31.10.2012

Espanjan kielen opetussuunnitelma 2012-2015

Espanjan kielen opetussuunnitelma 2012-2015

Opetussuunnitelma on opettajille ja opiskelijoille tarkoitettu ohjeisto siitä, mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelmassa kuvataan oppiaineen opintojen kokonaisrakenne ja etenemisjärjestys, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteet, opiskelutavat ja opintojaksojen arviointi. Osaamistavoitteet ja kursseilla harjoiteltavat yleiset työelämätaidot on kuvattu ensisijaisen suoritustavan mukaan. Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin. Osaamista kuvataan arvosanan ”3/hyvä” tasolla.

Tarkemmat tiedot kunkin lukuvuoden kontaktiopetuksesta löytyvät Korppi-kurssi- ja opintotietojärjestelmästä.

Espanjan kielessä voi suorittaa perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (35 op), joiden tarkoituksena on antaa opiskelijalle hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito sekä tutustuttaa hänet Espanjan ja espanjankielisten maiden kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Espanjan kieli sopii sivuaineeksi humanisteille ja kaikkien muidenkin tiedekuntien opiskelijoille.

Toukokuussa ja syyskuussa kaikille hakijoille järjestetään sivuaineen valintakoe, jossa opiskelijan edellytetään tuntevan espanjan kielen perusrakenteet (Espanja 1-4 kurssit, yht 12 op tai vastaavat tiedot).

Espanjan kielessä on mahdollisuus suorittaa:

 1. Espanjan perusopintoja edeltävät kurssit Espanja 1, 2, 3 ja 4 (ESP0004, ESP0006, ESP0008 ja ESP0009 - yht. 12 op) on tarkoitettu ensisijaisesti kielten ja humanistisen tiedekunnan opiskelijoille ja muille, jos on tilaa.
 2. Perusopinnot (25 op)
 3. Aineopinnot (35 op)

Opintojen suunnittelu

Opintoja suunnitellessaan opiskelijan kannattaa muistaa, että 1 op vastaa n. 27 tunnin työpanosta, johon sisältyy sekä kontaktiopetuksen tunnit että itsenäinen työskentely (esim. kontaktiopetustunneille valmistautuminen, kirjallisten töiden valmistelu, kirjoittaminen, oheiskirjallisuuteen perehtyminen, tenttiin valmistautuminen).

Opintojaksot arvioidaan asteikolla 0-5. Jos opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty, hyväksytty vastaa arvosanaa 3. Hyväksytty-arvosanalla arvioitua opintojaksoa ei oteta huomioon opintokokonaisuuden keskiarvoa laskettaessa.

Ulkomailla suoritettavat opinnot

Kaikkien kurssien opintoja voidaan suorittaa ulkomailla. Ennen ulkomaille lähtöä opintojen korvaavuudesta sovitaan opinto-ohjaajan ja opettajatuutorin kanssa.

 

Perusopinnot 25 op

 

Aineopinnot 35 op

 

Kurssikuvaukset

Perusopintoja edeltävät kurssit (opintopisteet 12 op sijoitetaan yleisopintojen kieli- ja viestintäopinnot  -osioon):

ESP0004 ESPANJA 1 3 op

ESP0006 ESPANJA 2 3 op

ESP0008 ESPANJA 3 3 op

ESP0009 ESPANJA 4 3 op

Osaamistavoitteet:

 • Kurssit suoritettuaan opiskelija tuntee laajasti espanjan kielen rakenteita ja niiden käyttöä erilaisissa kielenkäyttötilanteissa.

 • Opiskelijalla on suhteellisen laaja sanavarasto ja hän tuntee Espanjan ja jossakin määrin Latinalaisen Amerikan kulttuuria.

 • Opiskelija osaa ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa kommunikointitilanteissa.

