedontarpeet ja osaa hyödyntää näitä taitoja suunnitellessaan ja valmistellessaan lausuntoja, lehdistö- ja uusmediatiedotteita ja –tilaisuuksia
  • osaa valmistella, toteuttaa ja arvioida mediahaastatteluita ja -tilaisuuksia, toimia näissä organisaation edustajana sekä neuvoa organisaation edustajia toimittajien kohtaamisessa

Opiskelutapa: kurssi, kurssityö ja kirjallisuus.

Kirjallisuus: Juholin & Kuutti, Mediapeli, anatomia ja keinot; Kuutti, Mediakierre, selviytyminen kielteisessä julkisuudessa

Arviointi: 0–5

Suorituskieli: suomi

Suositus ajoituksesta: 2. vuosi

YVIA510 Sisältöstrategia ja yrittäjyys 3 op

Tavoite: perehtyä sisällöntuotantoon ja yrittäjyyteen.

Opiskelija

  • ymmärtää digitaalisen viestinnän ja sisällöntuotannon periaatteet ja huomiotyön mukana tulevat muutokset
  • osaa myydä omaa osaamistaan organisaatioille freelance-konsultointitöinä
  • ymmärtää kontekstin, läpinäkyvyyden ja aitouden merkityksen sisällöntuotannossa
  • hahmottaa markkinoinnin, mainonnan, journalismin ja yhteisöviestinnän vastuualueet.

Opiskelutapa: kurssi, digitaalinen sisältösuunnitelma ja -tehtävä sekä kirjallisuus.

Kirjallisuus: artikkelipaketti

Arviointi: 0–5

Suorituskieli: suomi

Suositus ajoituksesta: 2. tai 3. vuosi

YVIA314 Yhteisöviestinnän ajattelun ja teorioiden kehitys 4 op

Tavoite: lisätä ymmärrystä yhteisöviestinnän teoreettisesta tietopohjasta ja erilaisista lähestymistavoista.

Opiskelija

  • ymmärtää yhteisöviestinnän yhteydet muihin tieteenaloihin
  • tuntee yhteisöviestinnän teorioiden taustalla vaikuttavia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja teorioita
  • osaa analysoida yhteisöviestinnän prosesseja teoreettisesta ja käytännöllisestä näkökulmasta.

Opiskelutapa: kurssi, kurssityö ja kirjallisuus.

Kirjallisuus: Ihlen, van Ruler & Fredriksson (toim.), Public relations and social theory: Key figures and concepts; artikkelipaketti

Arviointi: 0–5

Suorituskieli: suomi

Suositus ajoituksesta: 2. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1. vuosi)

YVIA344 Viestintäkonseptit ja -kampanjat 5 op

Tavoite: perehtyä monikanavaiseen viestinnän kampanjasuunnitteluun ja verkkojulkaisemiseen.

Opiskelija

  • ymmärtää organisaatiojulkaisemisen mahdollisuudet ja muutoslinjat verkkojulkaisemisessa
  • hallitsee viestintäkampanjan laatimisen perusperiaatteet
  • osaa suunnitella viestintäkampanjan konseptin
  • osaa kirjoittaa, editoida ja taittaa jutun sekä suunnitella kuvituksen verkkojulkaisuun
  • osaa työskennellä työryhmässä ja arvioida organisaatiojulkaisua ja sen tuottamisprosessia kokonaisuutena.

Opiskelutapa: kurssi, kurssityö ja kirjallisuus.

Kirjallisuus: kurssimateriaali

Arviointi: 0–5

Suorituskieli: suomi

Suositus ajoituksesta: 1. tai 2. vuosi

YVIA321 Integroitu viestintä 5 op

Tavoite: ymmärtää viestinnän merkitys johtamisfunktiona ja organisaation sosiaalisen toiminnan tukemisessa sekä ja harjoitella integroidun viestintäsuunnitelman laatimista.

