19.01.2015

Suuntautumisvaihtoehtona kieliasiantuntijuus

Englannin kielen opetussuunnitelma 2012-2015, päivitys lukuvuodelle 2014-2015

Kieliasiantuntijoiden suuntautumisvaihtoehto on tarkoitettu ensisijaisesti niille opiskelijoille, jotka eivät osallistu opettajankoulutukseen vaan tavoittelevat kieliasiantuntijan tehtäviä yrityksissä, organisaatioissa ja yhteisöissä esimerkiksi sisällöntuottajina, kielenhuoltajina, tiedottajina, lokalisoijina tai teknisinä kirjoittajina. Heidän työtehtäviään voivat olla esimerkiksi tekstien laatiminen, muokkaaminen ja kielenhuolto sekä erilaisten esiintymisten ja niiden viestinnän suunnittelu ja toteuttaminen itsenäisesti tai työryhmässä. Lisäksi he voivat toimia kielen asiantuntijana erilaisia asiakirjoja, tiedotteita, ohjeita, esitteitä sekä verkko- ja sosiaalisen median materiaaleja laadittaessa.

Koulutuksen tavoitteet

Opinnoissa edetään opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti: kurssien sisällöissä, suoritustavoissa ja ajoituksessa on valinnanvaraa. Suuntautumisvaihtoehto tarjoaa teoreettiseen ja tutkimustietoon perustuvia näkökulmia tehtäviin, joita kirjoitetuilla ja puhutuilla teksteillä ja vuorovaikutuksella sekä erityisalojen terminologioilla on eri konteksteissa.

Suuntautumisvaihtoehdon valinnut opiskelija oppii ymmärtämään ja soveltamaan kielentutkimuksen käsitteitä ja menetelmiä kielen rakenteiden ja kielenkäytön analyysissä sekä toimimaan erilaisissa kieli- ja tekstiympäristöissä.

Keskeiset sisällöt

Sisällöllisesti opinnoissa painottuu diskurssintutkimus sekä korpusten ja sanaston tutkimus. Diskurssintutkimus määritellään laajasti niin, että se sisältää tekstien, verkon ja sosiaalisen median materiaalien, puheen, vuorovaikutuksen, kirjoittamisen, lukemisen ja viestinnän tutkimuksen. Korpusten ja sanaston tutkimus mahdollistaa kielen erilaisten elementtien analyysin ja tehtyjen havaintojen soveltamisen kieliasiantuntijuutta vaativissa tehtävissä.

Näitä keskeisiä opintoja tukevat kielentutkimuksen erityisalueiden kurssit, kirjallisuuden ja kulttuurin opinnot ja erilaiset käytännön valmiuksia harjoittavat kielitaito- ja viestintäkurssit. Myös opiskelun ja työskentelyn taitojen kehittäminen kuuluu opintoihin. Opiskelijoita kannustetaan työharjoitteluun opintoja tukevilla aloilla. Työharjoittelun voi yhdistää tutkimukseen ja projekteihin. Työharjoittelun voi esimerkiksi tehdä osana tutkimusprojektia, tai maisterintutkielman aihe voi liittyä työharjoitteluun.

Opintojaksojen sisällöt vaihtelevat tiedoista taitoihin ja ne järjestetään joko kontaktiopetuksena ja/tai itsenäisenä opiskeluna. Samoin työtavat vaihtelevat: on luentoja, ryhmä- tai parityöskentelyä, kurssitöitä, tenttejä jne. Opinnoissa saadaan siten monipuolisia valmiuksia työelämään – hiukan vaihdellen opintojaksojen sisältöjen, muodon ja käytettävien työtapojen mukaan:

 • suulliset ja kirjalliset esiintymistaidot

 • viestintä- ja vuorovaikutustaidot, mukaan lukien neuvottelu- ja argumentaatiotaidot

 • palautteen antamisen ja saamisen taidot

 • tiimissä työskentelyn taidot

 • projektin hallinnan taidot: suunnittelu, toteuttaminen, raportointi, arviointi

 • tiedon hankinnan ja tuottamisen taidot

 • kyky tunnistaa olennainen ja tiivistää se

 • kyky analyyttiseen ja kriittiseen ajatteluun

 

Kandidaatin tutkinto (HuK)

Kieliasiantuntijoiden kandidaatintutkinto rakentuu seuraavasti:

 

HuK-TUTKINTO 180 op

Pääaineopinnot 80 op

 • perusopinnot 30 op

 • aineopinnot 50 op

Sivuaineopinnot, esim. 80 op

 • vähintään yksi perusopintokokonaisuus

 • muita sivuaineita ja/tai valinnaisia opintoja

Yleisopinnot, esim. 20 op

 • pakolliset (sivuainevalinnoista riippuen 13–16 op) ja mahdolliset valinnaiset opinnot

 

Kandidaatintutkinnon osaamistavoitteet on kuvattu täällä. Seuraavassa kuvataan tarkemmin pääaineen perus- ja aineopintojen rakenne sekä tutkintoon sisältyvät pakolliset yleisopinnot. Opintojaksojen kuvaukset saat esiin opintojaksoa klikkaamalla. Opetus-/suorituskieli vaihtelee.

