19.01.2015

Suuntautumisvaihtoehtona kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntijuus

Englannin kielen opetussuunnitelma 2012-2015

Tämän suuntautumisvaihtoehdon opiskelijat pätevöityvät aineenopettajiksi opiskelemalla myös pedagogiset aineopinnot. He saavat opinto-oikeuden pedagogisiin aineopintoihin, kun heidät hyväksytään opiskelemaan englantia. Toissijainen vaihtoehto on hakea tätä opinto-oikeutta myöhemmin opintojen aikana.

Koulutuksen tavoitteet

Suuntautumisvaihtoehto antaa valmiuksia toimia opetus- ja koulutustehtävissä eri kouluasteilla tai yrityksissä ja koulutusjärjestelmän erilaisissa hallinto- tai suunnittelutehtävissä Suomessa tai jopa ulkomailla.

Opinnoissa edetään opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti: kurssien sisällöissä, suoritustavoissa ja ajoituksessa on valinnanvaraa. Opinnoissa hankittava teoreettinen tietämys ja menetelmälliset valmiudet mahdollistavat uuden tiedon tuottamisen eli tutkimuksen tekemisen (kandidaatin- ja maisterintutkielmat) opiskelijaa kiinnostavasta aiheesta. Tutkimusta voi tehdä myös osana tutkimusprojektia, tai tutkimuksen aihe voi liittyä työ- tai opetusharjoitteluun tai tuleviin työtehtäviin.

Keskeiset sisällöt

Sisällöllisesti opinnoissa painottuu perehtyminen kielenoppimisen ja opettamisen sekä kielitaidon arvioinnin erilaisiin teoreettisiin lähtökohtiin ja käytännön sovelluksiin. Tämän lisäksi opiskelijat saavat valmiudet analysoida nykyenglannin rakennetta ja käyttöä eri tilanteissa sekä tutustuvat englanninkieliseen kulttuuriin ja pääsevät pohtimaan kielen, kulttuurin ja yhteiskunnan suhdetta niin yksilön kuin yhteiskunnan kannalta. Opinnoissa opiskelijan on tärkeää myös kehittää kieli- ja viestintätaitojaan sekä kursseilla että kurssien ulkopuolella – esim. kieliharjoittelussa tai vaihto-opiskelijana –, jotta ne vastaavat akateemisten työtehtävien tarpeita.

Opintojaksojen sisällöt vaihtelevat tiedoista taitoihin ja ne järjestetään joko kontaktiopetuksena ja/tai itsenäisenä opiskeluna. Samoin työtavat vaihtelevat: on luentoja, ryhmä- tai parityöskentelyä, kurssitöitä, tenttejä jne. Opinnoissa saadaan siten monipuolisia valmiuksia työelämään – hiukan vaihdellen opintojaksojen sisältöjen, muodon ja käytettävien työtapojen mukaan:

 • suulliset ja kirjalliset esiintymistaidot

 • viestintä- ja vuorovaikutustaidot, mukaan lukien neuvottelu- ja argumentaatiotaidot

 • palautteen antamisen ja saamisen taidot

 • tiimissä työskentelyn taidot

 • projektin hallinnan taidot: suunnittelu, toteuttaminen, raportointi, arviointi

 • tiedon hankinnan ja tuottamisen taidot

 • kyky tunnistaa olennainen ja tiivistää se

 • kyky analyyttiseen ja kriittiseen ajatteluun

Kandidaatin tutkinto (HuK)

Kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntijoiden kandidaatintutkinto rakentuu seuraavasti:

 

HuK-TUTKINTO 180 op

Pääaineopinnot 80 op

 • perusopinnot 30 op

 • aineopinnot 50 op

Sivuaineopinnot, esim. 80 op (väh. yksi perusopintokokonaisuus)

 • kasvatustieteellisiä/pedagogisia opintoja

 • muita sivuaineita ja/tai valinnaisia opintoja

Yleisopinnot, esim. 20 op

 • pakolliset (sivuainevalinnoista riippuen 8–11 op) ja mahdolliset valinnaiset opinnot

 

Kandidaatintutkinnon osaamistavoitteet on kuvattu täällä. Seuraavassa kuvataan tarkemmin pääaineen perus- ja aineopintojen rakenne sekä tutkintoon sisältyvät pakolliset yleisopinnot. Opintojaksojen kuvaukset saat esiin opintojaksoa klikkaamalla. Opetus-/suorituskieli vaihtelee.

