22.08.2012

Ohjeet opetussuunnitelmien siirtymäkaudelle

ENGLANNIN UUSI OPETUSSUUNNITELMA 2012–2015 – MIKÄ MUUTTUU?

Englannin oppiaineen uusi opetussuunnitelma on astunut voimaan 1.8.2012.

Keskeneräisiä opintokokonaisuuksia voi viedä päätökseen vanhan opetussuunnitelman vaatimusten mukaisesti siirtymäkauden aikana 31.7.2013 saakka. Tuon päivän jälkeen avoimet opintokokonaisuudet eli opintokokonaisuudet, jotka eivät ole vielä valmiita, täytyy tehdä valmiiksi nyt voimaan astuneen opetussuunnitelman vaatimusten mukaisesti. Kaikki kurssit lukuvuonna 2012-2013 järjestetään jo uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

MITÄ UUSI OPETUSSUUNNITELMA TUO TULLESSAAN?

Uudessa opetussuunnitelmassa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa: 1. kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntijat ja 2. kieliasiantuntijat. Opiskelija valitsee oman suuntautumisvaihtoehtonsa aloittaessaan opintonsa ja ryhtyy noudattamaan valitsemansa suuntautumisvaihtoehdon opetussuunnitelmaa. Suuntautumisvaihtoehtonsa voi myös vaihtaa kesken opintojen, mutta tällöin opiskelija yleensä joutuu täydentämään opintoja (lähinnä aineopintojen suuntautumisopintoja ja/tai valinnaisia suuntautumisopintoja). Niistä kannattaa aina sopia amanuenssin kanssa etukäteen, ettei tule yllätyksiä, kun opintokokonaisuuksia kootaan.

Kannattaa myös huomioida se, että suuntautumisvaihtoehdon vaihto kieliasiantuntijasta kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntijaksi ei takaa paikkaa opettajan pedagogisiin opintoihin vaan oikeutta niihin on haettava erikseen. Ohjeita tähän löytyy kielten laitoksen nettisivuilta osoitteesta https://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/opiskelu/opettajankoulutus/aineenopettaja.

Molemmille suuntautumisvaihtoehdoille on laadittu omat opetussuunnitelmansa. Lisäksi sivuaineopiskelijoille on oma opetussuunnitelmansa. Tällä yritetään helpottaa opetussuunnitelman lukemista ja tulkitsemista.

Moduulit poistuvat opetussuunnitelmasta ja tilalla on kaikissa kielissä osiot

•    viestintätaidot (vastaa entistä moduulia 1)
•    kielitieto (vastaa entistä moduulia 2)
•    kieli, kulttuuri ja yhteiskunta (vastaa lähinnä entisten moduulien 4 ja 5 kursseja)
•    tutkijan taidot (vastaa entistä moduulia 6)
•    suuntautumisopinnot (vastaavat osin entisten moduulien 3 ja 4 johdantokursseja) ja
•    valinnaiset suuntautumisopinnot (vastaavat osin entisten moduulien 3 ja 4 valinnaisia kursseja).

Opetussuunnitelmat on laadittu taulukoiksi, ja jokaisen osion kohdalla on maininta osiosta tehtävästä opintopistemäärästä. Opintoja täytyy tehdä jokaisesta taulukon osiosta, mahdollinen valinnaisuus löytyy osioiden sisältä. Jos mainintaa valinnasta ei ole, kaikki osion opinnot ovat pakollisia. Kurssikuvaukset löytyvät opetussuunnitelmasta erikseen – pdf-versiosta loppuosasta ja nettiversiosta kurssin nimeä napsauttamalla.

Vaikka opiskelijalle kertyisi johonkin osioon ylimääräisiä opintopisteitä, niillä ei voi korvata toisten osioiden opintoja. Ylimääräisten kurssien tekeminen ei siis kannata, sillä vaikka kaikki opintopisteet toki lasketaan mukaan tutkintoon ja voidaan yleensä koota opintokokonaisuuteen mukaan, ylimääräiset opinnot eivät vie opintoja eteenpäin.

