17.10.2012

Instructions for the research essay (maturiteetti)

Kypsyysnäyte humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoa varten

Kypsyysnäyte kirjoitetaan kandidaatin tutkielmasta, joka on proseminaarityö. Tentaattorina laitoksella toimii proseminaarityön ohjaaja.

Maturiteettikokeen voi suorittaa heti, kun proseminaarityö on hyväksytty.

Kypsyysnäyte filosofian maisterin tutkintoa varten

Kypsyysnäyte kirjoitetaan pro gradu -tutkielmasta, ellei sitä ole kirjoitettu HuK-tutkintoa varten. Tentaattorina laitoksella toimii tutkielman ohjaaja.

Maturiteettikokeen voi suorittaa, kun pro gradu -tutkielma on hyväksytty esitarkastuksessa.

Yleisiä ohjeita

1. Opiskelijan tulee osallistua maturiteetti- eli kypsyyskokeeseen tehtyään oman alansa tutkintoon vaadittavan tutkielman. Kypsyyskokeessa opiskelijan on valvonnanalaisessa koetilaisuudessa osoitettava oman tieteenalansa ja äidinkielensä hallintaa.

2. Opiskelijalle annetaan yhdestä kolmeen hänen tutkielmaansa liittyvää aihetta, joista hänen tulee valita yksi. Tästä aiheesta on kirjoitettava esseetyyppinen kirjoitus. Kirjoituksen lukijaksi on ajateltava henkilö, joka tuntee kyseisen tieteenalan yleistä ajattelutapaa, mutta ei ole erityisesti perehtynyt käsiteltävään ongelmaan. Kirjoittaja ei siis saa edellyttää, että lukija on tutustunut hänen tutkielmaansa, vaan kirjoitus on voitava lukea itsenäisenä työnä. Aikaa on neljä tuntia.

3. Kirjoitukselta odotetaan tieteellisen asiasisällön ohella myös hyvää kieliasua. Kypsyyskokeen kirjoittaminen puhtaaksi on toivottavaa.

4. Kirjoituksen on oltava jäsentynyt rakenteellinen kokonaisuus. Sen on edettävä tekstin varassa, ei esimerkiksi taulukoiden, joiden oikeellisuutta ei koetilanteessa voi tarkistaa. Siinä on oltava otsikko (joka on merkittävä näkyviin - kielentarkastaja ei muuten voi tietää pysyykö kirjoittaja asiassa). Kirjoituksessa on oltava alku ja loppu. Sen ohjepituus on noin yksi konseptiarkki joka riville kirjoitettuna. Käsialan on oltava selkeää ja sanojen sekä isojen ja pienten kirjainten on erotuttava toisistaan.

5. Jos kypsyyskoe hylätään, opiskelijan on tultava saamaan palautetta ennen ilmoittautumista uuteen kokeeseen.

Ilmoittautuminen kypsyyskokeeseen

Kielten laitoksessa koe suoritetaan pääsääntöisesti yhteisessä tenttityyppisessä tilaisuudessa proseminaarin yhteydessä.