17.11.2016

Kielitieteiden hops-ohjeet

Kielitieteiden opiskelijoilla hopsin teko on osa kaikille ensimmäisen vuoden pääaineopiskelijoille pakollista yleisopintojen opinto- ja urasuunnittelukurssia.

 

Opettajatuutoreiden ohjaamat ryhmät kokoontuvat 4-5 kertaa ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Opiskelija laatii ensimmäisen henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (hops) kurssin aikana. Kurssin kuvaus osaamistavoitteineen löytyy alta sekä oppiaineiden opetussuunnitelmista.

 

Y012 Opinto- ja urasuunnittelu 1 op

(EKIY012, RUOY012, SAXY012, RFIY012, SKIY012, VENY003)

Kohderyhmä: Kaikki ensimmäisen vuoden pääaineopiskelijat.

Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu yliopistoon opiskeluympäristönä ja akateemisen opiskelun käytänteisiin.  Opintojakson jälkeen opiskelija osaa

  • etsiä yliopisto-opintoihinsa liittyvää tietoa ja opiskella löytämänsä tiedon varassa tarkoituksenmukaisesti ja päämäärätietoisesti
  • asettaa lyhyen ja pidemmän tähtäimen tavoitteita
  • suunnitella ja valita opintojaan työelämän tarpeita huomioiden
  • arvioida valintojaan, osaamistaan ja kehittymistarpeitaan
  • laatia itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) Korpin eHOPS -sovelluksessa
  • ja tuntee kansainvälistymisen mahdollisuuksia.

Opiskelutapa: Tietoa ja ohjausta annetaan yleisissä tiedotus- ja koulutustilaisuuksissa ja oppiaineitten tuutoriryhmissä ensimmäisen opiskeluvuoden ajan. Ryhmätapaamisten lisäksi opiskelija laatii ensimmäisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa (HOPS) ja käy opettajatuutorinsa kanssa kahdenkeskisen ohjauskeskustelun.  HOPSia täydennetään ja päivitetään koko opintojen ajan, ja se tarkistetaan ensimmäisen vuoden lisäksi kandidaattiseminaarin ja maisteriseminaarin yhteydessä. Kurssin puitteissa käynnistetään myös portfoliotyö, joka jatkuu koko opintojen ajan.
Suositus ajoituksesta: 1. opiskeluvuosi

Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ja HOPSin laatiminen. Hyväksytty/hylätty.

Ehopsin laadintaohjeet löytyvät Korpista: https://korppi.jyu.fi/kotka/help/hopsStudent.jsp

 

Kurssin ja hopsin teon jälkeen

Opiskelijan tekemän hopsin valmistuttua sen toteuttamiskelpoisuus tarkistetaan vähintään ensimmäisenä (osana opinto- ja urasuunnittelukurssia), kolmantena (osana kandidaattiseminaaria)  ja viidentenä opiskeluvuonna (osana maisteriseminaaria). Opiskelija voi pyytää ohjaajaltaan hopsinsa läpikäymistä aina, kun hän muuttaa suunnitelmaansa olennaisesti. Muutoin amanuenssit selvittävät henkilökohtaisen ohjauskeskustelun tarpeen kerran vuodessa.