Opiskelutapa: Teksti- ja harjoituskirjan sekä lisämateriaalin avulla perehdytään espanjan kielen perusrakenteisiin ja perussanastoon. Kursseilla tutustutaan myös Espanjan ja joidenkin espanjankielisten maiden yhteiskuntaan ja kulttuuriin.

Aktiivinen osallistuminen syksyllä Espanja 1 ja 2 kursseille ja keväällä Espanja 3 ja 4 kursseille, joilla käydään oppikirjan kappaleiden lisäksi läpi myös muuta espanjan kieltä koskevaa kirjallista ja kuvallista aineistoa. Opiskelijalla on myös mahdollisuus osallistua kevätlukukaudella syntyperäisen opettajan pitämiin suullisen ilmaisun harjoituksiin ESP0008 ja ESP0009 kurssien rinnalla. Opetuskieli on suomi, suullisen ilmaisun harjoituksissa espanja.

Arviointi: Kertauskuulustelu. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Kursseilla käytetään syksyllä oppikirjoja MÄKINEN, RIIHO, TORVINEN, Qué tal 1, Kielioppi ja harjoitukset ja Qué tal 1, Tekstit ja sanastot ja keväällä oppikirjoja MÄKINEN, RIIHO, TORVINEN, Qué tal 2, Kielioppi ja harjoitukset ja Qué tal 2, Tekstit ja sanastot.

 

 

Espanjan kieli -oppiaineen opintojaksot

Perusopinnot 25 op

Perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on hyvä espanjan kielen taito, teoreettiset perustiedot espanjan kielestä ja hän on tutustunut espanjankielisen maailman yhteiskunta- ja kulttuuritaustaan.

Opinnoissa huomioidaan Espanja ja espanjankielinen Amerikka. Opinnot painottuvat kielitaidon kehittämiseen.

 

ESPP011 ESPANJAN KIELIOPPI I 4 op

Osaamistavoitteet:.

 • Kurssin käytyään opiskelija hallitsee espanjan kielen normatiivisen kieliopin rakenteiden käytön, kuten artikkelit, substantiivit, adjektiivit, pronominit, prepositiot, verbit ja oikeinkirjoituksen.

 • Opiskelija saa valmiudet myös kielen rakenteen kuvaamiseen ja analysointiin.

Opiskelutapa: Lukuvuoden kestävät luento ja harjoitukset.

Arviointi: Kertauskuulustelu. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: S. DE LA TORRE, Gramática básica para el uso del español,

R. SARMIENTO, & A. SÁNCHEZ, Gramática básica del español, norma y uso, ja Harjoitusmonisteet nº 10P ja 10CP.

 

ESPP021 ÄÄNTÄMINEN 1 op

Osaamistavoitteet:

 • Opiskelija osaa ääntää standardiespanjaa hyvin ja tuntee espanjan kielen äännerakenteen.

Opiskelutapa: Kielistudiossa suoritettavia ääntämisharjoituksia. Fonetiikkaa käsitellään siinä määrin kuin se tukee oikean ääntämistavan oppimista.

Arviointi: Kertauskuulustelu. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Curso de fonética y fonología españolas. Harjoitusmoniste nº 20.

 

ESPP031 KIRJALLINEN TAITO I 5 op

Osaamistavoitteet:

 • Opiskelija osaa muodostaa kieliopillisesti oikeita espanjankielisiä lauseita suomenkielisen tekstin pohjalta.

Opiskelutapa: Kurssilla harjoitellaan käännöslauseiden avulla kontrastiivi-sesti espanjan kielioppia ja sanastoa. Opiskelija valmistaa viikoittain etukäteen harjoitustekstejä, jotka käsitellään tun-nilla opettajan johdolla.

Opiskelija suorittaa myös 5 hyväksyttyä kirjoitusharjoitusta.

Arviointi: Kertauskuulustelu. Asteikko 0-5.

