09.08.2012

Opetussuunnitelma 2012-2015

Suomi toisena ja vieraana kielenä (S2): perus- ja aineopinnot

Opetussuunnitelma on opettajille ja opiskelijoille tarkoitettu ohjeisto siitä, mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelmassa kuvataan oppiaineen opintojen kokonaisrakenne ja etenemisjärjestys, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteet, opiskelutavat ja opintojaksojen arviointi.

Tarkemmat tiedot kunkin lukuvuoden kontaktiopetuksesta löytyvät Korppi-kurssi- ja opintotietojärjestelmästä.

 

Perusopinnot 25 op

Kohderyhmä ja yleiset tavoitteet

Erilliset suomi toisena ja vieraana kielenä (s2) -perusopinnot on tarkoitettu niille henkilöille, jotka ovat työssään tekemisissä maahanmuuttajien kanssa. Opinnot soveltuvat esimerkiksi lastentarhanopettajille, luokanopettajille, erityisopettajille, vieraiden kielten opettajille sekä ylipäätään kaikille opettajille, joilla on luokassaan maahanmuuttajaoppilaita. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajille sekä muille suomen kielen perusopinnot suorittaneille suositellaan suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopintoja.

Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopintojen toteutettava laajuus on 25 opintopistettä. Edeltäviä suomen kielen opintoja ei vaadita. Perusopintojen tavoitteena on tutustua monipuolisesti s2-alan keskeisiin alueisiin. Opinnoissa on kielentutkimukseen, suomen kielen rakenteeseen ja kieleen yhteiskunnallisena ilmiönä perehdyttäviä jaksoja sekä suuntautumisopintoja opettajuuteen. Nämä jaksot ovat yhteisiä suomen kielen perusopintojen kanssa. Lisäksi s2-perusopinnot tutustuttavat toisen kielen oppimisen teoreettisiin lähtökohtiin, ja opintojaksoissa päästään tutustumaan muun muassa oppijankieleen sekä s2-opetussuunnitelmiin ja -oppimateriaaleihin. Tavoitteena on suomen kielen rakenteen ja kielellisten piirteiden tuntemuksen sekä s2-näkökulman kehittyminen opintojen aikana.

Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot eivät anna oikeutta tai pätevyyttä suomen kielen aineopintojen suorittamiseen, mutta niiden jälkeen opiskelija voi halutessaan jatkaa suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopintoihin. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi tähtääville suositellaan suomen kielen perusopintoja, sillä s2-opinnot eivät anna äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuutta. Suomen kielen perusopintojen ohella s2-perusopinnoista on mahdollista suorittaa erikoistumisjaksot.

Opinnot järjestää Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto. Ilmoittautuminen ja opintomaksut ovat avoimen yliopiston normaalin käytänteen mukaiset.

 

Perusopintojen opintojaksot

 

Aineopinnot 35 op

Kohderyhmä ja yleiset tavoitteet

Oppiainetta suomi toisena ja vieraana kielenä opiskellaan yleensä osana suomen kielen opintoja ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan tutkintoa. Työelämässä on kuitenkin opettajia, jotka jo opettavat suomea toisena kielenä ja haluaisivat hankkia arvosanan siitä. Heille on tarjolla erilliset suomi toisena ja vieraana kielenä (s2) -aineopinnot, jotka järjestää Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto. Opintojen toteutettava laajuus on 35 opintopistettä. Edeltävinä opintoina vaaditaan jossakin yliopistossa vähintään hyvin tiedoin suoritetut suomen kielen perusopinnot (vähintään 25 op).

Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot sisältävät sekä alaa kielitieteellisenä tutkimuskohteena käsitteleviä että käytännön opetustyöhön perehdyttäviä jaksoja. Opintojen tavoitteena on luoda kattava kuva s2-alaan liittyvistä keskeisistä aiheista. Lisäksi s2-aineopinnoissa pyritään kehittämään sellaista teoreettista tietämystä ja sellaisia käytännön taitoja, joita tarvitaan erityisesti opettajan työssä. Suomi toisena ja vieraana kielenä tarjoaakin mahdollisuuden syventää osaamistaan sekä maahanmuuttajien opetuksessa Suomessa että ulkomaalaisten opetuksessa eri puolilla maailmaa.

 

Aineopintojen opintojaksot

 


 

Kurssikuvaukset

 

Perusopinnot

 

SKIP004 Kohti suomen kielen opettajuutta 2 op

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää suomen kielen opettajan työn moninaisen luonteen
 • tunnistaa suomen kielen opettajuuden keskeisiä asiantuntijuusalueita
 • on perehtynyt johonkin suomen kielen opetuksen kannalta keskeiseen teemaan
 • osaa hakea tietoa suomen kielen opettajille suunnatuista lehdistä ja kirjoista.

Opiskelutapa: Itsenäiset oppimistehtävät.

Arviointi: Oppimistehtävien perusteella 0–5.

