06.05.2015

Deutsche kulturstudien saksankielisten maiden opintokokonaisuus 2015 - 2017

 

Deutsche Kulturstudien -opintokokonaisuus antaa monipuolisen yleiskuvan erityisesti Saksan mutta myös Itävallan ja Sveitsin yhteiskunnasta, kulttuurista ja kielestä. Se on tarkoitettu vapaaksi sivuaineeksi kaikkien tiedekuntien opiskelijoille.

Opintokokonaisuus koostuu neljästä moduulista: 1) kielitaito, 2) saksankielisten maiden maantuntemus, kulttuuri ja yhteiskunta, 3) saksan kieli kaupan ja talouden alalla, 4) muut kurssit kuten esim. opintomatka.

Kursseille osallistuminen edellyttää saksan kielen perustaitoja: lukion lyhyen kielen oppimäärä tai kielikeskuksen alkeis- ja jatkokurssit XSA0001–XSA0004 tai muulla tavoin hankittu vastaava kielitaito.

 

Kieli- ja viestintätaidot

DKS -opintojen kielitaitokurssit tähtäävät käytännön kielitaidon kohentamiseen. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee saksan kielen muoto- ja lauserakenteita ja pystyy tuottamaan ymmärrettävää suullista ja kirjallista yleiskielistä tekstiä.

 

Osaamistavoitteet:

  • Opiskelijan tulisi osata kommunikoida sujuvasti suullisesti ja kirjallisesti opiskelu- ja vapaa-ajan kielenkäyttötilanteissa.
  • Opiskelijalla tulisi olla valmiudet soveltaa tietojaan ja taitojaan työelämän vaatimissa kommunikointitilanteissa ja kansainvälisissä tehtävissä.
  • Opiskelijan tulisi kyetä hakemaan ja käyttämään hyväkseen erilaisia lähteitä ratkaistakseen kommunikoinnin vaikeuksia ja ongelmia.

Sisältöosaaminen

Maantuntemukseen keskittyvät opintojaksot luovat pohjaa saksankielisten maiden kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemukselle. Opintojaksot suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja sijoittaa kielialueen eri osat maantieteellisesti, poliittisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti sekä tuntee yleisluontoisesti kielialueen instituutioita ja yhteiskuntaelämää.

 

Opintojen rakenne

Opintokokonaisuus 25 op koostuu seuraavista pakollisista ja valinnaisista opintojaksoista:

 

 

Opintojaksojen kuvaukset


Kielitaito-opinnot

 

XSAX005 Saksa 5, 4 op

Kurssilla käsitellään monipuolisesti arkipäivän aiheita tekstien, sanastoharjoitusten, kirjoitelmien ja suullisten harjoitusten avulla. Kerrataan sijamuotoja, prepositioita ja aikamuotoja sekä syvennytään tarkemmin mm. adjektiivin taivutukseen ja superlatiiviin sekä konditionaaliin. Vahvistetaan edelleen kielen rakenteiden monipuolista käyttöä.

Osaamistavoitteet ja sisältö: Kurssilla laajennetaan ja aktivoidaan jokapäiväistä sanastoa. Tavoitetaso A2-B1. Tavoitteena on, että kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi

  • ymmärtää keskeiset asiat arkipäivän aiheita käsittelevästä puheesta;
  • selviytyä saksaksi arkitilanteista ja kyetä osallistumaan keskusteluihin sekä ilmaista mielipiteensä;
  • kyetä lukemaan erityyppisiä tekstejä tutuista aiheista sekä hahmottamaan rakenteita ja sanastoa myös vaikeammista teksteistä;
  • pystyä kirjoittamaan arkitietoa välittäviä tekstejä käyttäen perusrakenteita ja –sanastoa.

Edeltävät opinnot: Kurssille osallistuminen edellyttää saksan kielen perustaitoa, kurssien XSA0001 Saksa 1 – XSA0004 Saksa 4 suorittamista tai muulla tavoin hankittu vastaavaa kielitaitoa.