 

ESPP041 KÄYTÄNNÖN ESPANJA 5 op

Osaamistavoitteet:

 • Opiskelija osaa keskustella yleisluonteisista aiheista vaivattomasti ja hallitsee erilaisia tekstinymmärtämis-strategioita.

 • Opiskelijan espanjankielinen suullinen ilmaisu ja sanaston laajuus kehittyy kurssin aikana.

 • Kielenoppija tuntee erilaisia malleja ohjata keskustelua.

Opiskelutapa: Aktiivinen osallistuminen keskusteluharjoituksiin; luetun ymmärtämisen tentti; 5 hyväksyttyä kuullun ymmärtämisen harjoitusta.

Arviointi: Opettajan arviointi suullisesta taidosta. Osiot kuullun ymmärtäminen ja tekstitaidot vaikuttavat myös arvosanaan. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Harjoitusmoniste nº 40C.

 

ESPP051 ESPANJAN KIELEN HISTORIA JA ESPANJALAISTA KIELITIEDETTÄ 1 op

Osaamistavoitteet:

 • Kurssin käytyään opiskelija tuntee espanjan kielen kehityksen ja tärkeimmät muutokset latinasta nyky-espanjaksi.

 • Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää kielen muuttumiseen vaikuttavia kielellisiä ja historiallisia tekijöitä.

 • Opiskelija tuntee kielitieteen tärkeimmät peruskäsitteet ja terminologian sekä espanjalaisen kielitieteellisen tutki-muksen vaiheet.

Op Opiskelutapa: Kurssi kertauskuulusteluineen tai Kirjatentti.

Arviointi: Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: LAPESA, R, Historia de la lengua española, LAMIQUIZ, V. Lingüística española opettajan ohjeiden mukaan.

 

ESPP061 ESPANJANKIELISTEN MAIDEN HISTORIA 3 op

Osaamistavoitteet:

 • Opiskelija tuntee Espanjan ja espanjankielisen Amerikan historian ja kulttuurin tärkeimmät vaiheet, keskeiset aikakaudet, suuntaukset ja henkilöt.

 • Opiskelija tunnistaa historiallisten tapahtumien vaikutukset nyky-yhteiskunnan kehittymiseen.

Opiskelutapa: Kurssi kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.

Arviointi: Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Kirjatentti. ROLDÁN, J.M. Historia de España ja espanjankielistä Amerikkaa koskeva artikkelikokoelma opettajan ohjeiden mukaan.

 

ESPP071 ESPANJANKIELISTEN MAIDEN KIRJALLISUUS 6 op

Osaamistavoitteet:

 • Opiskelija tuntee Espanjankielisten maiden kirjallisuus-historian suuret linjat.

 • Opiskelija tuntee Espanjan ja espanjankielisen Amerikan kirjallisuushistorian suuret linjat ja kirjallisuuden suuntaukset ja tärkeimmät kirjailijat.

Opiskelutapa: Kurssi kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.

Arviointi: Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: P. CORREA, Historia de la literatura española ja VILLAR RASO, Historia de la literatura hispanoamericana. Oheislukemistoksi suositellaan: TUULIO, Espanjan kirjallisuuden historia.

Opiskelija kirjoittaa arvioinnit kolmesta kaunokirjallisesta teoksesta, esim. seuraavista: ANÓNIMO: La vida del Lazarillo de Tormes, M. DE CERVANTES, Don Quijiote de la Mancha (opettajan ohjeiden mukaan); P. CALDERÓN DE LA BARCA, La vida es sueño; B. PÉREZ GALDÓS, Nazarín, ANTONIO MACHADO: Campos de Castilla, M. DE UNAMUNO, San Manuel bueno, mártir; RAMÓN JIMÉNEZ: Platero y yo; PÍO BAROJA: Fantasías vascas; M. VARGAS LLOSA, Los cachorros; A. ROA BASTOS, Hijo de hombre, G. GARCÍA MÁRQUEZ, El coronel no tiene quien le escriba.

