15.06.2015

Études françaises opetussuunnitelma 2015 – 2017

 

Opetussuunnitelma on opettajille ja opiskelijoille tarkoitettu ohjeisto siitä, mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelmassa kuvataan oppiaineen opintojen kokonaisrakenne ja etenemisjärjestys, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteet, opiskelutavat ja opintojaksojen arviointi.

Tarkemmat tiedot kunkin lukuvuoden kontaktiopetuksesta löytyvät Korppi-kurssi- ja opintotietojärjestelmästä.

 

Ranskankielisten maiden kieli ja kulttuuri- opintokokonaisuus Etudes françaises

Ranskankielisten maiden kieli ja kulttuuri -opintokokonaisuus on tarkoitettu vapaaksi sivuaineeksi kaikkien tiedekuntien opiskelijoille ja se on suunnattu kaikille niille, jotka opinnoissaan tai työelämässä tarvitsevat ranskan kielen taitoa ja ranskankielisten maiden yhteiskuntaolojen tuntemusta. Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti työelämän vaatimissa kielenkäyttötilanteissa ja kansainvälisissä tehtävissä.

Opintokokonaisuus on luonteeltaan tieteidenvälinen. Siihen kuuluu: 1) kieliopinnot, joiden osuus tulee olla vähintään 10 op, 2) kulttuuri- ja yhteiskuntaopinnot, joiden painopistealueet opiskelija voi itse valita. Opintojen aloittaminen edellyttää ranskan kielen lukion oppimäärän hallintaa tai yliopiston kielikeskuksen ranskan kielen kurssien 3-4 suorittamista. Valmentava kurssi (5 op) opintojen alussa on tarkoitettu kielen perustaitojen kertaamiseen ja kehittämiseen.

Opintokokonaisuuden suunnittelusta ja koordinoinnista vastaa yliopiston kielikeskus. Opetusta antaa sekä yliopiston kielikeskus että kielten laitoksen romaanisen filologian oppiaine yhdessä eurooppalaisten Erasmus-kumppaneiden kanssa. Oppiaineena romaaninen filologia on tieteellisesti vastuussa opintokokonaisuudesta, ja siellä rekisteröidään valmis opintokokonaisuus sen valmistuttua.

HUOM ! Samaa kurssisuoritusta ei voida laskea ja osaksi tiedekuntien pakollisia tai vapaavalintaisia kieliopintoja ja osaksi opintokokonaisuutta. Monissa tiedekunnissa opintokokonaisuus korvaa pakolliset 2. vieraan kielen opinnot.

 

Opintojen suunnittelu

Opintoja suunnitellessaan opiskelijan kannattaa muistaa, että 1 op vastaa n. 27 tunnin työpanosta, johon sisältyy sekä kontaktiopetuksen tunnit että itsenäinen työskentely (esim. kontaktiopetustunneille valmistautuminen, kirjallisten töiden valmistelu, kirjoittaminen, oheiskirjallisuuteen perehtyminen, tenttiin valmistautuminen).

Opintojaksot arvioidaan asteikolla 0-5.  Jos opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty, hyväksytty vastaa arvosanaa 3. Hyväksytty-arvosanalla arvioitua opintojaksoa ei oteta huomioon opintokokonaisuuden keskiarvoa laskettaessa.

 

Ulkomailla suoritettavat opinnot

Kaikkien kurssien opintoja voidaan suorittaa ulkomailla. Ennen ulkomaille lähtöä opintojen korvaavuudesta sovitaan opinto-ohjaajan ja opettajatuutorin kanssa.

 

Osaamistavoitteet:

Ranskankielisten maiden kieli ja kulttuuri -opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

  • osaa kommunikoida sujuvasti suullisesti ja kirjallisesti ranskan kielellä
  • tuntee ranskankielistä kulttuuria ja kommunikointitapoja
  • omaa valmiudet soveltaa tietojaan ja taitojaan työelämän vaatimissa kommunikointitilanteissa, opiskelun ja vapaa-ajan kielenkäyttötilanteissa sekä kansainvälisissä tehtävissä

 

Opintojen suunnittelu

Opintoja suunnitellessaan opiskelijan tulisi huomioida, että 1 op vastaa n. 27 tunnin työpanosta, johon sisältyy sekä kontaktiopetuksen tunnit että itsenäinen työskentely (esim. kontaktiopetustunneille valmistautuminen, kirjallisten töiden valmistelu, kirjoittaminen, oheiskirjallisuuteen perehtyminen, tenttiin valmistautuminen).

