15.06.2015

Espanjan kielen opetussuunnitelma 2015 – 2017

 

Opetussuunnitelma on opettajille ja opiskelijoille tarkoitettu ohjeisto siitä, mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelmassa kuvataan oppiaineen opintojen kokonaisrakenne ja etenemisjärjestys, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteet, opiskelutavat ja opintojaksojen arviointi. Osaamistavoitteet ja kursseilla harjoiteltavat yleiset työelämätaidot on kuvattu ensisijaisen suoritustavan mukaan. Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin. Osaamista kuvataan arvosanan ”3/hyvä”  tasolla.

Tarkemmat tiedot kunkin lukuvuoden kontaktiopetuksesta löytyvät Korppi-kurssi- ja opintotietojärjestelmästä.

Espanjan kielessä voi suorittaa perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (35 op), joiden tarkoituksena on antaa opiskelijalle hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito sekä tutustuttaa hänet Espanjan ja espanjankielisten maiden kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Espanjan kieli sopii sivuaineeksi humanisteille ja kaikkien muidenkin tiedekuntien opiskelijoille.

Toukokuussa ja syyskuussa kaikille hakijoille järjestetään sivuaineen valintakoe, jossa opiskelijan edellytetään tuntevan espanjan kielen perusrakenteet (esim. kielikeskuksen Espanja 1-4 kurssit,  yht 16 op   tai vastaavat tiedot).

Espanjan kielessä on mahdollisuus suorittaa:

 1. Espanjan perusopintoja edeltävät kurssit Espanja 1, 2, 3 ja 4 (yht. 16 op) voi suorittaa esim. kielikeskuksen kursseilla XES0005 Espanja 1, 4 op, XES0006 Espanja 2, 4 op, XES0007 Espanja 3, 4 op, XES0008 Espanja 4, 4 op tai muilla vastaavantasoisilla kursseilla.
 2. ESP0010 Espanjan preppauskurssi 1 op kielten laitoksella
 3. Perusopinnot (25 op)
 4. Aineopinnot  (35 op)

 

Opintojen suunnittelu

Opintoja suunnitellessaan opiskelijan kannattaa muistaa, että 1 op vastaa n. 27 tunnin työpanosta, johon sisältyy sekä kontaktiopetuksen tunnit että itsenäinen työskentely (esim. kontaktiopetustunneille valmistautuminen, kirjallisten töiden valmistelu, kirjoittaminen, oheiskirjallisuuteen perehtyminen, tenttiin valmistautuminen).

Opintojaksot arvioidaan asteikolla 0-5.  Jos opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty, hyväksytty vastaa arvosanaa 3. Hyväksytty-arvosanalla arvioitua opintojaksoa ei oteta huomioon opintokokonaisuuden keskiarvoa laskettaessa.

 

Ulkomailla suoritettavat opinnot

Kaikkien kurssien opintoja voidaan suorittaa ulkomailla. Ennen ulkomaille lähtöä opintojen korvaavuudesta sovitaan opinto-ohjaajan ja opettajatuutorin kanssa.

 

Perusopinnot 25 op

 

Aineopinnot 35 op

 

Opintojaksojen kuvaukset

 

 

Muut opinnot


ESP0010 Espanjan preppauskurssi 1 op

Sisältö: Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka parhaillaan suorittavat Espanja 3 tai Espanja 4 -kursseja ja jotka aikovat osallistua perusopintoihin oikeuttavaan sivuaineen valintakokeeseen. Kurssi kestää 8 tuntia ja sinä aikana kehitetään/ työstetään/ harjoitellaan perusopinnoissa keskeisiä suullisen tuottamisen ja ymmärtämisen ja tekstien ymmärtämisen taitoja.

Osaamistavoitteet:

   • Kurssin päätyttyä opiskelija pystyy käyttämään espanjan kieltä opiskelukielenä ja on kehittänyt joitakin tekstinymmärtämisstrategioita.

