26.05.2006

Fennistiikan opinnäytteet 2005

Jyväskylän yliopiston kielten laitos, suomen kieli

Pro gradut

Sivulaudaturtyöt

Lisensiaatintyöt

Väitöskirjat
Pro gradut

ALATALO, SUSANNA
Wienin yliopiston suomen kielen opiskelijoiden oppimismotivaatio. 74 + 3 sivua.

GUSTAFSSON, MINNA
Nuorten asenteita suomen kieltä kohtaan. 103 sivua.

HAHTOLA, LEENA
Aikakauslehtien ihmiskuva: modernisaation ilmeneminen henkilökuvissa. 70 + 7 sivua.

HELMIVIRTA, ANU
Nuorten puhekielisten kirjoitelmien tarkastelua. Liitteineen 55 + 5 sivua.

IMMONEN, JENNI
Kiinalaisen aikuisopiskelijan suomen kielen fonologian oppiminen. 71 sivua + liitteitä.

KAASILA, ELINA
Pedagogisen kieliopin opetuskokeilu: kieliopin opettamisen vaikutus 7-luokkalaisten lauserakenteisiin.

KAUKONEN, SANNA – LANU, ANNA-LIISA
Lukemisen osatekijöitä ja ongelmia. Liitteineen 144 sivua.

KLEMI, ANTTI
Sarvesta vuohta – lukiolaiset tekstianalyysin tekijöinä.

KOKKONEN, ERIKA
Raportista uutiseksi tekstuaalisen intervention avulla: genrepedagogiikka lukion kirjoittamisen opetuksessa. 93 sivua + liitteitä.

KORPIVAARA, PIRITA
Hämäläinen vai Khyamyalyaynen? Inkerinsuomalaisten paluumuuttajien nimien muutoksista. 74 sivua + liitteet.

KOSKI, TIINA
Adolfiinan askelissa. Paikannimien säilyminen ja muuttuminen Teuvan Äystön kylässä. Liitteineen 136 sivua.

KOUKKARI–ANTTONEN, ULLA
Maahanmuuttajille suunnattu suomi – kuluttajien toiveet ja käyttäjien kokeneisuus. 89 + 3 sivua.

LAASANEN, TEEMU
Kekkosen myllykirjeet – perättömiä väitteitä ja lievähköä ironiaa. 94 sivua.

LAHDENMÄKI, NIINA
Kunnallisvaalit 2004 – Ilkka-lehden kunnallisvaalitekstien rakentaman kuvan tarkastelua nuorten äänestysaktiivisuuden suhteen. 72 sivua + liitteitä

LAHTINEN, SANNA
Tietoja, käsityksiä ja mielikuvia suomen sukukansoista ja -kielistä. 70 sivua.

LANU, ANNA-LIISA, ks. KAUKONEN, SANNA – LANU, ANNA-LIISA.

MUSTONEN, SANNA
Hei sta Thaimassa – thainkielisen suomen oppijan paikallissijailmaukset konseptuaalisen semantiikan näkökulmasta. 90 sivua.

MÄYRY, LEENA
Yhdeksäsluokkalaisten käsityksiä tekstistä ja tekstitaidoista – kuvaus kahdelta Alavuden yläasteen yhdeksänneltä luokalta. Liitteineen 120 sivua.

NIKKANEN, LAURA
Transfer ja koodinvaihto ranskankielisten suomenoppijoiden puheessa. 72 sivua.

NILSSON, MIA
"Mikä on meidän nuorehkojen pohjoisten puoli-intellektuellien mieleen?" Tutkielma ihanneihmisyydestä sarjakuvassa Kramppeja ja nyrjähdyksiä. 105 + 12 sivua.

PULKKINEN, RIINA
Ajan ilmaisut 4–5-vuotiaiden maahanmuuttajalasten suomen kielessä. 91 + 2 sivua.

RAVANTTI, NIINA
Kaivosmiesten ammattislangista. 81 sivua.

ROKKA, ESTER
Itämerensuomalaisten kielten st-aineksiset adverbit. 94 sivua.

SEPPÄNEN, ANNI-MARJA
Jyväskyläläisen yliopisto-opiskelijan nimimaisema. 82 + 16 sivua.

TOIKKANEN, SANNA
Tempukset, simultaanisuus ja verbin taivutus 4;6-vuotiaiden dysleksiariskilasten ja verrokkien sammakkotarinoissa. Liitteineen 80 sivua.

VIITANEN, MARIKA
"Olisitko valmis jakamaan kokemuksiasi minulle?" Tutkielmantekijöiden ilmoitukset. 95 sivua.

VUORINEN, HELI
Pilkun käyttö yhdeksäsluokkalaisten aineissa. 48 sivua.
Sivulaudaturtyöt


ROKKA, ESTER
Itämerensuomalaisten kielten st-aineksiset adverbit. 94 sivua.

TOIVANEN, TUULIA
Runoilija raamatunsuomentajana. Lassi Nummen varhaiset muistot käännöstyön perustana. 69 sivua.
Lisensiaatintyöt

JANTUNEN, TOMMI
Mistä on pienet tavut tehty? Analyysi suomalaisen viittomakielen tavusta prosodisen mallin viitekehyksessä.

TORVELAINEN, PÄIVI
2;0-vuotiaiden lasten fonologisen kehityksen variaatio: puheen ymmärrettävyyden, sananmuotojen tavoittelun ja tuottamisen sekä sananmuotojen yksikonsonanttisuuden ja -vokaalisuuden tarkastelu.
Väitöskirjat

KAIVAPALU, ANNEKATRIN
Lähdekieli kielenoppimisen apuna. 348 sivua.