Kirjallisuus tai muu materiaali: Einverstanden 3, Otava (kurssikirja, jossa myös harjoitukset, kpl 1–5).

Arviointi: Asteikolla 0 – 5.

 

XSAX006 Saksa 6, 4 op

Kurssilla käsitellään monipuolisesti arkipäivän aiheita tekstien, sanastoharjoitusten, kirjoitelmien ja suullisten harjoitusten avulla. Kerrataan mm. sivulauseita sekä syvennytään tarkemmin relatiivilauseisiin, passiivin muodostamiseen sekä futuuriin. Vahvistetaan ja monipuolistetaan kielen rakenteiden käyttöä.

Osaamistavoitteet ja sisältö: Kurssilla laajennetaan ja aktivoidaan jokapäiväistä sanastoa. Tavoitetaso A2-B1. Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi

  • selviytyä saksaksi arkitilanteista ja kyetä osallistumaan spontaanisti arkipäivän aiheita käsitteleviin keskusteluihin ja ilmaisemaan mielipiteensä;
  • kyetä lukemaan erityyppisiä tekstejä, jotka käsittelevät tuttuja tai yleisesti tunnettuja asioita sekä hahmottamaan rakenteita ja sanastoa vaikeammista teksteistä
  • pystyt kirjoittamaan yksityiskohtaista arkitietoa välittäviä tekstejä käyttäen perusrakenteita ja -sanastoa lähes virheettömästi.

Edeltävät opinnot: Kurssille osallistuminen edellyttää saksan kielen perustaitoa, kurssien XSA0001 Saksa 1 – XSAX005 Saksa 5 suorittamista tai muulla tavoin hankittua vastaavaa kielitaitoa.

Kirjallisuus tai muu materiaali: Einverstanden 3, Otava (kurssikirja, jossa myös harjoitukset, kpl 6–10).

Arviointi: Asteikolla 0 – 5.

 

 

XSAX007 Liikesaksa 1, 3 op

Osaamistavoitteet: Tavoitetaso B1. Kurssin suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi:

  • osata esitellä itsensä ja yrityksensä;
  • kyetä kertomaan kertoa kirjallisesti ja suullisesti perusasiat yrityksestä sekä kuvailla yrityksen tuotteita ja alaa;
  • kyetä ymmärtämään pääkohdat asiateksteistä, jotka käsittelevät liiketaloutta ja yhteiskuntaa.

Edeltävät opinnot:          Kurssille osallistuminen edellyttää saksan kielen perustaitoja: lukion lyhyen kielen oppimäärä tai kielikeskuksen alkeis- ja jatkokurssit XSA0001–XSA0004 tai muulla tavoin hankittu vastaava kielitaito.

Kirjallisuus tai muu materiaali: Rakkolainen-Tuomiala-Mäkelä-Bürkel: Deutsch im Berufs-leben. Edita, 5.–6. painos, Helsinki 2011.

Arviointi: Asteikolla 0 – 5.

 

 

XSAX008 Liikesaksa 2, 2 op

Osaamistavoitteet: Tavoitetaso B 1. Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi

  • osata laatia saksaksi tiedustelu, tarjouspyyntö, tarjous, tilaus, reklamaatio sekä vastauskirje reklamaatioon;
  • selviytyä yleisimmistä työelämän arkitilanteista kuten helpohkoista puhelinkeskusteluista ja neuvotteluista;
  • osata ottaa saksankielisiä yritysvieraita vastaan, laatia yritysvierailun ohjelman sekä esitellä kotikaupunkiaan ja maataan saksaksi;
  • kyetä ymmärtämään pääkohdat ja tärkeimmät yksityiskohdat liiketaloutta ja yhteiskuntaa käsittelevistä teksteistä.

Edeltävät opinnot: Kurssille osallistuminen edellyttää saksan kielen perustaitoja: lukion lyhyen kielen oppimäärä tai kielikeskuksen alkeis- ja jatkokurssit XSA0001–XSA0004 tai muulla tavoin hankittu vastaava kielitaito sekä XSAX007 Liikesaksa 1.

