19.09.2012

Läsnäolo kursseilla

Suomen kielen ja suomalaisen viittomakielen oppiaineissa

Eri oppiaineissa suhtautuminen poissaoloon kursseilta vaihtelee melko paljon, ja opiskelijat ovat usein epätietoisia siitä, millaiset läsnäolon pelisäännöt eri kursseilla on. Tällä ohjeella pyritään yhtenäistämään näitä periaatteita suomen kielen ja suomalaisen viittomakielen oppiaineissa. Jos jonkin kurssin läsnäolovelvoite poikkeaa näistä ohjeista, on opettajan ilmoitettava siitä opiskelijoille kirjallisesti kurssin alussa. Muutoin noudatetaan näitä ohjeita.

Opiskelun periaatteet

Opiskelu on päätoimista. Aktiivinen osallistuminen opetukseen ei ole ainoastaan opiskelijan oikeus, vaan se on myös oppimisen kannalta välttämätöntä. Akateeminen vapaus tarkoittaa valinnan vapautta, mutta ei sitä, että kurssille voi osallistua vain satunnaisesti. Kun opiskelija ilmoittautuu kurssille, hän sitoutuu suorittamaan kurssin sovitulla tavalla. Ellei opiskelija toimi sovitulla tavalla, kurssisuoritusta ei voi saada.

Läsnäolo kursseilla

 • Perusperiaate on, että kursseilla ollaan aina läsnä.
 • Poissaolo voi olla hyväksyttävää sairauden tai muun pakottavan syyn takia.
 • Poissaoloja voi korvata vain erikoistapauksissa, ja korvaavuuksista on aina sovittava opettajan kanssa. Opettajalla ei ole velvollisuutta järjestää  tarpeettomia poissaoloja korvaavia tehtäviä.
 • Poissaolosta ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen kurssin opettajalle.
 • Opiskelija on itse vastuussa siitä, että hän saa kurssilla jaetun materiaalin itselleen ja pystyy valmistautumaan kurssin seuraavalle tapaamiskerralle.
 • Osallistuminen kurssin ensimmäiselle kokoontumiskerralle on edellytys kurssin suorittamiseksi ja oman paikan varmistamiseksi. Jos opiskelija keskeyttää kurssin, on siitä aina ilmoitettava opettajalle ja poistettava ilmoittautuminen Korpista.
 • Poikkeuksista on aina sovittava kurssin opettajan kanssa.

Poissaolon syyksi voidaan hyväksyä:

 • sairaus
 • elämäntilanteeseen liittyvä muu syy (esim. vanhempainloma, kertausharjoitukset)
 • opintoihin liittyvät syyt joissakin tapauksissa (esim. opetusharjoittelu, kieliharjoittelu)

Poissaolon syyksi ei yleensä hyväksytä:

 • työssäkäyntiä
 • muita kursseja
 • lomamatkoja