Opintojaksot arvioidaan asteikolla 0-5.  Jos opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty, hyväksytty vastaa arvosanaa 3.

 

Etudes françaises -opintokokonaisuus 25 op

 

 

Opintojaksojen kuvaukset

 

RKMP010 Ranskan kielen valmentava kurssi (5 op)

Ranskan kieli, kulttuuri ja yhteiskunta. Kurssin sisältö tarkentuu kulloisenkin opiskelijaryhmän mukaan. Aiheita esim. koulutus ja työelämä, yhteiskunnalliset ja kulttuuriaiheet.

Osaamistavoitteet:

  • Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (Eurooppalainen viitekehys, ymmärtäminen B1+, tuottaminen B1-).

Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan:

  • osaavan hahmottaa ranskan yleiskielen suullisen ja kirjallisen vuorovaikutuksen eroja
  • pystyvän ymmärtämään yleiskielistä puhetta je tekstejä myös ilman sanakirjaa, mikäli aihe on tuttu
  • selviytymään itsenäisesti sekä suullisesti että kirjallisesti arki- ja opiskeluelämän lyhyissä vuorovaikutustilanteissa
  • osaavan arvioida vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kielen oppijana
  • ottavan itse vastuun oppimisestaan

Edeltävät tiedot: Ranska 3-4 kurssien suorittaminen tai taitotaso A2.2.

Kohderyhmä: Kaikki riittävän kielitaidon omaavat.

Opiskelutapa: Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.

Arviointi: Formatiivinen arviointi testien, itse- ja vertaisarvioinnin muodossa. Kurssilla arvioidaan, onko eri taitoalueiden tavoitteet saavutettu arvosanalla 0-5.

Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan.

 

RKMP012 Ranskan kielioppi (4 op)

Ranskan kielen rakenteet. Kurssilla harjoitellaan kieliopillisten muotojen käyttöä eri konteksteissa, ohjataan tuottamaan sujuvaa ja oikeakielistä ranskaa ja annetaan valmiuksia eri käyttörekistereiden tiedostamiseen: kirjoitettu/puhuttu kieli, muodollinen/epämuodollinen kielenkäyttö. Ranskan ja suomen välisiä eroja tarkastellaan niissä rakenteissa, jotka tuottavat suomalaisille vaikeuksia.

Osaamistavoitteet:

  • Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (Eurooppalainen viitekehys vähintään vahva B1

Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan:

  • omaavan selkeän käsityksen ranskan kielen rakenteesta ja taidon käyttää sitä oikein.
  • hallitsevan vaativia lauserakenteita sekä kielelliset keinot selkeän tekstin laatimiseksi.

Edeltävät tiedot: Ranskan valmentava kurssi.

Opiskelutapa: Kurssi sisältää eri rakenteisiin perehdyttävien esittelyosuuksien lomassa harjoituksia ryhmässä sekä kotitehtävinä.

Arviointi : Kirjallinen tentti. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Delatour et al., Nouvelle grammaire du français (Hachette) sekä tunnilla jaettava harjoitusmateriaali.

 

RKMP021 Teksti ja kulttuuri (3 op)

Ranskankielinen kulttuuri ja yhteiskunta eri tekstilajien kautta (myös musiikki ja elokuva).

Osaamistavoitteet:

  • Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito luetunymmärtämisessä (Eurooppalainen viitekehys vähintään vahva B1).

Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan:

  • tiedostavan erityyppisten tekstien rakenteita ja ominaispiirteitä sekä vaikuttamiskeinoja (esim. kirjoittajan keinot ilmaista mielipiteensä)
  • pystyvän poimimaan tekstistä sen pääsisällön
  • pystyvän hakemaan itsenäisesti tietoa ranskankielisistä lähteistä ja raportoimaan aiheesta muille
  • ymmärtävän, miten tekstin taustalla oleva kulttuuri näkyy tekstissä

Edeltävät tiedot: Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito luetunymmärtämisessä ( B1 Eurooppalainen viitekehys) ja vähintään hyvä perustason kielitaito kuullunymmärtämisessä (A2+), esim. ranskan valmentavan kurssin suorittaminen.

Opiskelutapa: Luetun- ja kuullunymmärtämisharjoituksia, keskusteluharjoituksia ryhmissä.  Kurssilla harjoitellaan mm. lukustrategioita: tärkeimmän asiasisällön ja ydinlauseiden löytäminen tekstistä, tekstin tiivistäminen sekä tekstin kirjoittajan mielipiteiden tiedostaminen. Kurssilla käydään läpi eri tekstityyppien tyylikeinoja ja pohditaan tekstin ja sen taustalla olevan kulttuurin yhteyttä.

Arviointi: Kriteeripohjainen arviointi pohjautuen kurssin tavoitteisiin. Arvioidaan kurssin aikana suoritettuja tehtäviä, esim. tekstien kommentointi ja tiivistäminen. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Mm. ajankohtaiset lehdistötekstit ja kirjallisuus, TV, elokuvat/dokumentit, musiikki, internet-sivut.

 

RKMP026 Ranskan keskusteluharjoitukset (3 op)

Keskustelua opiskelusta sekä ranskalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan ajankohtaisista ilmiöistä.

Osaamistavoitteet:

  • Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (Eurooppalainen viitekehys vähintään B1)

Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan:

  • kykenevän etukäteen valmistautumalla keskustelemaan omasta erikoisalastaan ja spontaanisti yleisistä aihepiireistä.
  • selviytyvän tavallisimmista kommunikaatiotilanteista, jotka liittyvät ranskalaiseen yliopisto-opiskeluun tai työelämään.
  • pystyvän kuvailemaan kokemuksiaan, perustelemaan mielipiteensä sekä kertomaan tapahtumista.
  • kykenevän näkemään lähtö- ja kohdekulttuurien eroja sekä erottamaan arkikielen ja huolitellusta tyylistä.

Edeltävät tiedot: Hyvä perustason kielitaito (~B1 Eurooppalainen viitekehys), esim. ranskan valmentavan kurssin suorittaminen.

Opiskelutapa: Keskusteluharjoituksia ryhmissä, kuullunymmärtämistehtäviä, pienimuotoisia suullisia esityksiä – myös opiskelijoiden omilta erikoistumisaloilta.  Aihepiireinä mm. yliopisto-opiskelu, ranskalainen kulttuuri ja yhteiskunta, ajankohtaiset asiat sekä opiskelijoiden omat erikoistumisalat.

Arviointi: Kriteeripohjainen arviointi pohjautuen kurssin tavoitteeseen. Arvioidaan kurssin aikana suoritetut suulliset tehtävät, ryhmätöiden raportointi sekä suullinen esitys (myös ääntäminen). Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Opettajan laatima materiaali.

 

RKMP027 Ranskan kirjoitusharjoitukset (4 op)

Miten oppia kirjoittamaan ranskaksi jäsentyneesti, tekstitaitoja soveltaen?

Osaamistavoitteet:

  • Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (Eurooppalainen viitekehys vahva B1

Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan:

  • osaavan kirjoittaa itsenäisesti ja selkeästi muodoltaan, aiheiltaan ja tavoitteiltaan erilaisia tekstejä ja soveltaa niihin oppimiaan kielen rakenteita.
  • osaavan hyödyntää sanakirjaa käyttääkseen aiheeseen sopivaa sanastoa ja sopivia lauserakenteita sidosteisen tekstin laatimiseksi.

Edeltävät tiedot: Hyvä perustason kielitaito (A2-B1), esim. valmentava kurssi.
Ranskan kielioppikurssin suorittaminen joko kirjoitusharjoitusten rinnalla tai sitä ennen on suositeltavaa.