 

Yleisopinnot

 

EKIY012 Opinto- ja urasuunnittelu

1 op

EKIY097 Vieras kieli (englanti) (kirjataan suoritetuksi englannin perusopintojen päätteeksi)

3 op

Äidinkielen viestintä (jää pois, mikäli opiskelija suorittaa suomen kielen perusopinnot)

3 op

Toinen kotimainen kieli (ruotsia sivuaineena opiskeleville kirjataan suoritetuksi ruotsin perusopintojen päätteeksi)

3 op

EKIY096 Kypsyysnäyte (= maturiteetti)

1 op

 

Perusopinnot, 30 op

 

 

Aineopinnot, 50 op


Kurssitarjonta vaihtelee vuosittain. Katso tarkempi kurssitarjonta Korpista.

 

Viestintätaidot (5 op)

 

EKIA106 Written Communication

3 op

EKIA152 Oral Communication (teachers)

2 op

Kielitieto (valitse 5 op, kurssi tai kirjatentti)

EKIA207 Grammar in Use

5 op

EKIA211 Variation and Change in English

5 op

EKIA303 What is a Word

5 op

EKIA201 Exploring Grammar 2 (kurssi/kirjatentti)

5 op

EKIA209 Learning about Language with Corpora (kurssi/kirjatentti)

5 op

EKIA271 Pragmatics (kirjatentti)

5 op

EKIA208 Semantics (kirjatentti)

5 op

Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta (valitse 8 op eli yhteensä kaksi opintojaksoa, yksi molemmista osioista)

Language, Culture and Society (valitse 4 op, kurssi tai kirjatentti):

EKIA508 English Society today

4 op

EKIA511 A Century of Social Change

4 op

EKIA512 Towards Modern English (kurssi/kirjatentti)

4 op

EKIA513 Empire and after (kirjatentti)

4 op

EKIA514 Sociolinguistics 1 (kirjatentti)

4 op

EKIA515 Residence in an English-speaking country

4 op

Literature (valitse 4 op, kurssi tai kirjatentti):

EKIA409 Literary Texts - Prose Fiction

4 op

EKIA410 Literary Texts - Poetry

4 op

EKIA411 American Novels

4 op

EKIA412 Classics Reading Circle

4 op

EKIA451 American Novels - Paul Auster (kirjatentti)

1–4 op

EKIA452 American Novels - F. Scott Fitzgerald (kirjatentti) 1–4 op

Tutkijan taidot (13 op)

EKIA603 BA Thesis Seminar

3 op

KLSA012 Tutkimuksen teon perusteet

3 op

EKIA607 BA Thesis

7 op

Suuntautumisopinnot (10 op)

KLSA124 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen

5 op

EKIA301 Language Learning and Teaching

5 op

Valinnaiset suuntautumisopinnot

(valitse 9 op eli kaksi opintojaksoa: yksi kurssi ja yksi kirjatentti eri aiheista)

Kurssit:

EKIA309 Designing Teaching Materials

5 op

EKIA311 Success in Learning EFL?

5 op

EKIA310 Tasks in Language Teaching

5 op

EKIA302 Researching Interaction in the Classroom

5 op

Kirjatentit:

EKIA313 Researching Interaction in the Classroom (kirjatentti)

4 op

EKIA390 Learning and Teaching Grammar and Vocabulary (kirjatentti)

4 op

EKIA391 Reading and Writing in a Foreign Language (kirjatentti)

4 op

EKIA392 Learning disorders from the perspective of SLA (kirjatentti)

4 op

EKIA460 Discourse Analysis (kirjatentti)

4 op

EKIA461 Critical Discourse Analysis (kirjatentti)

4 op

Sivuaineopinnot

(ks. oman sivuaineesi opetussuunnitelma)

Sivuaineopintoja valitaan siten, että HuK-tutkinnon kokonaislaajuuden minimi 180 opintopistettä täyttyy. Sivuaineopintojen opintopistemäärän minimi riippuu yleisopintojen kokonaismäärästä. Huomaa, että kandidaatintutkinnon sivuaineopintoihin pitää sisältyä vähintään yksi perusopintokokonaisuus.

