22.12.2017

Englannin kielen opetussuunnitelma 2015 – 2017

Englannin kielen opetussuunnitelma 2015-2017

Opetussuunnitelma, yleiset ohjeet ja osaamistavoitteet

 

 

Englannin kielen opetussuunnitelma 2015–2017

Opetussuunnitelma on opettajille ja opiskelijoille tarkoitettu ohjeisto siitä, mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelmassa kuvataan oppiaineen opintojen kokonaisrakenne ja etenemisjärjestys, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteet, opiskelutavat ja opintojaksojen arviointi. Osaamistavoitteet ja kursseilla harjoiteltavat yleiset työelämätaidot on kuvattu ensisijaisen suoritustavan mukaan. Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin. Osaamista kuvataan arvosanan 3/hyvä tasolla. Tarkemmat tiedot kunkin lukuvuoden kontaktiopetuksesta löytyvät Korppi-kurssi- ja opintotietojärjestelmästä.

Englannin kieli oppiaineena tarkoittaa opetusta ja tutkimusta, jonka kohteena on englantilaisen kielialueen kieli ja kulttuuri. Jyväskylän yliopistossa englannin kielen opetuksessa ja tutkimuksessa painottuvat nykyenglannin rakenteet ja käyttö, kielen oppiminen ja opettaminen sekä tekstien, digitaalisen viestinnän ja vuorovaikutuksen muodot ja merkitykset.

Pääaineopiskelija suuntautuu opinnoissaan joko englannin kielen oppimisen ja opettamisen tai monialaisen kieliasiantuntijan opintoihin. Suuntautumisvaihtoehto valitaan jo haettaessa opinto-oikeutta joko valintakokeen kautta tai maisteriopintoihin hakemalla. Kielen opettajan opintoihin voi hakea myös myöhemmin opintojen aikana. Englannin sivuaineopiskelijat valitsevat opintopolkunsa erityisesti heitä varten laaditusta opetussuunnitelmasta.

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille hyvät valmiudet englannin kielen opettajan ammattiin, koulutuksen hallintoon tai suunnittelutehtäviin tai muihin englannin kielen ja viestinnän asiantuntijan tehtäviin esimerkiksi yrityksissä, organisaatioissa ja yhteisöissä. Opinnot kehittävät monipuolisesti erilaisia asiantuntijatehtävissä tarvittavia valmiuksia.

Opetussuunnitelma sisältää kaikille yhteisiä kielitieteellisiä opintoja, kielitaito- ja viestintäopintoja sekä opintokokonaisuuksia niiltä kielentutkimuksen alueilta, jotka ovat keskeisiä valitussa suuntautumisvaihtoehdossa. Perusopintojen tavoitteena on antaa hyvät perustiedot keskeisiltä alueilta, kehittää kirjallisen ja suullisen viestinnän taitoja ja johdatella oman suuntautumisvaihtoehdon erityiskysymyksiin. Aine- ja syventävissä opinnoissa erikoistutaan suuntautumisvaihtoehdon teoreettisiin opintoihin ja näiden soveltamiseen sekä kehitetään omaa asiantuntemusta tutkimukseen perustuvan tiedon pohjalta.

 

Englannin kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija

 • tuntee kielitieteen peruskäsitteitä, keskeisiä teorioita ja sovellusalueita
 • osaa viestiä sujuvasti suullisesti ja kirjallisesti englannin kielellä eri tilanteissa sekä tuntee akateemisen kirjoittamisen prosessin ja konventiot
 • tuntee englannin kielen rakenteet, osaa analysoida niitä erilaisissa teksteissä ja vuorovaikutustilanteissa
 • tunnistaa tekstien, lukemisen, kirjoittamisen ja suullisten vuorovaikutustilanteiden erityispiirteitä ja osaa soveltaa diskurssin tutkimuksen työkaluja näiden analysointiin
 • tuntee englanninkielisen maailman kulttuuria ja historiaa; osaa yhdistää tietoa näistä nyky-yhteiskunnan ilmiöiden tarkasteluun
 • tunnistaa englannin kielen kehitysvaiheet ja osaa tarkastella nyky-englannin vaihtelua
 • osaa soveltaa kirjallisuudentutkimuksen välineitä englanninkielisten kirjallisten tekstien analyysiin
 • tuntee oman suuntautumisvaihtoehtonsa erityiskysymyksiä ja lähestymistapoja

Englannin kielen aineopinnot suoritettuaan opiskelija

 • osaa viestiä täsmällisesti ja sujuvasti, työskennellä ryhmässä ja esiintyä työelämän viestintätilanteissa
 • tuntee akateemisen kirjoittamisen konventiot, osaa etsiä, analysoida ja soveltaa tietoa sekä argumentoida kirjallisesti
 • osaa soveltaa valitsemaansa kielitieteen teoriaa ja menetelmiä kielen rakenteen, merkityksen ja käytön analyysiin
 • tuntee oman suuntautumisvaihtoehtonsa keskeiset käsitteet, teoriat ja tutkimusmenetelmät
 • tuntee työelämän kielenkäyttöön liittyviä erityiskysymyksiä ja haasteita; osaa soveltaa tutkimustietoa näiden käsittelyyn
 • tuntee tutkimusprosessin vaiheet, osaa toteuttaa empiirisen tutkimuksen ja raportoida sen

 

Englannin kielen syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee suullisen ja kirjallisen viestinnän ja esiintymisen englannin kielellä haastavissakin työelämän tilanteissa
 • ymmärtää syvällisesti valitsemansa kielentutkimuksen alan kysymyksiä, teoriaa ja menetelmiä; osaa arvioida tutkimustietoa kriittisesti sekä soveltaa sitä
 • osaa eritellä ja analysoida kielen, kulttuurin ja yhteiskunnan suhdetta
 • osaa analysoida valitsemaansa englanninkielistä kirjallisuutta kirjallisuuden tutkimuksen menetelmiä hyödyntäen
 • hallitsee oman suuntautumisvaihtoehtonsa keskeiset käsitteet, teoriat ja tutkimusmenetelmät ja osaa soveltaa tutkimustietoa asiantuntijatyössä
 • osaa suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti tieteellisen tutkimuksen ja raportoida siitä

 

Opintojen rakentuminen vaihtelee pääaineen ja suuntautumisvaihtoehdon mukaan.
Valitse oma opetussuunnitelmakuvauksesi näistä vaihtoehdoista:

 

 

 

Kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntijaksi tähtäävä pääaineopiskelija

Tämän suuntautumisvaihtoehdon opiskelijat pätevöityvät aineenopettajiksi opiskelemalla myös pedagogiset aineopinnot. He saavat opinto-oikeuden pedagogisiin aineopintoihin, kun heidät hyväksytään opiskelemaan englantia. Toissijainen vaihtoehto on hakea tätä opinto-oikeutta myöhemmin opintojen aikana.

Koulutuksen tavoitteet

Suuntautumisvaihtoehto antaa valmiuksia toimia opetus- ja koulutustehtävissä eri kouluasteilla tai yrityksissä ja koulutusjärjestelmän erilaisissa hallinto- tai suunnittelutehtävissä Suomessa tai jopa ulkomailla.

Opinnoissa edetään opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti: kurssien sisällöissä, suoritustavoissa ja ajoituksessa on valinnanvaraa. Opinnoissa hankittava teoreettinen tietämys ja menetelmälliset valmiudet mahdollistavat uuden tiedon tuottamisen eli tutkimuksen tekemisen (kandidaatin- ja maisterintutkielmat) opiskelijaa kiinnostavasta aiheesta. Tutkimusta voi tehdä myös osana tutkimusprojektia, tai tutkimuksen aihe voi liittyä työ- tai opetusharjoitteluun tai tuleviin työtehtäviin.

Keskeiset sisällöt

Sisällöllisesti opinnoissa painottuu perehtyminen kielenoppimisen ja opettamisen sekä kielitaidon arvioinnin erilaisiin teoreettisiin lähtökohtiin ja käytännön sovelluksiin. Tämän lisäksi opiskelijat saavat valmiudet analysoida nykyenglannin rakennetta ja käyttöä eri tilanteissa sekä tutustuvat englanninkieliseen kulttuuriin ja pääsevät pohtimaan kielen, kulttuurin ja yhteiskunnan suhdetta niin monikielisen ja -kulttuurisen yksilön kuin yhteiskunnankin kannalta. Opinnoissa opiskelijan on tärkeää myös kehittää kieli- ja viestintätaitojaan sekä kursseilla että kurssien ulkopuolella – esim. kieliharjoittelussa tai vaihto-opiskelijana –, jotta ne vastaavat akateemisten työtehtävien tarpeita.

Opintojaksojen sisällöt vaihtelevat tiedoista taitoihin ja ne järjestetään joko kontaktiopetuksena ja/tai itsenäisenä opiskeluna. Samoin työtavat vaihtelevat: on luentoja, ryhmä- tai parityöskentelyä, kurssitöitä, tenttejä jne. Opinnoissa saadaan siten monipuolisia valmiuksia työelämään – hiukan vaihdellen opintojaksojen sisältöjen, muodon ja käytettävien työtapojen mukaan:

 • suulliset ja kirjalliset esiintymistaidot
 • viestintä- ja vuorovaikutustaidot, mukaan lukien neuvottelu- ja argumentaatiotaidot
 • palautteen antamisen ja saamisen taidot
 • ryhmässä työskentelyn taidot
 • projektin hallinnan taidot: suunnittelu, toteuttaminen, raportointi, arviointi
 • tiedon hankinnan ja tuottamisen taidot
 • kyky tunnistaa olennainen ja tiivistää se
 • kyky analyyttiseen ja kriittiseen ajatteluun

 

Kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntijaksi tähtäävän pääaineopiskelijan kandidaatintutkinto rakentuu seuraavasti:

HuK-tutkinto 180 op

Pääaineopinnot 80 op

 • englannin kielen perusopinnot 30 op
 • englannin kielen aineopinnot 50 op

Sivuaineopinnot

 • vähintään yksi perusopintokokonaisuus tai muu opintokokonaisuus
 • kasvatustieteellisiä/pedagogisia opintoja
 • muita sivuaineita ja/tai valinnaisia opintoja

Viestintä- ja kieliopinnot, vähintään 10 op

 • vieras kieli 3 op (voidaan kirjata suoritetuksi jonkin kieliaineen perusopintojen perusteella )
 • toinen kotimainen kieli 3 op: Ruotsin kielen opintoihin kuuluu sekä kirjallinen (XRUH002) että suullinen (XRUH902) taito, jotka suoritetaan samalla kurssilla. Ilmoittaudu vain kurssille XRUH002. (toinen kotimainen kieli katsotaan suoritetuksi, mikäli olet tehnyt sivuaineena ruotsin kielen perusopinnot).
 • äidinkielen viestintä 3 op (katsotaan suoritetuksi, mikäli on tehnyt suomen kielen perusopinnot)
 • EKIY096 Kypsyysnäyte eli maturiteetti 1 op

Huom! Vieras kieli ja toinen kotimainen kieli -suoritukset kirjataan rekisteriin siinä vaiheessa, kun haet kandidaatin tutkintoa.

Muut pakolliset opinnot, 3 op*

Muut opinnot (valinnaiset):

 • valinnaiset viestintä- ja kieliopinnot
 • tieto- ja viestintäteknologian opinnot
 • erilliset työelämätaitoja edistävät opinnot
 • kansainvälisen vaihdon aikana suoritettavat opinnot (ne, joita ei ole hyväksiluettu pääaineen tai sivuaineiden opintoihin)
 • muut tutkintoa täydentävät opinnot

* Muut pakolliset opinnot koskevat opintonsa 1.9.2015 tai sen jälkeen aloittavia opiskelijoita. Jos tällöin opintonsa aloittavalla opiskelijalla on jo aiempia yliopisto-opintoja suoritettuina, voi AHOT-menettelyn kautta hakea ko. opintojen hyväksilukemista.

 

 

PERUSOPINNOT, 30 OP

 

AINEOPINNOT, 50 OP

Kurssitarjonta vaihtelee vuosittain. Katso tarkempi kurssitarjonta Korpista.

Viestintätaidot (5 op)

 

EKIA106 Written Communication

3 op

EKIA152 Oral Communication (teachers)

2 op

Kielitieto (valitse 5 op, kurssi tai kirjatentti)

EKIA303 What is a Word

5 op

EKIA201 Exploring Grammar 2

5 op

EKIA214 Pragmatics and Interactional Sociolinguistics

5 op

EKIA271 Pragmatics (self-study option)

5 op

EKIA208 Semantics (course/self-study option)

5 op

Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta (valitse 8 op eli
yhteensä kaksi opintojaksoa, yksi molemmista osioista)


Language, Culture and Society
(valitse 4 op, kurssi tai kirjatentti):

EKIA516 Media in Britain

4 op

EKIA518 Perspectives on Language and Culture

4 op

EKIA515 Residence in an English-speaking country

4 op

EKIA514 Sociolinguistics 1 (course/self-study option)

4 op

EKIA512 Towards Modern English (self-study option)

4 op


Literature

(valitse 4 op, kurssi tai kirjatentti):

EKIA409 Literary Texts - Prose Fiction

4 op

EKIA410 Literary Texts - Poetry

4 op

EKIA411 American Novels

4 op

EKIA413 Introduction to the Romantics

4 op

EKIA412 Classics Reading Circle

4 op

EKIA453 American Novels - Paul Auster (self-study)

4 op

EKIA454 American Novels - F. Scott Fitzgerald (self-study option)

4 op

Suuntautumisopinnot (10 op)

KLSA124 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen

5 op

EKIA315 Current Issues in Teaching English

5 op

Valinnaiset suuntautumisopinnot

(valitse 9 op eli kaksi opintojaksoa: yksi kurssi ja
yksi kirjatentti eri aiheista)


Kurssit:

EKIA309 Designing Teaching Materials

5 op

EKIA311 Success in Learning EFL

5 op

EKIA310 Tasks in Language Teaching

5 op

EKIA302 Researching Interaction in the Classroom

5 op

KLSA123 Työskentely tapahtumassa tai kehittämishankkeessa

1-5 op

EKIA470 Discourse at Work

5 op


Kirjatentit:

EKIA313 Researching Interaction in the Classroom

4 op

EKIA390 Learning and Teaching Grammar and Vocabulary

4 op

EKIA391 Reading and Writing in a Foreign Language

4 op

EKIA392 Learning disorders from the perspective of SLA

4 op

Tutkijan taidot (13 op)

EKIA603 BA Thesis Seminar

3 op

KLSA012 Tutkimuksen teon perusteet

3 op

EKIA607 BA Thesis

7 op

 

Kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntijoiden maisterintutkinto rakentuu seuraavasti:

FM-tutkinto 120 op

Pääaineopinnot 80 op

 • maisterintutkielma 40 op
 • muut englannin kielen syventävät opinnot 40 op

Muut opinnot 40 op

 • KLSY012 Maisterin portfolio 5 op (pakollinen v. 2012 tai myöhemmin aloittaneille pääaineopiskelijoille)
 • pedagogisia opintoja ja/tai muita sivuaineita
 • mahdollisesti pääaineen täydentäviä tai valinnaisia opintoja


SYVENTÄVÄT OPINNOT, 80 OP

Kurssitarjonta vaihtelee vuosittain. Katso tarkempi kurssitarjonta Korpista.