Opiskelija

  • ymmärtää integroidun viestinnän merkityksen organisaation tavoitteiden saavuttamisessa
  • tuntee viestinnän osa-alueet (konserniviestintä, sisäinen viestintä  ja markkinointiviestintä) ja niiden keskinäiset suhteet
  • osaa tehdä viestintäsuunnitelman

Opiskelutapa: englanninkielinen kurssi Integrated Communication, kurssityö ja kirjallisuus.

Kirjallisuus: Vos & Schoemaker, Integrated communication: Concern, internal and marketing communication; Vos, Otte & Linders, Setting up a strategic communication plan.

Arviointi: 0–5

Suorituskieli: suomi tai englanti

Suositus ajoituksesta: 2. tai 3.vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1. vuosi)

YVIA311 Maine, organisaatiokuva ja kriisiviestintä 5 op

Tavoite: ymmärtää organisaation maineen merkitys kriisitilanteissa ja harjoitella organisaatiokuvan mittaamista.

Opiskelija

  • ymmärtää maineen ja imagon muodostumisen yleisöjen keskuudessa
  • ymmärtää kriisien merkityksen maineelle
  • osaa mitata mainetta ja imagoa sekä soveltaa tuloksia käytäntöön
  • osaa mitata mainetta ja tulkita tuloksia organisaation strategiseksi kehittämiseksi.

Opiskelutapa: englanninkielinen kurssi Reputation, Image and Crisis, kurssityö ja kirjallisuus.

Kirjallisuus: Vos & Schoemaker, Monitoring public perception; Lehtonen, Julkisuuden riskit tai artikkelipaketti.

Arviointi: 0–5

Suorituskieli: englanti

Suositus ajoituksesta: 3. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1. vuosi)

VIEA010 Tutkimuskurssi 5 op

Tavoite: perehtyä viestinnän ja median tutkimuksen käytänteisiin, lähestymistapoihin ja tutkimusmenetelmiin.
Opiskelija

  • tuntee laadullisen, määrällisen ja teoreettisen tutkimuksen ominaispiirteet
  • osaa hahmottaa tutkimusongelman ja muodostaa tutkimuskysymyksiä
  • ymmärtää tutkimusprosessin vaiheet sekä tuntee erilaisia aineistonkeruun ja analysoinnin tapoja
  • tuntee tutkimuseettiset periaatteet ja motivoituu noudattamaan niitä
  • tuntee tutkimuksen luotettavuuden kriteerit.

Opiskelutapa: luennot ja oppimistehtävät.

Kirjallisuus: Croucher & Cronn-Mills, Understanding communication research methods: A theoretical and practical approach; Reinard, Introduction to communication research (4. p)

Arviointi: 0–5

Suositus ajoituksesta: 3. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1. vuosi)

 

YVIA103 Kandidaattiseminaari 4 op

YVIA104 Maisteriopiskelijoiden täydentävä seminaari 2 op

Tavoite: perehtyä yhteisöviestinnän tutkimusalueisiin, tutkimusten arviointiin sekä yhteisöviestinnän alan tutkimusmenetelmiin; harjaantua tieteelliseen ajatteluun.

Opiskelija

  • tuntee yhteisöviestinnän tutkimusalana ja osaa laatia tieteellisen raportin aiheestaan
  • on harjaantunut tieteelliseen ajatteluun ja keskusteluun
  • osaa esitellä oman tutkimuksensa vertaisryhmälle, perustella tekemiään ratkaisuja ja arvioida työtään kriittisesti
  • osaa opponoida ja käydä kriittistä keskustelua muiden esitelmistä.

Opiskelutapa: seminaarityöskentely.

Arviointi: 0–5

Suorituskieli: suomi

Suositus ajoituksesta: 3. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1. vuosi)

 

YVIA105 Kandidaatintutkielma 10 op

Tavoite: harjaantua itsenäiseen tiedonhankintaan, tutkimustyöhön sekä tieteelliseen raportointiin.