Opiskelutapa: Kirjoitus- ja lukutehtäviä tunnilla ja kotitehtävinä. Kurssilla opetellaan kommunikoimaan kirjallisesti erityyppisiä tekstejä lukien ja tuottaen, syventäen rakenteiden ja merkitysten hallintaa. Kurssilla aloitetaan lyhyistä teksteistä (kirjeet, viestit) ja edetään erilaisten tekstimallien mukaan pitempien ja kompleksisempien kirjoitelmien laadintaan (kertomukset, raportit).

Arviointi: Kurssitehtäviin perustuva arviointi. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Opettajan laatima materiaali

 

RKMP031 Ranskan kielen ääntämiskurssi (2 op)

   • Ranskan kielen ääntäminen ja intonaatio.

Osaamistavoitteet:

   • Luonteva ja sujuva ranskan kielen ääntäminen.

Edeltävät tiedot: Ranska 4, valmentava kurssi tai vastaavat taidot.

Opiskelutapa: Ääntämis- ja intonaatioharjoituksia kielistudiossa. Systemaattisissa ääntämis- ja intonaatioharjoituksissa keskitytään erityisesti niihin kohtiin, jotka eniten tuottavat suomalaiselle vaikeuksia.

Arviointi : Suullinen tentti. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Opettajan ohjeiden mukaan.

 

RKMP032-040 Kulttuurienvälinen viestintä

1) RKMP039 Työelämäviestintää ranskaksi (4 op)

Haluatko oppia ranskalaisessa työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja? Osaatko toimia korrektisti ranskaksi oman alasi viestintätilanteissa?

Osaamistavoitteet:

  • Tavoitteena vahva itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B2- Eurooppalainen viitekehys).

Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan:

  • ymmärtävän ja pystyvän huomioimaan käytännön vuorovaikutustilanteissa ranskalaisen ja suomalaisen tapakulttuurin ja kohteliaisuussääntöjen tärkeimmät erot
  • osaavan toimia korrektisti ranskankielisissä työ- ja yliopistoelämän viestintätilanteissa
  • osaavan laatia työelämässä kirjoitettavia tekstejä tiedostaen niiden taustalla olevat viestintätilanteet ja viestintäkulttuurin (esim. CV, lettre, courriel, argumentation).

Edeltävät tiedot: Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1 Eurooppalainen viitekehys), esim. ranskan valmentavan kurssin suorittaminen. Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat.

Opiskelutapa: Simuloituja  ja autenttisia harjoituksia erilaisista viestintätilanteista. Pieniä projekteja, jotka esitellään suullisesti ja/tai kirjallisesti.

Arviointi: Kurssitehtäviin pohjautuva arviointi. Asteikko 0-5.

 

2) RKMP040 Kultuurienvälinen viestintä (2-4 op)

Nopeasti kansainvälistyvä työ- ja opiskeluelämä edellyttää aktiivista ja joustavaa kieli- ja kulttuuriosaamista erilaisissa sosiokulttuurisissa konteksteissa.

Osaamistavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan:

  • ymmärtävän monikulttuurisen viestinnän ilmiöitä.
  • tuntevan ranskalaista tapakulttuuria.
  • pystyvän toimimaan monikielisissä ryhmissä.
  • ymmärtävän ja arvostavan kielten ja kulttuurien monimuotoisuutta

Edeltävät tiedot: Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1), esim. ranskan valmentavan kurssin suorittaminen. Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat.

Opiskelutapa: Sisältö luennoitsijan painotusten mukaan.

Arviointi: Kurssitehtäviin pohjautuva arviointi. Asteikko 0-5.

 

RKMP041 - RKMP049 Yhteiskunta ja historia

1) RKMP046 Ranskan historia (3 op)

Kurssilla kehitetään työelämässä välttämätöntä Ranskan ja yleisemmin eurooppalaisen historian vaiheiden tuntemusta sekä kulttuuriviitteiden tunnistus- ja analyysikykyä.