Viestintätaidot (valitse 5 op)

EKIS108 Written Communication

5 op

EKIS150 English for Professional Life

5 op

Kielitieto (valitse 5 op)

EKIS275 Language and the Mind

5 op

EKIS274 The Study of Text

5 op

EKIS271 Pragmatics (self-study option)

5 op

EKIS276 Redefining language in the 21st Century (self-study option)

5 op

Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta (valitse 10 op eli
kaksi opintojaksoa, yksi molemmista osioista)


Language, Culture and Society

(valitse 5 op):

EKIS574 Language as Cultural Practice

5 op

EKIS512 Multilingualism and Transcultural Practices

5 op

EKIS513 English in Finland

5 op

EKIS504 English as a Global Language (self-study option)

5 op

EKIS578 Sociolinguistics 2 (self-study option)

5 op


Literature

(valitse 5 op):

EKIS451 Shakespeare

5 op

EKIS460 British and Irish Literature

5 op

EKIS458 The American Short Story

5 op

EKIS461 American Novels - Paul Auster (self-study option)

1–5 op

EKIS462 American Novels - F. Scott Fitzgerald (self-study option)

1–5 op

Valinnaiset suuntautumisopinnot

(valitse 15 op)


Kurssit:

EKIS303 Teaching and Learning Vocabulary

5 op

EKIS376 Options in Teaching EFL Grammar

5 op

EKIS311 Multilingual Learning Environments

5 op

EKIS312 Literature in the Classroom

5 op

EKIS407 Language and Social Media

5 op

EKIS409 Cinematic Narratives of Identity, Difference and Diversity

5 op

KLSS104 Kielitaidon arviointi

5 op

KLSS140 Kielikoulutuspolitiikka

5 op

KLSS158 Suullisen kielitaidon oppiminen ja opettaminen

5 op

KLSS156 Varhainen toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen

5 op

KLSS153 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Työskentely tutkimusprojektissa

5 op

KLSS154 Kielen oppiminen ja opettamisen kysymyksiä: Lukupiirityöskentely

5 op

KLSS161 Kielitietoinen koulu

5 op

KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen

5 op

KLSS901 Eurooppalaisen kulttuurin juuret

5 op

KLSS162 Sanakirjan laatiminen, käyttö ja tutkimus

5 op

KLSS163 Länsimaisen kirjan historia

5 op


Itseopiskeluvaihtoehdot:

EKIS373 Assessing Reading and Writing

5 op

EKIS377 Language Learning and Teaching Revisited

5 op

EKIS372 Learning and Teaching Grammar and Vocabulary

5 op

EKIS571 Bilingualism

5 op

KLSS155 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Itseopiskelu

5 op
Tutkijan taidot (45 op)

EKIS605 MA Thesis Seminar

TAI

KLSS148 Kielen oppimisen ja opettamisen maisteriseminaari

5 op

 

5 op

EKIS640 MA Thesis

40 op

 

Monialaiseksi kieliasiantuntijaksi tähtäävä pääaineopiskelija

Kieliasiantuntijoiden suuntautumisvaihtoehto on tarkoitettu ensisijaisesti niille opiskelijoille, jotka eivät osallistu opettajankoulutukseen, vaan tavoittelevat kieliasiantuntijan tehtäviä yrityksissä, organisaatioissa ja yhteisöissä esimerkiksi sisällöntuottajina, kielenhuoltajina, tiedottajina, lokalisoijina tai teknisinä kirjoittajina. Heidän työtehtäviään voivat olla esimerkiksi tekstien laatiminen, muokkaaminen ja kielenhuolto sekä erilaisten esiintymisten ja niiden viestinnän suunnittelu ja toteuttaminen itsenäisesti tai työryhmässä. Lisäksi he voivat toimia kielen asiantuntijana erilaisia asiakirjoja, tiedotteita, ohjeita, esitteitä sekä verkko- ja sosiaalisen median materiaaleja laadittaessa.

Koulutuksen tavoitteet

Opinnoissa edetään opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti: kurssien sisällöissä, suoritustavoissa ja ajoituksessa on valinnanvaraa. Suuntautumisvaihtoehto tarjoaa teoreettiseen ja tutkimustietoon perustuvia näkökulmia tekstien, digitaalisen viestinnän ja vuorovaikutustilanteiden kielenkäyttöön, merkityksiin ja tehtäviin eri konteksteissa.

Suuntautumisvaihtoehdon valinnut opiskelija oppii ymmärtämään ja soveltamaan kielentutkimuksen käsitteitä ja menetelmiä kielen rakenteiden ja kielenkäytön analyysissä sekä toimimaan erilaisissa kieli- ja tekstiympäristöissä.

Keskeiset sisällöt

Sisällöllisesti opinnoissa painottuu diskurssintutkimus. Diskurssintutkimus määritellään laajasti niin, että se sisältää tekstien, verkon ja sosiaalisen median materiaalien, puheen, vuorovaikutuksen, kirjoittamisen, lukemisen ja viestinnän tutkimuksen.  Opinnoissa harjoitellaan soveltamaan tehtyjä havaintoja kieliasiantuntijuutta vaativissa tehtävissä.

Näitä keskeisiä opintoja tukevat kielentutkimuksen erityisalueiden kurssit, kirjallisuuden ja kulttuurin opinnot sekä erilaiset käytännön valmiuksia harjoittavat kielitaito- ja viestintäkurssit. Myös opiskelun ja työskentelyn taitojen kehittäminen kuuluu opintoihin. Opiskelijoita kannustetaan työharjoitteluun opintoja tukevilla aloilla. Työharjoittelun voi yhdistää tutkimukseen ja projekteihin. Työharjoittelun voi esimerkiksi tehdä osana tutkimusprojektia, tai maisterintutkielman aihe voi liittyä työharjoitteluun.

Opintojaksojen sisällöt vaihtelevat tiedoista taitoihin ja ne järjestetään joko kontaktiopetuksena ja/tai itsenäisenä opiskeluna. Samoin työtavat vaihtelevat: on luentoja, ryhmä- tai parityöskentelyä, kurssitöitä, tenttejä jne. Opinnoissa saadaan siten monipuolisia valmiuksia työelämään – hiukan vaihdellen opintojaksojen sisältöjen, muodon ja käytettävien työtapojen mukaan:

 • suulliset ja kirjalliset esiintymistaidot
 • viestintä- ja vuorovaikutustaidot, mukaan lukien neuvottelu- ja argumentaatiotaidot
 • palautteen antamisen ja saamisen taidot
 • tiimissä työskentelyn taidot
 • projektin hallinnan taidot: suunnittelu, toteuttaminen, raportointi, arviointi
 • tiedon hankinnan ja tuottamisen taidot
 • kyky tunnistaa olennainen ja tiivistää se
 • kyky analyyttiseen ja kriittiseen ajatteluun

 

Kieliasiantuntijoiden kandidaatintutkinto rakentuu seuraavasti:

HuK-tutkinto 180 op

Pääaineopinnot 80 op

 • englannin kielen perusopinnot 30 op
 • englannin kielen aineopinnot 50 op

Sivuaineopinnot

 • vähintään yksi perusopintokokonaisuus tai muu opintokokonaisuus
 • muita sivuaineita ja/tai valinnaisia opintoja

Viestintä- ja kieliopinnot, vähintään 10 op

 • vieras kieli 3 op (voidaan kirjata suoritetuksi jonkin kieliaineen perusopintojen perusteella)
 • toinen kotimainen kieli 3 op Ruotsin kielen opintoihin kuuluu sekä kirjallinen (XRUH002) että suullinen (XRUH902) taito, jotka suoritetaan samalla kurssilla. Ilmoittaudu vain kurssille XRUH002. (toinen kotimainen kieli katsotaan suoritetuksi, mikäli olet tehnyt sivuaineena ruotsin kielen perusopinnot).
 • äidinkielen viestintä 3 op (katsotaan suoritetuksi, mikäli on tehnyt suomen kielen perusopinnot)
 • EKIY096 Kypsyysnäyte eli maturiteetti 1 op

Huom! Vieras kieli ja toinen kotimainen kieli -suoritukset kirjataan rekisteriin siinä vaiheessa, kun haet kandidaatin tutkintoa.

Muut pakolliset opinnot, 8 op

Muut opinnot (valinnaiset):

 • valinnaiset viestintä- ja kieliopinnot
 • tieto- ja viestintäteknologian opinnot
 • erilliset työelämätaitoja edistävät opinnot
 • kansainvälisen vaihdon aikana suoritettavat opinnot (ne, joita ei ole hyväksiluettu pääaineen tai sivuaineiden opintoihin)
 • muut tutkintoa täydentävät opinnot

* Muut pakolliset opinnot koskevat opintonsa 1.9.2015 tai sen jälkeen aloittavia opiskelijoita. Jos tällöin opintonsa aloittavalla opiskelijalla on jo aiempia yliopisto-opintoja suoritettuina, voi AHOT-menettelyn kautta hakea ko. opintojen hyväksilukemista.

 

PERUSOPINNOT, 30 OP

 

AINEOPINNOT, 50 OP

Kurssitarjonta vaihtelee vuosittain. Katso tarkempi kurssitarjonta Korpista.

Viestintätaidot (5 op)

 

EKIA106 Written Communication

3 op

EKIA157 Oral Communication

2 op

Kielitieto (valitse 5 op, kurssi tai kirjatentti)

EKIA303 What is a Word

5 op

EKIA201 Exploring Grammar 2 (course /self-study option)

5 op

EKIA214 Pragmatics and Interactional Sociolinguistics

5 op

EKIA271 Pragmatics (self-study option)

5 op

EKIA208 Semantics (course /self-study option)

5 op

Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta (valitse 8 op eli 
yhteensä kaksi opintojaksoa, yksi molemmista osioista)


Language, Culture and Society
(valitse 4 op, kurssi tai kirjatentti):

EKIA516 Media in Britain

4 op

EKIA518 Perspectives on Language and Culture

4 op

EKIA515 Residence in an English-speaking country

4 op

EKIA514 Sociolinguistics 1 (course/self-study option)

4 op

EKIA512 Towards Modern English (self-study option)

4 op


Literature

(valitse 4 op, kurssi tai kirjatentti):

EKIA409 Literary Texts - Prose Fiction

4 op

EKIA410 Literary Texts - Poetry

4 op

EKIA411 American Novels

4 op

EKIA413 Introduction to the Romantics

4 op

EKIA412 Classics Reading Circle

4 op

EKIA453 American Novels - Paul Auster (self-study option)

4 op

EKIA454 American Novels - F. Scott Fitzgerald (self-study option)

4 op

Suuntautumisopinnot (10 op)

KLSA324 Johdatus diskurssintutkimukseen

5 op

EKIA470 Discourse at Work

5 op

Valinnaiset suuntautumisopinnot

(valitse 9 op eli kaksi opintojaksoa: yksi kurssi ja
yksi kirjatentti)


Kurssit:

EKIA408 The Study of Talk and Interaction

5 op

EKIA463 Language and Identity

5 op

EKIA465 The Language of Advertising

5 op

KLSA123 Työskentely tapahtumassa tai kehittämishankkeessa

1-5 op


Kirjatentit:

EKIA460 Discourse Analysis

4 op

EKIA474 Critical Discourse Studies

4 op

EKIA313 Researching Interaction in the Classroom (self-study option)

4 op

EKIA391 Reading and Writing in a Foreign Language

4 op

Tutkijan taidot (13 op)

KLSA012 Tutkimuksen teon perusteet

3 op

EKIA603 BA Thesis Seminar

3 op

EKIA607 BA Thesis

7 op

 

Kieliasiantuntijoiden maisterintutkinto rakentuu seuraavasti:

FM-tutkinto 120 op

Pääaineopinnot 80 op

 • maisterintutkielma 40 op

 • muut englannin kielen syventävät opinnot 40 op

Muut opinnot 40 op

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT, 80 OP

Kurssitarjonta vaihtelee vuosittain. Katso tarkempi kurssitarjonta Korpista.

Viestintätaidot (5 op)

EKIS108 Written Communication

5 op

EKIS150 English for Professional Life

5 op

Kielitieto (valitse 5 op, kurssi tai kirjatentti)

EKIS275 Language and the Mind

5 op

EKIS274 The Study of Text

5 op

EKIS271 Pragmatics (self-study option)

5 op

EKIS276 Redefining language in the 21st Century (self-study option)

5 op

Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta (valitse 10 op eli 
kaksi opintojaksoa, yksi molemmista osioista)


Language, Culture and Society

(valitse 5 op):

EKIS574 Language as Cultural Practice

5 op

EKIS512 Multilingualism and Transcultural Practices

5 op

EKIS513 English in Finland

5 op

EKIS504 English as a Global Language (self-study option)

5 op

EKIS578 Sociolinguistics 2 (self-study option)

5 op


Literature
(valitse 5 op):

EKIS451 Shakespeare

5 op

EKIS460 British and Irish Literature

5 op

EKIS458 The American Short Story

5 op

EKIS461 American Novels - Paul Auster (self-study option)

1–5 op

EKIS462 American Novels - F. Scott Fitzgerald (self-study option)

1–5 op

Valinnaiset suuntautumisopinnot

(valitse 15 op)


Kurssit:

EKIS407 Language and Social Media

5 op

EKIS409 Cinematic Narratives of Identity, Difference and Diversity

5 op

EKIS411 Language in the Information Society

5 op

KLSS344 Tutkimustaidot: Kriittinen diskurssintutkimus ja muuttuva yhteiskunta

5 op

KLSS342 Multimodaalinen diskurssintutkimus

5 op

KLSS345 Diskurssi ja identiteetit

5 op

KLSS343 Monialainen kieliasiantuntija työssä

5 op

KLSS346 Projektityöskentely diskurssintutkimuksen hankkeissa

5 op

KLSS901 Eurooppalaisen kulttuurin juuret

5 op

KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen

5 op

KLSS162 Sanakirjan laatiminen, käyttö ja tutkimus

5 op

KLSS163 Länsimaisen kirjan historia

5 op


Itseopiskeluvaihtoehdot:

EKIS571 Bilingualism

5 op

EKIS477 Analysis of Multimodality

5 op

EKIS480 New Media Analysis

5 op

 

EKIS470 Language and Discrimination

5 op

KLSS329 Diskurssintutkimuksen kysymyksiä ja sovellusaloja: itseopiskelu

5 op
Tutkijan taidot (45 op)

EKIS605 MA Thesis Seminar

TAI

KLSS348 Diskurssintutkimuksen maisteriseminaari

5 op

 

5 op

EKIS640 MA Thesis

40 op

 

Sivuaineopiskelija

Kielen oppimisen ja opettamisen suuntautumisvaihtoehto

linkki suuntautumisvaihtoehdon kuvaukseen / linkki englanninkieliseen kuvaukseen

linkki osaamistavoitteisiin

 

PERUSOPINNOT | BASIC STUDIES

kielten pääaineopiskelijat 26–28 op, muut 28–30 op
students majoring in another language 26–28 pts, others 28–30 pts

Kielten pääaineopiskelijat eivät tee toiseen kertaan pääaineopintoihinsa kuuluvaa kurssia KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen. | Students majoring in another language do not take the course KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen.

Kielten pääaineopiskelijat voivat halutessaan tehdä sivuaineopintoihin valinnaisena sen suuntautumisopintojen kurssin, jota he eivät ole tehneet pääaineeseensa eli kurssin | Students majoring in another language may take one of the following courses as an optional (extra) course if they have not taken it before:

  • KLSP005 Kohti kielenopettajuutta TAI/OR
  • KLSP007 Kohti monialaista kieliasiantuntijuutta

Muut kuin kielten pääaineopiskelijat tekevät englannin perusopinnot vähintään 28 opintopisteen laajuisina.
Other students must complete a minimum of 28 points (points = op) in English Basic Studies.

 

Viestintätaidot (8 op)

Communication (8 pts)

EKIP101 Phonetics and Pronunciation

2 op

EKIP102 Academic Writing

4 op

EKIP106 Oral Skills

2 op

Kielitieto (11 kielten pääaineopiskelijat 9 op)

The Study of Language (11 pts, students majoring
in another language 9 pts)

KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen

2 op

EKIP203 Introduction to Language Study

3 op

EKIP204 Exploring Grammar 1

2 op

EKIP103 Practical Grammar

2 op

EKIP404 Discourse and Literacy

2 op

Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta (9 op)

Language, Culture and Society (9 pts)

EKIP403 Introduction to Literary Studies

3 op

EKIP506 Cultural History of the English-Speaking World

4 op

EKIP504 The Story of English

2 op

Suuntautumisopinnot (vapaaehtoinen sivuaineopiskelijoille,
valitse halutessasi 2 op)

Area of Specialization (2 pts optional for all minors)

KLSP005 Kohti kielenopettajuutta

2 op

 

KLSP007 Kohti monialaista kieliasiantuntijuutta

2 op

 

AINEOPINNOT, 36 OP | SUBJECT STUDIES, 36 PTS

Kurssitarjonta vaihtelee vuosittain. Katso tarkempi kurssitarjonta Korpista.
Courses on offer vary annually. Please check the programme in Korppi.