 

 

Aineopinnot 35 op

Aineopinnoissa laajennetaan perusopinnoissa saavutettua hyvää espanjan kielen suullista ja kirjallista taitoa, perehdytään syvemmin kielitiedon eri osa-alueisiin ja opiskellaan espanjankielisten maiden kirjallisuutta ja historiaa.

Aineopinnot pyrkivät antamaan opiskelijalle sellaiset tiedot ja taidot, jotka riittävät esimerkiksi opettajan ammatissa tai liike-elämän palveluksessa toimimiseen.

 

ESPA011 KIELIOPPI II 4 op

Osaamistavoitteet:

 • Opiskelija hallitsee syntaksin ja vaikeat kielioppirakenteet.

 • Opiskelija syventyy verbien aikamuotojen käyttöön erilaisissa lauseissa ja perehtyy syntaksiin ja espanjan kielelle ominaisiin rakenteisiin.

Edeltävät tiedot: Perusopintojen Kielioppi I -kurssin suoritus.

Opiskelutapa: Kurssi kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.

Arviointi: Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: S. DE LA TORRE, Gramática básica para el uso del español,

R. SARMIENTO & A. SÁNCHEZ, Gramática básica del español, norma y uso, ja Harjoitusmonisteet nº 10A ja 10CA.

 

ESPA021 FONETIIKKA JA ÄÄNTÄMINEN 2 op

Osaamistavoitteet:

 • Opiskelijalla on perustiedot espanjan kielen fonologisesta järjestelmästä, johon espanjan kielen oikea ääntämys perustuu.

 • Ääntämisharjoitusten tavoitteena on oppia toteuttamaan kaikki espanjan foneemit erilaisine allofoneineen sekä tavallisimmat intonaatiomallit.

Edeltävät tiedot: Perusopintojen Ääntäminen -kurssin suoritus.

Opiskelutapa: Kurssilla opiskellaan espanjan fonetiikkaa ja tehdään ääntämisharjoituksia kielistudiossa. Harjoitukset kielistudiossa.

Arviointi: Arvosana koostuu kahden tentin (ääntäminen ja fonetiikka) keskiarvosta. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Curso de fonética y fonología españolas. Harjoitusmoniste nº 20.

A. QUILIS, Curso de fonética y fonología españolas.

 

ESPA031 KIRJALLINEN TAITO II 4 op

Osaamistavoitteet:

 • Kurssin käytyään opiskelija osaa kääntää standardikielisiä tekstejä ja on oppinut käyttämään sanakirjojen lisäksi muita lähteitä.

 • Opiskelija osaa rakentaa monimutkaisia espanjankielisiä lauseita suomenkielisen tekstin pohjalta.

Edeltävät tiedot: Perusopintojen Kirjallinen taito I -kurssin suoritus.

Opiskelutapa: Kurssilla harjoitellaan käännöslauseiden avulla kontrastiivisesti espanjan kielioppia ja sanastoa. Opiskelija valmistaa viikoittain etukäteen harjoitustekstejä, jotka käsitellään tunnilla opettajan johdolla.

Arviointi: Kertauskuulustelu. Asteikko 0-5.

 

ESPA041 SUULLINEN TAITO 2 op

Osaamistavoitteet:

 • Keskusteluharjoituksissa opiskelija oppii ilmaisemaan itseään varmasti ja selkeästi kommunikaatiotilanteen vaatimalla tavalla.

 • Opiskelija osaa soveltaa opetustilanteeseen perusopinnoissa opittuja keskustelunohjausmalleja.

Edeltävät tiedot: Perusopintojen Suullinen taito ja tekstiymmärrys -kurssin suoritus.

Opiskelutapa: Keskustelu sovituista aiheista ja keskustelun ohjaamisen harjoituksia.

Arviointi: Opettajan arviointi suullisesta taidosta ja keskustelun ohjaamisen taidoista. Asteikko 0-5.