Aine- ja syventäviin opintoihin sisältyy vähintään yksi kirjatentti valinnaisissa suuntautumisopinnoissa. Lisäksi opiskelija voi halutessaan tehdä kirjatentin vaikka jokaisesta osiosta, jossa kirjatentti on tarjolla. Opintoja voi siis suorittaa nyt joustavammin kurssina tai kirjatenttinä oman valinnan mukaan. Toisiin osioihin tehdyt kirjatentit eivät kuitenkaan korvaa pakollisia valinnaisten suuntautumisopintojen kirjatenttejä. Sen sijaan ulkomailla tehdyillä opinnoilla on mahdollista korvata kirjatentti. Tämä selviää aina tapauskohtaisesti, kun opiskelija hakee amanuenssilta korvaavuuksia ulkomaisista opinnoista.

Lähes kaikkia kirjatenttejä voi tehdä siirtymäaikana sekä uuden että vanhan opetussuunnitelman mukaisesti ja laajuisina. Kirjatentit, joiden opintopisteisiin ei ole tullut muutoksia (esim. kaikki syventävien opintojen kirjatentit), suositellaan tehtäväksi uuden opetussuunnitelman mukaisesti, sillä moniin kirjatentteihin on päivitetty uudempia kirjoja, jotka tarjoavat tuoreempaa tietoa.

Kursseja, joiden kohdalla lukee kurssi/kirjatentti, voi pääsääntöisesti tenttiä vain niinä vuosina, jolloin kurssia ei järjestetä.

Jos opiskelija on jo tehnyt kaikki aine- tai syventävien opintojen valinnaiset suuntautumisopinnot ennen uuden opetussuunnitelman voimaantuloa, hänen ei tarvitse tehdä lisäksi kirjatenttiä, vaikka hän muuten siirtyisikin noudattamaan uutta opetussuunnitelmaa.

Muista aine- ja syventävien opintojen itseopiskeluvaihtoehdoista opintojakso EKIA590/EKIS590 Workplace learning siirtyy syventäviin opintoihin: kieliasiantuntijoilla osaksi pakollisia yleisopintoja nimellä KLSY100 Työelämätuntemus, 5-10 op, ja opettajaksi opiskelevilla valinnaisiin suuntautumisopintoihin nimellä KLSS157 Työssäoppiminen aineenopettajaksi opiskeleville, 5 op.

Opintojakso EKIA520/EKIS520 Residence in English-speaking countries, 5 op, vaihtuu aineopintotason opintojaksoksi Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta -osioon nimellä EKIA515 Residence in an English-speaking country, 4 op.

KUKA SEURAA UUTTA, KUKA VANHAA OPETUSSUUNNITELMAA?

Perusohje on tämä:

Syksyllä 2012 aloittavat opiskelijat noudattavat uutta opetussuunnitelmaa, samoin kaikki uutta opintokokonaisuutta alusta tai lähes alusta (muutama kurssi tehtynä) aloittavat. Jos jokin opintokokonaisuus on melkein valmis, ja opiskelija tietää saavansa sen valmiiksi siirtymäkauden aikana eli 31.7.2013 mennessä, sen voi viedä loppuun vanhan opetussuunnitelman mukaisesti.

Jatkavat opiskelijat, joilla on perusopinnot lähes valmiina, voivat valita, tekevätkö he perusopinnot valmiiksi vanhan vai uuden opetussuunnitelman mukaisesti (ks. tarkempi ohje alla). Aineopintoja he siirtyvät tekemään uuden opetussuunnitelman mukaisesti, jos aineopintoja ei ole tehtynä lainkaan tai vain jokunen kurssi.

Jatkavat opiskelijat, joilla on aineopinnot pääosin tehtynä mutta proseminaari ja kandidaatin tutkielma puuttuvat, voivat tehdä aineopinnot valmiiksi vanhan opetussuunnitelman mukaisesti, jos he saavat ne kokonaan tehtyä siirtymäkauden aikana. Heille tarjotaan mahdollisuus tehdä tutkijan taidot -osio 15 opintopisteen laajuisena. Katso tarkemmin alta kohdasta aineopinnot.

Opiskelijat, jotka aloittelevat syventäviä opintoja, noudattavat uutta opetussuunnitelmaa. Syventävien opintojen loppuvaiheessa olevat, jotka saavat syventävät opinnot valmiiksi siirtymäkauden aikana (gradun ei tarvitse olla valmis syventäviä opintoja koottaessa mutta graduseminaari pitää olla tehtynä), voivat noudattaa vanhaa opetussuunnitelmaa.

