19.09.2014

HOPS-ohje

Suomen kielen oppiaineessa

HOPS on opiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka hahmottaa opiskeluun käytettävää aikaa sekä selkiyttää oman opiskelun lähtökohtia ja päämääriä. HOPSia päivitetään opintojen edetessä ja suunnitelmien täsmentyessä.

Vuonna 2005 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat laativat eHOPSin Korpin eHOPS-sovellusta käyttäen.

Kandidaatintutkinnon HOPS. Ensimmäisenä opiskeluvuonna laaditaan HOPS kandidaatintutkintoa varten. Ohjeet HOPSin laatimista varten annetaan opinto- ja urasuunnittelukurssin yhteydessä (SKIY012). HOPSIn tulee olla Korpissa aktiivisena helmikuun loppuun mennessä.

Kandidaatintutkinnon HOPSia päivitetään aineopintovaiheessa, jolloin HOPSin tulee olla HOPS-ohjaajan tarkasteltavana ennen kuin opiskelija aloittaa kandidaattiseminaarin.

Maisterintutkinnon HOPS. Maisterintutkintoa varten HOPS laaditaan kandidaatintutkinnon opintojen lopussa. Maisterivaiheen HOPS-ohjaajina toimivat professorit siten, että kukin professori toimii oman maisteriseminaarinsa HOPS-ohjaajana. Maisterivaiheen HOPS toimitetaan ohjaajalle ennen graduryhmän ensimmäistä kokoontumista.