Opiskelija

  • osaa suunnitella ja toteuttaa omaan aineistoon perustuvan tutkielman sekä arvioida tutkimusprosessia kriittisesti
  • osaa hankkia oman tutkimuksen kannalta relevanttia tieteellistä tietoa
  • osaa laatia tieteellisen tutkimusraportin omasta tutkielmasta
  • osaa hyödyntää ohjausta ja ymmärtää sen merkityksen työn laadulle ja etenemiselle.

Opiskelutapa: tutkielma kirjoitetaan kandidaattiseminaarin yhteydessä.

Arviointi: 0–5

Suorituskieli: suomi tai englanti

Suositus ajoituksesta: 3. vuosi

Yhteisöviestinnän syventävät opinnot

Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää viestinnän tuoman lisäarvon organisaatioiden pitkän aikavälin tavoitteille ja strategioille
  • tunnistaa organisaatioiden toimintaympäristön muodostavat verkostot ja toimintaympäristöön vaikuttavat tekijät sekä ymmärtää, miten viestinnällä voidaan auttaa muutos- ja kriisitilanteita
  • osaa yhdistää ja soveltaa asiantuntemustaan, viestinnän teorioita ja alan tutkimustuloksia toimiessaan viestinnän tehtävissä sekä kehittää omaa osaamistaan
  • ymmärtää viestinnän prosesseja, osaa ohjeistaa viestintää ja toteuttaa innovaatio- ja kehittämishankkeita, luotausta ja auditointeja sekä tulkita niiden tuloksia
  • ymmärtää yhteisöviestinnän tutkimuksen kehityslinjoja sekä osaa ratkaista tulevaisuuden ongelmia ja haasteita käytännössä
  • pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteisöviestinnän alan tutkimuksen ja saa valmiudet yhteisöviestinnän jatko-opintoihin.

YVIS424 Viestintäammattilaisen profiilit ja asiantuntemuksen arviointi 3 op

Tavoite: perehtyä erilaisiin uranäkymiin ja omiin urasuunnitelmiin sekä harjoitella oman osaamisen esittelemistä.

Opiskelija

  • ymmärtää syvällisemmin eri sektoreiden organisaatioissa ja viestintätoimistoissa toimivien viestinnän asiantuntijoiden erilaisia profiileja
  • tietää, millaista osaamista erilaisissa tehtävissä ja erilaisissa toimintaympäristöissä työskenteleviltä viestinnän ammattilaisilta odotetaan
  • vahvistuu oman ammattiprofiilinsa ja ammatti-identiteettinsä suhteen
  • osaa reflektoida tähän mennessä oppimaansa ja hahmottaa, millaisia tietoja ja taitoja vielä tarvitsee
  • osaa esitellä, arvioida ja tulkita omaa osaamistaan ja sen kehittymistä
  • löytää näkökulmia osaamisensa tuotteistamiseen ja myymiseen
  • osaa suunnitella tulevaisuuttaan työelämässä.

Opiskelutapa: kurssi, projekti, kirjallisuus ja näyteportfolio.

Kirjallisuus: artikkelipaketti

Arviointi: 0–5

Suorituskieli: suomi

Suositus ajoituksesta: 4. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1. vuosi)

YVIS412 Organisaatioiden toimintaympäristön luotaus 5 op

Tavoite: perehtyä julkisen keskustelun prosesseihin ja niiden analyysiin sekä harjoitella mediasisältöjen mittaamista ja tulkintaa.