Ranskan historian pääpiirteet varhaiskeskiajalta 1900-luvulle.

Osaamistavoitteet:

Kurssin hyväksytysti suoritettuaan

  • opiskelijalla on yleiskäsitys Ranskan poliittisesta ja kulttuurisesta kehityksestä.
  • opiskelija kykenee tulkitsemaan keskeisimmät historiaa koskevat kulttuuriviitteet ranskalaisissa teksteissä.

Edeltävät opinnot: : Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1), esim. ranskan valmentavan kurssin suorittaminen. Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat.

Opiskelutapa ja arviointi: Sisältö luennoitsijan tai tentaattorin painotusten mukaan. Ranskan historian kurssi suoritetaan ensisijaisesti kirjatenttinä.  Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: DELUMEAU, La peur en occident opettajan kanssa sovittavin osin tai LEMARIGNIER, La France médiévale, Institutions et société, s. 1-230, 288-347 tai FURET, Penser la révolution française tai muu opettajan kanssa sovittava erikoisteos.

 

2) RKMP048 Ranska ja yhteiskunta (2-3 op)

Ranskankielinen yhteiskunta, sen rakenne ja kulttuuri.

Osaamistavoitteet:

  • Tavoitteena vahvistaa itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaitoa (B1+ Eurooppalainen viitekehys).

Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan:

  • kykenevän hakemaan tietoja ranskankielisistä lähteistä
  • pystyvän koostamaan kirjallisesti tietoja yleiskieliseksi tekstiksi
  • osaavan kertoa ymmärrettävästi valitsemastaan yhteiskuntaan tai kulttuuriin liittyvästä aiheesta
  • kykenevän osallistumaan keskusteluun ranskaksi ja tulemaan ymmärretyksi

Edeltävät tiedot: Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1), esim. ranskan valmentavan kurssin suorittaminen.

Opiskelutapa: Kirjallisia ja suullisia tehtäviä ja harjoituksia.  Kurssilla tarkastellaan ranskankielistä yhteiskuntaa, sen historiaa ja kulttuuria pienten projektitöiden muodossa, jotka esitellään joko suullisesti tai kirjallisesti.

Arviointi: Kurssitehtäviin perustuva arviointi. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Optima.

 

RKMP050 - RKMP059  Ranskankielinen kirjallisuus

1) RKMP054 1900-luvun kirjallisuus (4 op)

Kurssilla kehitetään työelämässä välttämätöntä Ranskan ja yleisemmin eurooppalaisen kirjallisuuden tuntemusta sekä kulttuuriviitteiden tunnistus- ja analyysikykyä.

Osaamistavoitteet:

  • Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on yleiskäsitys 1900-luvun ranskalaisesta kirjallisuudesta sekä kirjallisuusanalyysin metodeista.

Opiskelutapa: Kurssilla perehdytään 1900-luvun ranskalaisen kirjallisuuden suuntauksiin ja tärkeisiin teoksiin. Aktiivinen osallistuminen kurssille ja kertauskuulustelu.

Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Jos opiskelija suorittaa kurssin kirjatenttinä, hänen on perehdyttävä seuraavaan teokseen: ETERSTEIN, La littérature française de A à Z (Éditions Hatier 2011) opettajan ohjeiden mukaan. Lisäksi hänen luettava seuraavat kokoelmat kaunokirjallisuutta:

FOUQUET, D. ,  Les Nouvelles fantastiques, (classiques Hatier, 2002)

ZANOTTI-REBELLATO et al.,   Nouvelles du XXe. Siècle, (classiques Hatier, 2006)

Edeltävät tiedot: : Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1), esim. ranskan valmentavan kurssin suorittaminen.

Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat.

 

2) RKMP055 Kirjallisuuden erikoiskurssi (2-4 op)

Osaamistavoite:

  • Kurssin hyväksytysti suoritettuaan opiskelija tuntee jonkin ranskankielisen kirjallisuuden osa-alueen tarkemmin.

Edeltävät tiedot: : Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1), esim. ranskan valmentavan kurssin suorittaminen. Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat.