Kirjallisuus tai muu materiaali: Rakkolainen-Tuomiala-Mäkelä-Bürkel: Deutsch im Berufs-leben. Edita, 5.–6. painos, Helsinki 2011.

Arviointi: Asteikolla 0 – 5.

 

XSAX002 Saksan kielen kielioppikurssi, 3 op

Osaamistavoitteet: Kurssin tavoitteena on selkiyttää ja syventää opiskelijoiden tietoja saksan kielen rakenteista, ohjata tuottamaan sujuvaa ja oikeakielistä saksaa sekä antaa valmiuksia eri käyttörekistereiden tiedostamiseen (kirjoitettu/puhuttu kieli, muodollinen/epämuodol-linen kielenkäyttö). Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi

  • hallita melko hyvin saksan kielen oikeinkirjoituksen ja rakenteet;
  • pystyä puhumaan jäsentyneesti sekä kirjoittamaan selkeitä ja sidosteisia tekstejä;
  • kyetä havaitsemaan lähtö- ja kohdekulttuurien eroja kohteliaisuuskäytännöissä sekä erottamaan arkikielen ja huolitellun tyylin;
  • kirjoittaessaan osalta välittää tietoa ja ilmaista näkemyksiään.

Edeltävät opinnot: Kurssille osallistuminen edellyttää saksan kielen perustaitoja: lukion lyhyen kielen oppimäärä tai kielikeskuksen alkeis- ja jatkokurssit XSA0001–XSA0004 tai muulla tavoin hankittu vastaava kielitaito.

Arviointi: Asteikolla 0–5.

 

XSA0103 Gesprächskurs, 3 op

Osaamistavoitteet: Suullisen kielitaidon monipuolinen harjoittaminen. Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi

  • osata ilmaista itseään saksan kielellä sekä pystyä pitämään lyhyehköjä suullisia esityksiä valitsemistaan aiheista,
  • osata kertoa luontevasti sekä itsestään että opiskelemastaan alasta;
  • osata käyttää saksan kieltä spontaanisti.

Edeltävät tiedot: Suositeltava XSAX005 Saksa 5 ja XSAX006 Saksa 6 kurssit tai muulla tavoin hankittu vastaava kielitaito.

Opiskelutapa: Kurssilla käydään läpi erilaisia aiheita opiskelijoiden toivomusten mukaan. Pari- ja pienryhmätyöskentelyä, lyhyitä suullisia esityksiä (esim. oman aineen esittely). Aktiivinen osallistuminen keskusteluihin, suullisen esityksen pitäminen.

Kirjallisuus tai muu materiaali: Opettajan valitsema materiaali riippuen opiskelijoiden ainevalinnasta ja mielenkiinnon kohteista.

Arviointi: Asteikolla 0 – 5.

 

 

Valinnaiset jaksot

 

SAXP016 Fonetiikan perusteet, 3 op

Kurssilla tavoitellaan asiantuntijatyössä vaadittavaa teoreettista ja käytännön osaamista saksan kielen standardiääntämyksen osalta. Tutustutaan saksan kielen äänteisiin ja äänneyhdistelmiin, sana- ja lausepainoon, lausefoneettisiin ilmiöihin ja fonostilistiikkaan sekä sovelletaan opittua oman ääntämisen kehittämiseen ja puheen sujuvuuteen.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee ääntöväylän eri osat ja niiden funktiot puheäänteiden tuottamisessa
  • tuntee saksan kielen oikeinkirjoitusjärjestelmän ja äännejärjestelmän välisen suhteen
  • tuntee sana-, lause- ja tekstitason ääntämyksen perusteet ja osaa soveltaa tietojaan ääntämisessään
  • osaa arvioida omaa ääntämistään ja korjata sitä.

Opiskelutapa: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen, viikoittaiset kotitehtävät ja suullinen esitelmä. Vaihtoehtoisesti suullinen ääntämiskoe ja kirjatentti, jossa esseemuotoisia vastauksia ja sovellustehtäviä.