 

Viestintätaidot (5 op)

Communication (5 pts compulsory)

EKIA106 Written Communication

3 op

EKIA152 Oral Communication (teachers)

2 op

Kielitieto (valitse 5 op, kurssi tai kirjatentti)

The Study of Language (5 pts compulsory, one course/self-study option)

EKIA303 What is a Word

5 op

EKIA201 Exploring Grammar 2

5 op

EKIA214 Pragmatics and Interactional Sociolinguistics

5 op

EKIA271 Pragmatics (self-study option)

5 op

EKIA208 Semantics (course/self-study option)

5 op

Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta (valitse 8 op eli yhteensä kaksi opintojaksoa,
yksi molemmista osioista)

Language, Culture and Society (8 pts compulsory,
one course/self-study option from each section)


Language, Culture and Society
(valitse 4 op | choose 4 pts):

EKIA516 Media in Britain

4 op

EKIA518 Perspectives on Language and Culture

4 op

EKIA514 Sociolinguistics 1 (course/self-study option)

4 op

EKIA515 Residence in an English-speaking country

 

EKIA512 Towards Modern English (self-study option)

4 op


Literature

(valitse 4 op | choose 4 pts):

EKIA409 Literary Texts - Prose Fiction

4 op

EKIA410 Literary Texts - Poetry

4 op

EKIA411 American Novels

4 op

EKIA413 Introduction to the Romantics

4 op

EKIA412 Classics Reading Circle

4 op

EKIA453 American Novels - Paul Auster (self-study)

4 op

EKIA454 American Novels - F. Scott Fitzgerald (self-study option)

4 op

Suuntautumisopinnot (valitse 5 op)

Area of Specialization (5 pts compulsory)

EKIA315 Current Issues in Teaching English

5 op

Valinnaiset suuntautumisopinnot (valitse 13 op: yksi kurssi
ja kaksi kirjatenttiä eri aiheista)

Other courses (13 pts compulsory, one course and
two self-study options on different topics)

 


Kurssit | Courses:

EKIA309 Designing Teaching Materials

5 op

EKIA311 Success in Learning EFL

5 op

EKIA310 Tasks in Language Teaching

5 op

EKIA302 Researching Interaction in the Classroom

5 op

KLSA123 Työskentely tapahtumassa tai kehittämishankkeessa

1-5 op


Itseopiskeluvaihtoehdot | Self-study options:

EKIA313 Researching Interaction in the Classroom

4 op

EKIA390 Learning and Teaching Grammar and Vocabulary

4 op

EKIA391 Reading and Writing in a Foreign Language

4 op

EKIA392 Learning disorders from the perspective of SLA

4 op

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT, 60 OP | ADVANCED STUDIES, 60 PTS

Kurssitarjonta vaihtelee vuosittain. Katso tarkempi kurssitarjonta Korpista.
Courses on offer vary annually. Please check the programme in Korppi.

 

Viestintätaidot (valitse 5 op)

Communication (5 pts compulsory)

EKIS108 Written Communication

5 op

EKIS150 English for Professional Life

5 op

Kielitieto (valitse 5 op)

The Study of Language (5 pts compulsory)

EKIS275 Language and the Mind

5 op

EKIS274 The Study of Text

5 op

EKIS271 Pragmatics (self-study option)

5 op

EKIS276 Redefining language in the 21st Century (self-study option)

5 op

Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta (valitse 10 op eli 
kaksi opintojaksoa, yksi molemmista osioista)

Language, Culture and Society (10 pts compulsory,
one course/ self-study option from each section)


Language, Culture and Society

(valitse 5 op | choose 5 pts):

EKIS574 Language as Cultural Practice

5 op

EKIS512 Multilingualism and Transcultural Practices

5 op

EKIS513 English in Finland

5 op

EKIS504 English as a Global Language (self-study option)

5 op

EKIS578 Sociolinguistics 2 (self-study option)

5 op


Literature
(valitse 5 op | choose 5 pts):

EKIS451 Shakespeare

5 op

EKIS460 British and Irish Literature

5 op

EKIS458 The American Short Story

5 op

EKIS461 American Novels - Paul Auster (self-study option)

1–5 op

EKIS462 American Novels - F. Scott Fitzgerald (self-study option)

1–5 op

Valinnaiset suuntautumisopinnot (valitse 20 op)

Other courses (20 pts compulsory)


Kurssit | Courses:

EKIS605 MA Thesis Seminar

5 op

KLSS148 Kielen oppimisen ja opettamisen maisteriseminaari

5 op

EKIS303 Teaching and Learning Vocabulary

5 op

EKIS376 Options in Teaching EFL Grammar

5 op

EKIS311 Multilingual Learning Environments

5 op

EKIS312 Literature in the Classroom

5 op

EKIS407 Language and Social Media

5 op

EKIS409 Cinematic Narratives of Identity, Difference and Diversity

5 op

KLSS104 Kielitaidon arviointi

5 op

KLSS140 Kielikoulutuspolitiikka

5 op

KLSS158 Suullisen kielitaidon oppiminen ja opettaminen

5 op

KLSS156 Varhainen toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen

5 op

KLSS153 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Työskentely tutkimusprojektissa

5 op

KLSS154 Kielen oppiminen ja opettamisen kysymyksiä: Lukupiirityöskentely

5 op

KLSS161 Kielitietoinen koulu

5 op

KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen

5 op

KLSS901 Eurooppalaisen kulttuurin juuret

5 op

KLSS162 Sanakirjan laatiminen, käyttö ja tutkimus

5 op

KLSS163 Länsimaisen kirjan historia

5 op


Itseopiskeluvaihtoehdot | Self-study options:

EKIS373 Assessing Reading and Writing

5 op

EKIS377 Language Learning and Teaching Revisited

5 op

EKIS372 Learning and Teaching Grammar and Vocabulary

5 op

EKIS571 Bilingualism

5 op

KLSS155 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Itseopiskelu

5 op

Sivututkielma (20 op)

MA Thesis (minors), 20 pts

EKIS620 MA Thesis (minors)

20 op

 

Monialaisen kieliasiantuntijan suuntautumisvaihtoehto

linkki suuntautumisvaihtoehdon kuvaukseen / linkki englanninkieliseen kuvaukseen

linkki osaamistavoitteisiin

 

PERUSOPINNOT | BASIC STUDIES

kielten pääaineopiskelijat 26–28 op, muut 28–30 op
students majoring in another language 26–28 pts, others 28–30 pts

Kielten pääaineopiskelijat eivät tee toiseen kertaan pääaineopintoihinsa kuuluvaa kurssia KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen. | Students majoring in another language do not take the course KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen.

Kielten pääaineopiskelijat voivat halutessaan tehdä sivuaineopintoihin valinnaisena sen suuntautumisopintojen kurssin, jota he eivät ole tehneet pääaineeseensa eli kurssin | Students majoring in another language may take one of the following courses as an optional (extra) course if they have not taken it before:

  • KLSP005 Kohti kielenopettajuutta TAI/OR
  • KLSP007 Kohti monialaista kieliasiantuntijuutta

Muut kuin kielten pääaineopiskelijat tekevät englannin perusopinnot vähintään 28 opintopisteen laajuisina.
Other students must complete a minimum of 28 points (points = op) in English Basic Studies.

 

Viestintätaidot (8 op)

Communication (8 pts)

EKIP101 Phonetics and Pronunciation

2 op

EKIP102 Academic Writing

4 op

EKIP106 Oral Skills

2 op

Kielitieto (11 op, kielten pääaineopiskelijat 9 op)

The Study of Language (11 pts, students
majoring in another language 9 pts)

KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen

2 op

EKIP203 Introduction to Language Study

3 op

EKIP204 Exploring Grammar 1

2 op

EKIP103 Practical Grammar

2 op

EKIP404 Discourse and Literacy

2 op

Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta (9 op)

Language, Culture and Society (9 pts)

EKIP403 Introduction to Literary Studies

3 op

EKIP506 Cultural History of the English-Speaking World

4 op

EKIP504 The Story of English

2 op

Suuntautumisopinnot (vapaaehtoinen sivuaineopiskelijoille,
valitse halutessasi 2 op)

Area of Specialization (2 pts optional for all minors

KLSP005 Kohti kielenopettajuutta

2 op

 

KLSP007 Kohti monialaista kieliasiantuntijuutta

2 op

 

AINEOPINNOT, 36 OP | SUBJECT STUDIES, 36 PTS

Kurssitarjonta vaihtelee vuosittain. Katso tarkempi kurssitarjonta Korpista.
Courses on offer vary annually. Please check the programme in Korppi.

Viestintätaidot (5 op)

Communication (5 pts compulsory)

 

EKIA106 Written Communication

3 op

EKIA157 Oral Communication

2 op

Kielitieto (valitse 5 op, kurssi tai kirjatentti)

The Study of Language (5 pts compulsory,
one course/self-study option)

EKIA303 What is a Word

5 op

EKIA201 Exploring Grammar 2

5 op

EKIA214 Pragmatics and Interactional Sociolinguistics

5 op

EKIA271 Pragmatics (self-study option)

5 op

EKIA208 Semantics (course / self-study option)

5 op

Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta (valitse 8 op eli 
yhteensä kaksi opintojaksoa, yksi molemmista osioista)

Language, Culture and Society (8 pts compulsory,
one course/self-study option from each section)


Language, Culture and Society

(valitse 4 op | choose 4 pts):

EKIA516 Media in Britain

4 op

EKIA518 Perspectives on Language and Culture

4 op

EKIA514 Sociolinguistics 1 (course/self-study option)

4 op

EKIA515 Residence in an English-speaking country

4 op

EKIA512 Towards Modern English (self-study option)

4 op


Literature

(valitse 4 op | choose 4 pts):

EKIA409 Literary Texts - Prose Fiction

4 op

EKIA410 Literary Texts - Poetry

4 op

EKIA411 American Novels

4 op

EKIA413 Introduction to the Romantics

4 op

EKIA412 Classics Reading Circle

4 op

EKIA453 American Novels - Paul Auster (self-study option)

4 op

EKIA454 American Novels - F. Scott Fitzgerald (self-study option)

4 op

Suuntautumisopinnot (valitse 5 op)

Area of Specialization (5 pts compulsory)

EKIA470 Discourse at Work

5 op

Valinnaiset suuntautumisopinnot
(valitse 13 op: yksi kurssi ja kaksi kirjatenttiä eri aiheista)

Other courses (13 pts compulsory, one course and
two self-study options on different topics)


Kurssit | Courses:

EKIA408 The Study of Talk and Interaction

5 op

EKIA463 Language and Identity

5 op

EKIA465 The Language of Advertising

5 op

KLSA123 Työskentely tapahtumassa tai kehittämishankkeessa

1–5 op


Itseopiskeluvaihtoehdot | Self-study options:

EKIA460 Discourse Analysis

4 op

EKIA474 Critical Discourse Studies

4 op

EKIA313 Researching Interaction in the Classroom

4 op

EKIA391 Reading and Writing in a Foreign Language

4 op

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT, 60 OP

Kurssitarjonta vaihtelee vuosittain. Katso tarkempi kurssitarjonta Korpista.

Courses on offer vary annually. Please check the programme in Korppi.

Viestintätaidot (valitse 5 op)

Communication (5 pts compulsory)

EKIS108 Written Communication

5 op

EKIS150 English for Professional Life

5 op

Kielitieto (valitse 5 op)

The Study of Language (5 pts compulsory)

EKIS275 Language and the Mind

5 op

EKIS274 The Study of Text

5 op

EKIS271 Pragmatics (self-study option)

5 op

EKIS276 Redefining language in the 21st Century (self-study option)

5 op

Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta (valitse 10 op eli 
kaksi opintojaksoa, yksi molemmista osioista)

Language, Culture and Society (10 pts compulsory,
one course/self-study option from each section)


Language, Culture and Society
(valitse 5 op | choose 5 pts):

EKIS574 Language as Cultural Practice

5 op

EKIS512 Multilingualism and Transcultural Practices

5 op

EKIS513 English in Finland

5 op

EKIS504 English as a Global Language (self-study option)

5 op

EKIS578 Sociolinguistics 2 (self-study option)

5 op


Literature
(valitse 5 op | choose 5 pts):

EKIS451 Shakespeare

5 op

EKIS460 British and Irish Literature

5 op

EKIS458 The American Short Story

5 op

EKIS461 American Novels - Paul Auster (self-study option)

1–5 op

EKIS462 American Novels - F. Scott Fitzgerald (self-study option)

1–5 op

Valinnaiset suuntautumisopinnot
(valitse 20 op)

Other courses (20 pts compulsory)


Kurssit | Courses:

EKIS605 MA Thesis Seminar

5 op

KLSS348 Diskurssintutkimuksen maisteriseminaari

5 op

EKIS407 Language and Social Media

5 op

EKIS409 Cinematic Narratives of Identity, Difference and Diversity

5 op

EKIS411 Language in the Information Society

5 op

KLSS344 Tutkimustaidot: Kriittinen diskurssintutkimus ja muuttuva yhteiskunta

5 op

KLSS342 Multimodaalinen diskurssintutkimus

5 op

KLSS345 Diskurssi ja identiteetit

5 op

KLSS343 Monialainen kieliasiantuntija työssä

5 op

KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen

5 op

KLSS901 Eurooppalaisen kulttuurin juuret

5 op

KLSS346 Projektityöskentely diskurssintutkimuksen hankkeissa

5 op

KLSS162 Sanakirjan laatiminen, käyttö ja tutkimus

5 op

KLSS163 Länsimaisen kirjan historia

5 op


Itseopiskeluvaihtoehdot | Self-study options:

EKIS571 Bilingualism

5 op

EKIS477 Analysis of Multimodality

5 op

EKIS480 New Media Analysis

5 op

 

EKIS470 Language and Discrimination

5 op

KLSS329 Diskurssintutkimuksen kysymyksiä ja sovellusaloja: itseopiskelu

5 op

Sivututkielma (20 op)

MA Thesis (minors),  20 pts

EKIS620 MA Thesis (minors)

20 op

 

 

Course Descriptions

 

Basic Studies

 

EKIP101 Phonetics and Pronunciation, 2 pts

Learning outcomes: The course introduces students to the sound systems of languages, and to the principles used in the characterization of speech sounds. It also addresses pronunciation problems arising from phonetic and phonological contrasts between Finnish and English. After completing the course, students are expected to be able to

  • use the appropriate phonetic terminology and systems of transcription to describe the English sounds
  • analyze and assess the articulatory features of the English sound system
  • name and describe the main areas of difficulty in pronunciation for Finnish speakers of English
  • apply the appropriate mechanical articulation required in the target sounds
  • pronounce most target sounds accurately.

Prerequisites: None.

Methods of study: Lectures on phonetics and practice sessions on pronunciation. The practice sessions will mostly consist of drills where the aim is first to achieve the target sound in isolation and then to gradually extend this ability into more complex phonetic environments.

Assessment: The grade for the course will result from the phonetics examination (theory and transcription, grading on the scale from 0 to 5). However, students must also pass a separate pronunciation examination (reading and recording a passage of text) in order to complete the course.

Reading: Peacock, M. English Pronunciation. Students should either buy the booklet from Soppi or download the PDF version (which will be made available via Optima or Moodle prior to the first class). You must have a copy of the booklet with you in each class, so if you choose to use the PDF, you need to have a tablet (mobile phones are too small).

Target group: First year students.

 

EKIP102 Academic Writing, 4 pts

Learning outcomes: The course offers students an overview of formal writing in English as a process and provides them with a tool kit which they can use throughout their studies. After completing the course students will be able to

  • recognise basic features of academic texts and produce short, basic texts according to academic conventions
  • see writing as a process and recognise the phases of the process
  • set goals for their work in academic writing
  • plan time management for their work and take responsibility for their work
  • give peer feedback on academic texts
  • better understand their own skills and ways of learning and themselves as writers, and evaluate their skills
  • produce a portfolio for feedback and evaluation
  • see the relevance of these skills in working life.

