27.08.2018

Ohjaustahot

Jyväskylän yliopistossa opiskelijoiden ohjauksessa ja neuvonnassa ovat mukana seuraavat tahot ja toimijat.

 

Ohjaus- ja neuvontatahot laitoksella ja tiedekunnassa

Koulutussuunnittelijat

Koulutussuunnittelijan tehtävänä on tarjota yleistä opinto-ohjausta ja neuvontaa yhden tai useamman oppiaineen opiskelijoille. Laitoksen koulutussuunnittelijat ohjaavat ja neuvovat mm. seuraaviin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä:

 • Kurssivalinnat ja niiden ajoittaminen
 • Tutkinnosta puuttuvat opinnot
 • Opintokokonaisuuksien kokoaminen
 • Sivuainevalinnat ja opinto-oikeuksien hakeminen
 • Sivuaineopiskelijoiden ohjaus
 • Erillisellä opinto-oikeudella opiskelevien ohjaus
 • Siirto-opiskelijoiden ohjaus
 • Aiemmista opinnoista anottavat korvaavuudet
 • Ulkomailla suoritettujen opintojen korvaavuudet
 • Työharjoitteluasiat
 • Korppi-opintotietojärjestelmä (esim. opetusohjelmaan tai eHops-rakenteisiin liittyvät kysymykset) 

Omaopettajat

Jokaiselle opiskelijalle on nimetty omaopettaja. Omaopettajat antavat ryhmä- ja yksilöohjausta. Lue lisää omaopettajien tarjoamasta ohjauksesta.

Hops-ohjaajat

Jokaiselle opiskelijalle on nimetty hops-ohjaaja, joka tukee opiskelijaa opintosuunnitelman laatimisessa. Lue lisää hops-ohjaajien tarjoamasta ohjauksesta

Portfoliotyöskentelyn ohjaajat (=asiantuntijuuden rakentumisen ja ammatillisen kasvun tukijat)

Kieliaineissa omaopettajien vastuun ammatillisen kasvun ja asiantuntijuuden rakentumisen tukemisessa jakavat erikseen nimetyt portfoliotyöskentelyn ohjaajat. Viestintätieteissä omaopettajat toimivat myös portfoliotyöskentelyn ohjaajina. Lue lisää portfolio-ohjauksesta.

Hyvis eli opiskelijoiden hyvinvointineuvoja

Opiskelija voi kääntyä hyviksen puoleen, jos hänellä herää huoli omasta hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan. Hyvis tarjoaa opiskelijalle keskusteluapua mieltä painavien asioiden purkamiseksi, tiedottaa erilaisista tukimuodoista ja tarvittaessa ohjaa hänet  eteenpäin muiden ammattilaisten puheille. Hyviksen tehtävänä ei ole ratkaista ongelmia opiskelijan puolesta, vaan esittää uusia näkökulmia ja antaa käytännön ohjeita, joiden avulla opiskelija itse voi tehdä ratkaisuja tilanteen selviämiseksi. Kieli- ja viestintätieteiden hyvisten yhteystiedot ja lisätietoja löydät hyvis-sivulta.

Esteettömyysyhteyshenkilöt

Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Esteettömyys on erityisen tärkeää niille, joilla on jokin vamma tai oppimisvaikeus tai jotka kuuluvat kulttuurisiin tai kielellisiin vähemmistöihin.

Mikäli tarvitset tietoa, apua tai tukea palveluista ja erilaisista tukimuodoista, ota yhteyttä yliopiston tai laitoksen esteettömyysyhteyshenkilöön:

 • opintohallintopäällikkö Tuula Maijanen, koulutuspalvelut 
 • koulutussuunnittelija Tiina Suominen, kieli- ja viestintätieteiden laitos

Opettajat

Opintojaksot ja kurssit: Opettajat huolehtivat omiin kursseihinsa liittyvästä ohjauksesta ja neuvonnasta. Jos sinulla on kysyttävää jonkin yksittäisen opintojakson sisällöstä, suoritustavoista tai tenttituloksista, ota yhteyttä suoraan kurssin opettajaan tai yhteisten kurssien vastuuopettajaan. Vastuuopettajat selviävät Korpista. 