Kirjallisuus tai muu materiaali: HALL/NATUNEN/FUCHS/FREIHOFF (2005), Deutsche Aussprachelehre, s. 5-143, 173–195.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5.

 

SAXA042 Saksankielinen mediamaisema, 3 op

Kurssilla perehdytään saksankielisten maiden mediatilanteeseen ja tarkemmin sanoma- ja aikakauslehdistöön, median funktioon ja asemaan yhteiskunnassa, journalistiikan tekstityyppeihin sekä kriittiseen median käsittelyyn.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa saksankielisen lehdistön erityispiirteet suomalaiseen lehdistöön verrattuna,
  • osaa analysoida journalistiikan tekstilajeja ja kuva-aineistoa,
  • tuntee median kulttuurisen, yhteiskunnallisen ja poliittisen funktion ja osaa arvioida mediatekstejä analyyttisesti ja kriittisesti ja
  • osaa itsenäisesti tuottaa tietoa ja parantaa kielitaitoaan mediatekstien avulla.

Opiskelutapa: Ryhmä- ja parityöskentely, itsenäinen työskentely, kirjallisia harjoitustehtäviä, keskusteluja, lyhyitä suullisia esityksiä.

Arviointi: Asteikolla 0 – 5.

 

XSA0104 Text und kultur im kontext, 3 op

Osaamistavoitteet: Saksalaisen tekstin diskurssiin sekä kulttuuriin tutustuminen. Teksti kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemuksen kehittäjänä, itsenäinen tiedonhaku ja medialuku-taidon kehittäminen. Keskusteluvalmiudet eurooppalaisessa kontekstissa. Tavoitetaso B1- B2.

Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi

  • tunnistaa saksalaisen kulttuurin sekä tekstin diskurssin;
  • itsenäisesti osata hakea tietoa saksankielisistä lähteistä;
  • hallita medialukutaidon kohtalaisesti;
  • hallita keskusteluvalmiudet eurooppalaisessa kontekstissa.

Edeltävät tiedot: Saksan perustaidot (hyvin suoritettu lukion saksa tai kielikeskuksen Saksa 1 – Saksa 4 -kurssit tarvittaessa täydennettynä Saksa 5 – Saksa 6 -kursseilla hankituilla taidoilla) sekä lisäksi yhden tai kahden vuoden pääaineen aineopinnot. Myös kurssien SAXP008  Landeskunde tai XSA0625 Land, Leute und Leben suorittaminen on suositeltavaa.

Opiskelutapa: Erilaisten tekstien analysointi. Teksteinä mm. lehtiartikkeleita, proosaa, haastatteluja, laulujen sanoituksia, elokuvia, jne. Teksteihin tutustutaan useita eri lähestymis-tapoja käyttäen. Laajempia tehtäväkokonaisuuksia mm. seuraavista aiheista: ajankohtaiset lehdistötekstit ja kirjallisuus, TV, elokuvat/dokumentit, internet-sivut. Pienryhmätyöskentely. Aktiivinen osallistuminen, artikkeleiden ja muiden tekstien kirjallinen referointi sekä suullinen esittäminen suomeksi ja saksaksi.

Kirjallisuus tai muu materiaali: Opettajan valitsema materiaali riippuen opiskelijoiden aineyhdistelmästä ja mielenkiinnon kohteista.

Arviointi: Asteikolla 0 – 5.

 

 

Maantuntemus, kulttuuri ja yhteiskunta

 

Jompikumpi seuraavista on pakollinen:

SAXP008 Landeskunde, 3 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee perustiedot saksankielisistä maista ja niiden yhteiskunnista ja osaa vertailla niitä suomalaiseen yhteiskuntaan eri näkökulmista, tunnistaa eroja ja yhtäläisyyksiä
  • osaa hakea aiheeseen liittyvää tietoa eri lähdetyyppejä hyväksi käyttäen
  • osaa pitää lyhyen esitelmän kurssin aihealueelta.