 

ESPA051 NYKY- JA PUHEKIELI 3 op

Osaamistavoitteet:

 • Opiskelija tuntee espanjan nykykielen erityispiirteitä ja tunnistaa eri kielialueiden eroja.

 • Kurssilla perehdytään espanjan nykykielen rakenteeseen ja puhutun kielen ominaisuuksiin eri kielialueilla.

Edeltävät tiedot: Perusopintojen kurssin Espanjan kielen historia ja espanjalaista kielitiedettä suoritus.

Opiskelutapa: Kurssi kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.

Arviointi: Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: W. BEINHAUER, El español coloquial; E. CASCÓN, Español coloquial: rasgos, formas y fraseología de la lengua diaria; A. BRIZ, El español coloquial: situación y uso; C. E. KANY, Sintaxis hispanoamericana. Opettajan ohjeiden mukaan.

 

ESPA061 ESPANJAN KIELEN AJALLINEN JA MAANTIETEELINEN VAIHTELU 3 op

Osaamistavoitteet:

 • Opiskelija perehtyy nykyespanjan maantieteelliseen vaihteluun kielihistorian valossa.

 • Opiskelija tuntee espanjan kielen kehityksen historian ja nykyisten kielialueiden taustat ja erityispiirteet.

Edeltävät tiedot: Perusopintojen Espanjan kielen historia ja espanjalaista kielitiedettä -kurssin suoritus.

Opiskelutapa: Kurssi kertauskuulusteluineen tai kirjatentti..

Arviointi: Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: A. ZAMORA VICENTE, Dialectología española; M. ALVAR, Manual de dialectología hispánica, El español de España; M. ALVAR, Manual de dialectología hispánica: El español de América; A. QUILIS, Introducción a la historia de la lengua española; R. LAPESA, Historia de la lengua española, opettajan ohjeiden mukaan.

 

ESPA071 ESPANJA VIERAANA KIELENÄ 3 op

Osaamistavoite:

 • Opiskelija perehtyy espanjan kielen opetusmenetelmiin ja opetusmateriaaleihin.

 • Opiskelija perehtyy espanjan kielen opetukseen vieraana kielenä ja erityisongelmiin.

Edeltävät tiedot: Perusopintojen Espanjan kielen historia ja espanjalaista kielitiedettä- kurssin suoritus.

Opiskelutapa: Kurssi kertauskuulusteluineen tai kirjatentti..

Arviointi: Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: M. L. GUTIÉRREZ , Problemas fundamentales de la gramática del español como 2/L; G. ARRARTE, Las tecnologías de la información en la enseñanza del español; Carabela 42, Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza del E/LE;

K. GRIFFIN, Lingüstica aplicada a la enseñanza de español como 2/L; opettajan ohjeiden mukaan.

 

ESPA081 ESPANJAKIELISEN AMERIKAN KIRJALLISUUS 4 op

Osaamistavoitteet:

 • Opiskelija tuntee espanjankielisen Amerikan nykykirjallisuutta ja sen taustaa. Opiskelija perehtyy espanjankielisen Amerikan kirjallisuuden historiaan, etenkin nykyhistoriaan (1900-luku) ja sen merkittävimpiin teoksiin.

Edeltävät tiedot: Perusopintojen Espanjankielisten maiden kirjallisuus –kurssin suoritus.

Opiskelutapa: Kurssi kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.

Arviointi: Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: G. BELLINI, Historia de la literatura hispanoamericana ja J. FRANCO, Historia de la literatura hispanoamericana; opettajan ohjeiden mukaan.

