09.03.2018

Opintojen aikataulutus

 Opintojen aikataulutukseen voi antaa tutkinto-opiskelijoille seuraavia yleisiä suuntaviivoja:

1. lukuvuosi: Tutkinto-ohjelman/pääaineen perusopinnot, mahdollisesti myös joitain aineopintojaksoja
2. lukuvuosi: Tutkinto-ohjelman/pääaineen aineopintojaksot kandidaatintutkielmaa ja siihen liittyviä opintoja lukuunottamatta
3. lukuvuosi: Kandidaatintutkielma ja siihen liittyvät kurssit aineopinnoista
4. lukuvuosi: Syventäviä opintoja
5. lukuvuosi: Loput syventävät opinnot, maisteriseminaari ja maisterintutkielma
 

Lisäksi joka lukuvuodeksi valitaan vapaasti  valittavia opintoja (sivuaineopintoja ja muita opintoja). Kandidaatin tutkintoon kuuluu opintoja yleensä vähintään kolmesta oppiaineesta, ja lisäksi sen osana suoritetaan viestintä- ja kieliopintoja sekä mahdollisia muita yksittäisiä kursseja.

Maisterintutkintoon kuuluu oppiaineen syventävien opintojen lisäksi opintoja yleensä yhdestä tai kahdesta oppiaineesta. Jos opiskelija on valittu aineenopettajan tutkinto-ohjelmaan, kasvatustieteen perusopinnot suoritetaan ensimmäisenä (15 op) ja toisena opintovuonna (10 op)  ja opettajan pedagogiset aineopinnot (35 op) viimeistään viidentenä opintovuonna.

Jos opiskelija kokee haasteita opintojen aikataulutuksessa, esimerkiksi jos

  • kurssit tuntuvat menevät ajallisesti päällekkäin
  • opiskelija haluaa edetä opinnoissaan yleistä suositusta nopeammin tai hitaammin
  • opiskelija pohtii vaihto-opiskelun ajoittamista,

hän voi kääntyä oppiaineensa koulutussuunnittelijan tai hops-ohjaajana toimivan omaopettajansa puoleen.