Opiskelutapa: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen, lisäksi paljon itsenäistä työskentelyä, suulliset ja kirjalliset tehtävät.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5.

 

tai

 

XSA0625 Land, Leute und Leben in Deutschland, 3 op

Osaamistavoitteet: Omatoiminen tiedon käsittely, sanavaraston laajentaminen sekä luku- ja etenkin kirjoitustaidon parantaminen. Herkistyminen saksankielisten alueiden ja Suomen välisille kulttuurieroille. Tutustuminen Saksan (sekä mahdollisuuksien mukaan Itävallan ja Sveitsin) maantietoon, historiaan, yhteiskuntapolitiikkaan, kulttuuriin ja talouteen.  Tavoitetaso B1-B2. Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi

  • ymmärtää haastavampienkin tekstien pääsisällöt ja pystyä seuraamaan omaan alaan liittyviä keskusteluja;
  • osata kertoa erilaisista kokemuksista, tapahtumista ja päämääristä sekä perustella näkemyksiään;
  • pystyä lukemaan tekstejä, joiden kieli on arkipäiväistä tai liittyy alaan;
  • voida seurata ajankohtaisia tapahtumia ja aiheita sekä TV:sta että radiosta;
  • pystyä ottamaan kantaa erilaisiin ajankohtaisiin kysymyksiin ja puheenaiheisiin;
  • osata kirjoittaa yhtenäisiä tekstejä.

Edeltävät tiedot: XSAX007 Liikesaksa 1 ja XSAX008 Liikesaksa 2, XSA0624 Geschäftsdeutsch ja XSA0623 Wirtschaftsdeutsch.

Opiskelutapa: Pari- ja ryhmätöitä. Mm. esitelmä itse valitusta maantuntemusta koskevasta aiheesta.

Arviointi: Asteikolla 0 – 5.

 

 

Jompikumpi seuraavista on pakollinen:

SAXA050 Kielialueen historia ja kulttuurihistoria, 3 op

Luodaan katsaus saksankielisen alueen poliittiseen ja sosiaaliseen historiaan sekä kulttuurihistoriaan keskiajalta nykypäivään, erityisesti yhteiskunnalliseen taustaan ja kehitykseen.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää historian ja kulttuurihistorian keskeiset termit ja käsitteet
  • tuntee kulttuuri-käsitteen erilaiset merkitykset ja ulottuvuudet,
  • tuntee saksankielisen historian ja kulttuurin tärkeimmät kehitysvaiheet, käännekohdat ja taustatekijät,
  • osaa suhteuttaa nyky-yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöitä historialliseen taustaan
  • osaa selittää kielialueen historian ja kulttuurin kehitystä.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus ja itsenäinen työskentely sekä kirjallinen tentti. Vaihtoehtoi-sesti kirjallinen tentti. Kirjallisuudesta sovitaan tentaattorin kanssa.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5.

 

SAXA051 Saksan liittotasavallan historia 1945 - 2000, 2 op

Opiskelija tutustuu Saksan liittotasavallan poliittiseen ja sosiaaliseen historiaan 1945 - 2000. Hän ymmärtää yhteydet historiallisen kehityksen ja lähihistorian välillä.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvailla Saksan liittotasavallan historian eri vaiheet ja niiden taustatekijät
  • tuntee yhteyksiä, syitä ja seurauksia ilmiöiden ja eri vaiheiden välillä.

Opiskelutapa: Ohjattua itseopiskelua, suullinen tentti. Vaihtoehtoisesta suoritustavasta sovitaan opettajan kanssa.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5.