Opinnäytteet: Opinnäyte- ja harjoitustöille nimetään aina ohjaaja, jonka tehtävänä on tukea oppimisprosessia ja ohjata tutkielmien tekoa. Opinnäyteprosessiin voi saada tukea myös laitoksen graka-ryhmästä tai kielikeskuksen gradupajoista. Myös Student life -opiskelijaprojekti Hommat haltuun tarjoaa opinnäyterupeamia, joissa voi saada vertaistukea opinnäytteen työstämiseen.

Työharjoittelu: Viestintätieteissä jokaisessa oppiaineessa on harjoittelusta vastaava opettaja, joka ohjaa työharjoittelua/työssä oppimista. Opettajan yhteystiedot löydät Korpista työharjoitteluopintojakson kohdalta. Kielitieteissä työharjoittelu sijoittuu tutkinnon yleisopintoihin. Työharjoittelua koordinoi koulutussuunnittelija.

Opiskelijatuutorit

Oppiaineen opiskelijatuutorit tarjoavat apua ja tukea etenkin opintojesi alussa. Tuutorit perehdyttävät uudet opiskelijat yliopiston ja laitoksen käytänteisiin ja opastavat opiskelijaelämään liittyvissä käytännön kysymyksissä.

Aineenopettajakoulutuksen yhteyshenkilöt

Aineenopettajakoulutus toteutetaan yhteistyössä Opettajankoulutuslaitoksen ja Normaalikoulun kanssa. Kielten aineenopettajakoulutuksen vastuu- ja yhteyshenkilöna toimii yliopistonopettaja Jaana Toomar.  Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajakoulutuksen yhteyshenkilönä toimii koulutusuunnittelija Hannele Kuusela-Häkkinen yhdessä Jaana Toomarin kanssa. 

Studioteknikko

Studioteknikko Pertti Snellman neuvoo ja opastaa tarvittaessa laitoksen av-välineiden käytössä ja editointitilojen varauksessa.

Tiedekunnan opintokanslia

Tiedekunnan opintokansliasta saat apua ja ohjausta tutkinnon rakentumiseen ja hakemiseen liittyvissä asioissa. Myös opiskelijavalintojen päävastuutaho on tiedekunnan kanslia.

Yliopistotason palvelut

Koulutuspalvelut

Osa koulutuksen tukipalveluista, esim. seuraavien asioiden hoito, on keskitetty koulutuspalveluihin:

 • yliopistoon ilmoittautuminen
 • opiskelutodistukset
 • opintosuoritusotteet
 • nimen- ja osoitteenmuutokset.

Koulutuspalveluiden alla toimivat myös työelämäpalvelut ja kansainväliset palvelut: 

Työelämäpalvelut

Työelämäpalvelut tarjoaa opiskelijoille työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksia kehittäviä opintoja sekä tukea työnhakuun. Lisäksi työpalvelut välittää työ- ja harjoittelupaikkailmoituksia sekä järjestävää erilaisia kohtaamistapahtumia työnantajien kanssa.

Työelämäpalvelut tarjoaa myös työelämään ja työllistymiseen liittyvää tietoa ja tukee laitoksella annettavaa työelämäohjausta.

Kansainväliset palvelut

Opiskelijoiden kansainvälistymistä tukevat yhteistyössä yliopistotason kansainväliset palvelut ja tiedekuntien/laitosten omat palvelut.

Kielikeskus

Yliopiston kielikeskuksen tehtävänä on kehittää ja toteuttaa viestintä- ja kieliopetusta yliopiston perus- ja jatko-opiskelijoille sekä henkilökunnalle opiskelun ja työelämän tarpeisiin.

Avoimen tiedon keskus

Yliopiston kirjasto ja tieteelliset museot muodostavat avoimen tiedon keskuksen. Keskus tarjoaa tiedonhankinnan koulutusta ja ohjausta mm. opinnäytetöitä tekeville.

YTHS

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) tarjoaa terveyden- ja sairaanhoidon, mielenterveystyön ja suun terveydenhuollon palveluja yliopiston opiskelijoille. YTHS:n verkkosivuilta löydät ohjemateriaaleja ja voit varata ajan tarvitsemallesi terveydenhuollon ammattilaiselle.

Ylioppilaskunta

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) on opiskelijoiden oma etu- ja palvelujärjestö. Sen puoleen voi kääntyä esim. opinto-oikeusturvaan, toimeentuloon, häirintään tai kiusaamiseen liittyvissä kysymyksissä. Lue lisää ylioppilaskunnan tarjoamista palveluista

IT-palvelut