 

SKIP005 Kohti suomen kielen asiantuntijuutta 2 op

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa pohtia suomen kielen asemaa ja merkitystä yhteiskunnassamme eri toimijoiden ja instituutioiden näkökulmasta
 • osaa hankkia lisätietoa valitsemastaan kieliasiantuntijuuden osa-alueesta
 • ymmärtää, mitä suomen kielen asiantuntija tekee ja osaa.

Opiskelutapa: Itsenäiset oppimistehtävät.

Arviointi: Oppimistehtävien perusteella 0–5.

 

SKIP102 Näkökulmia suomen kieleen 2 op

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa suomen kielen tutkimuksen keskeisimmät tutkimusalueet
 • ymmärtää suomen kielen ja sen tutkimuksen monimuotoisuuden
 • osaa nimetä ja kuvailla suomen kielen tutkimuksen suuntauksia
 • pystyy hankkimaan perustietoa alan kirjallisuudesta ja suomen kieltä koskevilta verkkosivustoilta
 • ymmärtää suomen kieltä koskevan tiedon merkityksen oman kieliasiantuntijuuden rakentumisessa.

Opiskelutapa: Kirjatentti.

Arviointi: Tentin perusteella 0–5.

Suositus ajoituksesta: Perusopintojen alkuvaiheessa.

 

SKIP203 Äänteistä puheeksi 5 op

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää puhutun kielen primaariuden, monimuotoisuuden ja eri kielimuotojen tasavertaisuuden
 • hallitsee suomen kielen äännerakenteen ja variaation kuvauksessa käytetyn keskeisen terminologian
 • tuntee suomen kielen murteiden ryhmittelyn ja päämurteiden tärkeimmät erot
 • tuntee nykypuhekielen keskeiset piirteet ja niiden murretaustan
 • pystyy analysoimaan puhuttua kieltä ja sen äänteellistä variaatiota.

Opiskelutapa: Lähiopetus ja tentti.

Arviointi: Tentin perusteella 0–5.

 

SKIP204 Sanoista lauseiksi 5 op

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee suomen kielen morfologian ja syntaksin keskeisen terminologian ja osaa hyödyntää sitä kielen analysoinnissa
 • tuntee suomen kielen rakenteen perusasiat, kuten nominien ja verbien taivutuksen, sananmuodostuksen, eri sanaluokkien muodostamat lausekkeet, syntaktiset roolit ja lausetyypit
 • osaa käyttää käsitteitä puhuessaan kielestä
 • ymmärtää kielen kuvauksen eri tasot ja niiden väliset yhteydet
 • ymmärtää kieliopin sekä kielen sisäisenä ominaisuutena että erilaisina tapoina kuvata kielen rakennetta.

Opiskelutapa: Lähiopetus ja tentti.

Arviointi: Tentin perusteella 0–5.

 

SKIP402 Kielipolitiikka ja maahanmuuton kielikysymykset 2 op

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee Suomen kielten virallisen aseman ja käytännön tilanteen
 • ymmärtää monikielistyvän yhteiskunnan jännitteitä ja mahdollisuuksia
 • kiinnostuu seuraamaan kielipolitiikasta ja kielikoulutuksesta käytävää keskustelua
 • ymmärtää, että jokainen yksilö on kielipoliittinen toimija.

Opiskelutapa: Kirjatentti.

Arviointi: Tentin perusteella 0–5.

 

STKP101 Johdatus oppijankieleen 3 op

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee toisen ja vieraan kielen oppimista koskevan tutkimuksen pääsuuntauksia ja keskeisiä kysymyksiä suomen kielen näkökulmasta
 • tuntee suuntausten pääpiirteet ja erot
 • tuntee suomen kielen yleispiirteitä toisen kielen oppimisen kannalta
 • ymmärtää erilaisten kielenoppimiskäsitysten vaikutuksen opetukseen ja oppimiseen
 • ymmärtää oppijoiden erilaisuuden.

Opiskelutapa: Lähiopetus ja oppimistehtävät.

Arviointi: Oppimistehtävien perusteella 0–5.

 

STKP102 Tutustuminen oppijankieleen ja oppimateriaaleihin 4 op

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää eron kielitiedon ja kielitaidon opettamisen välillä
 • ymmärtää, että kielelliset virheet kuuluvat kielenoppimiseen ja kertovat kielitaidon kehittymisestä
 • osaa analysoida oppijankieltä erilaisten kielenoppimiskäsitysten näkökulmista
 • tuntee alan oppimateriaaleja
 • osaa tarkastella omaa opetustaan ja opetuskäytänteitään suhteessa erilaisiin kielenoppimisen suuntauksiin.

Opiskelutapa: Verkkokurssi.

Arviointi: Verkkokurssin perusteella 0–5.

Edeltävät opinnot: STKP101 Johdatus oppijankieleen.

 


 

Aineopinnot

 

STKE111 Suomi opittavana kielenä 5 op

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää suomen kielen luonteen oppimisen kohteena
 • osaa tarkastella suomen kielen rakenteellisia ominaisuuksia toisen kielen oppimisen näkökulmasta
 • tuntee suomen kielen oppimisen kulkua ja sen tavallisimpia ongelmia.

