27.10.2016

Opetussuunnitelma 2012-2015

Deutsche Kulturstudien - Saksankielisten maiden opintokokonaisuus

Perusopinnot 25 op

Deutsche Kulturstudien -opintokokonaisuus antaa monipuolisen yleiskuvan erityisesti Saksan mutta myös Itävallan ja Sveitsin yhteiskunnasta, kulttuurista ja kielestä. Se on tarkoitettu vapaaksi sivuaineeksi kaikkien tiedekuntien opiskelijoille.

Opintokokonaisuus koostuu neljästä moduulista: 1) kielitaito, 2) saksankielisten maiden maantuntemus, kulttuuri ja yhteiskunta, 3) saksan kieli kaupan ja talouden alalla, 4) muut kurssit kuten esim. opintomatka sekä valikoima muiden yhteistyölaitosten tarjoamista luennoista musiikista filosofiaan ja taiteesta kasvatustieteeseen jne.

Kursseille osallistuminen edellyttää saksan kielen perustaitoja: lukion lyhyen kielen oppimäärä tai kielikeskuksen alkeis- ja jatkokurssit XSA0001-XSA0004 tai muulla tavoin hankittu vastaava kielitaito.

 

Kieli- ja viestintätaidot

DKS -opintojen kielitaitokurssit tähtäävät käytännön kielitaidon kohentamiseen. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee saksan kielen muoto- ja lauserakenteita ja pystyy tuottamaan ymmärrettävää suullista ja kirjallista yleiskielistä tekstiä.

 

Osaamistavoitteet:

 • Opiskelijan odotetaan osaavan kommunikoida sujuvasti suullisesti ja kirjallisesti opiskelu- ja vapaa-ajan kielenkäyttötilanteissa.
 • Opiskelijalla odotetaan olevan valmiudet soveltaa tietojaan ja taitojaan työelämän vaatimissa kommunikointitilanteissa ja kansainvälisissä tehtävissä.
 • Opiskelijan odotetaan kykenevän hakemaan ja käyttämään hyväkseen erilaisia  lähteitä ratkaistakseen kommunikoinnin vaikeuksia ja ongelmia.

Sisältöosaaminen

Maantuntemukseen keskittyvät opintojaksot luovat pohjaa saksankielisten maiden kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemukselle. Opintojaksot suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja sijoittaa kielialueen eri osat maantieteellisesti, poliittisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti sekä tuntee yleisluontoisesti kielialueen instituutioita ja yhteiskuntaelämää.

 

Kokonaisuuden suorittaminen

Opintosuoritukset kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi opiskelijan pyynnöstä, kun kaikki tarvittavat osasuoritukset ovat suoritettu ja viety rekisteriin. Siihen asti ne ovat eri otsikoiden alla (esim. kieliopinnot, saksan kieli ja kulttuuri). Osasuoritukset tarkastaa ennen kokoamista saksan kielen opintoasioita hoitava amanuenssi.

Opiskelijat ilmoittautuvat koko opintokokonaisuuden suorittajiksi Korppi -järjestelmässä koodilla DKS0100.

Myös ulkomailla suoritettuja, sisällöiltään vastaavia opintoja voidaan hyväksyä tämän kokonaisuuden suorituksiksi. Korvaavuudet tarkastaa saksan kielen opintoasioita hoitava amanuenssi yhdessä ao. opintojakson opettajan kanssa.

Deutsche Kulturstudien -kokonaisuuden suorittaminen SAX-kurssien keskiarvosanalla ”hyvä” oikeuttaa jatkamaan saksan kielen ja kulttuurin aineopintoihin; puuttuvat perusopinto-osat on suoritettava myöhemmin saksan kielen ja kulttuurin opintosuorituksina: SAXP017 Kielioppi I, KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen, SAXP021 Kielitieteen kenttää ja käsitteitä sivuainepiskelijoille,  SAXP016 Fonetiikan perusteet ellei sitä ole suoritettu valinnaisena, sekä SAXP020 Välineitä kirjallisuuden tulkintaan I.