Opiskelutapa: Kurssilla tehdään kielioppitehtäviä ja suullisen tuottamisen ja ymmärtämisen harjoituksia luokkaympäristössä. Harjoituksia ei valmistella etukäteen.

 

 

Perusopinnot 25 op

 

Osaamistavoitteet:

Viestintätaidot

●  Opiskelija kykenee viestimään espanjan kielellä ongelmitta sekä suullisesti että kirjallisesti erilaisissa arkielämän ja opiskelun käytännön viestintätilanteissa. Hän kykenee ymmärtämään akateemista kieltä ja tuottamaan opiskeluun liittyviä tekstejä.

Sisältöosaaminen

● Opiskelija tuntee yleisen ja soveltavan kielitieteen peruskäsitteet ja pääsuuntaukset.

● Opiskelija tuntee Espanjan ja Latinalaisen Amerikan kirjallisuuden tärkeimmät virtaukset.

● Opiskelija on tutustunut espanjankielisten maiden historiaan ja kulttuuriin.

 

Perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on hyvä espanjan kielen taito, teoreettiset perustiedot espanjan kielestä ja hän on tutustunut espanjankielisen maailman yhteiskunta- ja kulttuuritaustaan.

Opinnoissa huomioidaan Espanja ja espanjankielinen Amerikka. Opinnot painottuvat kielitaidon kehittämiseen.

 

ESPP011 Espanjan kielioppi I 4 op

Osaamistavoitteet:.

  • Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee espanjan kielen normatiivisen kieliopin rakenteiden käytön, kuten artikkelit, substantiivit, adjektiivit, pronominit, prepositiot, verbit ja oikeinkirjoituksen.
  • Opiskelija saa valmiudet myös kielen rakenteen kuvaamiseen ja analysointiin.

Opiskelutapa: Luento ja harjoitukset.

Arviointi: Kertauskuulustelu.  Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: S. DE LA TORRE, Gramática básica para el uso del español,

R. SARMIENTO, & A. SÁNCHEZ, Gramática básica del español, norma y uso, ja Harjoitusmonisteet nº P011B/A011B ja P011C/A011C

 

 

ESPP021 Ääntäminen 1 op

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa ääntää standardiespanjaa hyvin ja tuntee espanjan kielen äännerakenteen.

Opiskelutapa: Kielistudiossa suoritettavia ääntämisharjoituksia. Fonetiikkaa käsitellään siinä määrin kuin se tukee oikean ääntämistavan oppimista.

Arviointi: Kertauskuulustelu. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Curso de fonética y fonología españolas.  Harjoitusmoniste nº P021/A021

 

ESPP031 Kirjallinen taito I 5 op

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa muodostaa kieliopillisesti oikeita espanjankielisiä lauseita suomenkielisen tekstin pohjalta.

Opiskelutapa: Kurssilla harjoitellaan käännöslauseiden avulla kontrastiivisesti espanjan kielioppia ja sanastoa. Opiskelija valmistaa viikoittain etukäteen harjoitustekstejä, jotka käsitellään tunnilla opettajan johdolla.

Opiskelija suorittaa myös 5 hyväksyttyä kirjoitusharjoitusta.

Arviointi: Kertauskuulustelu. Asteikko 0-5.

 

ESPP041 Käytännön espanja 5 op

Osaamistavoitteet:

  • Opiskelija osaa keskustella yleisluonteisista aiheista vaivattomasti ja hallitsee erilaisia tekstinymmärtämis-strategioita.
  • Opiskelijan espanjankielinen suullinen ilmaisu ja sanaston laajuus kehittyy kurssin aikana.
  • Kielenoppija tuntee erilaisia malleja ohjata keskustelua.

Opiskelutapa: Aktiivinen osallistuminen keskusteluharjoituksiin; luetun ymmärtämisen tentti; 5 hyväksyttyä kuullun ymmärtämisen harjoitusta.