 

 

Saksan kieli kaupan ja talouden alalla

 

Valinnaisia jaksoja:

XSA0624 Geschäftdeutsch, 3 op

Osaamistavoitteet: Suullisen kielitaidon kehittäminen sille tasolle, että sillä tulee toimeen työelämän tilanteissa. Tutustuminen saksankieliseen yrityskulttuuriin ja -diskurssiin. Arki-päivän tilanteet, small talk, ensimmäiset yrityskontaktit, puhelinkeskustelut, diagrammien esittelyt ja lyhyet suulliset esitykset. Tavoitetaso B1.1-2. Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi

  • osata erityyppisiä liikeasioihin liittyviä esityksiä;
  • osata kommunikoida melko sujuvasti ja spontaanisti natiivien puhujien kanssa sekä kuvailla ja kehittää erilaisia ideoita antaen niistä samalla valaisevia esimerkkejä:
  • osata esittää ja perustella näkökantaansa;
  • pystyä ymmärtämään pääideat puheesta, etenkin aiheen liittyessä liike-elämään, akateemisiin konteksteihin ja kulttuuriin.

Edeltävät tiedot: XSAX007 Liikesaksa 1 ja XSAX008 Liikesaksa 2.

Opiskelutapa: Pari- ja pienryhmätyöskentely, roolileikit, yksilölliset esitykset.

Aktiivinen osallistuminen ja suullinen yritysesittely.

Arviointi: Asteikolla 0 – 5.

 

XSA0623 Wirtschaftsdeutsch, 3 op

Osaamistavoitteet: Kurssilla käydään läpi talousaiheisia, ajankohtaisia tekstejä talous-lehdistöstä ja muista lähteistä. Opetellaan terminologiaa ja harjoitellaan kirjoittamista ja myös puhumista. Kielitaidon parantaminen kaikilla kielitaidon osa-alueilla oman painotuksen mukaan. Tavoitetaso B1.1-2. Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi

  • pystyä itsenäisesti lukemaan pidempiäkin tekstejä, varsinkin talouteen, opintoihin tai kulttuuriin liittyviä;
  • osata kirjoittaa lyhyehköjä liikemaailmaan liittyviä viestejä valmiiden mallien avulla;
  • osata käyttää erityyppisiä lukemisstrategioita;
  • osata kirjoittaa selvästi jäsennetyn yhtenäisen tekstin tutusta, työhön tai opintoihin liittyvästä aiheesta.

Edeltävät tiedot: XSAX007 Liikesaksa 1 ja XSAX008 Liikesaksa 2 sekä XSA0624 Geschäfts-deutsch.

Opiskelutapa: Pari- ja pienryhmätyöskentelyä, pienten raporttien kirjoittaminen, aktiivinen verkkotyöskentely ja tehtävien suorittaminen hyväksytysti.

Arviointi: Asteikolla 0 – 5.

 

 

Muut kurssit (järjestetään mahdollisuuksien mukaan)

 

Valinnaiset jaksot:

 

XSA0663 Studienfahrt, 4 op

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on suullisen ja kirjallisen kommunikointivalmiuden sekä kielen rakenteiden ja sanaston syventäminen. Tutustuminen Berliiniin historiaan, kulttuuriin ja ympäristöön, vierailuja yrityksiin ja laitoksiin, tutustuminen saksalaiseen elämään.

Matkan jälkeen opiskelija

  • tuntee paremmin saksalaista historiaa ja erityisesti Berliinin muurin vaiheita ja siihen liittyviä tunteita
  • tuntee paremmin saksalaisia elämäntapoja ja saksalaista kulttuuria
  • osaa liikkua saksankielisessä ympäristössä
  • osaa verrata huomioitaan suomalaiseen elämään.

Matkan tai opiskelun jälkeen kirjoitetaan saksaksi vapaamuotoinen parin sivun esitys oleskelusta.

Edeltävät tiedot: XSAX005 Saksa 5 ja/tai XSAX006 Saksa 6 tai muulla tavoin hankittu vastaava kielitaito.

Opiskelutapa: Valmistavat tehtävät ennen opintomatkaa. Aktiivinen osallistuminen. Loppu-raportti kirjoitetaan saksaksi ohjeiden mukaan.

Arviointi: Asteikolla 0 – 5.

 

XSA0099 Muita saksan kielen opintoja, 3 op