Aineopintoja voi suorittaa samanaikaisesti kun tekee puuttuvia täydentäviä suorituksia.

Huom! Saksan kielen ja kulttuurin opinto-oikeutta aineopintoihin on anottava sivuaineen hakulomakkeella.

 

Opintoneuvonta

Kokonaisuuden suorittamisesta ja kursseista voi kysyä Kielikeskuksen koulutuspäällikkö Ulla Lautiaiselta.

Opintojaksot

Opintokokonaisuuden järjestämisestä vastaavat kielten laitoksessa saksan kieli ja kulttuuri (kurssien koodina SAX) ja Jyväskylän yliopiston kielikeskus (kurssien koodina XSA). Opetuskieli on yleensä saksa.

Kurssien kuvaukset ovat luettavissa myös www-sivuilta. Kurssit arvostellaan yleensä numeroasteikolla. Kursseille ilmoittaudutaan Korppi -järjestelmässä.

Opintojaksot Saksan historia ja Kielialueen kulttuurihistoria voi tenttiä kirjallisesti saksan kielen ja kulttuurin tenttilistan mukaisesti humanistisen tiedekunnan tenttipäivinä perjantaisin.  Tentteihin voi vastata saksaksi tai suomeksi.

Opintojen rakenne

Opintokokonaisuus 25 op koostuu seuraavista pakollisista ja valinnaisista opintojaksoista:

 

 

 

Pakolliset opintojaksot

Valinnaiset opintojaksot

Kielitaito
(väh. 10 op)

 

 

JOKO

XSAX005 SAKSA 5

ja

XSAX006 SAKSA 6

TAI

XSA0627 Valmentava kurssi 5 op

E.m. lisäksi suoritetaan

XSAX002 Grammatikkurs 3-4 op

ja

XSA0103 Gesprächskurs 2-3 op

 

 

SAXP016 Fonetiikan perusteet 2 op

 

SAXA042 Saksankielinen mediamaisema 3 op

 

XSA0104 Text und Kultur im Kontext 3 op

 

 

 

 

Maantuntemus,
kulttuuri & yhteiskunta

(väh. 6 op)

 

 

SAXP019 Näkökulmia saksalaiseen yhteiskuntaan 5 op

TAI

XSA0625 Land, Leute und Leben in Deutschland 3 op

SAXA043 Kielialueen kulttuurihistoria 3 op

TAI

 

SAXA037 Saksan historia 3 op

 

SKMP039 Offener Kurs 3-4 op

 

SAXA037 Saksan historia 3 op

 

TAI

SAXA043 Kielialueen kulttuurihistoria 3 op

Saksan kieli kaupan- ja talouden alalla

 

 

 

 

 

XSA0624 Geschäftsdeutsch 3 op

 

XSA0623 Wirtschaftsdeutsch 3 op

 

SKMP043 Offener Kurs 3-4 op

 

Muut opintojaksot

 

 

 

XSA0663 TAI SKMP029 Studienfahrt 3-4 op

SKMP044 Offener Kurs 3-4 op

 

 

Muiden ainelaitosten tarjonta

SKMP013 Historia

SKMP014 Politiikka

SKMP015 Yhteiskunta

SKMP023 Kirjallisuus

SKMP024 Musiikki

SKMP027 Filosofia

SKMP045-48 Offene Kurse

 


Opintojaksojen kuvaukset

Takaisin alkuun

 


 

Kielitaito-opinnot

[väh. 10 op pakollinen]


 

XSAX005 SAKSA 5

Edeltävät opinnot: Kurssille osallistuminen edellyttää saksan kielen perustaitoa, kurssien XSA0001-XSA0004
suorittamista tai muulla tavoin hankittua vastaavaa kielitaitoa. Tavoitetaso A2-B1.

