16.11.2017

Ohjaustahot

Ohjauksen työnjako laitoksessa täsmentyy vuoden 2017 aikana ja se tulee perustumaan yliopiston Laadukkaan ohjauksen periaatteet -asiakirjaan sekä humanistis-yhteiskunnallisen tiedekunnan laatimaan suunnitelmaan ohjauksen järjestämisestä.

Tällä hetkellä opiskelijoita ohjataan eri asioissa seuraavan jaottelun mukaisesti. Ohjaajien yhteystiedot löydät helpoiten laitoksen henkilöstölistasta tai yliopiston yhteystietohausta.

Ohjaus- ja neuvontatahot laitoksella ja tiedekunnassa

Koulutussuunnittelijat (ent. amanuenssit)

Koulutussuunnittelijan tehtävänä on tarjota yleistä opinto-ohjausta ja neuvontaa yhden tai useamman oppiaineen opiskelijoille. Koulutussuunnittelijat ohjaavat ja neuvovat mm. seuraaviin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä:

 • henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (hops)
 • tutkinnot ja niiden rakentuminen
 • kurssivalinnat ja niiden ajoittaminen
 • sivuainevalinnat ja opinto-oikeuksien hakeminen
 • aiemmista opinnoista anottavat korvaavuudet
 • ulkomailla suoritettujen opintojen korvaavuudet
 • työharjoittelu
 • opastus opintokokonaisuuksien ja tutkinnon kooostamisessa
 • Korppi
 • sivuaineopiskelijoiden ohjaus
 • erillisellä opinto-oikeudella opiskelevien ohjaus
 • siirto-opiskelijoiden ohjaus

Omaopettajat

Jokaiselle opiskelijalle on nimetty omaopettaja (ent. opettajatuutori tai hops-ohjaaja).

Omaopettajat antavat ohjausta pienryhmille ja/tai henkilökohtaisesti. Heidän kanssaan voi keskustella opiskeluun ja opintoihin, ammatilliseen kasvuun ja asiantuntijuuden rakentumiseen sekä työelämään liittyvistä kysymyksistä.

Kieliaineissa omaopettajien vastuun ammatillisen kasvun kasvun ja asiantuntijuuden rakentumisen tukemisessa jakavat portfoliotyötä ohjaavat opettajat.

Hyvis eli opiskelijoiden hyvinvointineuvoja

Opiskelija voi kääntyä Hyviksen puoleen, jos hänellä herää huoli omasta hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan. Hyvis tarjoaa opiskelijalle keskusteluapua mieltä painavien asioiden purkamiseksi, tiedottaa erilaisista tukimuodoista ja tarvittaessa ohjaa hänet  eteenpäin muiden ammattilaisten puheille. Hyviksen tehtävänä ei ole ratkaista ongelmia opiskelijan puolesta, vaan esittää uusia näkökulmia ja antaa käytännön ohjeita, joiden avulla opiskelija itse voi tehdä ratkaisuja tilanteen selviämiseksi. Kieli- ja viestintätieteiden hyvisten yhteystiedot ja lisätietoja löytyy erilliseltä hyvis-sivulta.

Esteettömyysyhteyshenkilöt

Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Esteettömyys on erityisen tärkeää niille, joilla on jokin vamma tai oppimisvaikeus tai jotka kuuluvat kulttuurisiin tai kielellisiin vähemmistöihin.

Mikäli tarvitset tietoa, apua tai tukea palveluista ja erilaisista tukimuodoista, ota yhteyttä laitoksen tai yliopiston esteettömyysyhteyshenkilöön:

Opettajat

Opintojaksot ja kurssit: Opettajat huolehtivat omiin kursseihinsa liittyvästä ohjauksesta ja neuvonnasta. Jos sinulla on kysyttävää jonkin yksittäisen opintojakson sisällöstä, suoritustavoista tai tenttituloksista, ota yhteyttä suoraan kurssin opettajaan tai yhteisten kurssien vastuuopettajaan. Vastuuopettajat selviävät Korpista. 

Opinnäytteet: Opinnäyte- ja harjoitustöille nimetään aina ohjaaja, jonka tehtävänä on tukea oppimisprosessia ja ohjata tutkielmien tekoa. Opinnäyteprosessiin voi saada tukea myös laitoksen graka-ryhmästä tai kielikeskuksen gradupajoista. Myös Student life -opiskelijaprojekti Hommat haltuun tarjoaa opinnäyterupeamia, joissa voi saada vertaistukea opinnäytteen työstämiseen.

