04.07.2009

Aineopintojen opetussuunnitelma 2009–2012

Yleinen kuvaus

Oppiainetta suomi toisena ja vieraana kielenä opiskellaan yleensä osana suomen kielen opintoja ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan tutkintoa. Työelämässä on kuitenkin opettajia, jotka jo opettavat suomea toisena kielenä ja haluaisivat hankkia arvosanan siitä. Heille on tarjolla erilliset suomi toisena ja vieraana kielenä (S2) -aineopinnot, jotka järjestää Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto. Opintojen toteutettava laajuus on 35 opintopistettä. Edeltävinä opintoina vaaditaan jossakin yliopistossa vähintään hyvin tiedoin suoritetut suomen kielen perusopinnot (vähintään 25 op) tai Jyväskylän avoimessa yliopistossa suoritetut suomi toisena kielenä -perusopinnot.

Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot sisältävät sekä alaa kielitieteellisenä tutkimuskohteena käsitteleviä että käytännön opetustyöhön perehdyttäviä jaksoja. Opintojen tavoitteena on luoda kattava kuva S2-alaan liittyvistä keskeisistä aiheista. Lisäksi S2-aineopinnoissa pyritään kehittämään sellaista teoreettista tietämystä ja sellaisia käytännön taitoja, joita tarvitaan erityisesti opettajan työssä. Suomi toisena ja vieraana kielenä tarjoaakin mahdollisuuden syventää osaamistaan sekä maahanmuuttajien opetuksessa Suomessa että ulkomaalaisten opetuksessa eri puolilla maailmaa.

Opintojaksot

 • STKE107 S2-alaan ja tutkimukseen perehtyminen   7 op
 • STKE101 Suomen kielen rakenne oppijan näkökulmasta   10 op
 • STKE108 Toisen kielen oppimisen teorioita   5 op
 • STKE103 Kielitaidon arviointi TAI
 • STKE113 Kielitaidon erityiskysymyksiä   5 op
 • STKE109 Johdatus monikulttuurisuuteen TAI
 • STKE119 Monikulttuurinen opetus   3 op
 • STKE105 S2-opetukseen tutustuminen   5 op
Yhteensä 35 op

Opintojaksojen kuvaukset

 

STKE101 Suomen kielen rakenne oppijan näkökulmasta   10 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • perehtyy suomen kieleen oppimisen kohteena
 • osaa tarkastella suomen kielen rakenteen ja sanaston ilmiöitä toisen kielen oppimi-sen eri näkökulmista
 • tuntee alan oppimateriaaleja.

Edeltävät tiedot: Suomen kielen rakenteen hyvä hallinta.

Opiskelutapa: Lähiopetus ja siihen liittyvät soveltavat tehtävät. Vain poikkeustapauksissa voidaan sopia jakson suorittamisesta kirjallisuuden ja itsenäisten tehtävien pohjalta.

Arviointi: Oppimistehtävät, 0-5.

 

 

STKE103 Kielitaidon arviointi   5 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • tuntee kielitaidon arvioinnin perusteita ja erilaisia arviointitapoja
 • tiedostaa niiden soveltamismahdollisuudet opetuksessa
 • harjaantuu käytännön arviointityöhön
 • tuntee hyvän arvioinnin periaatteet ja opetussuunnitelman perusteet
 • osaa suunnitella, perustella ja toteuttaa eri arviointitapoja omassa opetustyössään.

Opiskelutapa: Luennot ja oppimistehtävät.

Arviointi: Oppimistehtävät, 0-5.

HUOM! Jos opiskelija on suorittanut jakson STKP002 perusopinnoissa, hänen tulee tehdä jakso STKE113 Kielitaidon erityiskysymyksiä 5 op.

 

 

STKE105 S2-opetukseen tutustuminen  5 op

Osaamistavoitteet:  Opiskelija

 • tuntee suomi toisena kielenä -opetusjärjestelyjä eri oppilaitoksissa
 • saa uusia virikkeitä omaan opetustyöhönsä
 • osaa havainnoida opetusta aiemmin oppimiensa tietojen pohjalta.

Opiskelutapa: Kolmen erityyppisen kurssin seuraaminen ja kirjallinen raportti.

Arviointi: Arviointi raportin perusteella, 0-5.

 

 

STKE107 S2-alaan ja tutkimukseen perehtyminen  7 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • hallitsee perustiedot S2-alan kehityksestä
 • hahmottaa suomi toisena kielenä -alan opetuksen ja tutkimuksen kehityslinjat
 • osaa kriittisesti arvioida tutkimusta, sen metodeja ja tuloksia
 • osaa suhteuttaa tutkimustietoa opetustyöhön.

Opiskelutapa: Itsenäistä lukemista ja oppimistehtävät.

Arviointi: Oppimistehtävät, 0-5.

 

 

STKE108 Toisen kielen oppimisen teorioita   5 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • hallitsee toisen ja vieraan kielen oppimista koskevan kotimaisen ja kansainvälisen tutkimuksen keskeiset teoriat ja kysymykset
 • ymmärtää teorioiden väliset erot
 • osaa arvioida omaa oppimiskäsitystään erilaisista teoreettisista näkökulmista
 • osaa suhteuttaa erilaisia teorioita käytännön opetustyöhön.

Opiskelutapa: Luennot ja kirjallisuutta, johon liittyy oppimistehtäviä.

Arviointi: Oppimistehtävät, 0-5.

 

 

STKE109 Johdatus monikulttuurisuuteen  3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • ymmärtää monikulttuurisuuskysymyksiä
 • hahmottaa maahanmuuttajien aseman, oikeudet ja velvollisuudet Suomessa
 • hallitsee perustiedot maahanmuuttajien asemasta ja opiskelumahdollisuuksista
 • tiedostaa kulttuurierojen merkityksen opetuksessa.

Opiskelutapa: Itsenäistä lukemista ja oppimistehtävät.

Arviointi: Oppimistehtävät, 0-5.

Jos opiskelija on suorittanut jakson STKP003 perusopinnoissa, hänen tulee tehdä jakso STKE119 Monikulttuurinen opetus.

 

 

STKE113 Kielitaidon erityiskysymyksiä  5 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • tunnistaa ja osaa eritellä kielitaidon eri osa-alueet ja niiden ominaispiirteet
 • ymmärtää kielitaitokäsityksen ja arvioinnin väliset yhteydet
 • osaa analysoida erilaisia arviointitapoja ja ymmärtää niiden sovellusmahdollisuudet omassa opetustyössään.

Opiskelutapa: Itsenäistä lukemista ja oppimistehtävät.

Arviointi: Oppimistehtävät, 0-5.

 

 

STKE119 Monikulttuurinen opetus  3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • ymmärtää monikulttuurisen koulutuksen periaatteet ja tavoitteet
 • tuntee suomi vieraana kielenä -opetuksen käytäntöjä eri maissa
 • ymmärtää äidinkielen ja etnisen identiteetin merkityksen oppimisessa ja opetuksessa.

Opiskelutapa: Itsenäistä lukemista ja oppimistehtävät.

Arviointi: Oppimistehtävät, 0-5.