Tavoite ja sisältö: Kurssilla laajennetaan ja aktivoidaan jokapäiväistä sanastoa. Tavoitteena on, että kurssin
käytyäsi...

-  ymmärrät keskeiset yksityiskohdat puheesta, joka käsittelee arkipäivän aiheita (esim. opiskelu, työ, työnhaku, perhe, asuminen, asuinympäristö, naapuruussuhteet)
-  selviydyt saksaksi jo melko hyvin arkitilanteista ja osaat ottaa osaa keskusteluihin ja ilmaista mielipiteesi
-  kykenet lukemaan erityyppisiä tekstejä tutuista aiheista sekä hahmottamaan rakenteita ja sanastoa myös vaikeammista teksteistä
-  pystyt kirjoittamaan arkitietoa välittäviä tekstejä käyttäen perusrakenteita ja -sanastoa

Kurssilla käsitellään monipuolisesti arkipäivän aiheita tekstien, sanastohar-joitusten, kirjoitelmien ja suullisten harjoitusten avulla. Kerrataan sijamuotoja, prepositioita ja aikamuotoja sekä syvennytään tarkemmin mm. adjektiivin taivutukseen ja superlatiiviin sekä konditionaaliin. Vahvistetaan edelleen kielen rakenteiden monipuolista käyttöä.

Kurssin suoritettuani hyvin arvosanoin:

...selviän rutiininomaisissa arkipäivän tilanteissa ja osaan viestiä itselle tärkeistä asioista käyttäen jokapäiväistä sanastoa ja joitakin fraaseja ja idiomeja. Ymmärrän tuttuja aiheita käsittelevien radio- ja TV-lähetysten pääkohdat ja kykenen  ymmärtämään asiatekstin kokonaismerkityksen sanakirjaa apuna käyttäen.

__________________________________________________________________________________

XSAX006 SAKSA 6

Edeltävät opinnot: Kurssille osallistuminen edellyttää saksan kielen perustaitoa, kurssien XSA0001-XSAX005 suorittamista tai muulla tavoin hankittua vastaavaa kielitaitoa. Tavoitetaso A2-B1.

Tavoite ja sisältö: Kurssilla laajennetaan ja aktivoidaan jokapäiväistä sanastoa. Tavoitteena on, että kurssin käytyäsi...

- ymmärrät hyvin puhetta, joka käsittelee monipuolisesti arkipäivän aiheita (esim. perhe-elämä, kodinhoito, ympäristönsuojelu)
- selviydyt saksaksi hyvin arkitilanteista ja osaat ottaa spontaanisti osaa arkipäivän aiheita käsitteleviin keskusteluihin ja ilmaista mielipiteesi
- kykenet lukemaan erityyppisiä tekstejä, jotka käsittelevät tuttuja tai yleisesti tunnettuja asioita sekä hahmottamaan rakenteita ja sanastoa vaikeammista teksteistä
- pystyt kirjoittamaan yksityiskohtaista arkitietoa välittäviä tekstejä käyttäen perusrakenteita ja -sanastoa lähes virheettömästi

Kurssilla käsitellään monipuolisesti arkipäivän aiheita tekstien, sanastoharjoitusten, kirjoitelmien ja suullisten harjoitusten avulla.

Kerrataan mm. sivulauseita sekä syvennytään tarkemmin relatiivilauseisiin, passiivin muodostamiseen sekä futuuriin. Vahvistetaan ja monipuolistetaan kielen rakenteiden käyttöä.

Kurssin suoritettuani hyvin arvosanoin:

...selviydyn useimmista tilanteista matkustaessani saksankielisillä alueilla. Pystyn tuottamaan yksinkertaista, johdonmukaista tekstiä tutuista tai itseäni kiinnostavista aiheista, kuvaamaan kokemuksia ja tapahtumia, sekä perustelemaan ja selittämään mielipiteitä ja suunnitelmia.  Ymmärrän selkeää yleiskielistä puheetta, pääkohdat ajankohtaisia aiheita käsitelevistä radio- ja tv-ohjelmista sekä tavallisia tekstejä, jotka eivät vaadi aiheen erityistuntemusta.