Opiskelija

  • ymmärtää syvällisesti julkisen keskustelun prosesseja kuten kehystämistä, viestintää teema-areenoilla, riskien havaitsemista ja mielipiteenmuodostusta
  • osaa tunnistaa julkisen keskustelun osapuolet ja heidän tavoitteensa ja odotuksensa sekä tutkia keskustelun rakentumista
  • osaa hyödyntää analytiikkaa, tietää suurien aineistojen mahdollisuuksista ja erottaa aidon vaikuttamisen piirteet epäeettisestä vaikuttamisesta
  • osaa tehdä teema- tai sisällönanalyysia perinteisessä mediassa ja verkkomediassa käytävän julkisen keskustelun mittaamiseksi ja tulkitsemiseksi
  • osaa antaa organisaatiolle tutkimukseen perustuvia strategisia suosituksia ja ohjeita.

Opiskelutapa: Kurssi sekä empiirinen tutkimus ja kirjallisuus.

Kirjallisuutta: artikkelipaketti

Arviointi: 0–5

Suorituskieli: suomi tai englanti

Suositus ajoituksesta: 4. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1. tai 2. vuosi)

YVIS414 Innovointi ja muutos globaaleissa organisaatioissa 4 op

Tavoite: perehtyä viestinnän merkitykseen organisaatioiden innovaatioiden mahdollistajana globaalissa ympäristössä.

Opiskelija

  • ymmärtää, miten innovointi ja muutos globaalissa ympäristössä edellyttävät uusia strategioita ja toimintatapoja viestinnän johtamiseksi
  • ymmärtää viestinnälle asetettavia vaatimuksia kansainvälisissä organisaatioissa
  • osaa tunnistaa ja kehittää kansainvälisen organisaation viestintää.

Opiskelutapa: englanninkielinen kurssi Innovation and Change sekä tieteellinen essee ja kirjallisuus.

Kirjallisuus: artikkelipaketti

Arviointi: 0–5

Suorituskieli: suomi tai englanti

Suositus ajoituksesta: 4. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1. tai 2. vuosi)

YVIS411 Viestinnän johtaminen 5 op

Tavoite: perehtyä viestinnän strategiseen konsultoivaan rooliin organisaatiossa ja harjaantua tutkimukseen perustuvien strategisten viestintäsuunnitelmien laatimiseen.

Opiskelija

  • ymmärtää syvällisesti, miten yhteisöviestinnän asiantuntija voi osallistua organisaation strategiseen suunnitteluprosessiin
  • ymmärtää organisaation kokonaisstrategian luomisprosessin ja osaa sovittaa viestintästrategian kokonaisstrategiaan
  • osaa soveltaa viestintää strategisesti organisaatioiden ongelmien ratkaisemiseksi
  • osaa perustella viestintästrategiaratkaisut teoreettisesti.

Opiskelutapa: kurssi sekä kurssityönä viestintästrategia ja kirjallisuus.

Kirjallisuus: Hargie, Handbook of communication audits for organisations; Heath & Coombs, Today’s Public Relations; artikkelipaketti.

Arviointi: 0–5

Suorituskieli: suomi

Suositus ajoituksesta: 4. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1. tai 2. vuosi)

YVIS430 Yhteisöviestinnän erikoisalueet 4 op

Tavoite: opiskelija tutustuu itseään kiinnostavaan yhteisöviestinnän erikoisalueeseen suorittamalla (valinnaisen) kurssin, tenttimällä kirjallisuutta tai muulla erikseen sovittavalla tehtävällä.

Opiskelija

  • on syvällisesti perehtynyt oman mielenkiinnon mukaan valitsemaansa erikoisalueeseen, esimerkiksi kriisiviestintään, markkinointiviestintään tai viestinnän ja median tulevaisuuteen.

Opiskelutapa: Kursseja ja/tai kirjallisuutta sopimuksen mukaan.

Arviointi: 0–5

Suorituskieli: suomi tai englanti

Suositus ajoituksesta: 4. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1. tai 2. vuosi)

YVIS423 Työssä oppiminen 10 op

Tavoite: opiskelija harjoittelee työskentelyä viestinnän tehtävissä aidoissa työelämän tilanteissa.