Prerequisites: None.

Methods of study: Weekly class meetings for one semester: class, group and pair work in addition to individual assignments.

Assessment: Class attendance (required), peer feedback, written assignments and a portfolio, in which students assess their work and learning in relation to their goals. Grading on the scale from 0 to 5.

Reading: Course booklet Academic Writing Handbook 2015/2016: How to Survive in Academic Writing; available at Soppi. Please buy the book and bring it to the first class meeting.

Target group: All students starting their English studies.

 

EKIP106 Oral Skills, 2 pts

The primary aim of the course is to improve students’ oral skills in English. Students are expected to be able to take part in university courses through English and later to use English in their professional lives. This is therefore a foundational course for further work in developing communication skills. A secondary aim of the course is to broaden students’ knowledge of English speaking cultures.

Learning outcomes: After completing the course students are expected to be able to be

  • making effective presentations
  • participate more competently and confidently in a variety of oral activities, such as group discussion, debate, negotiation and small talk
  • understand and critically discuss a range of issues relating to English speaking cultures

Prerequisites: None

Methods of study: a variety of activities to foster development in the above.

Assessment: ‘By outcome’, based on participation and communication skills in class, and on the presentations.

Materials: Some of the class discussion will be based on reading materials concerning English speaking societies. The specific materials will vary depending on the teacher:

  • Roger’s groups. Students will require electronic or hard copies of Chinua Achebe, Things Fall Apart. Chapters from other books
   published in and about the English-speaking world will be provided. Students will be able to select from books or articles of their own
   choice for class discussion and for use in making presentations.

  • Laura's groups. Students will each select a non-fiction book from a range of options, depending on which English-speaking culture they would like to research in more depth. The course will include several reading circle sessions in which students will discuss what they learned from their chosen text in small groups.
  • Joe’s groups. Students will select one book about the culture of an English-speaking society. They will be given a list of books to choose from. Additional reading material will be provided throughout the course. Classes will be devoted discussing the books chosen and to learning how to read critically.

Target group: First year students.

EKIP103 Practical Grammar, 2 pts

The course covers a number of areas (e.g. article use, tenses, relative and conditional clauses and text cohesion) focusing on issues within them that pose problems for students of English.

Learning outcomes: After completing the course students will be able to

  • use English more accurately in speech and writing
  • identify typical problems for Finnish speakers of English and (hopefully) avoid them.

Prerequisites: None.

Methods of study: Presentation and practice. As the name says, this is a very practical course. Assessment: Grading on the scale from 0 to 5, based on course work (40%) and final exam (60%).

Reading: Practical Grammar booklet available from Soppi upon request (registered students can email the teacher to order a copy). An electronic version of the booklet will also be provided on the Moodle page.

Target group: First year students.

 

EKIP203 Introduction to Language Study, 3 pts

Learning outcomes: The course aims to offer an overview and introduction to linguistic description of the English language at various levels. After completing the course students will be able to

  • view language as a research subject
  • recognise the variety of languages in the world and the linguistic variety within one language
  • identify various research areas (e.g. general and applied linguistics) and research orientations (e.g. language and society) in linguistics
  • recognise the central levels of linguistic description (phonology, morphology, syntax, lexis, semantics, pragmatics) and the basic terminology related to them
  • apply basic linguistic terms and analysis into English and describe the basics of English as a system
  • find information in research literature and linguistics web pages
  • understand how knowledge of linguistics is related to building their own profiles of language expertise.

Prerequisites: None.

Methods of study: Tutorials (attendance required): class, group and pair work; assignments and study of the course material.

Assessment: Continuous assessment and two home exams. Grading on the scale from 0 to 5.

Reading: Course booklet (available at Soppi). Course book: Yule, G. (2014). The Study of Language (5th edition). Cambridge: CUP.

Target group: All students of English.

 

EKIP204 Exploring Grammar 1, 2 pts

Learning outcomes: The course is an introductory course to analysing English using syntactic concepts and terminology. After completing the course students will be able to

  • describe the structure of language using basic grammatical terminology
  • distinguish the English basic clause types from each other
  • analyse written language clauses and sentences with the help of the categories presented in the course
  • name and distinguish from each other the different phrases and their parts, and
  • understand the connections between the different levels of structural analysis.

Prerequisites: None.

Methods of study: Lectures based on course material, participation in classroom work and discussion, analysing language structure in various texts individually and in groups.

Assessment: Participation in classroom work and two home exams. Grading on the scale from 0 to 5.

Reading: Exploring Grammar 1 booklet, available at Soppi.

Target group: First year students.

 

EKIP403 Introduction to Literary Studies, 3 pts

Learning outcomes: Students usually come to the department without having studied literature very much previously. After completing the course students are expected to be able to

  • identify and describe specified tools used in literary analysis
  • apply specified analytical tools to given literary texts
  • identify and describe broad categories of genres, forms and techniques
  • provide appropriate evidence for textual comment
  • write a critical analysis of a literary text applying specified analytical tools.

Prerequisites: None.

Methods of study: Text-based, topic-based and task-based work. The course will be posted in Optima where the topics, texts and tasks will be available. Before each meeting, there will be a literary text to read and an accompanying task. Students will be given the opportunity to compare individual responses within a small group; there will be whole group feedback, and some presentation on the topic by the teacher.

Assessment: Examination graded on the scale from 0 to 5.

Reading: Montgomery et al. (2007). Ways of Reading (3rd edition); Lodge, The Art of Fiction. Students are required to have their own copies of these books.

Target group: First year students.

 

EKIP404 Discourse and Literacy, 2 pts

Learning outcomes: After completing the course students will be able to

  • identify the basic concepts and tools applied in discourse and literacy studies
  • read critically, recognise and analyse the various ways of making and mediating meanings through multimodal discourses
  • analyse the meanings conveyed by the various types of discourses produced in different contexts and the effect they have on their target audience and society in general.

Prerequisites: None.

Methods of study: Lectures, group work, readings.

Assessment: Regular attendance, 2 course assignments. Grading on the scale from 0 to 5.

Reading: Course booklet Pitkänen-Huhta, A. & Varis, P. Discourse and Literacy (available in Optima).

Target group: All students starting their English studies.

 

EKIP506 Cultural History of the English-Speaking World, 4 pts

This course gives an overview of the history of the English-speaking peoples from a cultural and social perspective. Special attention will be given to historical events that have shaped the values, norms and ways of thinking in these countries. The lectures will integrate references to literary works, songs and films that provide additional insights into the socio-cultural context of history.

Learning outcomes: After completing the course, students will be able to

   • identify connections between culture, history and society
   • understand the development and expansion of British influence around the world
   • describe the main historical events and their influence on society and culture
   • understand the historical evolution of British and American character
   • explain the historical background of values and norms in the countries studied.

Prerequisites: None.

Method of study: Lectures and independent study based on assigned readings.

Assessment: Written examination, grading on the scale from 0 to 5.

Reading: To be announced

Target group: First year students

 

EKIP504 The Story of English, 2 pts

Learning outcomes: The course introduces students to the use and users of the English language, and to its development from a regionally spoken language to a world language. After completing the course students will be able to

  • describe the changes that have occurred in English through centuries (in its pronunciation, orthography, grammar, and vocabulary), from the Old English period to the present day
  • describe the regional and social variation in Present-day English
  • explain the developments of the English language from the viewpoint of both language history and sociolinguistics
  • understand the political, economic, technological, and cultural reasons for the spread of English.

Prerequisites: EKIP203 Introduction to Language Study.

Methods of study: Lectures, background reading and exercises, pair and group work.

Assessment: End-of-term exam, completing tasks and readings, participation in class and in small groups. Grading of the end-of-term exam on the scale from 0 to 5.

Reading: Reading materials in Moodle/ Optima/Koppa (including e-books at the library).

Target group: First year students.

 

 

Subject Studies

 

EKIA106 Written Communication: Academic Writing Step 2, 3 pts

Learning outcomes: The course aims to deepen students’ knowledge about academic writing as a process. After completing the course students will be able to

  • use the skills they have chosen to develop for further academic writing, which may include some or all of the following
  • locating information in databases
  • using citations
  • style of academic writing
  • planning a pilot study for the BA Thesis
  • use the skills learnt in Academic Writing more efficiently for planning the work needed for the BA Thesis.

You will first identify the problem areas you want to be working on and the contents will be built around the needs identified. Either you have an on-going writing project for which you need support or you will create one for the course. It will also be possible to collaborate in a writing project. During the course it is possible to explore ideas and do a pilot study for the BA Thesis even a year before taking the BA Thesis Seminar.

Prerequisites: EKIP102 Academic Writing course or equivalent.

Methods of study: Work in pairs or small groups; peer feedback; oral presentation; individual or collaborative course paper.

Assessment: Tutorials (regular attendance), course paper; oral presentation (not graded). Grading on the scale from 0 to 5.

Target group: Subject Studies students, possibly working on other written assignments at the moment.

 

EKIA106 Written Communication: Research Writing, 3 pts

This course introduces students to the language and structure of research papers, while at the same time teaching strategies for research reading and writing.

Learning outcomes: After completing the course students will be able to

  • find and overview researched-based information on a topic
  • read source texts efficiently, in order to actively learn about and develop an informed viewpoint on a topic
  • incorporate source texts effectively into their own writing
  • write clear and convincing analytical prose
  • use appropriate register and tone for formal research reporting
  • use computer tools for improving the lexical and grammatical accuracy of texts.

Prerequisites: EKIP102 Academic Writing or equivalent.

Methods of study: Lectures, in-class reading, writing and discussion tasks.

Assessment: Based on several small writing assignments leading up to a final paper. Grading on the scale from 0 to 5.

Reading: Students will select several sources on a topic of their choice (which they will write about during the course). Other reading material will be provided by the instructor during the course.

Target group: Students who wish to develop their research writing skills, e.g. for writing a BA or MA Thesis.

 

EKIA106 Written Communication, 3 pts

Learning Outcomes: After completing the course students will be able to

  • identify the main criteria for writing effectively in the types of writing covered
  • apply those criteria in their own writing.

Prerequisites: None.

Methods of study:

  • the study of a variety of sample texts from among the following different types of writing : the English essay (i.e. personal writing on virtually any topic) , creative writing, literary criticism, opinion and argument, reporting, instruction
  • the writing of similar types of texts
  • critical discussion of the writing produced by students
  • redrafting and further discussion leading to a final draft.

Assessment: By outcome from the process described above and particularly the final drafts. Grading on the scale from 0 to 5.

Reading: The examples of texts of the different types are posted in Optima.

Target group: Anyone wanting to develop in a variety of types of writing.

 

EKIA106 Written Communication: Creative Writing, 3 pts

Learning Outcomes: After completing the course students will be able to

  • identify the main criteria for writing effectively in the types of writing covered
  • apply those criteria in their own writing.

Prerequisites: None.

Methods of study

  • the study of a variety of sample texts from among the following types of writing: creative non-fiction (i.e. personal essays on virtually any topic), short stories, poems
  • the writing of similar types of texts
  • constructively critical discussion of the writing produced by students
  • redrafting and further discussion leading to a final draft
  • discussion of the process and teaching of creative writing.

Assessment: By outcome from the process described above and particularly the final drafts. Grading on the scale from 0 to 5.

Reading: The examples of texts of the different types are posted in Optima.

Target group: Anyone interested in developing as a creative writer or hoping to use creative writing as a tool for teaching English.

EKIA157 Oral Communication, 2 pts

Learning outcomes: After completing the course students will be able to

  • take part in group discussions, responding to others and presenting and argue their own ideas on a variety of topics
  • give an effective  short presentation based on individual study on a given topic.

Prerequisites: None.

Methods of study: Group discussions and short presentations by students.

Assessment: Continuous assessment based on regular attendance and class participation. Grading on the scale from 0 to 5.

Target group: All students wishing to improve their oral communication skills in a variety of situations, with the emphasis on the presentation of ideas and arguments in group communication.

 

EKIA152 Oral Communication (Teachers), 2 pts

The aim of this course is that students gain both insights into and practical tools for communicating as a teacher.

Learning outcomes: After completing the course students will be able to

  • present in an accessible and engaging way
  • promote class interaction and participation
  • give clear instructions
  • give constructive feedback
  • manage a class effectively

Prerequisites: None.

Methods of study: Lectures, group work, practice sessions.

Assessment: Based on class participation and students’ practice teaching sessions. Grading on the scale from 0 to 5.

Reading: Reading material will be provided during the course.

Target group: Future teachers.

 

EKIA208 Semantics, 5 pts

The course aims to deepen students’ understanding of the basic semantic concepts and how to use them in the analysis of English.

Learning outcomes: After completing the course students will be able to

  • define and apply the basic concepts of semantics and, to a lesser extent, pragmatics
  • identify and discuss different levels of meaning as well as different aspects of constructing meaning
  • apply this knowledge to their work in other areas (discourse, sociolinguistics, teaching English)

Prerequisites: EKIP203 Introduction to Language Study.

Methods of study: Weekly tutorials, individual and group tasks in class, and written assignments. Optionally a self-study book exam.

Assessment: Grading on the scale from 0 to 5, based on course work and the final paper or the book exam.

Reading: Readings will be provided either in class or through Moodle. In the book exam

  • Riemer, Nick (2010). Introducing semantics. Cambridge University Press.
  • Kreidler, Charles W. (2014). Introducing English semantics. Second Edition. Routledge. (Ebrary)

Target group: Anyone with an interest in linguistics.

 

EKIA303 What is a Word, 5 pts

Learning outcomes: The main aim of this course is to raise students’ lexical awareness and explore the multitude of vocabulary studies. After completing the course students will be able to

  • discuss and explain different areas of vocabulary studies
  • explain how these different areas relate to each other and how they have developed
  • discuss and explain the development and functions of English vocabulary
  • apply this knowledge in enhancing their own vocabulary acquisition
  • apply their knowledge on English vocabulary in different roles of language experts such as editing and writing texts

Prerequisites: Basic Studies.

Methods of study: Readings, pair/group work, writing and presenting a final report.

Assessment: Active participation in class and final report (presenting an experiment that applies what has been learnt in the course, and a written report). Grading on the scale from 0 to 5.

Reading: Material available in Optima.

Target group: Second or third year students.

 

EKIA201 Exploring Grammar 2, 5 pts

Learning outcomes: The course aims to deepen your understanding of the basic syntactic structures of English after EKIP204 Exploring Grammar 1, in particular in terms of form, meaning and function. After completing the course students will be able to

  • understand the relationship between form and function in grammatical structures of English
  • analyse the relationship between linguistic form, meaning and function in different text types ranging from individual words and basic grammatical constructions to sentences, utterances and units of discourse, both in written and spoken discourse
  • use a set of tools and methods for analysis in other areas in language study (e.g. sociolinguistics, pragmatics, study of talk and discourse analysis) and in working life activities either in teaching or in other tasks of language experts.

The course aims to deepen your understanding of the basic grammatical structures of English after Exploring Grammar 1.

Prerequisites: EKIP203 Introduction to Language Study and EKIP204 Exploring Grammar 1.

Methods of study: Individual, pair work and group tasks in class, guided analysis tasks and written assignments.

Assessment: Regular attendance, written assignments (individual and pair work). Grading on the scale from 0 to 5.

Reading: Downing, A. and Locke, P. (2006). English Grammar: A University Course (2nd Edition). London: Routledge. (parts). Exploring Grammar 2 booklet and a separate Exercises and Activities booklet, available only electronically via Optima, Moodle or Koppa.

Target group: Second and third year students (Subject Studies). Recommended for both future teachers of English and students with other professional interests.

 

EKIA214 Pragmatics and Interactional Sociolinguistics, 5 pts

This course will introduce key concepts in pragmatics – i.e. how people use language in interaction in order to communicate meaning and form relationships. At the same time, we will explore the theme of social and cultural variation, discussing how people interact within different sociocultural groups and different social contexts.