Opiskelutapa: Lähiopetus tai itsenäistä lukemista ja oppimis- tai verkkotehtävät.

Arviointi: Oppimis- tai verkkotehtävien perusteella 0–5.

Edeltävät tiedot: SKIP203 Äänteistä puheeksi ja SKIP204 Sanoista lauseiksi tai vastaavat hyvät tiedot suomen kielen rakenteesta.

 

STKE112 Suomen kielen ilmiöt opetuksessa 5 op

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää suomen kielen rakenteen ja sanaston ilmiöitä toisen kielen oppimisen ja opettamisen eri näkökulmista
 • osaa analysoida oppimistehtäviä eri näkökulmista
 • osaa laatia kielenoppimisen oppimateriaaleja
 • kykenee arvioimaan tuottamiensa oppimateriaalien soveltuvuutta erilaisiin oppimistilanteisiin ja erilaisille oppijoille.

Opiskelutapa: Lähiopetusta ja oppimis- tai verkkotehtävät. Vain poikkeustapauksissa voidaan sopia jakson suorittamisesta kirjallisuuden ja itsenäisten tehtävien pohjalta.

Arviointi: Oppimis- tai verkkotehtävien perusteella 0–5.

Edeltävät tiedot: STKE111 Suomi opittavana kielenä.

 

STKE103 Kielitaidon arviointi 5 op

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee kielitaidon arvioinnin perusteita ja erilaisia arviointitapoja
 • tiedostaa niiden soveltamismahdollisuudet opetuksessa
 • ymmärtää kielitaitokäsityksen, opetuksen ja arvioinnin väliset yhteydet
 • osaa tehdä käytännön arviointityötä
 • tuntee hyvän arvioinnin periaatteet ja opetussuunnitelman perusteet arviointina ohjaavana dokumenttina
 • osaa suunnitella, perustella ja toteuttaa eri arviointitapoja omassa opetustyössään.

Opiskelutapa: Lähiopetus ja oppimistehtävät.

Arviointi: Oppimistehtävien perusteella 0–5.

Huom. Jos opiskelija on suorittanut jakson STKP002 perusopinnoissa, hän tekee jakson STKE113 Kielitaidon erityiskysymyksiä 5 op.

 

STKE113 Kielitaidon erityiskysymyksiä 5 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • tunnistaa ja osaa eritellä kielitaidon eri osa-alueet ja niiden ominaispiirteet
 • ymmärtää kielitaitokäsityksen ja arvioinnin väliset yhteydet
 • osaa analysoida erilaisia arviointitapoja ja ymmärtää niiden sovellusmahdollisuudet omassa opetustyössään.

Opiskelutapa: Itsenäistä lukemista ja oppimistehtävät.

Arviointi: Oppimistehtävien perusteella 0–5.

 

STKE105 S2-opetukseen tutustuminen 5 op

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee suomi toisena kielenä -opetusjärjestelyjä eri oppilaitoksissa
 • pystyy soveltamaan saamiaan uusia virikkeitä omaan opetustyöhönsä
 • osaa havainnoida ja arvioida opetusta aiemmin oppimiensa tietojen pohjalta.

Opiskelutapa: Itsenäinen työskentely: kolmen erityyppisen kurssin seuraaminen ja kirjallinen raportti.

Arviointi: Raportin perusteella 0–5.

 

STKE107 S2-alaan ja -tutkimukseen perehtyminen 5 op

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee perustiedot s2-alan kehityksestä
 • tuntee suomi toisena kielenä -alan opetuksen ja tutkimuksen kehityslinjat
 • osaa kriittisesti arvioida tutkimusta, sen metodeja ja tuloksia
 • osaa suhteuttaa tutkimustietoa opetustyöhön.

Opiskelutapa: Lähiopetus ja oppimistehtävät.

Arviointi: Oppimistehtävien perusteella 0–5.

 

STKE108 Toisen kielen oppimisen teorioita 5 op

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee toisen ja vieraan kielen oppimista koskevan kotimaisen ja kansainvälisen tutkimuksen keskeiset teoriat ja kysymykset
 • ymmärtää teorioiden väliset erot
 • osaa arvioida omaa oppimiskäsitystään erilaisista teoreettisista näkökulmista
 • osaa arvioida erilaisia teorioita käytännön opetustyön kannalta.

Opiskelutapa: Lähiopetus ja oppimistehtävät.

Arviointi: Oppimistehtävien perusteella 0–5.

 

STKE119 Monikulttuurinen opetus 5 op

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää monikulttuurisen koulutuksen periaatteet ja tavoitteet
 • tuntee maahanmuuttajien aseman, oikeudet ja velvollisuudet Suomessa
 • tuntee suomi vieraana kielenä -opetuksen käytäntöjä eri maissa
 • ymmärtää sekä äidinkielen ja etnisen identiteetin että kulttuurierojen merkityksen oppimisessa ja opetuksessa.

Opiskelutapa: Itsenäiset oppimis- tai verkkotehtävät.

Arviointi: Oppimis- tai verkkotehtävien perusteella 0–5.

 

Takaisin alkuun