 

Maisterin tutkinto (FM)

Kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntijoiden maisterintutkinto rakentuu seuraavasti:

 

FM-TUTKINTO 120 op

Pääaineopinnot 80 op

 • maisterintutkielma 40 op

 • muut syventävät opinnot 40 op

Muut opinnot 40 op

 • maisterin portfolio 5 op

 • pedagogisia opintoja ja/tai muita sivuaineita

 • mahdollisesti pääaineen täydentäviä tai valinnaisia opintoja

 

Filosofian maisterin tutkinnon osaamistavoitteet on kuvattu täällä. Seuraavassa kuvataan tarkemmin pääaineen syventävien opintojen rakenne sekä tutkintoon pakollisena sisältyvä maisterin portfolio. Opintojaksojen kuvaukset saat esiin opintojaksoa klikkaamalla. Opetus- / suorituskieli vaihtelee.

 

Syventävät opinnot, 80 op

Kurssitarjonta vaihtelee vuosittain. Katso tarkempi kurssitarjonta Korpista.

 

Viestintätaidot (valitse 5 op)

EKIS108 Written Communication

5 op

EKIS150 English for Professional Life

5 op

Kielitieto (valitse 5 op)

EKIS203 Pedagogical Grammar

5 op

EKIS210 New Words in English

5 op

EKIS212 Lexical Research in Action

5 op

EKIS271 Pragmatics (kirjatentti)

5 op

Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta (valitse 10 op eli kaksi opintojaksoa, yksi molemmista osioista)

Language, Culture and Society (valitse 5 op):

EKIS574 Language as Cultural Practice

5 op

EKIS577 American Society through Drama/Literature

5 op

EKIS503 English Society through Drama

5 op

EKIS504 English as a Global Language (kirjatentti)

5 op

EKIS578 Sociolinguistics 2 (kirjatentti)

5 op

Literature (valitse 5 op):

EKIS451 Shakespeare

5 op

EKIS460 British and Irish Literature

5 op

EKIS458 The American Short Story

5 op

EKIS461 American Novels - Paul Auster (kirjatentti)

1–5 op

EKIS462 American Novels - F. Scott Fitzgerald (kirjatentti) 1–5 op

Tutkijan taidot (45 op, valitse haluamasi seminaari)

 

EKIS605 MA Thesis Seminar

5 op

KLSS148 Kielen oppimisen ja opettamisen maisteriseminaari

5 op

EKIS640 MA Thesis

40 op

Valinnaiset suuntautumisopinnot

(valitse 15 op: yksi kurssi ja kaksi kirjatenttiä TAI kaksi kurssia ja yksi kirjatentti TAI yksi kumpaakin ja työssäoppiminen)

Kurssit:

EKIS303 Teaching and Learning Vocabulary

5 op

EKIS376 Options in Teaching EFL Grammar

5 op

KLSS149 Kieltenopetuksen ajankohtaisia kysymyksiä

5 op

KLSS146 Dialoginen ja sosiokulttuurinen kielentutkimus

5 op

KLSS104 Kielitaidon arviointi

5 op

KLSS140 Kielikoulutuspolitiikka

5 op

KLSS158 Suullisen kielitaidon oppiminen ja opettaminen

5 op

KLSS156 Varhainen toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen

5 op

KLSS152 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: menetelmäpainotteinen työskentely

5 op

KLSS153 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Työskentely tutkimusprojektissa

5 op

KLSS154 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Lukupiirityöskentely

5 op

KLSS155 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Itseopiskelu

5 op

KLSS147 Kulttuuria kielenopetukseen

5 op

KLSS903 Kielikontaktit

5 op

KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen

5 op

KLSS901 Eurooppalaisen kulttuurin juuret

5 op

Kirjatentit:

EKIS373 Assessing Reading and Writing (kirjatentti)

5 op

EKIS377 Language Learning and Teaching Revisited (kirjatentti)

5 op

EKIS372 Learning and Teaching Grammar and Vocabulary (kirjatentti)

5 op

EKIS571 Bilingualism (kirjatentti)

3–5 op

Työssäoppiminen:

KLSS157 Työssäoppiminen aineenopettajaksi opiskeleville

5 op

 


Muut opinnot

Kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntijoiden maisterintutkinnon pakollisiin muihin opintoihin kuuluu:

 

 

Lisäksi valitaan muita opintoja siten, että FM-tutkinnon kokonaislaajuuden minimi 120 opintopistettä täyttyy.