Opiskelutapa  ja arviointi: Sisältö ja arviointi luennoitsijan tai tentaattorin painotusten mukaan. Asteikko 0-5.

 

RKMP060- RKMP069 Taiteet

1) RKMP061 Ranskalainen elokuva (3 op)

Osaamistavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan:

  • kykenevän seuraamaan ranskankielisiä elokuvia tai dokumentteja ja ymmärtävän niiden sisällön kielellisesti
  • hakemaan itsenäisesti tausta- ja asiatietoa elokuvien teemoista sekä raportoimaan aiheesta muille.
  • pystyvän ottamaan osaa keskusteluun elokuvien aihepiireistä ja kulttuurihistoriallisesta taustasta.

Edeltävät tiedot: Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1), esim. ranskan valmentavan kurssin suorittaminen. Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat.


Opiskelutapa ja arviointi: Vaihtelevia opiskelumuotoja. Sisältö ja arviointi luennoitsijan painotusten mukaan. Asteikko 0-5.

 

2) RKMP062 Ranskankielisen alueen taide (2-3 op)

Osaamistavoitteet:

  • Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan:
  • tuntevan pääpiirteissään ranskankielisen alueen taideperinnettä tai tarkemmin jonkin taidesuuntauksen piirteitä ja edustajia.

Edeltävät tiedot: Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1), esim. ranskan valmentavan kurssin suorittaminen. Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat

Opiskelutapa ja arviointi: Sisältö ja arviointi luennoitsijan tai tentaattorin painotusten mukaan. Asteikko 0-5.

 

RKMP071-079  Kulttuuri ja frankofonia

1) RKMP071 Ranskankielinen kulttuuri 4 op

Kurssilla kehitetään työelämässä välttämätöntä ranskalaisen kulttuurin tuntemusta sekä kulttuuriviitteiden tunnistus- ja analyysikykyä.

Osaamistavoitteet:

  • Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot nykyranskalaisten kulttuuriviitteiden tulkitsemiseen kirjallisuudessa, asiateksteissä, mediassa ja yhteiskunnallisessa elämässä.

Opiskelutapa: Kurssi, joka antaa yleiskuvan ranskalaisesta nyky-yhteiskunnasta, sen kulttuurista ja taide-elämästä sekä poliittisesta ja sosiaalisesta historiasta. Opetusmateriaali koostuu mm. diakuvista.  Aktiivinen osallistuminen kurssille tai kirjatentti.

Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti. Asteikko 0-5.Kirjallisuus: STEELE, Civilisation progressive du français avec 400 activités, Niveau intermédiaire, CLE International/VUEF, 2002.

Edeltävät tiedot: : Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1), esim. ranskan valmentavan kurssin suorittaminen. Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat.

 

2) RKMP091 Frankofonia (2-3 p)

Osaamistavoitteet:

  • Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan:
  • tuntevan jonkin ranskankielisen maan tai alueen yhteiskuntaoloja sekä kielen ja kulttuurin erityispiirteitä.
  • pystyvän hakemaan itsenäisesti tietoa aihepiiristä ja raportoimaan siitä suullisesti ja kirjallisesti.

Edeltävät opinnot: Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1), esim. ranskan valmentavan kurssin suorittaminen. Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat

Opiskelutapa ja arviointi: Sisältö ja arviointi luennoitsijan tai tentaattorin painotusten mukaan. Asteikko 0-5.

 

RKMP080-099 Erikoiskurssit

1) RKMP081 Erikoiskurssi (2-3 op)

Osaamistavoite:

  • Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan:
  • tuntevan pääpiirteissään jonkin ranskankielisen alueen erikoisalan.

Edeltävät tiedot: Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1), esim. ranskan valmentavan kurssin suorittaminen. Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat

Opiskelutapa ja arviointi: Sisältö ja arviointi luennoitsijan tai tentaattorin painotusten mukaan. Asteikko 0-5.

 

2) RKMP082 Erikoiskurssi (2-3 op)

Osaamistavoite:

  • Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan:
  • tuntevan pääpiirteissään jonkin ranskankielisen alueen erikoisalan.