Opiskelija kirjoittaa arvioinnit kahdesta kaunokirjallisesta teoksesta, esim. seuraaavista: G. GARCÍA MÁRQUEZ: Cien años de soledad; J. C. ONETTI: El astillero, C. ALEGRÍA: El mundo es ancho y ajeno; J. ICAZA: Huasipungo; M. A. ASTURIAS: Leyendas de Guatemala; J. L. BORGES: El Aleph;

M. VARGAS LLOSA : La fiesta del chivo; J. CORTÁZAR: Los premios; E. SÁBATO: El túnel; C. VALLEJO: Trilce, M. AZUELA: Los de abajo; A. CARPENTIER: El reino de este mundo, opettajan ohjeiden mukaan.

 

ESPA082 1900-LUVUN ESPANJAN KIRJALLISUUS 4 op

Osaamistavoitteet:

 • Opiskelija tuntee Espanjan nykykirjallisuuden ja sen taustan. Kurssilla tutustutaan Espanjan 1900-luvun kirjallisuuden tärkeimpiin virtauksiin sekä perehdytään kahteen kaunokirjalliseen teokseen.

Edeltävät tiedot: Perusopintojen Espanjankielisten maiden kirjallisuus -kurssin suoritus.

Opiskelutapa: Kurssi kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.

Arviointi: Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: G.G. BROWN, Historia de la literatura española: El siglo XX,

S. SANZ VILLANUEVA, Historia de la literatura española: literatura actual.

Opiskelija kirjoittaa lisäksi arvioinnit kahdesta kaunokirjallisesta teoksesta, esim. seuraavista: CAMILO JOSÉ CELA: La familia de Pascual Duarte, A. BUERO VALLEJO: Historia de una escalera,: F. GARCÍA LORCA: Bodas de sangre;

M. DELIBES: Los santos inocentes; C. LAFORET: Nada; J. J. MILLÁS: La soledad era esto; M. VÁZQUEZ MONTALBÁN: El pianista ; J. LLAMAZARES: La Iluvia amarilla; J. MARSÉ: El amante bilingüe; S. PUÉRTOLAS: Todos mienten; A. MUÑOZ MOLINA: El invierno en Lisboa, C. RUIZ SAFÓN: La sombra del viento, opettajan ohjeiden mukaan.

 

ESPA091 ESPANJAN LÄHIHISTORIA JA NYKY-YHTEISKUNTA 3 op

Osaamistavoitteet:

 • Opiskelija tuntee Espanjan kehityksen. Kurssilla perehdytään Espanjan historiaan ja yhteiskuntaan 1900-luvun alusta meidän päiviimme.

Edeltävät tiedot: Perusopintojen Espanjankielisten maiden historia -kurssin suoritus.

Opiskelutapa: Kurssi kertauskuulusteluineen tai kirjatentti..

Arviointi: Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: J. PAREDES, Historia contemporánea de España. siglo XX; M. TUÑÓN DE LARA, La España del siglo XX; Sanomalehtien artikkeleita ja audiovisuaalista materiaalia, opettajan ohjeiden mukaan.

 

ESPA092 LATINALAISEN AMERIKAN LÄHIHISTORIA JA NYKY-YHTEISKUNTA 3 op

Osaamistavoitteet:

 • Opiskelija tuntee espanjalaisen Amerikan kehityksen. Kurssilla perehdytään espanjalaisen Amerikan historiaan ja yhteiskuntaan 1900-luvun alusta meidän päiviimme.

 • Opiskelijalla on yleiskäsitys Latinalaisen Amerikan poliittisesta ja kulttuurisesta kehityksestä.

 • Opiskelija kykenee tulkitsemaan keskeisimmät historiaa koskevat kulttuuriviitteet latinalaisamerikkalaisissa teksteissä.

Edeltävät tiedot: Perusopintojen Espanjankielisten maiden historia -kurssin suoritus.

Opiskelutapa: Kurssi kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.

Arviointi: Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: J. DEL ALCÁZAR, Historia actual de América Latina, 1959-2009;

C. MALAMUD, América Latina, siglo XX: La búsqueda de la democracia;

T. HALPERIN, Historia Contemporánea de América Latina, opettajan ohjeiden mukaan.