12.06.2017

Opiskelumahdollisuudet

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja

Kielen oppiminen ja -opettaminen on yksi Jyväskylän yliopiston koulutuksen ja tutkimuksen koulutuksen vahvuusalueista, ja yliopistomme erikoisuus on suoravalinta äidinkielen ja kirjallisuuden opettajankoulutukseen. Suoravalinnan etu on se, että opiskelija saa samalla kertaa opinto-oikeuden kaikkiin niihin oppiaineisiin, joita aineenopettajan pätevyys edellyttää. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi voi valmistua joko suomen kieli tai kirjallisuus pääaineenaan. Lisäksi Jyväskylässä voi erikoistua suomi toisena ja vieraana kielenä -alaan ja saada siitä erillisen merkinnän tutkintotodistukseen.

Valtaosa suomen kielen opiskelijoista valitsee opettajan uran ja opettaa valmistuttuaan suomea äidinkielenä tai toisena kielenä yläkoulussa, lukiossa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakoulussa, yliopistossa, avoimessa yliopistossa tai vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Suomea opettavat voivat siis työskennellä monenikäisten ja monenlaisten oppijoiden kanssa. Suomen kielen opettaja voi myös valita kansainvälisen uran ja opettaa suomea ulkomailla.

Jyväskylän yliopistossa sekä opettajiksi että muiksi kieliasiantuntijoiksi suuntautuvat opiskelevat osittain samoja sisältöjä, mutta molemmissa opintopoluissa on tarjolla myös omia erikoistumisopintoja. Suomen kielen opinnoissa tutustutaan suomen kielen rakenteisiin ja pedagogiseen kielioppiin, kielen merkityksiin ja käyttötapoihin erilaisissa tilanteissa ja yhteisöissä, puhuttuun kieleen, teksteihin, kirjoittamiseen, lukemiseen ja vuorovaikutukseen. Opinnoissa perehdytään myös kielen oppimisen ja kielitaidon arvioinnin kysymyksiin sekä suomea äidinkielenä että toisena tai vieraana kielenä oppivien kannalta.

Suomen kielen asiantuntija

Suomen kielen opinnot Jyväskylässä tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet valmistua myös muihin asiantuntijatehtäviin kuin äidinkielen ja kirjallisuuden tai suomi toisena kielenä opettajaksi. Suomen kielen asiantuntijoita työskentelee muun muassa tiedottajina, kouluttajina, kieli- ja tekstikonsultteina, kielenhuoltajina, mediasisältöjen tuottajina, viestintäpäällikköinä ja toimittajina mediassa ja kustantamoissa sekä asiantuntijoina erityyppisissä kieleen ja kulttuuriin ja kielikoulutukseen liittyvissä kehitys- ja tutkimushankkeissa.

Opinnot tarjoavat monipuolisen kuvan suomen kielestä ja kielen merkityksestä ihmisten elämässä ja yhteiskunnassa. Opinnoissa tutustutaan suomen kielen rakenteisiin, merkityksiin ja käyttötapoihin erilaisissa tilanteissa ja yhteisöissä, teksteihin, kirjoittamiseen, lukemiseen ja vuorovaikutukseen. Lisäksi opinnot tarjoavat näkemystä suomen kielen muutoksista ja sen asemasta ja tulevaisuudesta monikulttuuristuvassa maailmassamme.

Jyväskylän yliopistossa sekä opettajiksi että muiksi kieliasiantuntijoiksi suuntautuvat opiskelevat osittain samoja sisältöjä, mutta molemmissa opintopoluissa on tarjolla myös omia erikoistumisopintoja. Osa niistä on kielten laitoksen yhteisiä opintoja. Alkuvaiheen perustietojen ja -taitojen opiskelun jälkeen valinnaisuus lisääntyy siten, että tutkintoa voi rakentaa oman kiinnostuksen pohjalta. Sivuainevalinnat ovat tärkeitä kieliasiantuntijan polun valinneiden urasuunnittelun kannalta. Jyväskylässä on tarjolla monipuolinen vieraiden kielten, viestintä- ja kulttuuriaineiden ja yhteiskuntatieteellisten aineiden valikoima, josta voi hakea sivuaineoikeuksia.

Suomen kieli ja kulttuuri

Opintokokonaisuus on tarkoitettu ulkomaalaisille, joiden äidinkieli tai koulukieli ei ole suomi. Opintojen aloittaminen edellyttää ulkomaista tai suomalaista kandidaatintutkintoa, johon sisältyy Suomen kielen ja kulttuurin opintoja niin paljon, että opiskelija kykenee opiskelemaan kokonaan suomen kielellä. Opetus on osin eriytettyä, osin yhteistä äidinkielisten opiskelijoiden kanssa.

Suomi toisena ja vieraana kielenä

Erilliset suomi toisena ja vieraana kielenä (s2) -perusopinnot on tarkoitettu niille henkilöille, jotka ovat työssään tekemisissä maahanmuuttajien kanssa. Opinnot soveltuvat esimerkiksi lastentarhanopettajille, luokanopettajille, erityisopettajille, vieraiden kielten opettajille sekä ylipäätään kaikille opettajille, joilla on luokassaan maahanmuuttajaoppilaita. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajille sekä muille suomen kielen perusopinnot suorittaneille suositellaan suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopintoja.

Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopintojen toteutettava laajuus on 25 opintopistettä. Edeltäviä suomen kielen opintoja ei vaadita. Perusopintojen tavoitteena on tutustua monipuolisesti s2-alan keskeisiin alueisiin. Opinnoissa on kielentutkimukseen, suomen kielen rakenteeseen ja kieleen yhteiskunnallisena ilmiönä perehdyttäviä jaksoja sekä suuntautumisopintoja opettajuuteen. Nämä jaksot ovat yhteisiä suomen kielen perusopintojen kanssa. Lisäksi s2-perusopinnot tutustuttavat toisen kielen oppimisen teoreettisiin lähtökohtiin, ja opintojaksoissa päästään tutustumaan muun muassa oppijankieleen sekä s2-opetussuunnitelmiin ja -oppimateriaaleihin. Tavoitteena on suomen kielen rakenteen ja kielellisten piirteiden tuntemuksen sekä s2-näkökulman kehittyminen opintojen aikana.

Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot eivät anna oikeutta tai pätevyyttä suomen kielen aineopintojen suorittamiseen, mutta niiden jälkeen opiskelija voi halutessaan jatkaa suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopintoihin. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi tähtääville suositellaan suomen kielen perusopintoja, sillä s2-opinnot eivät anna äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuutta. Suomen kielen perusopintojen ohella s2-perusopinnoista on mahdollista suorittaa erikoistumisjaksot.

Opinnot järjestää Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto. Ilmoittautuminen ja opintomaksut ovat avoimen yliopiston normaalin käytänteen mukaiset.