Arviointi: Opettajan arviointi suullisesta taidosta.    Osiot kuullun ymmärtäminen ja tekstitaidot vaikuttavat myös arvosanaan.  Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Harjoitusmoniste nº P041C

 

ESPP051 Espanjan kielen historia ja espanjalaista kielitiedettä 1 op

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tuntee espanjan kielen kehityksen ja tärkeimmät muutokset latinasta nyky-espanjaksi.
  • tunnistaa ja ymmärtää kielen muuttumiseen vaikuttavia kielellisiä ja historiallisia tekijöitä.
  • tuntee kielitieteen tärkeimmät peruskäsitteet ja terminologian sekä espanjalaisen kielitieteellisen tutkimuksen vaiheet.

Opiskelutapa: Kurssi kertauskuulusteluineen tai Kirjatentti.

Arviointi: Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: LAPESA, R, Historia de la lengua española, LAMIQUIZ, V. Lingüística española opettajan ohjeiden mukaan.

 

ESPP061 Espanjankielisten maiden historia 3 op

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tuntee Espanjan ja espanjankielisen Amerikan historian ja kulttuurin tärkeimmät vaiheet, keskeiset aikakaudet, suuntaukset ja henkilöt.
  • tunnistaa historiallisten tapahtumien vaikutukset nyky-yhteiskunnan kehittymiseen.

Opiskelutapa: Kurssi kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.

Arviointi: Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Kirjatentti. ROLDÁN, J.M. Historia de España ja espanjankielistä Amerikkaa koskeva artikkelikokoelma opettajan ohjeiden mukaan.

 

ESPP071 Espanjankielisten maiden kirjallisuus 6 op

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tuntee Espanjankielisten maiden kirjallisuushistorian suuret linjat.
  • tuntee Espanjan ja espanjankielisen Amerikan kirjallisuushistorian suuret linjat ja kirjallisuuden suuntaukset ja tärkeimmät kirjailijat.

Opiskelutapa: Kurssi kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.

Arviointi: Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: P. CORREA, Historia de la literatura española ja VILLAR RASO, Historia de la literatura hispanoamericana. Oheislukemistoksi suositellaan: TUULIO, Espanjan kirjallisuuden historia.

Opiskelija kirjoittaa arvioinnit kolmesta kaunokirjallisesta teoksesta, esim. seuraavista: ANÓNIMO: La vida del Lazarillo de Tormes, M. DE CERVANTES, Don Quijiote de la Mancha (opettajan ohjeiden mukaan); P. CALDERÓN DE LA BARCA, La vida es sueño; B. PÉREZ GALDÓS, Nazarín, ANTONIO MACHADO: Campos de Castilla, M. DE UNAMUNO, San Manuel bueno, mártir; RAMÓN JIMÉNEZ: Platero y yo; PÍO BAROJA: Fantasías vascas; M. VARGAS LLOSA, Los cachorros; A. ROA BASTOS, Hijo de hombre, G. GARCÍA MÁRQUEZ, El coronel no tiene quien le escriba.

 

 

Aineopinnot 35 op

 

Osaamistavoitteet:

Kieli- ja viestintätaidot

● Opiskelija on tutustunut espanjan kielen rakenteeseen kielitieteellisestä näkökulmasta.Opiskelija osaa kuvailla ja analysoida espanjan kielen rakenteita.

● Opiskelijan suullinen ja kirjallinen kielitaito on kehittynyt ja hioutunut edelleen, niin että opiskelija osaa käyttää espanja kieltä joustavasti ja tehokkaasti työ- ja arkielämän viestintätilanteissa.

● Opiskelija ymmärtää kielen ja viestinnän merkityksen ja monimuotoisuuden yhteiskunnassa ja työelämässä.

Sisältöosaaminen

● Opiskelija on saanut kattavan yleiskäsityksen espanjan kielen ajallisesta ja maantieteellisestä vaihtelusta

● Opiskelija on perehtynyt espanjankielisten maiden nykykirjallisuuteen, nyky-yhteiskuntaan ja lähihistoriaan.