Learning outcomes: After completing the course students will be able to

  • understand and analyze the role of context and culture in interpreting utterances
  • recognize different levels of meaning in language use
  • understand important concepts in pragmatics and apply them to ‘real’ data
  • analyze non-verbal and paralinguistic cues in interaction
  • analyze how social identities and relationships are constructed through language use
  • understand and effectively negotiate variation between communities’ conversational practices

Prerequisites: EKIP203 Introduction to Language Study

Methods of study: Lectures, discussion, group work.

Assessment: Participation in class, project work, and a final course paper. Grading on the scale from 0 to 5.

Reading: Compulsory reading material will be provided during the course. Useful background reading includes: Thomas, J. (1995). Meaning in Interaction: an Introduction to Pragmatics; Scollon, R. & Scollon, S. (2011). Intercultural Communication: A Discourse Approach; Spencer-Oatey, H. (ed.) (2008). Culturally Speaking.

Target group: Students who are interested in issues of language in interaction and its relation to culture, gender, context, and so on.

Note: This course has been developed from the course “EKIA212 Conversation and Interpersonal Communication”. Students who have previously completed “EKIA212 Conversation and Interpersonal Communication” should choose a different option from this module.

 

EKIA315 Current Issues in Teaching English, 5 pts

Learning outcomes: This is a step further to the departmental introductory courses on Language Learning and Teaching targeted at future teachers of English and issues addressed from the perspective of the Finnish school system where feasible. After completing the course students will be able to

  • understand the differences and similarities in first and second language acquisition
  • discuss critically current views on English learning and teaching in the larger framework of SLA research over time
  • understand how a teacher can and should take into account learners’ individual differences (and how these differences affect language learning outcomes)
  • assess English text books from the point of view of syllabus design
  • describe language learning in different contexts considering the global role of English
  • understand various dimensions of knowing English and describe the different starting points of language assessment as well as apply standard rating scales in assessing different language skills.

Prerequisites: KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen and KLSP005 Kohti kielenopettajuutta. It is recommended (though not obligatory) that also KLSA124 Johdatusta kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen is completed before this course.

Methods of study: Weekly readings and tasks, pair and group work, lectures.

Assessment: Active participation in and out-of class, course paper, self-assessment. Grading on the scale from 0 to 5.

Reading: K. M. Hummel Introducing Second Language Acquisition: Perspectives and Practices (2014); and Current issues in teaching English -booklet.

Target group: Compulsory course for teacher trainees, majors and minors; second or third year students.

 

EKIA302 Researching Interaction in the Classroom, 5 pts

The course introduces three theoretical and methodological approaches that see social interaction as the fundamental basis from which to make analytic claims of what takes place in classroom interaction. The research topics covered during the course range from the negotiation of identities and power to co-constructing knowledge and interactional competences. We also explore how language policies in the classroom are negotiated and disputed.

Learning outcomes: After completing the course students will be

  • familiar with different theoretical and methodological approaches in the study of classroom interaction
  • capable of utilizing discourse analysis, conversation analysis and ethnographic microanalysis to analyse classroom interaction
  • familiar with a number of studies which utilize these perspectives or a combination of them
  • comfortable making observations and reading transcripts of interactional data.

Prerequisites: KLSA124 Johdatusta kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen and EKIA315 Current Issues in Teaching English / EKIA301 Language Learning and Teaching.

Methods of study: Brief lectures, readings and related discussion, group work with classroom data.

Assessment: Based on regular attendance and class participation, 1 written assignment on classroom data discussed in class and oral/written presentation based on field observations. Grading on the scale from 0 to 5.

Reading: A reading list will be provided during the course.

Target group: Subject or Advanced level students interested in researching interaction in the classroom and doing their BA or MA thesis on classroom interaction.

 

 

EKIA309 Designing Teaching Materials, 5 pts

Learning outcomes: This course will explore factors that affect designing teaching materials. After completing the course students will be able to

  • discuss and explain how different language learning theories are reflected in teaching materials
  • discuss and explain how teaching philosophy can be taken into account in the design
  • explain and evaluate factors that have an effect on teaching materials
  • apply this knowledge to create some language teaching materials of their own and revise existing ones.

Prerequisites: KLSA124 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen

Methods of study: Readings, lectures, pair/group work, designing one’s own material, final report.

Assessment: Active participation in class, material design and final report. Grading on the scale from 0 to 5.

Reading: A selection of texts, available through Optima.

Target group: Second or third year students.

 

EKIA310 Tasks in Language Teaching, 5 pts

Learning outcomes: This course will explore communicative, task-based language teaching. After completing the course students will be able to

  • understand the principles of communicative language teaching in general and task-based language teaching specifically
  • draw from a wide repertoire of different types of tasks when teaching
  • design effective language learning tasks (applying language learning theory and research)
  • design task-based courses, sequencing tasks in ways that promote learners' progression
  • implement tasks in the classroom effectively.

Prerequisites: None.

Methods of study: Lectures, group work, practice sessions.

Assessment: Based on participation in class, a practice teaching session and a task-portfolio. Grading on the scale from 0 to 5.

Reading: Compulsory reading material will be provided during the course. A useful background source is Willis D. & Willis J. (2007) Doing Task-based Teaching; Ellis, R. (2003) Task-based Language Learning and Teaching

Target group: From second to fourth year students; future language teachers.

 

EKIA311 Success in Learning EFL? 5 pts

Learning outcomes: This is a subject-studies course for future teachers of English, and it focuses on learners and their contributions, or what might explain why some students succeed and others do not in learning foreign languages. After completing the course students will be able to

  • relate to the discussion of the characteristics of the Good Language Learner (which goes back to the mid-1970s) and its evolvement over the past few decades
  • list a host of individual learner differences, provide definitions and describe ways of measuring these (with some hands-on experience with tests available on the Internet) and explain their relationship to the processes and outcomes in learning foreign languages
  • plan and complete (in pairs or groups of three) a project on a topic related to the course: 1) conducting a small-scale empirical study; 2) writing a book review, 3) compiling a bibliography, or 4) designing a game; and produce a professional research report, book review, annotated bibliography or rules for a game.

Prerequisites: KLSA124 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen and EKIA315 Current Issues in Teaching English / EKIA301 Language Learning and Teaching.

Methods of study: Readings and tasks, Internet, group and pair work, co-teaching, lectures, project work.

Assessment: Active participation in and out-of- class, project report, co-teaching, reflection and self-evaluation. Grading on the scale from 0 to 5.

Reading: A selected set of readings.

Target group: From third to fourth year students.

 

EKIA408 The Study of Talk and Interaction, 5 pts

Learning outcomes: This course focuses on language as an interactional phenomenon and examines the forms it takes in a variety of real-life situations. It examines how participants in various face-to-face or technologically mediated social encounters communicate drawing on different verbal, embodied and contextual resources. The course offers tools for examining how people co-ordinate turns and actions, organize social activities, adapt their use of language to particular contexts and construct and manage social relationships in the process of interaction. After completing the course students will be able to

  • show an understanding of language as an interactional phenomenon
  • identify the most important structural features of interaction
  • collect, transcribe and analyse interactional data
  • apply the tools of Conversation Analysis to data of their own choice.

PrerequisitesEKIP404 Discourse and Literacy.

Methods of study: Readings, individual and group assignments, presentations, class discussion.

Assessment: Presentations and written assignments based on readings and field tasks. Course paper based on individual or group project. Grading on the scale from 0 to 5.

Reading: Selected readings will be provided.

Target group: Second and third year students.

 

EKIA409 Literary Texts – Prose Fiction, 4 pts

Learning outcomes: After completing the course students will be able to

  • formulate and give evidence for their own critical opinions
  • discuss themes in a variety of passages of American, British and Irish prose fiction covering a variety of periods and genres (short stories, novels, plays)
  • analyse the methods employed by the writers to express their themes
  • identify some principal defining characteristics of various writers and periods.

Prerequisites: EKIP403 Introduction to Literary Studies

Methods of study: Weekly guided tasks on typically two fairly short passages of prose fiction are prepared each week by the students for small group discussion prior to whole group discussion. This process of collaboration in discussion is a very valuable way of discovering, formulating, and refining our critical judgements (the method may be described therefore as ‘heuristic’, i.e. the learning takes place through discoveries that result from ideas that come from the student).

Assessment: Written assignment of approximately 1200 words. Grading on the scale from 0 to 5.

Reading: The texts are either posted in Optima or readily available on the Internet.

Target group: Second and third year students.

 

EKIA410 Literary Texts – Poetry, 4 pts

Learning outcomes: After completing the course students will be able to

 • formulate and give evidence for their own critical opinion
 • analyse ideas and effects in a variety of poems (mainly from the 20th century) and the methods employed by the poets to express them
 • identify some principal defining characteristics of various writers and periods.

Prequisites: EKIP403 Introduction to Literary Studies

Methods of study: Weekly guided tasks on typically a few poems, usually focusing on one poet though sometimes a selection of different poets on similar themes, are prepared each week by the students for small group discussion prior to whole group discussion. The poems chosen and the approach to them are designed to make the topic as accessible or 'user-friendly' as possible. The process of collaboration in discussion is a very valuable way of discovering, formulating, and refining our critical judgments (the method may be described therefore as ‘heuristic’, i.e. the learning takes place through discoveries that result from ideas that come from the student). There will be some supporting use of audio-visual materials e.g. radio, television or film programmes about poets and their work.

Assessment: Written assignment of approximately 1200 words. Grading on the scale from 0 to 5.

Reading: The texts are either posted in Optima or readily available on the Internet.

Target group: Anyone who values poetry or may have the seeds of interest in it and would like to explore it further.

 

EKIA411 American Novels, 4 pts

Learning outcomes: After completing the course students will be able to discuss and write about

  • the presence of perennial American themes in the novels, such as identity, belonging and allegiance
  • methods employed by the novelists to convey those themes
  • the critique of American society in the novels.

Prerequisites: EKIP403 Introduction to Literary Studies

Methods of study: Presentations by the course tutor; the reading in chronological order of chapters and preparation of tasks prior to the seminars; group work in class going over previously prepared questions, followed by whole group discussion. The weekly topics and tasks will be posted in Optima. Students intending to take this course will appreciate the need to have read the novels in order to take part properly in group discussion. There may be some use of the film.

Assessment: Examination. Grading on the scale from 0 to 5.

Reading: Students are required to have their own copy of each novel: Mark Twain, Huckleberry Finn, Edith Wharton, The House of Mirth, Ernest Hemingway, The Sun Also Rises, F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby; his short stories The Diamond as Big as The Ritz and The Ice Palace are posted in Optima and are highly recommended, and may also be studied in the course in relation to The Great Gatsby. Students should already have a copy of David Lodge, The Art of Fiction.

Target group: First and second year students mainly but others are welcome.

 

EKIA413 Introduction to the Romantics, 4 pts

Learning Outcomes: At the end of the course students will

  • have read a selection of short major works by first and second generation English Romantic writers
  • be able to identify themes
  • be able to relate themes to a broader Romantic context
  • analyse the methods employed by the writers and relate them to the broader context

Prerequisites: EKIP403 Introduction to Literary Studies

Content: The themes of the abuse of reason and the abuse of power, the inspired search for moral and ethical values, and for freedom, and the redefinition of the scope and style of literature itself, all characterize the ‘Romantic’ period in that burst of creative energy in the 50 years from 1770 to 1820. Such topics will be examined in writing by major writers such as Blake, Wordsworth, Coleridge, Percy Shelley and Mary Shelley, and possibly also by political and social reformers of the day.

Mode of study: The course is intended to be as 'user-friendly' as possible. Texts topics and tasks are posted in advance in Optima, and then in the classes students are given the opportunity to discuss their ideas with one another, usually in small groups first. Some supporting use of TV and / or radio programmes.

Assessment: Written assignment of 1000-1200 words.

 

EKIA412 Classics Reading Circle, 4 pts

On this course, students will familiarize themselves with ‘classic’ British novels, while overviewing four eras in British cultural and literary history.

Learning outcomes: After completing the course students will be able to

  • understand major trends and developments within British cultural and literary history
  • relate the themes and features of ‘classic’ British novels to their sociocultural and historical contexts
  • interpret and analyze the novels, applying a variety of approaches to literary criticism.

Prerequisites: EKIP403 Introduction to Literary Studies.

Methods of study: Reading, group discussion (students will work in groups of 4 or 5, i.e. their ‘reading circles’), lectures.

Assessment: Based on class participation and a written exam at the end of the course. Grading on the scale from 0 to 5.

Reading: In groups, students will select 4 classic novels from different eras in British literary history.

Target group: Students who enjoy reading and wish to gain greater familiarity with classic British prose and British cultural history.

 

EKIA470 Discourse at Work, 5 pts

 

Learning outcomes: After completing the course students will be able to

  • understand key concepts in the study of discourse and interaction and apply them to texts, talk and digital communication in selected professional contexts
  • differentiate between and discuss key theoretical and methodological approaches in the study of discourse and interaction
  • use appropriate concepts and methods in analyzing discourse and interaction in the context of working life
  • observe and describe discourse practices at selected workplaces

Prerequisites: EKIP404 Discourse and Literacy.

Methods of study: lectures, readings, pair/group work tasks, presentations, workplace visit and/or interview.

Readings: required and recommended reading will be provided during the course.

Assessment: 2 written assignments, presentation. Grading on the scale from 0 to 5.

Target group:  Second and third year students. The course is compulsory for students majoring as English language specialists. Depending on availability, some places will be reserved for students in the language learning and teaching specialization.

 

EKIA463 Language and Identity, 5 pts

Every time we use language, we identify ourselves in some way—both through what we say and how we say it. On this course students will overview the relationship between language and identity, while discussing related themes of society and ideology.

Learning outcomes: After completing the course, students will be able to:

  • understand the relationship between language and identity
  • understand various approaches to language and identity research
  • analyze how identities are constructed in discourse
  • understand the social origins and implications of the language/identity connection
  • discuss and debate socially relevant issues within language and identity research

Prerequisites: None, although an introductory course on discourse analysis or sociolinguistics would be useful.

Methods of Study: Lectures, group work, analytical exercises.

Assessment: Participation in class, workshops and a final paper on a topic of the student’s choice. Grading on the scale from 0 to 5.

Reading: Compulsory reading material will be provided during the course. Useful background sources include Benwell, B. and Stokoe, E. (2006). Discourse and Identity. Edwards, J. (2009) Language and Identity: An Introduction

Target Group: Students interested in issues of language and identity, and possibly planning to conduct research into language and identity.

 

EKIA465 The Language of Advertising, 5 pts

Learning outcomes: After completing the course the students will be able to

  • classify different forms of offline and online advertisements
  • identify the discourse structure and communicative functions and of advertisements
  • analyse advertising strategies from a linguistic perspective
  • apply different tools for linguistic analysis
  • integrate multimodal approaches in the study of advertisements
  • understand and explain how language is used in persuasive messages.

Prerequisites: EKIP404 Discourse and Literacy

Method of study: lectures, pair and group work, readings and written assignments, student presentations

Assessment: based on participation in class, assignments and a course paper. Grading on the scale from 0 to 5.

Reading: chapters and articles from related literature

Target group: Second and third year students

 

EKIA516 Media in Britain, 4 pts

Learning outcomes: The main aim of this course is to familiarize oneself with the media scene in Britain. After completing the course the students will be able to

  • discuss (recent) history and development of the media in Britain
  • reflect on and explain the relationship between politics and media in Britain
  • discuss the issues of nationality and media in Britain
  • discuss characteristics of different types of the media and see their relation to each other
  • pay attention to their own skills as to media literacy

Prerequisites: Basic studies

Methods of study: Readings, pair/group work, writing and presenting a final report.

Assessment: Active participation in class and final report. Grading on the scale from 0 to 5.

Reading: available in Optima

Target group: Second and third year students

 

EKIA514 Sociolinguistics 1, course or self-study option 4 pts

This is an introductory course that focuses on the relationship between language and society. Language use will be studied in its social context both at macro- and micro-level. The connection between social identity and language use will be examined. The main topics to be covered are language variation and language choice in multilingual communities, regional and social dialects, register, language use and gender, language change, language use and social status.
Learning outcomes: After completing the course or studying the books the students will be able to

  • define and apply key terminology in the field of sociolinguistics
  • explain the effect of social factors (such as social status, age, gender and social class) on language use and relate to these from the perspective of English
  • describe major strands of research in sociolinguistics
  • identify  the types of  usable data and ways of conducting research on language variation
  • apply the concepts learnt in data analysis (not applicable to sef-study).

Prerequisites: EKIP504 The Story of English

Methods of study: pair and group work, lectures, readings and written assignments or book exam.

Assessment: active participation in class, course paper or a book exam; evaluation on the scale from 0 to 5.

Reading: The following books are required for the self-study option. Selected chapters will be used as background reading for the course.

Holmes, Janet (2013). An Introduction to Sociolinguistics (4th edition). Harlow: Pearson Education (available as e-book)

Trousdale, G. (2010) An Introduction to English Sociolinguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press. (available as e-book; for self-study: chapters 1, 2, 4, 8 and 9)

Target group: Second and third year students

 

EKIA518 Perspectives on Language and Culture, 4 pts

This course studies how language is embedded in social and cultural activities. The focus is on learning how to combine detailed analysis of language use with fieldwork and close observation of participants’ activities and interactions. We examine the relationship between language and culture through analyzing how words, grammatical structures and discourse patterns express identities, relationships and cultural meanings in different contexts.  Key concepts and methods are drawn from linguistic anthropology and ethnography. During classes students apply these tools to data collected from a variety of settings including everyday talk, interaction in public places, online interactions and selected work activities.

Learning outcomes: After completing the course students will be able to

  • understand and discuss key concepts in ethnography and linguistic anthropology
  • use ethnographic methods to collect data
  • analyse the relationship between language and culture

PrerequisitesEKIP404 Discourse and Literacy.

Methods of study: Readings, group work tasks, hands-on-analysis tasks, field project.

Assessment: Small-scale research project based on field work. Written report. Grading on the scale from 0 to 5.

Reading: Selected readings will be provided.

Target group: Second and third year students.

 

EKIA515 Residence in an English-speaking Country, 4 pts

Content: Residence of at least two months in an English-speaking country or countries. The residence should take place during the current studies. However, residence that lasted for at least two months and that took place no more than two years prior to the start of studying English here may also be accepted.

Learning outcomes: After completing the course students will have:

  • experience of everyday life and culture of an English-speaking country
  • better communication skills in English
  • experience of working in a multicultural context

Instructions: The idea is for you to report on your exchange or your work experience. In the main body of your report you should

  • tell where the student exchange or work took place
  • say why you decided to apply for a student exchange or a job
  • describe your studies/work and how they benefited your studies in Finland
  • discuss the cultural differences that you experienced
  • consider your experiences in relation to your career prospects and employment in the future

Assessment: A written report of five pages in English, to be sent to the amanuensis by email within two months of arrival. Grading: pass/fail.

 

EKIA603 BA Thesis Seminar, 3 pts

Learning outcomes: Writing a BA Thesis on language learning and teaching, discourse studies, or language and culture. After completing the course students will be able to

  • explain principles of scientific thinking and working methods
  • search for information and source literature
  • plan and carry out the different stages of a research project according to deadlines
  • report on the progress of their research in both spoken and written form:
  • writing a research plan and various thesis drafts
  • giving an oral presentation
  • reflecting and discussing in class
  • critically evaluate and support other students' work.

Prerequisites: Basic Studies and some Subject Studies (introductory courses in area of specialization and at least one optional course in area of specialization). KLSA012 Tutkimuksen teon perusteet must be completed during the same academic year as the BA Thesis seminar.

Methods of study: Active and regular participation, exercises, giving feedback to others, meetings with the supervisor, and writing a 15- page thesis individually or with a pair. After the thesis is finished, the students take a maturity test (1 op) in their mother tongue on a specially set exam date or as an e-exam (eTentti). The maturity test is a part of the compulsory communication and language studies.

Assessment: Active participation, respecting the deadlines, ability to carry out independent work. Grading on the scale from 0 to 5.

Target group: Third year students.

 

EKIA607 BA Thesis, 7 pts

Learning outcomes: After writing a BA Thesis students will be able to

  • name research orientations and apply the basic concepts in language study appropriately
  • carry out a small-scale research project under supervision
  • narrow down the topic and search for relevant research literature
  • formulate a research question
  • gather data and analyse it using appropriate methods
  • write up a coherent research report.

Prerequisites: Basic Studies and some Subject Studies (introductory courses in area of specialization and at least one optional course in area of specialization).

Methods of study: Independent work, group work, individual supervision.

Assessment: BA Thesis, carrying out a research process. Grading on the scale from 0 to 5.

Target group: Third year students.

 

 

Advanced Studies

 

EKIS108 Written Communication for Teachers, Tutoring Writing, 5 pts

Learning outcomes: The course aims to instruct and give hands-on experience to advanced level students in teaching and tutoring beginning writers in English. After completing the course students will be able to

  • apply their knowledge of writing process to tutoring novice writers
  • have a better understanding of teaching writing
  • understand the processes involved in giving feedback and
  • give appropriate feedback.

The course aims to instruct and give hands-on experience to advanced level students in teaching and tutoring beginning writers in English. If you have taken Academic Writing or equivalent, you have the required background for the course. You will work in pairs tutoring your own Academic Writing students, Language Centre students on campus or learners off-campus to learn about feedback as a process and about yourself as a feedback giver. Tutoring will consist of consultation and feedback to writers on the early drafts of assignments and reading final drafts. The course offers experience that is directly relevant to teachers in classrooms and adult education.

Prerequisites: EKIP102 Academic Writing or equivalent completed in Basic Studies; preferably you have also completed the BA Thesis Seminar; a minimum of one year must have elapsed from doing EKIP102 Academic Writing.

Methods of study: Groups meetings with the instructor and tutoring students.

Assessment: Course paper based on the work with the tutees and reading background literature. Grading on the scale from 0 to 5.

Target group: Recommended for future teachers. Advanced level students only (those who have completed Subject Studies).

 

EKIS108 Written Communication, Genres in Writing, 5 pts

In this course, students will overview, analyze and practice a range of text types in English, as well as specializing in a particular text type of their choice.

Learning outcomes: After completing the course, students will be able to:

  • recognize the structural and linguistic features of different text types in English
  • understand the social origins and purposes of written language norms within various genres and contexts
  • produce a range of text types (e.g. commercial, journalistic, technical, academic, creative, online) following or manipulating genre norms
  • apply the analytical tools acquired on the course to any new text types and contexts encountered in working life.

Prerequisites: EKIP404 Discourse and Literacy and EKIP102 Academic Writing.

Methods of study: Lectures, pair presentations, and group work.

Assessment: Based on pair presentations and several short written assignments. Grading on the scale from 0 to 5.

Reading: A useful background source is Hyland, K. (2004). Genre and Second Language Writing.

Target group: Students who wish to learn structure and language expectations for a range of different text types and contexts in English. Future teachers are also welcome, as the course offers students practice in teaching writing skills and giving feedback.

 

EKIS108 Written Communication, 5 pts

Learning Outcomes: After completing the course students will be able to

  • identify the main criteria for writing effectively in the types of writing covered
  • apply those criteria in their own writing.

Prerequisites: EKIP102 Academic Writing

Methods of study:

  • the study of a variety of sample texts from among the following different types of writing : the English essay (i.e. personal writing on virtually any topic) , creative writing, literary criticism, opinion and argument, reporting, instruction
  • the writing of similar types of texts
  • critical discussion of the writing produced by students
  • redrafting and further discussion leading to a final draft.

Assessment: By outcome from the process described above and particularly the final drafts. Grading on the scale from 0 to 5.

Reading: The examples of texts of the different types are posted in Optima.

Target group: Anyone wanting to develop in a variety of types of writing.

 

EKIS150 English for Professional Life, 5 pts

Learning outcomes: At the end of the course students are expected to be able to

  • write different types of letters for professional life, including letters of application
  • have developed as conversationalists, particularly in ‘small talk’ and in job interviews
  • make an effective presentation in English.
  • understand cross-cultural issues particularly as they apply to oral communication and particularly to presentations and negotiations.
  • have an improved grasp of methods of negotiating.

Prerequisites: EKIP102 Academic Writing and + EKIA157 Oral Communication or EKIA152 Oral Communication (teachers).

Methods of study: Presentation by the course tutor, discussion, a variety of written tasks, and student presentations. Course work will be posted in Optima.

Assessment: Continuous ‘by outcome’ based on the various tasks. Grading on the scale from 0 to 5.

Reading: Students are not formally required to buy a copy of Roger Noël Smith, Effective Presentations in English from Soppi. Sometimes it is used in the classes, sometimes not, but it is recommended as a resource to acquire and to keep so that it may be consulted in the future when presentations are made. If you are interested in cross culture, three books by Richard D. Lewis are highly recommended: in particular his Cross Cultural Communication, A Visual Approach, Transcreen Publications (1990) ISBN 0 9534398 0 2; When Cultures Collide, Nicholas Brealey International (3rd ed., 2006); and Finland, Cultural Lone Wolf.

Target group: Advanced level students.

 

EKIS275 Language and the Mind, 5 pts

This course explores the relationship between language and structures and processes of the mind and the brain. The course covers key issues in Cognitive Linguistics and/or Psycholinguistics.

Learning outcomes: After completing the course students will be able to

  • describe and discuss the major approaches in these fields
  • identify and understand major issues and processes concerning language production and comprehension
  • understand experimental and qualitative methods used in these fields

Prerequisites: Basic Studies

Methods of study: Reading circle, groupwork, weekly tutorials, reading and discussion, individual and group work.

Assessment: Grading on the scale from 0 to 5, based on course work and the final paper.

Reading: Evans, Vyvyan, and Melanie Green, 2006. Cognitive linguistics: an introduction. Edinburgh: Edinburgh University. (parts) Warren, Paul, 2013. Introducing Psycholinguistics (Cambridge Introductions to Language and Linguistics).

Target group: Advanced level students.

 

EKIS274 The Study of Text, 5 pts

Texts can be seen as products, structures and processes. Etymologically, the term text originates from the Latin verb texere, meaning “to weave, to join, to construct.” The question is how the elements of language are woven together to produce a communicative system. This course gives an overview of the main trends in the study, analysis and categorization of texts. Special attention will be paid to the structure and design of online texts. The course will integrate approaches from text linguistics, cognitive theories, genre analysis, social semiotics, multimodality and web usability.

Learning outcomes: After completing the course the students will be able to

  • identify the main directions of research in text linguistics,
  • understand and apply the concepts of text, hypertext, text type and genre,
  • differentiate between structural, functional and cognitive approaches,
  • apply different methods for text analysis
  • describe the move structure of various texts
  • critically analyse the structure of texts published on websites.

Prerequisites: EKIP203 Introduction to Language Study

Method of study: lectures, pair and group work, readings, analysis tasks

Assessment: based on participation in class, a mid-term test and assignments. Grading on the scale from 0 to 5.

Reading: chapters and articles from related literature

Target group: Advanced level students

 

EKIS311 Multilingual Learning Environments, 5 pts

Learning outcomes: After completing the course students will be able to

  • explain the central concepts related to multilingualism and categorizations of languages,
  • reflect on the consequences of multilingualism to individuals and societies, esp. in relation to language education,
  • understand and reflect upon today’s linguistic environments from the point of view of language learning and teaching, especially considering the role of English as a lingua franca,
  • discuss how multilingualism shows in an English as a foreign language classroom in Finland, and
  • carry out a small scale study on one of the aspects discussed in the course.

Prerequisites: Basic Studies and KLSA124 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen.

Methods of study: Readings, participation in class work

Assessment: Active participation in class, presentation and final paper. Grading on the scale from 0 to 5.

Reading: available in Optima

Target group: Advanced level students.

 

EKIS303 Teaching and Learning Vocabulary, 5 pts

Learning outcomes: After completing the course students will be able to

  • approach vocabulary studies from the point of view of teaching and learning English as a second/foreign language
  • understand how the English vocabulary is built and how it is connected to grammar and context from the viewpoint of language learning/teaching. In addition, understands theories underpinning the formulaic structure of language.
  • compare how vocabulary is structured in different languages (using English and Finnish as an example) from the viewpoint of language learning/teaching
  • carry out a basic analysis/assessment of learner texts from the point of view of vocabulary and understand how text data can be used to analyse language
  • use and apply the knowledge of structures in the English vocabulary in language teaching

Prerequisites: Basic Studies and KLSA124 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen. EKIA303 What is a word does no harm but is not compulsory.

Methods of study: Readings, pair/group work, analysing learner texts, designing and carrying out a teaching experiment in pairs or in small groups. The course is a joint course with the Finnish language.

Assessment: Active participation in class, teaching experiment and final paper. Grading on the scale from 0 to 5.

Reading: Material available in Optima.

Target group: Advanced level students.

 

EKIS376 Options in Teaching EFL Grammar, 5 pts

Learning outcomes: This is a theoretically informed but hands-on course for future teachers of English addressing issues related to teaching grammar within the Finnish school system. After completing the course students will be able to

  • provide a number of definitions of key terms
  • explain why grammar should be taught (or not)
  • describe principles on which grammar teaching can be based
  • evaluate (critically) grammar lessons in existing series of EFL textbooks
  • design grammar lessons from a variety of theoretical starting points.

Prerequisites: KLSA124 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen and EKIA315 Current Issues in Teaching English / EKIA301 Language Learning and Teaching.

Methods of study: Readings and tasks, pair and group work, co-teaching; lectures.

Assessment: Active participation in and out-of-class, co-teaching, course paper and self-evaluation. Grading on the scale from 0 to 5.

Reading: A selected set of readings.

Target group: From third to fifth year students.

 

EKIS312 Literature in the Classroom, 5 pts

Within the curriculum of the Finnish school system teachers enjoy considerable freedom to select their own material and approaches to it, so there is plenty of scope for teachers of English to develop their use of literature. But how many do make much use of the super-rich linguistic and cultural resource that is English literature (literature originally written in English)?  While some language teaching may be done reasonably effectively without it, if literature is being neglected, it is to the detriment of both teacher and learner.  Teachers of literature too will benefit from developing effective ways to approach literature.

In practice, apart from some differences in emphasis between language work and literary work, a language lesson that uses literature is already partly a literature lesson, and a literature lesson is always a language lesson too.

Aim of the course. The overall aim is to develop student teachers’ awareness of the value of literature in the classroom, and to develop their own confidence and competence in devising practical ways to make effective use of literature.

Learning outcomes: After completing the course students will be expected to

  • understand and articulate the value of / principal reasons for the study of literature in the classroom
  • see the large area of overlap between studying language and literature and become more open to making use of literature in language classes and to presenting literature per se
  • be able to develop practical methods for using literature in their lessons
  • be more aware of specific resources that are available, including suitable primary sources and suitable secondary ones including course books, and more aware too of their own need to develop their own interest in and familiarity with the resources that interest them most.
  • be better able to communicate their own enthusiasm for and intelligent critical interest in language and literature, and to foster that in their pupils.

Prerequisites: EKIP403 Introduction to Literary Studies and at least one literature course at subject studies level.

Methods of study: Weekly tutorials, reading and discussion, individual and group work. Students will be given the opportunity to devise a programme of work and a lesson plan from it during the course. There may even opportunity in teaching practice to take the practice lesson, or even, depending on time, in our class.

Assessment: Grading on the scale from 0 to 5, based on course work and the final paper.

Required reading: Readings will mostly be provided either in class or through Optima. Any required course book will be announced later.

 

EKIS407 Language and Social Media, 5 pts

A key goal of this course is to shed light on social media as increasingly important and meaningful sites for language use, social action and cultural production in everyday, professional and institutional contexts. For future language experts and language teachers, it is increasingly important to understand the role social media have, their key characteristics and the potential in professional communication. The course will shed light on how activities in social media are increasingly characterized by diversity and translocality. Drawing on sociolinguistics of globalization, ethnography and discourse studies, it will offer a theoretical and methodological grounding for the analysis of different types of social media discourse.