_________________________________________________________________________________

XSA0627 VALMENTAVA  KURSSI

Edellytykset: Vähintään lukion saksa tai muulla tavoin hankittu saksan peruskielitaito, esim. työväenopistossa, avoimessa yliopistossa tai kielikeskuksessa suoritettu Saksa 1-4.

 

Tavoite: Kurssilla laajennetaan monipuolisesti peruskielitaitoa (kielioppi, sanasto, kuullun ja luetun ymmärtäminen, puhuminen ja kirjoittaminen) itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaidon suuntaan. Tavoitetaso on B1 tai B2.

Opetusmuodot: Luokkaopetusta, jossa yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä.

Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen, suullinen esitys työparin kanssa, kirjalliset kotitehtävät sekä kirjallinen (ja suullinen) tentti.

Sisältö: Tarkka sisältö määräytyy käytettävän oppikirjan mukaan.

Kirjallisuus: Rakkolainen-Tuomiala-Mäkelä-Bürkel: Deutsch im Berufsleben. Edita, 5., uudistettu painos, Helsinki 2008.

Edeltävät opinnot: Kurssille osallistuminen edellyttää saksan kielen perustaitoja: lukion lyhyen kielen oppimäärä tai alkeis- ja jatkokurssit XSA0001-XSA0004 tai muulla tavoin hankittu vastaava kielitaito.

Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu kaikille muille paitsi taloustieteiden opiskelijoille.

Kurssin suoritettuani hyvin arvosanoin:

Selviydyn liike- ja lomamatkoila suhteellisen laajan arkipäivän sanaston ja tavanomaisten fraasien avulla. Osaan pitää valmisteltuja, yksinlkertaisia esityksiä yrityksistä, tuotteista ja palveluista. Osaan myös kirjoittaa jäsennellyn ja yhtenäisen tekstin tutusta, työhön tai opintoihini liittyvästä aiheesta. Ymmärrän selvästi muotoiltua, faktoihin perustuvaa tietoa, joka liittyy arkipäivään tai liike-elämän aiheisiin. Pystyn ymmärätmään sekä pääkohdat että tärkeimmät yksityiskohdat helpoista asiateksteistä, joiden aiheena on talous, yhteiskunta tai kulttuuri.

 


 

XSAX002 SAKSAN KIELEN KIELIOPPIKURSSI 3-4 op

 

+ 2-3 op, esim. XSA0103 Gesprächskurs

Osaamistavoitteet: Kurssilla käsitellään monipuolisesti saksan peruskielioppia ja vahvistetaan kielen rakenteiden käyttöä. Kurssilla harjoitellaan myös puhumista, ja siten aktivoidaan jokapäiväistä sanastoa ja erilaisten rakenteiden käyttöä. Kurssin käytyään opiskelija:

 • tuntee saksan peruskieliopin ja osaa soveltaa sitä omaan kielenkäyttöönsä
 • kykenee lukemaan erityyppisiä tekstejä tutuista aiheista sekä hahmottamaan rakenteita ja sanastoa myös vaikeammista teksteistä
 • tuntee suomalaiselle saksanoppijalle hankalat ääntämisen osa-alueet ja hallitsee ne paremmin
 • osaa tuottaa kieliopillisesti hyväksyttävää kieltä

Edeltävät opinnot: Kurssille osallistuminen edellyttää saksan kielen perustaitoja: lukion lyhyen kielen oppimäärä tai kielikeskuksen alkeis- ja jatkokurssit XSA0001-XSA0004 tai muulla tavoin hankittu vastaava kielitaito.

 


 

XSA0103 GESPRÄCHSKURS 2 -3 op

Osaamistavoitteet: Suullisen kielitaidon monipuolinen harjoittaminen.

Kurssin käytyään opiskelija

 • osaa kertoa omasta pääaineestaan, tutkimusaiheestaan jne.
 • osaa osallistua keskusteluun johtaen sitä
 • tietää keskusteluun kuuluvat idiomit ja osaa käyttää niitä
 • tuntee keskustelukonventiot saksankielisissä maissa ja osaa toimia niiden mukaan

Edeltävät tiedot: Suositeltava XSA0019 Valmentava kurssi.

Opiskelutapa: Kurssilla käydään läpi erilaisia aiheita opiskelijoiden toivomusten mukaan. Pari- ja pienryhmätyöskentelyä, lyhyitä suullisia esityksiä (esim. oman aineen esittely). Aktiivinen osallistuminen keskusteluihin, suullisen esityksen pitäminen.

Kirjallisuus tai muu materiaali: Oma materiaali riippuen opiskelijoiden ainevalinnasta ja mielenkiinnon kohteista.

 


Valinnaiset opintojaksot:

 


 

SAXP016 FONETIIKAN PERUSTEET 2 op

Kurssilla tavoitellaan asiantuntijatyössä vaadittavaa teoreettista ja käytännön osaamista saksan kielen standardiääntämyksen osalta. Tutustutaan saksan kielen äänteisiin ja äänneyhdistelmiin, sana- ja lausepainoon, lausefoneettisiin ilmiöihin ja fonostilistiikkaan sekä sovelletaan opittua oman ääntämisen kehittämiseen ja puheen sujuvuuteen.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee ääntöväylän eri osat ja niiden funktiot puheäänteiden tuottamisessa
 • tuntee saksan kielen oikeinkirjoitusjärjestelmän ja äännejärjestelmän välisen suhteen
 • tuntee sana-, lause- ja tekstitason ääntämyksen perusteet ja osaa soveltaa tietojaan ääntämisessään
 • osaa arvioida omaa ääntämistään ja korjata sitä
 • osaa sopeuttaa puhenopeuden ja foneettisen tyylin kommunikaatiotilanteen mukaan
 • tietää, miten vieraan kielen ääntämistä opitaan ja opetetaan

Opiskelutapa: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen, viikoittaiset kotitehtävät ja suullinen esitelmä. Vaihtoehtoisesti suullinen ääntämiskoe ja kirjatentti, jossa esseemuotoisia vastauksia ja sovellustehtäviä.

Kirjallisuus tai muu materiaali: HALL/NATUNEN/FUCHS/FREIHOFF (2005), Deutsche Aussprachelehre, s. 5-143, 173–195.

Arviointi: Asteikolla 0-5.

Suositus ajoituksesta: 1. lukukausi

 


SAXA042 SAKSANKIELINEN MEDIAMAISEMA 3 op

 

 

Kurssilla perehdytään saksankielisten maiden mediatilanteeseen ja tarkemmin sanoma- ja aikakauslehdistöön, median funktioon ja asemaan yhteiskunnassa, journalistiikan tekstityyppeihin sekä kriittiseen median käsittelyyn.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa saksankielisen lehdistön erityispiirteet suomalaiseen lehdistöön verrattuna,
 • osaa analysoida journalistiikan tekstilajeja ja kuva-aineistoa,
 • tuntee median kulttuurisen, yhteiskunnallisen ja poliittisen funktion ja osaa arvioida mediatekstejä analyyttisesti ja kriittisesti
 • osaa itsenäisesti tuottaa tietoa ja parantaa kielitaitoaan mediatekstien avulla.

Edeltävät tiedot: Perusopinnot

Opiskelutapa: Ryhmä- ja parityöskentely, itsenäinen työskentely, kirjallisia harjoitustehtäviä, keskusteluja, lyhyitä suullisia esityksiä.

Arviointi: Asteikolla 0-5.