Työharjoittelu: Viestintätieteissä myös opintoihin liittyvä työssä oppiminen / työharjoittelu on ohjattua toimintaa. Joka oppiaineessa on harjoittelusta vastaava opettaja. Opettajan yhteystiedot löydät Korpista työharjoittelu- / työssä oppimisen opintojakson yhteydestä. Kielitieteissä työharjoittelu sijoittuu tutkinnon yleisopintoihin. Työharjoittelua koordinoi koulutussuunnittelija.

Yhteydenottokäytänteet ohjausasioissa: Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen opetusta ja ohjausta antava henkilökunta on tavattavissa opetusjaksojen aikana sopimuksen mukaan. Laitoksella käytetään aktiivisesti myös sähköpostia asioiden hoitamiseen ja tapaamisten sopimiseen. Asioiden hoito sähköpostitse sopii lyhyiden kysymysten esittämiseen, mutta jos kysymyksesi on laaja tai niitä on useita, on parempi sopia aika ja keskustella asioista kasvokkain. Pitkiin sähköpostikyselyihin vastaaminen vie henkilökunnalta paljon aikaa, joten pikaisempi keskustelu kasvokkain on usein nopeampaa ja miellyttävämpää sekä kysyjälle että vastaajalle. Sovittua tapaamista varten henkilökunnan on myös helpompi valmistautua etukäteen etsimällä tarvittavat tiedot ja ohjeet valmiiksi.

Opiskelijatuutorit

Oppiaineen opiskelijatuutorit tarjoavat apua ja tukea etenkin opintojesi alussa. Tuutorit perehdyttävät uudet opiskelijat yliopiston ja laitoksen käytänteisiin ja opastavat opiskelijaelämään liittyvissä käytännön kysymyksissä.

Aineenopettajakoulutuksen yhteyshenkilöt

Aineenopettajakoulutus toteutetaan yhteistyössä Opettajankoulutuslaitoksen ja Normaalikoulun kanssa. Kielten aineenopettajakoulutuksen vastuu- ja yhteyshenkilöna toimii yliopistonopettaja Jaana Toomar.  Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajakoulutuksen yhteyshenkilönä toimii amanuenssi Hannele Kuusela-Häkkinen yhdessä Jaana Toomarin kanssa. 

Studioteknikko

Studioteknikko Pertti Snellman neuvoo ja opastaa tarvittaessa laitoksen av-välineiden käytössä ja editointitilojen varauksessa.

Tiedekunnan opintokanslia

Tiedekunnan opintokansliasta saat apua ja ohjausta tutkinnon rakentumiseen ja hakemiseen liittyvissä asioissa. Myös opiskelijavalintojen päävastuutaho on tiedekunnan kanslia.

Yliopistotason palvelut

Opiskelijapalvelut

Osa koulutuksen tukipalveluista, esim. seuraavien asioiden hoito, on keskitetty yliopistopalveluihin:

 • yliopistoon ilmoittautuminen
 • lisäajan hakeminen opinnoille
 • opiskelutodistukset
 • opintosuoritusotteet
 • opiskelijakortit
 • nimen- ja osoitteenmuutokset

Työelämäpalvelut

Työelämäpalvelut tarjoavat opiskelijoille työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksia kehittäviä opintoja sekä tukea työnhakuun. Lisäksi he välittävät työ- ja harjoittelupaikkailmoituksia sekä järjestävät erilaisia kohtaamistapahtumia työnantajien kanssa.

Työelämäpalvelut tarjoavat myös työelämään ja työllistymiseen liittyvää tietoa ja tukevat laitoksella annettavaa työelämäohjausta.

Kansainväliset palvelut

Opiskelijoiden kansainvälistymistä tukevat yhteistyössä yliopistotason kansainväliset palvelut ja tiedekuntien/laitosten omat palvelut.

Kielikeskus

Avoimen tiedon keskus

Yliopiston kirjasto ja tieteelliset museot muodostavat avoimen tiedon keskuksen. Keskus tarjoaa tiedonhankinnan koulutusta ja ohjausta mm. opinnäytetöitä tekeville.

YTHS

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) tarjoaa terveyden- ja sairaanhoidon, mielenterveystyön ja suun terveydenhuollon palveluja yliopiston opiskelijoille. YTHS:n verkkosivuilta löydät ohjemateriaaleja ja voit varata ajan tarvitsemallesi terveydenhuollon ammattilaiselle.

Ylioppilaskunta

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) on opiskelijoiden oma etu- ja palvelujärjestö. Sen puoleen voi kääntyä esim. opinto-oikeusturvaan, toimeentuloon ja syrjintään liittyvissä kysymyksissä.

IT-palvelut