 

Yleisopinnot

 

EKIY012 Opinto- ja urasuunnittelu

1 op

EKIY097 Vieras kieli (englanti) (kirjataan suoritetuksi englannin perusopintojen päätteeksi)

3 op

Äidinkielen viestintä (jää pois, mikäli opiskelija suorittaa suomen kielen perusopinnot)

3 op

Toinen kotimainen kieli (ruotsia sivuaineena opiskeleville kirjataan suoritetuksi ruotsin perusopintojen päätteeksi)

3 op

EKIY096 Kypsyysnäyte (= maturiteetti)

1 op

KLSY010 Kandidaatin portfolio (koskee perusopintonsa v. 2012 tai sen jälkeen aloittavia pääaineopiskelijoita) 5 op

 

Perusopinnot, 30 op

 

 

Aineopinnot, 50 op


Kurssitarjonta vaihtelee vuosittain. Katso tarkempi kurssitarjonta Korpista.

 

Viestintätaidot (5 op)

 

EKIA106 Written Communication

3 op

EKIA157 Oral Communication

2 op

Kielitieto (valitse 5 op, kurssi tai kirjatentti)

EKIA303 What is a Word

5 op

EKIA201 Exploring Grammar 2
(kurssi/kirjatentti)

5 op

EKIA271 Pragmatics (kirjatentti)

5 op

EKIA208 Semantics (kurssi / kirjatentti)

5 op

Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta (valitse 8 op eli
yhteensä kaksi opintojaksoa, yksi molemmista osioista)

Language, Culture and Society (valitse 4 op, kurssi tai kirjatentti):

EKIA516 Media in Britain

4 op

EKIA517 Key Issues in Sociolinguistics

4 op

EKIA518 Perspectives on Language and Culture 4 op

EKIA512 Towards Modern English (kirjatentti)

4 op

EKIA514 Sociolinguistics 1 (kirjatentti)

4 op

EKIA515 Residence in an English-speaking country

4 op

Literature (valitse 4 op, kurssi tai kirjatentti):

EKIA409 Literary Texts - Prose Fiction

4 op

EKIA410 Literary Texts - Poetry

4 op

EKIA411 American Novels

4 op

EKIA412 Classics Reading Circle

4 op

EKIA451 American Novels - Paul Auster (kirjatentti)

1–4 op

EKIA452 American Novels - F. Scott Fitzgerald (kirjatentti) 1–4 op

Tutkijan taidot (13 op)

EKIA603 BA Thesis Seminar

3 op

KLSA012 Tutkimuksen teon perusteet

3 op

EKIA607 BA Thesis

7 op

Suuntautumisopinnot (10 op)

KLSA324 Johdatus diskurssintutkimukseen

5 op

EKIA415 Working with discourse

5 op

Valinnaiset suuntautumisopinnot

(valitse 9 op eli kaksi opintojaksoa: yksi kurssi ja yksi kirjatentti)

Kurssit:

EKIA408 The Study of Talk and Interaction

5 op

EKIA212 Conversation and Interpersonal Communication

5 op

EKIA463 Language and Identity

5 op

EKIA464 English in Professional Contexts

5 op

EKIA465 The Language of Advertising

5 op

KLSA123 Työskentely tapahtumassa tai kehittämishankkeessa 1-5 op

Kirjatentit:

EKIA460 Discourse Analysis (kirjatentti)

4 op

EKIA474 Critical Discourse Studies (kirjatentti)

4 op

EKIA313 Researching Interaction in the Classroom (kirjatentti)

4 op

EKIA391 Reading and Writing in a Foreign Language (kirjatentti)

4 op

Sivuaineopinnot

(ks. oman sivuaineesi opetussuunnitelma)

Sivuaineopintoja valitaan siten, että HuK-tutkinnon kokonaislaajuuden minimi 180 opintopistettä täyttyy. Sivuaineopintojen opintopistemäärän minimi riippuu yleisopintojen kokonaismäärästä. Huomaa, että kandidaatintutkinnon sivuaineopintoihin pitää sisältyä vähintään yksi perusopintokokonaisuus.