 


 

XSA0104 TEXT UND KULTUR IM KONTEXT 3 op

 

Osaamistavoitteet: Saksalaisen tekstin diskurssiin sekä kulttuuriin tutustuminen. Teksti kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemuksen kehittäjänä, itsenäinen tiedonhaku ja medialuku-taidon kehittäminen. Keskustelukulttuurien erot suomalaisen ja keskieurooppalaisen kieli-alueen välillä. Kurssin käytyään opiskelija

 • tuntee lukemisstrategiat ja osaa noudattaa niitä lukiessaan saksankielisiä tekstejä
 • osaa poimia tekstistä keskeiset asiat ja kirjoittaa lyhennelmän
 • tuntee eri tekstilajien kielelliset ominaisuudet
 • osaa laatia suullisen esityksen lukemastaan/kuulemastaan tekstistä.

Edeltävät tiedot: Saksan perustaidot (hyvin suoritettu lukion saksa tai Saksa 1-4 tarvittaessa täydennettynä valmentavalla kurssilla hankituilla taidoilla) sekä lisäksi yhden tai kahden vuoden pääaineen aineopinnot. Myös kurssien SAXP019 Näkökulmia saksalaiseen yhteiskuntaan tai XSA0625 Land, Leute und Leben suorittaminen suositeltavaa.

Opiskelutapa: Erilaisten tekstien analysointi. Teksteinä mm. lehtiartikkeleita, proosaa, haastatteluja, laulujen sanoituksia, elokuvia, jne. Teksteihin tutustutaan useita eri lähestymistapoja käyttäen. Laajempia tehtäväkokonaisuuksia mm. seuraavista aiheista: ajankohtaiset lehdistötekstit ja kirjallisuus, TV, elokuvat/dokumentit, internet-sivut. Pienryhmätyöskentely. Aktiivinen osallistuminen, artikkeleiden ja muiden tekstien kirjallinen referointi sekä suullinen esittäminen suomeksi ja saksaksi. Kurssitehtäviin perustuva arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus tai muu materiaali: Oma materiaali riippuen opiskelijoiden aineyhdistelmästä ja mielenkiinnon kohteista.

Suositus ajoituksesta: 2. opiskeluvuodesta lähtien.


 

Maantuntemus, kulttuuri ja yhteiskunta

[väh. 6 op]

Takaisin alkuun

 

 


 

Jompikumpi seuraavista on pakollinen:

 

SAXP019 NÄKÖKULMIA SAKSALAISEEN YHTEISKUNTAAN 5 op

 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee perustiedot Saksan yhteiskunnasta, politiikasta ja lähihistoriasta (1945-2010)
 • osaa hakea aiheeseen liittyvää tietoa monipuolisesti eri lähdetyyppejä hyväksi käyttäen
 • osaa vertailla saksalaista ja suomalaista yhteiskuntaa eri näkökulmista, tunnistaa eroja ja yhtäläisyyksiä ja selittää niitä
 • osaa pitää lyhyen esitelmän kurssin aihealueelta

Opiskelutapa: säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen, itseopiskelu, harjoitustehtävät, esitelmä, portfolio.

Arviointi: Asteikolla 0-5. Arviointi perustuu portfolioon, johon sisällytetään harjoitus-tehtävien ohella esitelmän kirjallinen versio.

Edeltävät tiedot: Kielitaidon kurssit suositeltavia

tai

 

XSA0625 LAND, LEUTE UND LEBEN IN DEUTSCHLAND 3 op

Osaamistavoitteet: Omatoiminen tiedon käsittely, sanavaraston laajentaminen sekä luku- ja etenkin kirjoitustaidon parantaminen. Herkistyminen saksankielisten alueiden ja Suomen välisille kulttuurieroille. Tutustuminen Saksan (sekä mahdollisuuksien mukaan Itävallan ja Sveitsin) maantietoon, historiaan, yhteiskuntapolitiikkaan, kulttuuriin ja talouteen.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee perustiedot Saksan yhteiskunnasta, politiikasta ja historiasta.
 • osaa kerätä aiheeseen liittyvää informaatiota internetistä, ymmärtää helppoja ja keskivaikeitakin asiatekstejä
 • osaa tehdä myös vertailuja Suomeen ja arvioida faktatietojen syitä ja seurauksia
 • osaa pitää lyhyen esitelmän kurssin aihealueelta (esim. jokin kaupunki tai osavaltio) ja pystyy seuraamaan saksankielistä luentoa (harjoitteluna ulkomailla oleskelua varten).