● Opiskelija kykenee hankkimaan uutta tietoa sekä arvioimaan ja omaksumaan sitä.

● Opiskelija on saanut espanja vieraana kielenä opetuksessa ja sen kehittämisessä tarvittavat pedagogiset välineet ja taidot.

 

Aineopinnoissa laajennetaan perusopinnoissa saavutettua hyvää espanjan kielen suullista ja kirjallista taitoa,  perehdytään syvemmin kielitiedon eri osa-alueisiin ja opiskellaan espanjankielisten maiden kirjallisuutta ja historiaa.

Aineopinnot pyrkivät antamaan opiskelijalle sellaiset tiedot ja taidot, jotka riittävät esimerkiksi opettajan ammatissa tai liike-elämän palveluksessa toimimiseen.

 

ESPA011 Kielioppi II 4 op

Osaamistavoitteet:

  • Opiskelija hallitsee syntaksin ja vaikeat kielioppirakenteet.
  • Opiskelija syventyy verbien aikamuotojen käyttöön erilaisissa lauseissa ja perehtyy syntaksiin ja espanjan kielelle ominaisiin rakenteisiin.

Edeltävät tiedot: Perusopintojen Kielioppi I -kurssin suoritus.

Opiskelutapa: Kurssi kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.

Arviointi: Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: S. DE LA TORRE, Gramática básica para el uso del español,

R. SARMIENTO & A. SÁNCHEZ, Gramática básica del español, norma y uso, ja Harjoitusmonisteet nº P011B/A011B ja P011C/A011C

 

ESPA021 Fonetiikka ja ääntäminen 2 op

Osaamistavoitteet:

  • Opiskelijalla on perustiedot espanjan kielen fonologisesta järjestelmästä, johon espanjan kielen oikea ääntämys perustuu.
  • Ääntämisharjoitusten tavoitteena on oppia toteuttamaan kaikki espanjan foneemit erilaisine allofoneineen sekä tavallisimmat intonaatiomallit.

Edeltävät tiedot: Perusopintojen Ääntäminen -kurssin suoritus.

Opiskelutapa: Kurssilla opiskellaan espanjan fonetiikkaa ja tehdään ääntämisharjoituksia kielistudiossa. Harjoitukset kielistudiossa.

Arviointi: Arvosana koostuu kahden tentin (ääntäminen ja fonetiikka) keskiarvosta. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Curso de fonética y fonología españolas. Harjoitusmoniste nº P021/A021

A. QUILIS, Curso de  fonética y fonología españolas.


ESPA031 Kirjallinen taito II 4 op

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa kääntää standardikielisiä tekstejä ja on oppinut käyttämään sanakirjojen lisäksi muita lähteitä.
  • osaa rakentaa monimutkaisia espanjankielisiä lauseita suomenkielisen tekstin pohjalta.

Edeltävät tiedot: Perusopintojen Kirjallinen taito I -kurssin suoritus.

Opiskelutapa: Kurssilla harjoitellaan käännöslauseiden avulla kontrastiivisesti espanjan kielioppia ja sanastoa. Opiskelija valmistaa viikoittain etukäteen harjoitustekstejä, jotka käsitellään tunnilla opettajan johdolla.

Arviointi: Kertauskuulustelu. Asteikko 0-5.

 

ESPA041 Suullinen taito 2 op

Osaamistavoitteet:

  • Keskusteluharjoituksissa opiskelija oppii ilmaisemaan itseään varmasti ja selkeästi kommunikaatiotilanteen vaatimalla tavalla.
  • Opiskelija osaa soveltaa opetustilanteeseen perusopinnoissa opittuja keskustelunohjausmalleja.

Edeltävät tiedot: Perusopintojen Suullinen taito ja tekstiymmärrys -kurssin suoritus.

Opiskelutapa: Keskustelu sovituista aiheista ja keskustelun ohjaamisen harjoituksia.