HUOM! Kaikki opiskelijan jo tekemät opintojaksot pyritään aina sovittamaan opintokokonaisuuksiin. On kuitenkin opiskelijan vastuulla selvittää, onko hänen tarkoituksenmukaista/mahdollista/ehtiikö hän jatkaa avoimet opintokokonaisuudet loppuun vanhan opetussuunnitelman mukaisesti vai onko hänen syytä/järkevää/mahdollista siirtyä opiskelemaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Tarkoituksena ei ole teettää kenelläkään opiskelijalla ylimääräisiä opintoja mutta vastuu opinnoista ja opetussuunnitelman mukaisten opintojaksojen valitsemisesta on aina opiskelijalla itsellään.

UUTTA YLEIS- JA MUISSA OPINNOISSA

Englannin perusopinnot korvaavat kandidaatin tutkintoon kuuluvan kieli- ja viestintäopintojen pakollisen vieraan kielen kurssin 3 op, kuten tähänkin saakka. Uutta on se, että amanuenssi vie nämä 3 op opintorekisteriin koodilla EKIY097, kun 1.8.2012 jälkeen valmistuneet perusopinnot kootaan, jollei opiskelija ole jo saanut tätä 3 op hyvitystä tai tehnyt korvaavaa kurssia.

Yleisopintojen uutena pakollisena osiona kieliasiantuntijoilla on kurssi KLSY010 Kandidaatin portfolio, 5 op. Opettajaksi opiskelevilla vastaava portfolio kuuluu pedagogisiin aineopintoihin. Kurssin tekevät ne perustutkinto-opiskelijat, jotka aloittavat opintonsa syksyllä 2012 tai myöhemmin.

Syventävien opintojen muihin opintoihin kuuluva kurssi KLSY012 Maisterin portfolio, 5 op, koskee kaikkia maisteriopiskelijoita syksystä 2015 alkaen. Nykyiset jatkavat opiskelijat eivät siis tee maisterin portfoliota.

PERUSOPINNOT, 30 op pääaineopiskelijat / 26 tai 28 op sivuaineopiskelijat

Suuntautumisvaihtoehto valitaan jo perusopinnoissa, joissa on uutena suuntautumisopintojen kurssit KLSP005 Kohti kielenopettajuutta, 2 op, ja KLSP006 Kohti kieliasiantuntijuutta, 2 op. Opiskelija valitsee kursseista oman suuntautumisvaihtoehtonsa mukaisen kurssin, mutta halutessaan opiskelija voi tehdä molemmat kurssit.

Ennen vuotta 2012 aloittaneen opiskelijan ei tarvitse tehdä suuntautumisopintojen kurssia KLSP005 Kohti kielenopettajuutta tai KLSP006 Kohti kieliasiantuntijuutta, jos hän saa perusopinnot valmiiksi eli muut puuttuvat kurssit tehtyä siirtymäkauden aikana ja opintopisteitä kertyy tarpeeksi eli 30 op pääaineopiskelijalle ja 26/28 op sivuaineopiskelijalle.

Jos opiskelija saa suoritettua kaikki perusopintoihin kuuluvat kurssit, mutta häneltä jää puuttumaan kurssien muuttuneiden opintopistemäärien takia 1–4 opintopistettä, hän voi tehdä suuntautumisopintojen kurssin KLSP005 Kohti kielenopettajuutta/KLSP006 Kohti kieliasiantuntijuutta tai tarvittaessa molemmat.

Jos opiskelijalta puuttuu pelkästään kursseja, joiden opintopistemäärä on kasvanut, opiskelijalle saattaa kertyä muutama ylimääräinen opintopiste. Perusopinnoista tulee tällöin vähän laajemmat mutta ne voidaan koota aivan normaalisti myös hiukan laajempina.