Learning outcomes: After completing the course students will be able to

  • identify and understand key approaches to, concepts and methods of the study of language and social media, including sociolinguistics of globalization, discourse analysis of social media, online ethnography and multi-modality.
  • describe social media activities from the perspectives of language choice and use, and linguistic and discursive heterogeneity
  • analyse the indexicality of language use and discourse patterns: the ways in which they serve as social and cultural resources, how they draw on and contribute to norms and ideologies of language, communication and meaning making.
  • to plan and build up a small scale research report, and to report on it both orally and in writing.

Prerequisites: EKIP203 Introduction to Language Study.

Recommended background: Any course on discourse study or sociolinguistics taken before this course is highly recommended, but not obligatory.

Methods of study: Lectures, readings, project work, course conference.

Assessment: Participation in class, a small-scale research project reported orally and in writing. Grading on the scale from 0 to 5.

Target group: This is an advanced course suitable for and available to both language specialists and future EFL teachers.

 

EKIS409 Cinematic Narratives Identity, Difference and Diversity 5 pts

This course is suitable for students who are interested in narratives, how they are constructed and structured, and how, in the late modern globalized world, they are centrally concerned with questions of identity, difference and diversity. For language experts and language teachers alike, it is important to understand how cinematic narratives are an influential discourse mediating particular representations of identities, differences and diversities which can influence a great deal the ways we see and deal with ourselves and The Other.

A specific focus in the course is multilingual film, including such genres as migrant and diasporic film, Hollywood cinema and science fiction. Drawing on sociolinguistics, narrative and film theory, as well as discourse studies, these cinematic products will be investigated from the perspective on how their mixed and heterogeneous language uses and dialogue serve as means for building up multi-dimensional narratives of identity, difference and diversity.

Learning outcomes: By the end of the course, students will

  • be familiar with and able to apply concepts and methods of sociolinguistics of globalization, narrative theory, film theory and discourse analysis to the analysis of multilingual film narratives.
  • be able to plan and conduct a small-scale research project on how identity, difference and/or diversity is represented linguistically, discursively and cinematically in cinematic narratives.
  • be able to report both orally and in writing the results of their project work.

Prerequisites: EKIP203 Introduction to Language Study

Recommended background: Any course on discourse study or sociolinguistics taken before this course is highly recommended, but not obligatory.

Methods of study: Lectures, readings (in Optima), project work in a small group, course conference.

Assessment: Participation in class, a small-scale research project reported orally and in writing. Grading on the scale from 0 to 5.

Target group: This is an advanced course suitable for language experts and future EFL teachers.

 

EKIS451 Shakespeare, 5 pts

In this course one tragedy and one comedy by Shakespeare are studied.

Learning Outcomes: After completing the course the students are expected to

  • be familiar with themes in these two plays including thematic connections between them, and how they are developed and presented dramatically
  • be able to identify a rich variety of aspects of Shakespeare’s use of language and how it contributes to the dramatic appeal of the plays
  • be able to discuss how Shakespeare’s scenes are constructed, and the consequent dramatic impact
  • be familiar with the meaning of the terms Shakespearean tragedy, comedy and romance particularly as they apply to these two plays and
  • understand how Shakespeare’s handling of tragedy, comedy and romance affects audience response.

Prerequisites: EKIP403 Introduction to Literary Studies and at least one literature course at subject studies level.

Methods of Study: The plays will be read Act by Act, in a spirit of shared discovery. Students will be allocated Acts in groups and asked to prepare them for presentation to the rest of the class and in ways that stimulate discussion.

Assessment: Examination. Grading on the scale from 0 to 5.

Reading: Shakespeare, Othello and The Winter’s Tale. An annotated edition is needed for its help in understanding Shakespeare’s language, whether Arden or Cambridge or Penguin etc. Some extracts from critics including Emrys Jones’ Scenic Form in Shakespeare (Oxford 1971, now out of print but available on the Internet) and from Frank Kermode’s Shakespeare’s Language (Penguin 2000) will be made available in Optima. Neither book is formally required but Kermode’s book is highly recommended.

Target Group: Third year students onwards. Anyone interested in exploring the dramatic art of William Shakespeare.

 

EKIS460 British and Irish Literature, 5 pts

The title of the course refers to literature in English by authors born in Britain and Ireland. The course theme is the individual’s attempt to find some basis for living a moral life in a world in which there is no longer a generally accepted system of belief or code of values. In other words it examines the responses of writers to problems posed by modernity.

Learning outcomes: After completing the course students will be expected to be able to

  • analyse the course theme in a broad selection of literature of the 19th and 20th centuries
  • analyse how the ideas are expressed through a variety of genres and periods
  • relate the ideas to society and the thought and belief current at different times.

Prerequisites: EKIP403 Introduction to Literary Studies and at least one literature course at subject studies level.

Methods of study: Weekly pre-prepared texts are discussed in small groups prior to whole group discussion.

Reading: A manageable weekly selection (usually from one author per week) of mainly prose fiction from the 19th and 20th Centuries, including short stories and extracts from novels.  If there are any students may wish to make their own selection/s of literature for study, opportunities to do so will be provided.  No books need to be purchased for this course as all of the material will be posted in Optima or will be readily available on the Internet.

Assessment: Assignment of about 1200 words. Grading on the scale from 0 to 5.

Target group: Advanced level students. This course is an opportunity to develop literary interests after Literary Texts or Classics Reading Circle but attendance at either of those is not a requirement.

 

EKIS458 The American Short Story, 5 pts

Learning Outcomes: After completing the course students will have read a variety of American short stories from different periods, and be able to discuss and write about

  • their themes and how they may be regarded as American, including
  • how the stories reflect concerns and changes in American society;
  • the characteristics of American short stories of different periods including
  • the development of form of the American short story.

Prerequisites: EKIP403 Introduction to Literary studies and at least one literature course at subject studies level.

Methods of Study: Weekly tasks mainly on (typically) one short story are posted in Optima to be prepared before class where they will be discussed in groups before whole group discussion.

Assessment: Written assignment of approximately 1400 words. Grading on the scale from 0 to 5.

Reading: The texts are either posted in Optima or readily available on the Internet. The anthology by Nagel, The American Short Story (Houghton Mifflin, 2002) is very highly recommended (though not obligatory) and all of the stories we will be considering are contained in it.

Target Group: Advanced level students. It is not necessary to have attended the American Novels course, but those who have done so would find this course a logical extension of their interest in American literature and a rich source of a potential topic for thesis work on literature.

 

EKIS411 Language in the Information Society, 5 pts

Learning outcomes: After completing the course the students will be able to

  • describe how the appearance of new media and technology triggered social and cultural changes
  • understand and explain how these changes influenced language use and interaction
  • describe the scope of internet linguistics
  • analyze online discourses from a linguistic perspective
  • explain the development of digital genres
  • characterize the influence of video-mediated communication on workplace and educational discourse
  • apply the method of user testing in the analysis of website usability.

Prerequisites: EKIP203 Introduction to Language Study

Method of study: lectures, class discussion, readings and assignments, student presentations

Assessment: based on participation in class, assignments and a course paper. Grading on the scale from 0 to 5.

Reading: chapters and articles from related literature

Target group: Advanced level students

 

EKIS574 Language as Cultural Practice, 5 pts

This course explores the relationship between language and sociocultural practices. We will work with data and topics drawn from research projects in the department as well as materials chosen by the participants to explore how utterances accomplish social actions and how their meanings are shaped by the social and cultural fabric in which they are embedded.

Learning outcomes: After completing the course students will be able to

  • identify and critically discuss key concepts and approaches in fields that investigate the relationship between language and culture, including linguistic anthropology, language socialization and ethnography
  • describe cultural activities at the level of linguistic and other semiotic resources, structures of discourse/interaction and overall organizational patterns
  • analyse the relationship between language, social and cultural practices, identities, norms and ideologies using the tools and methods applied on the course.

Prerequisites: EKIA315 Current Issues in teaching English / EKIA301 Language Learning and Teaching OR EKIA470 Discourse at Work / EKIA415 Working with Discourse

Methods of study: Readings, group assignments, class discussion, hands-on analysis tasks, field project.

Assessment: Pair/group assignments, small-scale research project, course paper. Grading on the scale from 0 to 5.

Reading: Reading list provided in course syllabus.

Target group: All students at advanced level.

 

EKIS513 English in Finland, 5 pts

In this course, students familiarise themselves with how English is present and visible in Finland across different spheres of life (interaction, culture, education, environment, the internet, the media). After the course, students will be able to recognise and explain how English is visible and represented culturally and in the media in Finland, how people adopt it into and how it enters their everyday lives in Finland, and how it is used in Finland in different discursive and social contexts. They will also be able explain how English influences Finnish culture and language (or vice versa), and how these two languages exist and are used side by side. The students will also be able to make observations about the different ways in which English is present in Finland, and to analyse and explain them as discursive and social phenomena. The students will also learn and use discourse analytic methods. Students who have lived in other countries will be able to focus on how English is used in their countries of residence.

Learning outcomes: After completing the course students will be able to

  • understand the multitude of ways in which English is present in Finland
  • understand discourse analytic and sociolinguistic approaches that have investigated ways in which English is used Finland in Finnish interactions, education, literature, music, films, TV, the media, sports, social media, hobbies, or video or online games
  • apply the concepts and methods introduced in the course to plan and conduct their own small research project related to the course’s theme
  • report on their research project orally, via a short presentation, and in writing, in a brief research report

Prerequisites: None

Recommended: Any course or book exam on discourse study and/or sociolinguistics provides useful background for this course

Working methods: Lectures, seminars, workshops, readings, group assignments, individual work.

Completion of a pair / group project. Web-based teaching (Optima and AdobeConnectPro)

Readings: Leppänen, S., Nikula, T. & Kääntä, L. (eds.) Kolmas kotimainen: Lähikuvia englannin käytöstä Suomessa (selected parts) and / or other readings and materials distributed during the course.

Assessment: Attendance required. Continuous assessment based on course work, assignments, in-class participation and small research project. Grading on the scale from 0 to 5.

Target group: This is an advanced course suitable for both future EFL teachers and language specialists.

 

EKIS512 Multilingualism and Transcultural Practices, 5 pts

Building on sociolinguistics, ethnography, applied linguistics and discourse study, this advanced level course in English has two main aims. Firstly, it aims at giving students a comprehensive account of complex forms of late modern multilingualism and the ways in which they integrate with and are an essential part of transcultural activities in physical and virtual environments. Secondly, the course will offer students’ a range of sophisticated methods for the analysis of multilingual discourses, and provide them with ample opportunities to apply these methods in practice.

More specifically, the course will show how dispersed, local and micro-level practices form an integral part of meso-level, translocal networks, regions and publics as well as global macro-level intercontinental processes, and in addition, it highlights the considerable educational and productive potential embedded in the linguistic practices and proficiencies that it describes.

Learning outcomes: After completing the course students will be able to

  • understand and discuss complex forms of late modern multilingualism and the ways in which they integrate with and are an essential part of transcultural activities in physical and virtual environments
  • apply concepts and methods introduced in the course for the analysis of multilingual discourse practices
  • report on the outcomes of their project work

Prequisites: None

Recommended: Any course or book exam on sociolinguistics, social media and discourse study can provide useful background for this course.

Methods of study: Adobe ConnectPro webinars, local home group sessions, readings, group assignments, class discussion, hands-on analysis tasks, field project,

Assessment: Pair/group assignments, small-scale research project, project paper. Grading on the scale from 0 to 5.

Reading: Reading list provided in course syllabus.

Target group: All students at advanced level.

EKIS605 MA Thesis Seminar, 5 pts

The purpose of the MA Thesis Seminar is to support students in planning, carrying out and writing the Thesis. In addition, the seminar gives students an opportunity to gain more experience in working in teams and receiving and giving feedback. Students have to attend the Seminar for a minimum of one term but basically as long as it seems feasible for the Thesis to be completed by a date agreed by the supervisor and the student. The Seminar is compulsory for all English majors. English minors can either take the Seminar or an additional Advanced course (5 pts) in their line of specialization.

Learning outcomes: After completing the course students will be able to carry out a research project from its initial stage to its completion in accordance with an agreed plan. More specifically, they will be able to

  • plan a research project and carry it out stage by stage
  • search for information and source literature
  • report orally on their own work-in-progress (research questions, data collection and analysis, and findings)
  • give constructive feedback on work-in-progress
  • write up a grammatically correct and fluent research report.

Prerequisites: EKIA603 BA Thesis Seminar and KLSA012 Tutkimuksen teon perusteet. Before taking the MA Thesis Seminar, students are expected to have completed all Subject Studies and most of Advanced Studies.

Methods of study: Meetings every two weeks, group or pair work, independent study, private consultation, presentations, preparing a poster to be presented in poster session.

Assessment: Assessment will be based on active participation in group discussion, oral presentations at different stages of the project and peer feedback on other students' work in progress, including a poster session. Students are required to submit a research plan with an initial and final version, give peer feedback in writing and submit 3-4 chapters of the Thesis (approximately 35-40 pages) for final assessment. Grading on the scale from 0 to 5

Target group: Fourth or fifth year students.

 

EKIS640 MA Thesis, 40 pts

The MA Thesis is a research report conducted with the help scientific methods. Planning and conducting a research project and writing it up as the MA Thesis provides students practice in a number of research skills. These skills are crucial also in the work of both language teachers and language specialists, including the ability to plan and conduct work-related projects, critical reading and writing and presentation skills.

Learning outcomes: After completing the MA Thesis students will be able to

  • carry out a research project independently, or more specifically:
  • draft a research plan/proposal
  • narrow down the topic to be researched
  • search for and critically evaluate relevant research literature
  • develop a theoretical framework for the study
  • formulate a set of research questions (or hypotheses)
  • collect data and analyze these using appropriate methods
  • write up a coherent and cohesive research report
  • report orally on aspects of the process and/or outcome.

Prerequisites: Subject studies and most Advanced Studies completed.

Methods of Study: Independent work, individual supervision.

Assessment: MA Thesis. Grading on the scale from 1 to 5.

Target Group: Fourth or fifth year students.

 

EKIS620 MA Thesis (minors), 20 pts

(see above, but Assessment: on a scale from fail to pass)

 

 

Self-Study Options 2015-2017

 

NOTE! You are not allowed to bring any books or other material to the exam! (exception: literature exams)

See here for instructions for registration and exam days

Subject Studies - Aineopinnot

 

The Study of Language, 5 pts | Kielitieto, 5 op

 

EKIA208 Semantics, 5 pts

Prerequisites: EKIP203 Introduction to Language Study.

Learning outcomes: After completing the course or studying the books students will be able to

  • define and apply the basic concepts of semantics and, to a lesser extent, pragmatics
  • identify and discuss different levels of meaning as well as different aspects of constructing meaning
  • apply this knowledge to their work in other areas (discourse, sociolinguistics, teaching English)

Reading: In the book exam

  • Riemer, Nick (2010). Introducing semantics. Cambridge University Press.
  • Kreidler, Charles W. (2014). Introducing English semantics. Second Edition. Routledge. (Ebrary)

EKIA271 Pragmatics, 5 pts

Prequisites: EKIP203 Introduction to Language Study

Learning outcomes: After successfully passing this exam, the student will be able to explain key concepts in pragmatics and critically discuss some of the central theoretical approaches in the field.

Reading:

  • Birner, Betty (2013). Introduction to Pragmatics. Oxford: Wiley-Blackwell.
  • Archer, D. Aijmer, K. Wichmann, A. (2012). Pragmatics: an advanced resource book for students. New York: Routledge.

Language, Culture and Society, 4 pts | Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta, 4 op

 

EKIA514 Sociolinguistics 1, 4 pts


Learning outcomes: After completing the course or studying the books the students will be able to

  • define and apply key terminology in the field of sociolinguistics
  • explain the effect of social factors (such as social status, age, gender and social class) on language use and relate to these from the perspective of English
  • describe major strands of research in sociolinguistics
  • identify  the types of  usable data and ways of conducting research on language variation
  • apply the concepts learnt in data analysis (not applicable to sef-study).

Prerequisites: EKIP504 The Story of English

Reading: The following books are required for the self-study option.

