27.08.2018

Opinto-ohjauksen työnjako ja toimijat laitoksessa

Opinto-ohjauksen työnjako laitoksessa perustuu yliopiston Laadukkaan ohjauksen periaatteet -asiakirjaan sekä laitoksessa laadittuun ohjauksen toteuttamissuunnitelmaan. Ohjausta toteutetaan omaopettajien, hops-ohjaajien ja portfolio-ohjaajien yhteistyönä. 

Omaopettajat ja ryhmänohjaus

Jokaiselle opiskelijalle on nimetty omaopettaja, joka toimii hänen ryhmänohjaajanaan (ja osassa oppiaineita/opiskelijaryhmiä myös yksilöohjaajana) kandidaatintutkinnon ajan. Omaopettaja mm.

 • perehdyttää opiskelijaa akateemisen opiskelun käytänteisiin ja opiskelueettisiin periaatteisiin
 • tukee opiskelijaa opiskelutaitojen kehittämisessä,
 • edistää ryhmäytymistä, yhteishengen ja vertaistuen kehittymistä
 • ohjaa opintojen suunnittelua ja etenemistä sekä asiantuntijuuden kehittymistä
 • edistää kansainvälistymistä.

Ryhmänohjauksen lisäksi omaopettaja voi käydä ryhmäläistensä kanssa ohjauskeskusteluja henkilökohtaisesti tai pienryhmässä. Osa opiskelijoista käy henkilökohtaisen tai pienryhmäkeskustelun erikseen nimetyn hops-ohjaajan kanssa. Omaopettajien ja hops-ohjaajien työnjako sovitaan oppiaineittain. Ohjauksen työnjako opiskelijan asiantuntijaksi kehittymisen ja työelämään suuntaamisen kysymyksissä sovitaan koulutusohjelmittain omaopettajan ja mahdollisten portfolio-ohjaajien kesken. 

Hops-ohjaus

Jokaiselle opiskelijalle on nimetty oma hops-ohjaaja. Hops tarkoittaa opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa, joka ohjaa hänen opiskeluaan ja rakentuu tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman ja sen osaamistavoitteiden ympärille. Siinä opiskelija suunnittelee yksilöllisesti, mitä opintoja hän suorittaa, miten ja missä järjestyksessä. Hops-ohjaaja

 • tukee ja ohjaa hops-suunnitelman tekemistä tarjoamalla suunnittelutyöhön riittävät pohjatiedot ja välineet sekä keskustelutukea joko pienryhmässä tai henkilökohtaisesti.

Hops-ohjaajina toimivat pääsääntöisesti koulutussuunnittelijat. Osa opiskelijoista voi vaihtoehtoisesti käydä hops-keskustelun omaopettajansa kanssa. Omaopettajien ja hops-ohjaajien välinen työnjako sovitaan oppiaineittain.

Portfolio-ohjaus eli asiantuntijaksi kasvun ja työllistymisosaamisen ohjaaminen

Portfoliotyöskentelyssä ja -ohjauksessa tuetaan opiskelijan asiantuntijaksi kasvua ja työllistymisosaamisen kehittymistä. Portfoliotyöskentely on koko opintopolun läpäisevää, eri opintojaksojen sisältöihin, osaamistavoitteisiin ja suoritustapoihin integroitua ryhmäohjausta. Tärkeitä teemoja ovat

 • itsetuntemuksen ja työelämätuntemuksen kartuttaminen,
 • uratavoitteiden asettaminen,
 • opintojen suunnittelu (etenkin tutkintotasolla)
 • oman osaamisen ja sen kehittymisen ohjaaminen, tunnistaminen ja kuvaaminen
 • työllistymisosaamisen kehittäminen (työllistymisväylät, käytännön työnhakutaidot).

Portfoliotyöskentelyä ohjaavat viestintätieteissä omaopettajat ja kielitieteissä erilliset portfolio-ohjaajat.