Edeltävät tiedot: XSA0019 Valmentava kurssi, XSA0624 Geschäftsdeutsch ja XSA0623 Wirtschaftsdeutsch.

Opiskelutapa: Pari- ja ryhmätöitä. Mm. esitelmä itse valitusta maantuntemusta koskevasta aiheesta.


 

Jompikumpi seuraavista on pakollinen:

 

SAXA037 SAKSAN HISTORIA 3 op

 

Opiskelija tutustuu Saksan ja osaksi myös Itävallan poliittisen ja sosiaalisen historian keskeisiin aikakausiin keskiajalta natsidiktatuuriin. Hän oppii keskeiset saksankieliset historialliset termit ja ymmärtää yhteydet historiallisen kehityksen ja Saksan nykyhistorian välillä.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • määritellä historialliset termit saksaksi,
 • kuvailla Saksan historian eri vaiheita,
 • nähdä yhteyksiä, syitä ja seurauksia ilmiöiden ja eri vaiheiden välillä,
 • vertailla Saksan historian ilmiöitä Suomen sekä Euroopan historian ilmiöihin,
 • osaa tulkita lähteitä (tekstejä, kuvia, esim. karikatyyrejä),
 • osaa kriittisesti lukea tieteen kirjallisuutta.

Edeltävät tiedot: Kielitaito I ja II

Opiskelutapa: Aktiivinen osallistuminen, kurssitehtävät, essee.  Vaihtoehtoisesti kirjatentti, jossa sanakirjan käyttö sallittua (SCHULZE 2007, Kleine deutsche Geschichte). Tällöin tenttiin luetaan koko kirja.

Arviointi: Asteikolla 0-5

Suositus ajoituksesta: 2. lukuvuosi

tai

 

SAXA043 KIELIALUEEN KULTTUURIHISTORIA 3 op

 

 

Luodaan katsaus saksankielisen alueen kulttuurihistoriaan keskiajalta nykypäivään, erityisesti yhteiskunnalliseen taustaan ja kehitykseen.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee kulttuuri-käsitteen erilaiset merkitykset ja ulottuvuudet,
 • tuntee saksankielisen (ja yleisesti) kulttuurin tärkeimmät kehitysvaiheet, käännekohdat ja taustatekijät,
 • osaa luoda yhteyksiä nykykulttuurin ilmiöiden ja kulttuurihistoriallisen taustan välillä,
 • osaa selittää kulttuurin kehitystä ja taustoittaa ilmiöitä.

 

Suositus ajoituksesta: Perusopintojen jälkeen

Opiskelutapa: kontaktiopetus ja itsenäinen työskentely. Vaihtoehtoisesti kirjallinen tentti humanistisen tiedekunnan tenttipäivänä. Kirjallisuudesta sovitaan tentaattorin kanssa.

Arviointi: Asteikolla 0-5

 


Saksan kieli kaupan ja talouden alalla

Takaisin alkuun

 


 

Valinnaiset opintojaksot:

 


 

XSA0624 GESCHÄFTSDEUTSCH 3 op

Osaamistavoitteet: Suullisen kielitaidon kehittäminen sille tasolle, että sillä tulee toimeen työelämän tilanteissa. Tutustuminen saksankieliseen yrityskulttuuriin ja -diskurssiin. Arki-päivän tilanteet, small talk, ensimmäiset yrityskontaktit, puhelinkeskustelut, diagrammien esittelyt ja lyhyet suulliset esitykset.

