06.07.2010

Perusopintojen opetussuunnitelma 2009–2012

Kohderyhmä ja yleiset tavoitteet

Erilliset suomi toisena ja vieraana kielenä (S2) -perusopinnot on tarkoitettu niille, jotka ovat työssään tekemisissä maahanmuuttajien kanssa. Opinnot soveltuvat esimerkiksi lastentarhanopettajille, luokanopettajille, erityisopettajille, vieraiden kielten opettajille sekä ylipäätään kaikille opettajille, joilla on luokassaan maahanmuuttajaoppilaita. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajille sekä muille suomen kielen perusopinnot suorittaneille suositellaan suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopintoja.

Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopintojen toteutettava laajuus on 25 opintopistettä. Edeltäviä suomen kielen opintoja ei vaadita. Perusopintojen tavoitteena on tutustua monipuolisesti S2-alan keskeisiin alueisiin. Opinnoissa on kielentutkimukseen, suomen kielen rakenteeseen sekä nyky-Suomeen kieliyhteisönä perehdyttäviä jaksoja. Nämä opinnot ovat yhteisiä suomen kielen perusopintojen kanssa. Lisäksi S2-perusopinnot tutustuttavat toisen kielen oppimisen teoreettisiin lähtökohtiin, monikulttuurisuuteen sekä kielitaidon arvioinnin perusperiaatteisiin. Opintojaksoissa päästään tutustumaan muun muassa S2-opetussuunnitelmiin sekä -oppimateriaaleihin. Tavoitteena on suomen kielen rakenteen ja kielellisten piirteiden tuntemuksen sekä S2-näkökulman kehittyminen opintojen aikana.

Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot eivät anna oikeutta tai pätevyyttä suomen kielen aineopintojen suorittamiseen, mutta niiden jälkeen opiskelija voi halutessaan jatkaa suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopintoihin. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi tähtääville suosittelemme suomen kielen perusopintoja, sillä S2-opinnot eivät anna äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuutta. Suomen kielen perusopintojen ohella S2-perusopinnoista on mahdollista suorittaa erikoistumisjaksot.   

Opinnot järjestää Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto. Ilmoittautuminen ja opintomaksut ovat avoimen yliopiston normaalin käytänteen mukaiset.

Opintojaksot

Suomen kielen perusopintojen kanssa yhteiset opintojaksot:

Kielitieto ja kielen rakenne (11 op)

 • KLSP002 Johdatusta kieleen ja sen tutkimukseen 3 op
 • SKIP202 Suomen kielen rakenne 8 op
Suomen kielen kehitys ja vaihtelu (2 op)
 • SKIP402 Nyky-Suomi kieliyhteisönä 2 op

S2-perusopintojen muut jaksot:

 • STKP001 Tutustuminen toisen kielen oppimiseen 4 op
 • STKP002 Kielitaidon arviointi 5 op
 • STKP003 Johdatus monikulttuurisuuteen 3 op

Yhteensä 25 op

Opintojaksojen kuvaukset

KLSP002 Johdatusta kieleen ja sen tutkimukseen 3 op

Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija

 • osaa tarkastella kieltä tutkimuksen kohteena
 • tunnistaa maailman kielten moninaisuuden ja kielellisen monimuotoisuuden
 • osaa nimetä erilaisia kielentutkimuksen alueita (esim. yleinen ja soveltava kielitiede; sosio- ja psykolingvistinen tutkimus jne.), tarkastelun näkökulmia (esim. kieli ja yhteiskunta) ja tutkimussuuntauksia (esim. strukturalismi)
 • tunnistaa kielitieteen keskeiset kuvaustasot (fonologia, morfologia, syntaksi, leksikko, semantiikka, pragmatiikka) sekä niiden peruskäsitteitä
 • tunnistaa kielten laitoksen tutkimus- ja opetusprofiiliin kuuluvat alueet (kielen oppiminen ja opettaminen, kielenkäyttö ja diskurssi, kieli ja kulttuuri) ja niiden peruskäsitteitä
 • pystyy hankkimaan perustietoa alan kirjallisuudesta ja kielitieteellisiltä verkkosivustoilta
 • ymmärtää kielitieteellisen tiedon merkityksen oman kieliasiantuntijuuden rakentumisessa.