Arviointi: Opettajan arviointi suullisesta taidosta ja keskustelun ohjaamisen taidoista. Asteikko 0-5.

 

ESPA051 Nyky- ja puhekieli 3 op

Osaamistavoitteet:

  • Opiskelija tuntee espanjan nykykielen erityispiirteitä ja tunnistaa eri kielialueiden eroja.
  • Kurssilla perehdytään espanjan nykykielen rakenteeseen ja puhutun kielen ominaisuuksiin eri kielialueilla.

Edeltävät tiedot: Perusopintojen kurssin Espanjan kielen historia ja espanjalaista kielitiedettä suoritus.

Opiskelutapa: Kurssi kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.

Arviointi: Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: W. BEINHAUER, El  español coloquial;  E. CASCÓN, Español coloquial: rasgos, formas y fraseología de la lengua diaria; A. BRIZ, El español coloquial: situación y uso; C. E. KANY,  Sintaxis hispanoamericana. Opettajan ohjeiden mukaan.

 

ESPA061 Espanjan kielen ajallinen ja maantieteellinen vaihtelu 3 op

Osaamistavoitteet:

  • Opiskelija perehtyy nykyespanjan maantieteelliseen vaihteluun kielihistorian valossa.
  • Opiskelija tuntee espanjan kielen kehityksen historian ja nykyisten kielialueiden taustat  ja erityispiirteet.

Edeltävät tiedot: Perusopintojen Espanjan kielen historia ja espanjalaista kielitiedettä -kurssin suoritus.

Opiskelutapa: Kurssi kertauskuulusteluineen tai kirjatentti..

Arviointi: Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: A. ZAMORA VICENTE, Dialectología española;  M. ALVAR, Manual de dialectología hispánica,   El español de España;  M. ALVAR, Manual de dialectología hispánica: El español de América;  A. QUILIS,  Introducción a la historia de la lengua española; R. LAPESA, Historia de la lengua española, opettajan ohjeiden mukaan.

 

ESPA071 Espanja vieraana kielenä 3 op

Osaamistavoite:

  • Opiskelija perehtyy espanjan kielen opetusmenetelmiin ja opetusmateriaaleihin.
  • Opiskelija perehtyy espanjan kielen opetukseen vieraana kielenä ja erityisongelmiin.

Edeltävät tiedot: Perusopintojen Espanjan kielen historia ja espanjalaista kielitiedettä- kurssin suoritus.

Opiskelutapa: Kurssi kertauskuulusteluineen tai kirjatentti..

Arviointi: Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: M. L. GUTIÉRREZ , Problemas fundamentales de la gramática del español  como 2/L; G. ARRARTE, Las tecnologías de la información en la enseñanza del español; Carabela 42, Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza del  E/LE;

K. GRIFFIN, Lingüstica aplicada a la enseñanza de español como 2/L; opettajan ohjeiden mukaan.

 

ESPA081 Espanjankielisen Amerikan kirjallisuus 4 op

Osaamistavoitteet:

  • Opiskelija tuntee espanjankielisen Amerikan nykykirjallisuutta ja sen taustaa. Opiskelija perehtyy espanjankielisen Amerikan kirjallisuuden historiaan, etenkin nykyhistoriaan (1900-luku) ja sen merkittävimpiin teoksiin.

Edeltävät tiedot: Perusopintojen Espanjankielisten maiden kirjallisuus –kurssin suoritus. 

Opiskelutapa: Kurssi kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.

Arviointi: Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: G. BELLINI, Historia de la literatura hispanoamericana ja J. FRANCO, Historia de la literatura hispanoamericana; opettajan ohjeiden mukaan.

Opiskelija kirjoittaa arvioinnit kahdesta kaunokirjallisesta teoksesta, esim. seuraaavista: G. GARCÍA MÁRQUEZ: Cien años de soledad; J. C. ONETTI: El astillero,  C. ALEGRÍA: El  mundo es ancho y ajeno; J. ICAZA: Huasipungo; M. A. ASTURIAS: Leyendas de Guatemala;  J. L. BORGES:  El Aleph;

M. VARGAS LLOSA : La fiesta del chivo; J. CORTÁZAR: Los premios;  E. SÁBATO: El  túnel; C. VALLEJO:  Trilce, M. AZUELA: Los de abajo;  A. CARPENTIER: El reino de este mundo, opettajan ohjeiden mukaan.

 

ESPA082 1900-Luvun Espanjan kirjallisuus 4 op

Osaamistavoitteet:

  • Opiskelija tuntee Espanjan nykykirjallisuuden ja sen taustan. Kurssilla tutustutaan Espanjan 1900-luvun kirjallisuuden tärkeimpiin virtauksiin sekä perehdytään kolmeen kaunokirjalliseen teokseen.

Edeltävät tiedot: Perusopintojen Espanjankielisten maiden kirjallisuus -kurssin suoritus.

Opiskelutapa: Kurssi kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.

Arviointi: Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: G.G. BROWN, Historia de la literatura española: El siglo XX,

S. SANZ VILLANUEVA, Historia de la literatura española: literatura actual.

Opiskelija kirjoittaa arvioinnit kahdesta kaunokirjallisesta teoksesta, esim. seuraavista:  CAMILO JOSÉ  CELA: La familia de Pascual Duarte, A. BUERO VALLEJO: Historia de una escalera,: F. GARCÍA LORCA: Bodas de sangre;

M. DELIBES: Los santos inocentes; C. LAFORET: Nada; J. J. MILLÁS: La soledad era esto;  M. VÁZQUEZ MONTALBÁN: El pianista ;  J. LLAMAZARES: La Iluvia amarilla; J. MARSÉ: El amante bilingüe; S. PUÉRTOLAS: Todos mienten; A. MUÑOZ MOLINA: El invierno en Lisboa, C. RUIZ SAFÓN: La sombra del viento, opettajan ohjeiden mukaan.

 

ESPA091 Espanjan lähihistoria ja nyky-yhteiskunta 3 op

Osaamistavoitteet:

  • Opiskelija tuntee Espanjan kehityksen. Kurssilla perehdytään Espanjan historiaan ja yhteiskuntaan 1900-luvun alusta meidän päiviimme.

Edeltävät tiedot: Perusopintojen Espanjankielisten maiden historia -kurssin suoritus.

Opiskelutapa: Kurssi kertauskuulusteluineen tai kirjatentti..

Arviointi: Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: J. PAREDES, Historia contemporánea de España. siglo XX;  M. TUÑÓN DE LARA, La España del siglo XX; Sanomalehtien artikkeleita ja audiovisuaalista materiaalia, opettajan ohjeiden mukaan.

 

ESPA092 Latinalaisen Amerikan lähihistoria ja nyky-yhteiskunta 3 op

Osaamistavoitteet:

  • Opiskelija tuntee espanjalaisen Amerikan kehityksen. Kurssilla perehdytään espanjalaisen Amerikan historiaan ja yhteiskuntaan 1900-luvun alusta meidän päiviimme.
  • Opiskelijalla on yleiskäsitys Latinalaisen Amerikan poliittisesta ja kulttuurisesta kehityksestä.
  • Opiskelija kykenee tulkitsemaan keskeisimmät historiaa koskevat kulttuuriviitteet latinalaisamerikkalaisissa teksteissä.

Edeltävät tiedot: Perusopintojen Espanjankielisten maiden historia -kurssin suoritus.

Opiskelutapa: Kurssi kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.

Arviointi: Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: J.  DEL ALCÁZAR, Historia actual de América Latina, 1959-2009;

C. MALAMUD, América Latina, siglo XX: La búsqueda de la democracia;

T. HALPERIN, Historia Contemporánea de América Latina, opettajan ohjeiden mukaan.