Opiskelija

  • ymmärtää yhteisöviestinnän asiantuntijan tehtävän ja työkäytännöt organisaatioissa
  • osaa soveltaa yhteisöviestinnän osaamista alan työtehtävissä
  • tunnistaa yhteisöviestinnän osaamisensa vahvat ja kehittämistä vaativat alueet.

Opiskelutapa: harjoittelusuunnitelma, vähintään kahden kuukauden mittainen ohjattu harjoittelu sekä harjoitteluraportti.

Kirjallisuus: esim. Carroll, C. E. (toim.), The handbook of communication and corporate reputation; Theaker, A. & Yaxley, H., The public relations strategic toolkit: an essential guide to successful public relations practice; Wilcox & Cameron, Public relations: Strategies and tactics

Arviointi: hyväksytty / hylätty

Suorituskieli: suomi tai englanti

Suositus ajoituksesta: 4. kevät – 5. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1. vuoden kesä – 2. vuosi)

VIES010 Syventävä tutkimuskurssi 5 op

 

Tavoite: Syventyä viestinnän ja median tutkimuksen menetelmiin sekä oppia arvioimaan tutkimuksen luotettavuutta, tieteenfilosofisia lähtökohtia ja eettisiä valintoja.

Opiskelija

  • ymmärtää tutkimusmenetelmien tieteenfilosofisia lähtökohtia
  • osaa arvioida erilaisilla menetelmillä tuotetun tiedon luonnetta ja soveltuvuutta tietyn tutkimusongelman ratkaisemiseen
  • osaa soveltaa viestintätieteissä käytettäviä aineistonkeruu- ja analyysitapoja
  • osaa arvioida tutkimuksen luotettavuutta
  • sisäistää tutkimuseettiset periaatteet ja arvostaa niitä.

Opiskelutapa: luennot ja oppimistehtävät.

Kirjallisuus: artikkelipaketti; Courtright, Observing and analyzing communication behavior; Denzin & Lincoln, The Sage handbook of qualitative research; Frey, Botan & Kreps, Introduction to communication research.

Arviointi: 0–5

Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 2. vuosi)

YVIS101 Maisteriseminaari 4 op

Tavoite: syventyä tieteelliseen ongelmanasetteluun sekä tutkimuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Opiskelija

  • tuntee tieteellisen ongelmanasettelun ja osaa hahmottaa sekä ratkaista yhteisöviestinnän alan ongelmia
  • osaa suunnitella ja toteuttaa tieteellisen tutkimuksen ja arvioida omaa työtään
  • osaa keskustella asiantuntijoiden kanssa oman tutkimuksen teemoista ja soveltaa tutkimusta käytännön ongelmiin
  • osaa perustella vakuuttavasti tekemiään ratkaisuja
  • tuntee tieteellisen keskustelun periaatteet ja ymmärtää keskustelun merkityksen tieteelliselle tutkimukselle
  • osaa arvioida toisten työtä ja esittää perusteltuja ja tarkoituksenmukaisia ideoita sen kehittämiseksi
  • osaa noudattaa tutkimuseettisiä periaatteita
  • ymmärtää ja tietää, miten maisterintutkielma laaditaan.

Opiskelutapa: Osallistuminen seminaarityöskentelyyn, oman työn esitteleminen, toisten töiden opponointi, konsultaatiokeskustelut ja kurssipäiväkirjan pitäminen.

Arviointi: 0–5

Suorituskieli: suomi tai englanti

Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 2. vuosi)

YVIS102 Maisterintutkielma 40 op

Tavoite: osoittaa tieteellisen ajattelun ja tutkimusmenetelmien hallintaa yhteisöviestinnällisen ongelman ratkaisussa.