Kurssin käytyään opiskelija

 • pystyy esittelemään diagrammeja oikeiden fraasien avulla
 • pystyy käyttämään puhelimessa tarvittavia fraaseja yrityskontaktien hoitamiseen
 • pystyy small talk -tilanteissa toimimaan konventioiden mukaisesti
 • osaa hankkia itsenäisesti saksalaisen yrityksen infomateriaalia ja pitää yritysesittelyn sujuvasti käyttäen siihen liittyviä fraaseja

Edeltävät tiedot: XSA0019 Valmentava kurssi

Opiskelutapa: Pari- ja pienryhmätyöskentely, roolileikit, yksilölliset esitykset.

Aktiivinen osallistuminen ja suullinen yritysesittely.

 

 


 

XSA0623 WIRTSCHAFTSDEUTSCH 3 op

 

 

Osaamistavoitteet: Kurssilla käydään läpi talousaiheisia, ajankohtaisia tekstejä talouslehdistöstä ja muista lähteistä. Opetellaan terminologiaa ja harjoitellaan kirjoittamista. Kielitaidon parantaminen kaikilla kielitaidon osa-alueilla oman painotuksen mukaan.

Kurssin käytyään opiskelija

 • osaa käyttää lukemisstrategioita lukiessaan talousaiheisia artikkeleita
 • osaa etsiä internetlehdistä eri aiheisiin liittyvää materiaalia
 • tuntee taloustieteen terminologiaa ja osaa kirjoittaa lyhyitä tekstejä

Edeltävät tiedot: XSA0627 Valmentava kurssi ja XSA0624 Geschäftsdeutsch.

Opiskelutapa: Aktiivinen verkkotyöskentely ja tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Arviointi: Asteikolla 0-5.

 


Muut kurssit

[järjestetään mahdollisuuksien mukaan]

Takaisin alkuun

 


 

Valinnaiset opintojaksot:

 


 

XSA0663 STUDIENFAHRT / SKMP029 STUDIENFAHRT 3-4  op

 

Osaamistavoitteet: Tutustuminen Berliiniin historiaan, kulttuuriin ja ympäristöön, vierailuja yrityksiin ja laitoksiin, tutustuminen saksalaiseen elämään.

Matkan jälkeen opiskelija

 • tuntee paremmin saksalaista historiaa ja erityisesti Berliinin muurin vaiheita ja siihen liittyviä tunteita
 • tuntee paremmin saksalaisia elämäntapoja ja saksalaista kulttuuria
 • osaa liikkua saksankielisessä ympäristössä
 • osaa verrata huomioitaan suomalaiseen elämään

Vaihtoehtoisesti opiskelu yliopistossa saksalaisella kielialueella (SKMP029). Matkan tai opiskelun jälkeen kirjoitetaan saksaksi vapaamuotoinen parin sivun esitys oleskelusta.

Edeltävät tiedot: XSA0019 Valmentava kurssi tai vastaava kielitaito.

Opiskelutapa: Valmistavat tehtävät ennen opintomatkaa. Aktiivinen osallistuminen. Mauerspaziergang -tehtävässä haastatellaan pareittain ihmisiä entisen muurin eri kohdilla. Loppuraportti kirjoitetaan saksaksi ohjeiden mukaan.

 


 

SKMP044 OFFENER KURS 3-4 op

 

Muiden ainelaitosten tarjonta (vaihtelee vuosittain) esim.

SKMP013 Historia (kirjatenttimahdollisuus)

SKMP014 Politiikka

SKMP015 Yhteiskunta

SKMP018 Avoin

SKMP023 Kir

SKMP024 Musiikki

SKMP027 Filosofia (kirjatenttimahdollisuus)

SKMP028 Kasvatustiede (kirjatenttimahdollisuus)

SKMP045- 48 Offene Kurse 3-4 op

 

Takaisin alkuun

Viimeisin muutos: 8.11.2013