Edeltävät tiedot: Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1), esim. ranskan valmentavan kurssin suorittaminen. Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat

Opiskelutapa  ja arviointi: Sisältö ja arviointi  luennoitsijan tai tentaattorin painotusten mukaan. Asteikko 0-5.

 

3) RKMP083 Ranska ja talous 3 op

Ranskalainen talous ja yrityselämä: Yleistä Ranskan taloudesta, yrityselämästä ja markkinoinnista.

Osaamistavoitteet: Tavoitteena vahvistaa itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaitoa (B1-B2 Eurooppalainen viitekehys).

Suoritettuaan kurssin opiskelijan odotetaan:

  • kykenevän ymmärtämään sekä kirjoitettua että suullista yleistä talous- ja yrityselämän viestintää
  • kykenevän hahmottamaan ja osittain omaksumaan ranskalaisen liikeviestinnän olennaisia piirteitä
  • osaavan keskustella talous ja yritys-elämästä käyttäen sopivaa sanastoa ja rakenteita
  • osaavan laatia rakenteeltaan selkeitä tekstejä
  • pystyvän esittelemään lyhyesti omaa alaansa

Edeltävät tiedot: Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1), esim. ranskan valmentavan kurssin suorittaminen. Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat

Opiskelutapa: Kirjallisia ja suullisia tehtäviä ja harjoituksia. 

Arviointi: Kurssitehtäviin perustuva arviointi. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Optima.


4) RKMP084 Palvelut ja instituutiot ranskaksi, 3 op

Julkiset palvelut ja instituutiot Ranskassa

Osaamistavoitteet: Tavoitteena vahvistaa itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaitoa (B1-B2 Eurooppalainen viitekehys)

Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan:

  • tuntevan Ranskan yhteiskuntaelämää, sen rakenteita ja viestintäkulttuuria sekä pystyvän vertaamaan sitä omaan kontekstiinsa.
  • hahmottavan hallinnollisen ranskan piirteitä
  • pystyvän kirjoittamaan ymmärrettävää ja selkeästi rakentuvaa asiatekstiä
  • kykenevän huomioimaan formaalin vuorovaikutustilanteen vaatimukset ja toimimaan niiden mukaisesti suullisissa vuorovaikutustilanteissa
  • kykenevän laatimaan ja pitämään selkeästi etenevän suullisen esityksen omalta alaltaan.

Edeltävät tiedot: Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1), esim. ranskan valmentavan kurssin suorittaminen. Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat

Opiskelutapa: Kirjallisia ja suullisia tehtäviä ja harjoituksia. 

Arviointi: Kurssitehtäviin perustuva arviointi. Asteikko 0-5.

Kirjallisuus: Optima.


5) RKMP092  Kieliharjoittelu (Belgia/Liègen yliopisto) (8 op)

Liègen yliopistossa järjestettävä Ranskan kielen ja kulttuurin kurssi. Kurssia tukee rahallisesti Belgian ranskankielinen yhteisö ja se kuuluu Jyväskylän ja Liègen yliopistojen kielikeskusten väliseen pedagogiseen yhteistyöhön.

Osaamistavoitteet:

  • Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan:
  • osaavan kommunikoida sekä kirjallisesti että suullisesti.
  • tuntevan Belgian ranskankielisen alueen elämää, yhteiskuntaa ja kulttuuria.

Edeltävät tiedot: Kieliharjoitteluun voi osallistua

- alkeis- ja jatkokurssien (Ranska 3-4) jälkeen

- valmentavan kurssin jälkeen

Opiskelutapa: Kurssilla on useita tasoja (A2-B2).  Kurssi sisältää luetunymmärtämisen ja kirjoittamisen harjoittelua sekä kuullunymmärtämistä ja suullista harjoitusta. Kurssin lisäksi on tarjolla iltapäivisin ja viikonloppuisin belgialaisten opiskelijoiden järjestämää vapaa-aika- ja kulttuuriohjelmaa.

Valintamenettely: Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Arviointi: Asteikko hyväksytty / hylätty.