Kurssien muutokset:

•    Kurssit EKIP104 Pronunciation, 1 op, ja EKIP105 Phonetics, 1 op, yhdistyvät kurssiksi EKIP101 Phonetics and Pronunciation, 2op.
-> Jos opiskelijalta puuttuu jompikumpi, hän voi tehdä vain puuttuvan opintojakson, koska kurssi järjestetään edelleen kahdessa osassa.
•    KLSP002 Johdatusta kieleen ja sen tutkimukseen, 3 op, muuttuu kurssiksi KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen, 2 op.
•    Kurssin EKIP203 Introduction to Language Study opintopistemäärä kasvaa kahdesta kolmeen.
•    Kurssi EKIP301 Opi oppimaan vieraita kieliä, 2 op, poistuu perusopinnoista.
•    Kurssin EKIP401 Texts and Literacy, 3 op, nimi ja opintopistemäärä muuttuvat: EKIP404 Discourse and Literacy, 2 op.
•    Kurssi EKIP501 Culture and Society Tutorial, 3 op, tunnetaan jatkossa nimellä EKIP503 The English-speaking World today, 3 op.
•    Kurssin EKIP502 British and American History, 2 op, nimi muuttuu ja opintopistemäärä nousee: EKIP505 History of the English-speaking World, 3 op.

AINEOPINNOT, 50 op pääaineopiskelijat / 36 op sivuaineopiskelijat

Jos opiskelijalla on aineopinnot pääosin tehtynä mutta proseminaari ja kandidaatintutkielma puuttuvat, hän voi tehdä nämä opinnot vanhan opetussuunnitelman mukaisesti 15 opintopisteen laajuisena siirtymäkauden aikana. Tähän tarjotaan mahdollisuus syksyllä alkavien proseminaariryhmien yhteydessä, mutta siitä pitää muistaa sopia proseminaariryhmän ohjaajan kanssa kurssin alussa. Uudessa opetussuunnitelmassa Tutkijan taidot -osion laajuus on 13 op.

HUOM! Kaikki pääaineopiskelijat ilmoittautuvat normaalisti Tutkijan taidot -osion kursseille KLSA012 Tutkimuksen teon perusteet, 3 op, ja EKIA603 BA Thesis Seminar, 3 op. Opintopistemäärän erotus korvataan siitä sopineille, kun kurssi viedään opintorekisteriin. EKIA607 BA Thesis ei ole kurssi vaan koodi, jolla valmis kandidaatintutkielma viedään opintorekisteriin, joten siihen ei tarvitse ilmoittautua eikä sitä Korpista löydy.

Kirjatenteissä voi siirtymäaikana valita, tekeekö tentin uuden vai vanhan opetussuunnitelman vaatimusten mukaisesti, mutta kaikki kurssit järjestetään uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Kielten laitoksen KLSA-kursseja ei enää tarjota aineopintotasolla yhtä sivuaineopiskelijoille tarkoitettua kurssia lukuun ottamatta mutta jo tehdyt KLSA-kurssit tietenkin käyvät yhä osaksi oppiaineen aineopintoja.

Aineopintojen itseopiskeluvaihtoehdoista opintojakso EKIA590 Workplace learning poistuu ja siirtyy osaksi syventäviä opintoja (ks. tarkemmin alla). Opintojakso EKIA520 Residence in English-speaking countries, 5 op, vaihtuu opintojaksoksi Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta -osioon nimellä EKIA515 Residence in an English-speaking country, 4 op.

SYVENTÄVÄT OPINNOT, 80 op pääaineopiskelijat / 60 op sivuaineopiskelijat

Syventävissä opinnoissa opintojaksot pysyvät edelleen 5 op laajuisina. Valinnaisissa suuntautumisopinnoissa tarjotaan entiseen tapaan runsaasti kielten laitoksen yhteisiä KLSS-kursseja.  Myös graduseminaariksi voi valita kielten laitoksen yhteisen maisteriseminaarin.

Aine- ja syventävien opintojen itseopiskeluvaihtoehdoista opintojakso EKIA590/EKIS590 Workplace learning siirtyy pelkästään syventäviin opintoihin: kieliasiantuntijoilla osaksi pakollisia yleisopintoja nimellä KLSY100 Työelämätuntemus, 5-10 op, ja opettajaksi opiskelevilla valinnaisiin suuntautumisopintoihin nimellä KLSS157 Työssäoppiminen aineenopettajaksi opiskeleville, 5 op.

Opintojakso EKIA520/EKIS520 Residence in English-speaking countries, 5 op, puolestaan vaihtuu pelkästään aineopintotason opintojaksoksi Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta -osioon nimellä EKIA515 Residence in an English-speaking country, 4 op.