 

Maisterin tutkinto (FM)

Kieliasiantuntijoiden maisterintutkinto rakentuu seuraavasti:

FM-TUTKINTO 120 op

Pääaineopinnot 80 op

 • maisterintutkielma 40 op

 • muut syventävät opinnot 40 op

Muut opinnot 40 op

 • maisterin portfolio 5 op (koskee v. 2012 tai myöhemmin aloittaneita pääaineopiskelijoita)

 • työelämätuntemus väh. 5 op (pakollinen maisterin tutkinnossa 1.8.2014 alkaen)

 • esim. sivuaineen, pääaineen täydentäviä tai valinnaisia opintoja

Filosofian maisterin tutkinnon osaamistavoitteet on kuvattu täällä. Seuraavassa kuvataan tarkemmin pääaineen syventävien opintojen rakenne sekä tutkintoon pakollisena sisältyvä maisterin portfolio. Opintojaksojen kuvaukset saat esiin opintojaksoa klikkaamalla. Opetus- / suorituskieli vaihtelee.

 

Syventävät opinnot, 80 op

Kurssitarjonta vaihtelee vuosittain. Katso tarkempi kurssitarjonta Korpista.

 

Viestintätaidot (valitse 5 op)

EKIS108 Written Communication

5 op

EKIS150 English for Professional Life

5 op

Kielitieto (valitse 5 op)

EKIS273 Psycholinguistics

5 op

EKIS274 The Study of Text

5 op

EKIS271 Pragmatics (kirjatentti)

5 op

Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta (valitse 10 op eli
kaksi opintojaksoa, yksi molemmista osioista)

Language, Culture and Society (valitse 5 op):

EKIS574 Language as Cultural Practice

5 op

EKIS511 Language Use and Change in the Information Society 5 op

EKIS577 American Society through Drama/Literature

5 op

EKIS504 English as a Global Language (kirjatentti)

5 op

EKIS578 Sociolinguistics 2 (kirjatentti)

5 op

Literature (valitse 5 op):

EKIS451 Shakespeare

5 op

EKIS460 British and Irish Literature

5 op

EKIS458 The American Short Story

5 op

EKIS461 American Novels - Paul Auster (kirjatentti)

1–5 op

EKIS462 American Novels - F. Scott Fitzgerald (kirjatentti) 1–5 op

Tutkijan taidot (45 op, valitse haluamasi seminaari)

 

EKIS605 MA Thesis Seminar

5 op

KLSS348 Diskurssintutkimuksen maisteriseminaari

5 op

EKIS640 MA Thesis

40 op

Valinnaiset suuntautumisopinnot

(valitse 15 op: yksi kurssi ja kaksi kirjatenttiä TAI
kaksi kurssia ja yksi kirjatentti
)

Kurssit:

EKIS407 Language and Social Media

5 op

EKIS409 Cinematic Narratives of Identity, Difference and Diversity

5 op

KLSS146 Dialoginen ja sosiokulttuurinen kielentutkimus: lukupiiri 5 op

KLSS306 Kriittinen diskurssintutkimus

5 op

KLSS341 Mediadiskurssin tutkimus

5 op

KLSS342 Multimodaalinen diskurssintutkimus 5 op

KLSS322 Vuorovaikutuksen tutkimus

5 op

KLSS325 Diskurssintutkimuksen vaihtuva-alainen erikoistumiskurssi I

5 op

KLSS326 Diskurssintutkimuksen vaihtuva-alainen erikoistumiskurssi II

5 op

KLSS328 Projektityöskentely diskurssintutkimuksen tutkimusprojektissa

5 op

KLSS329 Diskurssintutkimuksen kysymyksiä ja sovellusaloja: itseopiskelu

5 op

KLSS903 Kielikontaktit

5 op

KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen

5 op

KLSS901 Eurooppalaisen kulttuurin juuret

5 op

Kirjatentit:

EKIS571 Bilingualism (kirjatentti)

3-5 op

EKIS476 Literacy (kirjatentti)

5 op

EKIS477 Analysis of Multimodality (kirjatentti)

5 op

EKIS480 New Media Analysis (kirjatentti)

5 op

 


Muut opinnot

Kieliasiantuntijoiden maisterintutkinnon pakollisiin muihin opintoihin kuuluu:

 

KLSY012 Maisterin portfolio

(koskee v. 2012 tai myöhemmin aloittaneita pääaineopiskelijoita)

5 op

KLSY100 Työelämätuntemus

(pakollinen maisterin tutkinnossa 1.8.2014 alkaen)

5–10 op

 

Lisäksi valitaan muita opintoja siten, että FM-tutkinnon kokonaislaajuuden minimi 120 opintopistettä täyttyy.