25.06.2014

Englannin kielen opetussuunnitelma 2012-2015

Englannin kielen opetussuunnitelma 2012-2015

Opetussuunnitelma on opettajille ja opiskelijoille tarkoitettu ohjeisto siitä, mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelmassa kuvataan oppiaineen opintojen kokonaisrakenne ja etenemisjärjestys, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteet, opiskelutavat ja opintojaksojen arviointi. Osaamistavoitteet ja kursseilla harjoiteltavat yleiset työelämätaidot on kuvattu ensisijaisen suoritustavan mukaan. Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin. Osaamista kuvataan arvosanan 3/hyvä tasolla. Tarkemmat tiedot kunkin lukuvuoden kontaktiopetuksesta löytyvät Korppi-kurssi- ja opintotietojärjestelmästä.

Englannin kieli oppiaineena tarkoittaa opetusta ja tutkimusta, jonka kohteena on englantilaisen kielialueen kieli ja kulttuuri. Opinnoissa heijastuu englannin kielen nykyinen asema maailmankielenä ja johtavana kansainvälisen viestinnän kielenä. Jyväskylän yliopistossa englannin kielen opetus ja tutkimus painottuu nykyenglannin muotoihin ja käyttöön, kielen oppimiseen ja opettamiseen, teksteihin ja diskursseihin sekä kielen, kulttuurin ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen.

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille hyvät valmiudet englannin kielen opettajan ammattiin, koulutuksen hallintoon tai suunnittelutehtäviin tai muihin englannin kielen ja viestinnän asiantuntijan tehtäviin esimerkiksi yrityksissä, organisaatioissa ja yhteisöissä. Pääaineopiskelija suuntautuu opinnoissaan joko englannin kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiin tai kieliasiantuntijan opintoihin. Suuntautumisvaihtoehto valitaan jo haettaessa opinto-oikeutta joko valintakokeen kautta tai maisteriopintoihin hakemalla. Kielen opettajan opintoihin voi hakea myös myöhemmin opintojen aikana. Englannin sivuaineopiskelijat valitsevat opintopolkunsa erityisesti heitä varten laaditusta opetussuunnitelmasta.

Englannin opinnot kehittävät monipuolisesti erilaisia asiantuntijatehtävissä tarvittavia valmiuksia. Näistä keskeisiä ovat viestintä- ja vuorovaikutustaidot, monipuoliset tiedot kielen rakenteista ja käytöstä erilaisissa teksteissä ja vuorovaikutustilanteissa sekä kielen merkityksestä yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Opintojen perustana ovat tutkimuspohjaisen työskentelyn valmiudet: itsenäinen ja tavoitteellinen tiedonhankinta, tiedon kriittinen käsittely ja uuden tiedon tuottaminen ja soveltaminen.

Opetusohjelma sisältää kaikille yhteisiä kielitieteellisiä opintoja, kielitaito- ja viestintäopintoja sekä opintokokonaisuuksia niiltä kielentutkimuksen alueilta, jotka ovat keskeisiä valitussa suuntautumisvaihtoehdossa. Perusopintojen tavoitteena on antaa hyvät perustiedot keskeisiltä alueilta, kehittää kirjallisen ja suullisen viestinnän taitoja ja johdatella oman suuntautumisvaihtoehdon erityiskysymyksiin. Aine- ja syventävissä opinnoissa erikoistutaan suuntautumisvaihtoehdon teoreettisiin opintoihin ja näiden soveltamiseen sekä kehitetään omaa asiantuntemusta tutkimukseen perustuvan tiedon pohjalta.

Opintojen rakentuminen vaihtelee pääaineen ja suuntautumisvaihtoehdon mukaan. Valitse oma opetussuunnitelmakuvauksesi näistä vaihtoehdoista: