31.07.2006

Module 3: Language Learning and Teaching EKIP300

Basic Studies

EKIP301 OPI OPPIMAAN VIERAITA KIELIÄ 3 pts
Paula Kalaja
Katja Mäntylä

Kohderyhmä: 1. vuoden opiskelijat

Tavoitteet ja sisältö: Kurssi on peruskurssi kielitietoisuuteen ja se antaa valmiuksia oppia oppimaan vieraita kieliä (joka on nyt asetettu tärkeäksi tavoitteeksi kieltenopetukselle mm. Eurooppalaisessa viitekehyksessä) kieli- ja kulttuuritaitojen ohella. Kurssin tavoitteena on innostaa opiskelijat pohtimaan kielenoppimisen eri puolia sekä omien kokemusten että alan uusimman tutkimustiedon avulla. Käsittelemme aihepiirin kysymyksiä konkreettisesti ja suomalaisen oppijan (ja opettajan) arkeen sitoen ja ennakoiden koulumaailmassa lähivuosina tapahtuvia muutoksia.

Työmuodot: Vaiheistetut tehtävät (perustuen mm. kyselyihin, haastatteluihin, havainnointiin), yksilö-, pari- ja ryhmätöitä.

Suoritustavat: Kurssityö ja aktiivinen tuntityöskentely.

Kurssikirja: Paula Kalaja & Hannele Dufva (2005), Kielten matkassa: opi oppimaan vieraita kieliä. Helsinki: Finn Lectura.


EKIP302 TUUTOROINTI JA HOPS 1 op
Tuula Hirvonen
Paula Kalaja
Helena Miettinen
Katja Mäntynen
Anne Pitkänen-Huhta
Eleanor Underwood

Tuutorointi

Kohderyhmä: Kaikki 1. vuoden englannin kielen pääaineopiskelijat.

Tavoite ja sisältö: Opettajatuutoroinnin tavoitteena on auttaa opiskelijoita omaksumaan akateemisen opiskelun taitoja, tutustumaan yliopiston ja oman oppiaineensa käytänteisiin sekä suunnittelemaan opintojaan ja tutkintonsa rakennetta. Ryhmässä voidaan keskustella opintoihin, urasuunnitelmiin ja uuteen elämänvaiheeseen liittyvistä asioista muiden opiskelijoiden ja opettajan kanssa. Ryhmään voidaan kutsua myös asiantuntijavieraita.

Ajoitus ja muoto: Opettajatuutorointi on tarkoitettu kaikille pääaineopiskelijoille. Tuutorointia varten opiskelijat jakaantuvat ryhmiin, jotka tapaavat noin kerran kuussa ensimmäisen lukuvuoden aikana. Ryhmätapaamisten lisäksi opiskelija voi halutessaan tavata oman opettajatuutorinsa kahden kesken, jolloin voidaan yksityiskohtaisemmin keskustella opiskelijan opintoihin liittyvistä kysymyksistä. Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen tuutoriryhmät tapaavat esim. kerran lukukaudessa tai -vuodessa.

Englannin 1. vuoden opiskelijoiden tuutoriryhmät kokoontuvat syyslukukaudella 2006 viikoilla 40, 44 ja 48, kevätlukukaudella 2007 viikoilla 6, 11 ja 17.

HOPS - henkilökohtainen opinto-suunnitelma

Kohderyhmä: Kaikki englannin kielen opiskelijat. Pääaineopiskelijat tekevät HOPSin tuutoroinnin aikana, sivuaineopiskelijat tekevät oman HOPSinsa englannin kielen osalta amanuenssi Tellervo Kedon ohjauksessa.

Tavoite ja sisältö: HOPS on opiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka auttaa opintojen suunnittelussa ja hallinnassa sekä ohjaa hyviin oppimistuloksiin omien tavoitteiden mukaisesti. Se on itsetuntemuksen ja itsensä kehittämisen apuväline. HOPS suuntaa tulevaisuuteen, jopa työelämään asti. HOPS on kuitenkin joustava: vahvuudet ja varsinkin tavoitteet voivat muuttua.

Ajoitus ja muoto: Opiskelija tekee alustavan HOPSinsa mahdollisimman varhain ensimmäisenä opiskeluvuonna. Opinto-ohjaaja antaa neuvoja ja tukea HOPSin laadintaan, tai opinto-suunnitelma voidaan tehdä osana opettajatuutorointia. Suunnitelma säilytetään, sitä täydennetään jo ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä ja sitä päivitetään opinto-ohjaajan tuella koko opintojen ajan (Korpin eHOPSina).

Back to top