05.01.2018

Opintojen suunnittelu ja eteneminen

Opintovalinnat ja oma opintopolku


Opiskelija rakentaa henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa eli HOPSin tutkinto-ohjelmansa opetussuunnitelman ja sen osaamistavoitteiden ympärille. HOPSia laatiessaan opiskelija suunnittelee yksilöllisesti, mitä opintoja hän suorittaa, miten ja missä järjestyksessä. Suunnitelmaa päivitetään ja opintoja aikataulutetaan vähintäänkin lukuvuosittain. Opiskelijaa tuetaan ja ohjataan HOPS-suunnitelmien tekemisessä tarjoamalla suunnittelutyöhön riittävät pohjatiedot ja välineet sekä keskustelutukea pienryhmässä ja/tai henkilökohtaisesti. Hops-ohjausta antavat pääsääntöisesti oppiainekohtaiset koulutussuunnittelijat ja omaopettajista ne, jotka on nimetty hopsohjaajiksi taulukossa olevan työnjaon mukaisesti. 

Opintojen aikataulutus

Jos opiskelija kokee ongelmia opintojen aikataulutuksessa (esim. jos kurssit tuntuvat menevät ajallisesti päällekkäin, jos opiskelija haluaa edetä opinnoissaan yleistä suositusta nopeammin tai hitaammin tai pohtii vaihto-opiskelun ajoittamista), hän voi kääntyä oppiaineensa koulutussuunnittelijan tai hops-ohjaajana toimivan omaopettajan puoleen.

Puuttuvat opinnot, muuttunut opetussuunnitelma

Jos opiskelija haluaa tarkistaa, että kaikki vaaditut oppiaineen opinnot on suoritettu, hän voi ottaa yhteyttä koulutussuunnittelijaan. Esim. opetussuunnitelmien vaihtuessa voi olla hyvä varmistaa puuttuvien opintojen tilanne, jos asia ei selviä verkkosivuilta löytyvien ohjeiden avulla. Viestintä- ja kieliopintojen ja tutkinnon kokonaisuuden osalta tarkistusapua voi pyytää myös tiedekunnan opintokansliasta.

Valinnaiset opinnot ja niiden hakeminen (ent. sivuaineet)


Tutkinto-ohjelmiin kuuluu suuri määrä vapaavalintaisia opintoja ja niitä on myös tarjolla runsaasti. Useiden opiskelijoiden haasteena on itselle sopivien vaihtoehtojen löytäminen ja valitseminen. Valintatilanteissa keskustelu hops-ohjaajan/koulutussuunnittelijan tai omaopettajan kanssa voi helpottaa päätöksentekoa. Valinnat kytkeytyvät useimmiten yhteen työelämätavoitteiden kanssa, joten myös keskustelut portfoliotyöskentelyn ohjaajien ja/tai opiskelijakavereiden kanssa voivat auttaa ratkaisuissa.

Jos opiskelija on kiinnostunut mutta epätietoinen kivi-laitoksen tarjoamista valinnaisista opinnoista, kielistä ja/tai viestintäaineista, opinto-oikeuden hakemiseen liittyvistä asioista tai hän ei ole varma kurssivalinnoistaan,  hän voi ottaa yhteyttä koulutussuunnittelijoihin.