   • Holmes, Janet (2013). An Introduction to Sociolinguistics (4th edition). Harlow: Pearson Education (available as e-book)
   • Trousdale, G. (2010) An Introduction to English Sociolinguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press. Chapters 1, 2, 4, 8 and 9 (available as e-book)

 

EKIA512 Towards Modern English, 4 pts

NB! Not offered in 2016-2017!

Prerequisites: EKIP504 The Story of English

Learning outcomes: After studying the books the students will be able to

   • describe the changes that have occurred in English through centuries (in its pronunciation, orthography, grammar, and vocabulary), from the Old English period to the present day
   • define the concept of 'global language'
   • explain the political, economic, technological, and cultural reasons for the spread of English

Reading:

   • van Gelderen, Elly (2006). A history of the English language. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins. (Ebrary)
   • Crystal, David (2003). English as a global language (2nd edition). Cambridge: Cambridge. University Press.

EKIA453 American Novels - Paul Auster, 4 pts

Prerequisites: EKIP403 Introduction to Literary Studies

Learning outcomes. After studying the books candidates are expected to be able to write answers to an essay question in which they

   • identify themes in the books
   • analyse how the themes are developed

Reading:

   • The Invention of Solitude
   • Leviathan, and
   • The Book of Illusions

EKIA454 American Novels - F. Scott Fitzgerald, 4 pts

Prerequisites: EKIP403 Introduction to Literary Studies

Learning outcomes. After studying the books candidates are expected to be able to write answers to an essay question in which they

   • identify themes in the books
   • analyse how the themes are developed

Reading:

   • The Beautiful and Damned and
   • Tender is the Night.

 

Notes: It is a formal requirement that all the books must be read in English versions. Candidates may do both EKIA453 and EKIA454 if they wish. However a candidate who has been examined already on a particular option at Subject Studies level may not offer the same option at Advanced level.
All the literature exams are ‘open book’. That means you may have a copy of the books in the examination.

 

Optionals, 4 pts | Valinnaiset suuntautumisopinnot, 4 op

 

EKIA313 Researching Interaction in the Classroom, 4 pts

NB! Offered in 2016-2017 as a regular book exam and an eExam! Exams are not available in March and April.

 

Learning outcomes: after studying the books, the students will be able to

   • have an initial understanding of the three theoretical and methodological approaches to the study of classroom interaction introduced and discussed in the books: discourse analysis, conversation analysis and ethnography
   • be able to define the basic concepts of these approaches
   • be able to apply knowledge of their methods to making rudimentary analysis of transcripts of classroom interaction and reflecting on what happens in instances of classroom interaction
   • be able to plan a small scale project that investigates classroom interaction with the help of ethnography

Reading: Three of the following:

   • Markee, N. (2000). Conversation analysis. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

AND

   • Blommaert, J. & Jie, D. (2010). Ethnographic fieldwork. A beginner's guide. Bristol: Multilingual Matters.

AND

   • Gee, J. (2005). An introduction to discourse analysis. Theory and method (2nd edition). New York: Routledge. (Ebrary)

or

   • Rymes, B. (2009). Classroom discourse analysis. A tool for critical reflection. Cresskill, NJ: Hampton Press.

 

EKIA390 Learning and Teaching Grammar and Vocabulary, 4 pts

Prerequisite: EKIP203 Introduction to Language Study or equivalent

Learning outcomes: after studying the books, the students will be able to

   • discuss vocabulary (learning) studies in the larger framework of applied linguistics
   • discuss and evaluate some methods applied in studying vocabulary and grammar learning and teaching
   • understand and discuss the relationship between grammar and vocabulary in language learning and teaching
   • discuss the latest developments in studying teaching grammar

Reading:

   • Carter, Ronald (2012). Vocabulary: applied linguistic perspectives (Routledge Linguistics Classics). Abingdon: Routledge.
   • Larsen-Freeman, Diane (2003). Teaching language: from grammar to grammaring. Heinle ELT.

EKIA391 Reading and Writing in a Foreign Language, 4 pts

 

Learning outcomes: After studying the books students will be able to:

   • explain key concepts and approaches in studying and teaching reading and writing
   • discuss and evaluate some methods used in researching and teaching reading and writing
   • explain differences between L1 and L2 reading and writing
   • explain the different elements and strategies included in planning the teaching of reading and writing

Reading:

   • Aebersold, Jo Ann & Field, Mary Lee (1997). From reader to reading teacher. Issues and strategies for second language classrooms. Cambridge: Cambridge University Press.
   • Hyland, K. (2003). Second language writing. Cambridge: Cambridge University Press.

 

EKIA392 Learning Disorders from the Perspective of SLA, 4 pts

Prerequisite: EKIA315 Current issues in teaching English

Learning outcomes: after studying the books, the students will be able to

   • explain the diagnostics of language disabilities
   • discuss the differences and similarities between language disabilities and learning  disorders
   • discuss the effects of language disabilities and learning disorders to SLA
   • discuss language disabilities and learning disorders from the perspective of a FL teacher

Reading:

   • Martin, Deirdre (2009). Language disabilities in cultural and linguistic diversity. Bristol: Multilingual Matters.
   • Nijakowska, Joanna (2010). Dyslexia in the foreign language classroom. Bristol: Multilingual Matters.

EKIA460 Discourse Analysis, 4 pts

Prerequisite: EKIP404 Discourse and Literacy

Learning outcomes: after studying the books, the students will be able to

   • understand and explain the different definitions of ‘discourse’
   • discuss the intricate connections between language, discourse, context and the world from the point of view of discourse studies
   • connect and compare discourse-analytics perspectives on language with other approaches to language
   • apply insights and concepts from discourse studies to real-world (e.g. professional) problems

Reading:

   • Johnstone, Barbara (2002). Discourse analysis. Oxford: Blackwells.
   • Georgakopolou, Alexandra and Goutsos, Dionysis (2004). Discourse analysis: an introduction (2nd edition). Edinburgh: Edinburgh University Press.

 

EKIA474 Critical Discourse Studies, 4 pts

Learning outcomes: After studying the books, the students will be able to:

   • explain key concepts, theory and methods in the field of critical discourse studies
   • discuss the effects of power in the study of discourse
   • discuss the role and study of gender and language in various contexts

Reading:

   • Blommaert, Jan (2005). Discourse: a critical introduction. Cambridge: CUP.
   • Litosseliti, Lia (2006). Gender & language: theory and practice. London: Hodder Arnold.

Advanced Studies - Syventävät opinnot

 

The Study of Language, 5 pts | Kielitieto, 5 op

 

EKIS271 Pragmatics, 5 pts

Learning outcomes: After studying these books, the students will have a deeper understanding of questions, theories and methods in Pragmatics. They will be able to review and critically discuss the concepts and approaches used to describe how language is used for meaning-making and for a variety of social functions in different contexts.

Reading: Choose two of the following:

   • Mills, Sara (2003). Gender and politeness. Cambridge: Cambridge University Press.
   • Holmes, Janet & Stubbe, Maria (2003). Power and politeness in the work place. Harlow: Pearson.
   • Goatly, Andrew (2012): Meaning and humour. Cambridge: Cambridge University press.
   • Culpeper, J. (2011). Impoliteness. Using language to cause offense. Cambridge: Cambridge University Press.
   • Leech, G. (2014). The pragmatics of politeness. Oxford: Oxford University Press.

 

 

EKIS276 Redefining Language in the 21st Century

Prerequisite: Basic Studies

Learning outcomes: After studying the books, the students will be able to:

   • describe key attempts to retheorize former, even canonical understandings of language in the 21st century
   • understand the ways in which language can be seen as embedded in the social and cultural world of contemporary societies and communities
   • understand the complex, translocal and transcultural forms that English and multilingualism can take in the world of increasing globalization

Reading:

   • Blommaert, Jan (2013). Ethnography, Superdiversity and Linguistic Landscape: Chronicles of Complexity. Bristol: Multilingual Matters.
   • Pennycook, Alastair (2010). Language as a local practice. London: Routledge.

Language, Culture and Society, 5 pts | Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta, 5 op

 

EKIS578 Sociolinguistics 2, 5 pts

Prerequisite: EKIP504 The Story of English or equivalent

 

Learning outcomes:  After studying the books students will

   • have a better understanding of the application of sociolinguistic concepts
   • be able to describe major developments and research methodology in the field of sociolinguistics
   • get an overview of how theories are connected to real life practices.

Reading: Two of the following:

   • Mesthrie, J., Swann, J., Deumert A. & Leap, W.L. (2009). Introducing Sociolinguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press. (ebrary)

AND

   • Blommaert, J. (2010). The Sociolinguistics of Globalization. Cambridge: Cambridge University Press. (available as e-book)

or

   • Boxer, D. (2002). Applying Sociolinguistics: domains and face-to-face interaction. Amsterdam: John Benjamins. (ebrary)

EKIS461 American Novels - Paul Auster, 1–5 pts


Prerequisites: Any literature course at Subject studies level

Learning outcomes.  After studying the books candidates are expected to be able to write answers to an essay question in which they

   • identify themes in the books
   • analyse how the themes are developed

Reading:

   • For 1 pt: The Invention of Solitude.
   • For 3 pts: The Invention of Solitude and Leviathan.
   • For 5 pts: The Invention of Solitude, Leviathan, and The Book of Illusions.

Note: It is a formal requirement that all the books must be read in English versions. Candidates may do both EKIS461 and EKIS462 if they wish. However a candidate who has been examined already on a particular option at Subject Studies level may not offer the same option at Advanced level.
All the literature exams are ‘open book’. That means you may have a copy of the books in the examination.

 

EKIS462 American Novels - F. Scott Fitzgerald, 1–5 pts

Prerequisites: Any literature course at Subject studies level

Learning outcomes. After studying the books candidates are expected to be able to write answers to an essay question in which they

  • identify themes in the books
  • analyse how the themes are developed

Reading:

  • For 1 pt: Three short stories The Diamond as Big as The Ritz, The Ice Palace and An Alcoholic Case.
  • For 3 pts: Three short stories The Diamond as Big as The Ritz, The Ice Palace and An Alcoholic Case, and the novel The Beautiful and Damned.
  • For 5 pts: Two short stories The Diamond as Big as The Ritz and The Ice Palace and the novels The Beautiful and Damned and Tender is the Night.

Note: It is a formal requirement that all the books must be read in English versions. Candidates may do both EKIS461 and EKIS462 if they wish. However a candidate who has been examined already on a particular option at Subject Studies level may not offer the same option at Advanced level.
All the literature exams are ‘open book’. That means you may have a copy of the books in the examination.

 

EKIS504 English as a Global Language, 5 pts

offered also as eExam!

Learning outcomes: After studying the books, the students will be able to:

   • have a deeper understanding of the role of English as (a) global language(s)
   • discuss and evaluate the role of popular culture in relation to globalization processes
   • discuss and evaluate English as a lingua franca interaction in various contexts

Reading:

   • Pennycook, Alastair (2006). Global Englishes and transcultural flows. London: Routledge.
   • Cogo, Alessia & Dewey, Martin (2012). Analysing English as a Lingua Franca. A corpus-driven investigation. London. Continuum.

Optionals, 5 pts | Valinnaiset suuntautumisopinnot, 5 op

 

EKIS373 Assessing Reading and Writing, 5 pts

Learning outcomes: After studying the books students will be able to:

   • explain the nature of reading and writing
   • explain key concepts, theories and approaches in assessing reading and writing
   • discuss and evaluate some international tests of reading and writing

Reading:

   • Weigle, S. Cushing (2002). Assessing writing. Cambridge: Cambridge University Press.
   • Alderson, J.C. (2000). Assessing reading. Cambridge: Cambridge University Press.

EKIS377 Language Learning and Teaching Revisited, 5 pts

 

Learning outcomes: After studying the books students will be able to:

   • outline major theoretical and methodological developments in the field(s) and define key terminology
   • be able to critically evaluate the issues from the perspective of the Finnish society/foreign language education or discuss applicability in these contexts

Reading: Two of the following:

   • Hall, G., 2011. Exploring English language teaching: language in action. London: Routledge.

or

   • Ortega, L. (2009). Understanding second language acquisition. London: Hodder Education

AND

   • Bachman, L.Y. & Palmer, A.S. (1996). Language testing in practice: designing and developing useful language tests. Oxford: Oxford University Press.

or

   • Cook, V. (ed.) (2002). Portraits of the L2 user. Clevedon: Multilingual Matters. (ebrary)

 

EKIS372 Learning and Teaching Grammar and Vocabulary, 5 pts

Prerequisites: EKIA315 Current issues in teaching English

Learning outcomes: after studying the books, the students will be able to

   • discuss and assess approaches to teaching grammar and vocabulary in an EFL classroom
   • form an educated opinion about the relationship between grammar and vocabulary in language learning and teaching
   • understand and discuss learning and teaching strategies related to specifically vocabulary/grammar

Reading: Two of the following:

   • Nassaji, Hossein & Fotos, Sandra (2011). Teaching grammar in second language classrooms: integrating form-focused instruction in communicative context. Abingdon: Routledge.

AND

   • Chacón-Beltrán, Rubén, Abello-Contesse, Christián and del Mar Torreblanca-López, María (2010). Insights into non-native vocabulary teaching and learning (Second Language Acquisition). Multilingual matters.

or

   • Takač, Višnja Pavičić (2008). Vocabulary learning strategies and foreign language acquisition. Clevedon: Multilingual matters.

 

 

EKIS571 Bilingualism, 5 pts

Prerequisites: EKIP203 Introduction to language study. (KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen highly recommended)

Learning outcomes: After passing this exam the students will be able to

   • explain key concepts, theories and approaches in bilingualism
   • discuss and evaluate research on core areas in the field, including issues related to the bilingual individual, bilingualism in the community, language minorities and bilingual education
   • apply knowledge from research in discussing practical questions in the area of bilingualism

Reading:

   • Baker, Colin (2006). Foundations of bilingual education and bilingualism. (4th edition or newer) Clevedon: Multilingual Matters.
   • Romaine, Suzanne (1995). Bilingualism. Oxford: Blackwell.
   • Baker, Colin (2000). A parents’ and teachers’ guide to bilingualism. Clevedon: Multilingual Matters.

EKIS477 Analysis of Multimodality, 5 pts

Prerequisites: Basic Studies

Learning outcomes: after studying the books, the students will be able to

   • understand how language (use) is always part of complex constellations of multimodal discourse
   • discuss and define key aspects of multimodal discourse analysis and social semiotics
   • discuss the insights that multimodal and social-semiotic perspectives can bring to our understandings of language

Reading:

   • Kress, Gunther and van Leeuwen, Theo (2001). Multimodal discourse: the modes and media of contemporary communication. London: Arnold.
   • Scollon, Ron & Wong Scollon, Suzie (2003). Discourses in Place. London: Routledge.

EKIS480 New Media Analysis, 5 pts

offered also as eExam!

Prerequisites: Basic Studies

Learning outcomes: after studying the books, the students will be able to

   • describe the transformation and our understanding of literacy as new, multimodal, ‘literacies’
   • understand the processual and participatory nature of contemporary literacies
   • analyze various kinds of media discourses from the perspective of collaborative learning

Reading:

   • Lankshear, Colin and Knobel, Michele (2011). New literacies, everyday practices and social learning (3rd revised edition). Open University Press.
   • Burn. Andrew & Parker, David (2003). Analysing media texts. Continuum.

EKIS470 Language and Discrimination

offered also as eExam!

Prerequisites: Basic Studies

Learning outcomes: after studying the books, the students will be able to

  • understand and explain the most fundamental connections between language/discourse and race/gender
  • to understand contemporary racial and ethnic tensions (especially in the USA) from the point of view of discriminatory language use
  • to understand processes that underlie overt and indirect sexist language use
  • to discuss and critically assess how language and discourse can work towards maintaining or contesting discriminatory cultural practices or social structures
  • to critically assess real-life discourses in their professional life from the point of view of discriminatory language

Reading

  • Hill, Jane H. (2008). The everyday language of white racism. Malden, MA: Wiley-Blackwell.
  • Mills, Sara (2008). Language and sexism. Cambridge: Cambridge University Press.