Opiskelutapa: Luennot, oppimistehtävät ja kirjallisuus.

Arviointi: Kertauskuulustelu, 0-5.

Suositus ajoituksesta: Kurssi suoritetaan ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä ensimmäisessä periodissa. 

Huom! Ne, jotka ovat suorittaneet opintojakson johonkin muuhun kieleen, suorittavat kirjatentin SKIP102 Näkökulmia suomen kieleen.

Huom.! Ne, jotka ovat suorittaneet opintojakson johonkin muuhun kieleen, suorittavat sen sijasta kirjatentin SKIP102 Näkökulmia suomen kieleen.

Vastuuhenkilö:
 Lehtori Jaana Toomar.

 

SKIP202 Suomen kielen rakenne 8 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • tuntee kielitieteen keskeisen terminologian ja osaa hyödyntää sitä tekstien analysoinnissa sekä kielen fonologisessa, morfologisessa ja syntaktisessa kuvauksessa
 • tuntee suomen kielen äänne-, muoto- ja lauserakenteen perusasiat kuten äänteiden muodostustavat, äännevaihtelut, nominien ja verbien taivutuksen ja taivutustyypit, lausetyypit ja lauseenjäsenet
 • ymmärtää kieliopin sekä kielen sisäisenä ominaisuutena että erilaisina tapoina kuvata kielen rakennetta
 • osaa soveltaa tietoja tekstien analysointiin.

Opiskelutapa: Luennot ja harjoitukset. Tentti kirjallisuuden pohjalta vain erikseen sovittaessa.

Arviointi: Tentti, 0-5.

Kirjallisuus: Luentomoniste. Harjoitusten materiaali jaetaan kurssilla. Tukikirjallisuudesta annetaan opastusta kurssilla.

Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen opiskeluvuosi.

Vastuuhenkilö: Lehtori Seppo Pekkola.

 

SKIP402 Nyky-Suomi kieliyhteisönä 2 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • tuntee Suomen kielten virallisen aseman ja käytännön tilanteen
 • kiinnostuu seuraamaan kieliasioista käytävää keskustelua
 • osaa perustella mielipiteitään hankkimallaan tiedolla.

Opiskelutapa: Itseopiskelu.

Arviointi: Tentti, 0-5.

Kirjallisuus: Valikoima artikkeleita.


Vastuuhenkilö:
Yliopistonopettaja Virpi Masonen.

 

STKP001 Tutustuminen toisen kielen oppimiseen  4 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • hahmottaa toisen ja vieraan kielen oppimista koskevan tutkimuksen pääsuuntauksia ja keskeisiä kysymyksiä suomen kielen näkökulmasta
 • tuntee suuntausten pääpiirteet ja erot
 • osaa tarkastella omaa opetustaan ja opetuskäytänteitään suhteessa näihin suuntauksiin.

Opiskelutapa: Luennot ja oppimistehtävät.

Arviointi: Oppimistehtävät, 0-5.

 

STKP002 Kielitaidon arviointi  5 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • tuntee kielitaidon arvioinnin perusteita ja erilaisia arviointitapoja
 • tiedostaa niiden soveltamismahdollisuudet opetuksessa
 • harjaantuu käytännön arviointityöhön
 • tuntee hyvän arvioinnin periaatteet ja opetussuunnitelman perusteet
 • osaa suunnitella, perustella ja toteuttaa eri arviointitapoja omassa opetustyössään.

Opiskelutapa: Luennot ja oppimistehtävät.

Arviointi: Oppimistehtävät, 0-5.

 

STKP003 Johdatus monikulttuurisuuteen  3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • ymmärtää monikulttuurisuuskysymyksiä
 • hahmottaa maahanmuuttajien aseman, oikeudet ja velvollisuudet Suomessa
 • hallitsee perustiedot maahanmuuttajien asemasta ja opiskelumahdollisuuksista
 • tiedostaa kulttuurierojen merkityksen opetuksessa.

Opiskelutapa: Itsenäistä lukemista ja oppimistehtävät.

Arviointi: Oppimistehtävät, 0-5.