Opiskelija

  • laajentaa tietämystään yhteisöviestinnästä tutkimusalana
  • perehtyy syvällisesti omaan tutkimusaiheeseensa ja osaa tehdä perusteltuja tutkimuksellisia ratkaisuja
  • osaa tehdä yksityiskohtaisen tutkimussuunnitelman
  • osoittaa tieteellisen ajattelun ja tutkimusmenetelmien hallintaa yhteisöviestinnällisen ongelman ratkaisussa
  • pystyy toteuttamaan tutkimuksen ja sen raportoinnin aikataulun mukaisesti
  • ymmärtää ja sietää luovalle työlle ominaisia piirteitä
  • osaa hankkia laajalti ja koostaa oman tutkimuksen kannalta relevanttia tietoa alkuperäislähteistä
  • osaa tuottaa uutta tietoa yhteisöviestinnän alalla
  • on saavuttanut valmiudet jatko-opintoihin.

Arviointi: 1–5

Suorituskieli: suomi tai englanti

Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 2. vuosi)

Viestintä- ja kieliopinnot

Kandidaatin tutkinnon pakolliset viestintä- ja kieliopinnot koostuvat seuraavista opinnoista  (10 op):

  • äidinkielen viestintä (3 op),
  • vieras kieli (3 op),
  • toinen kotimainen kieli (3 op) sekä
  • maturiteetti (1 op).

Äidinkielen viestinnän opintojakso on yhteisöviestinnän opiskelijoilla tieteellisen kirjoittamisen kurssi XKVH013 Yhteisöviestinnän tutkimusviestintä (3 op, lv. 2015 - 2016) tai XKVX009 Tutkimusviestinnän perusteet (3 op, lv. 2016 - 2017). Äidinkielen viestinnän kurssi on integroitu yhteisöviestinnän kandidaattiseminaariin. Vieraaksi kieleksi käy esimerkiksi englannin kielen kurssi XENH002 Academic Reading and Communication Skills (3 op), mikäli ensimmäinen vieras kielesi on englanti. Ruotsin kurssi on puolestaan XRUH005 Svenska för journalister och kommunikationsvetare (3 op). Maturiteetin koodi on YVI0Y96.

Muut opinnot

Kandidaattiopintojen alussa tehdään opintojaksot:

HYVY001 Akateeminen opiskelukyky - muutakin kuin pisteitä 2 op

Sisältö:

   • Itsetuntemuksesta hyvinvointia
   • Tunteiden säätely
   • Vuorovaikutuksen kuorma ja keveys
   • Lukeminen ja kirjoittaminen yliopisto-opiskelun perustaitona
   • Arki haltuun palanen kerrallaan
   • Realistisella ajankäytöllä stressi hallintaan
   • Hyvinvoinnin riskitekijät
   • Vahvuudet ja voimavarat

Osaamistavoitteet:

   • opiskelijalla on perusvalmiudet hyvinvoinnista ja opiskelukyvystä huolehtimiseen
   • opiskelija oppii tunnistamaan ja ymmärtämään haasteellisia tilanteita ennalta sekä ratkaisemaan mahdollisia ongelmia
   • opiskelijalla on keinoja vahvistaa itsetuntemustaan ja soveltaa itsetutkiskelua sekä hyvinvoinnissa että opiskelussa
   • opiskelija ymmärtää työn ja levon merkityksen opiskelukyvylle
   • opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa elämäntapaansa hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn kannalta

 

 

VIEY010 Opintojen suunnittelu 1 op

Opiskelija

  • osaa laatia oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa (hops)
  • aktivoituu oman asiantuntemuksensa kehittämisessä
  • perehtyy yliopistoyhteisön toimintakulttuuriin ja tuntee omat oikeutensa ja velvollisuutensa
  • hallitsee yliopisto-opintojen edellyttämiä tiedonhallinta- ja opiskelutaitoja
  • motivoituu kehittämään oppimistaitojaan.

Opiskelutapa: Luennot, ryhmätapaamiset, ohjaus ja hops.

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Ajoitus: 1. syksy