09.06.2010

Erillisten perusopintojen opetussuunnitelma 2007–2009

Kohderyhmä ja yleiset tavoitteet

Erilliset suomi toisena kielenä -perusopinnot on tarkoitettu niille henkilöille, jotka ovat työssään tekemisissä maahanmuuttajien kanssa. Opinnot soveltuvat esimerkiksi lastentarhanopettajille, luokanopettajille, erityisopettajille, vieraiden kielten opettajille sekä ylipäätään kaikille opettajille, joilla on luokassaan maahanmuuttajaoppilaita. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajille sekä muille suomen kielen perusopinnot suorittaneille suositellaan suomi toisena kielenä -aineopintoja.

Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopintojen toteutettava laajuus on 25 opintopistettä. Edeltäviä suomen kielen opintoja ei vaadita. Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopintojen tavoitteena on tutustua monipuolisesti S2-alan keskeisiin alueisiin. Opinnoissa on suomen kielen rakenteeseen sekä yleiseen ja soveltavaan kielitieteeseen perehdyttäviä opintoja. Nämä opinnot ovat yhteisiä suomen kielen perusopintojen kanssa. Lisäksi S2-perusopinnot tutustuttavat toisen kielen oppimisen teoreettisiin lähtökohtiin, monikulttuurisuuteen sekä kielitaidon arvioinnin perusperiaatteisiin. Opintojaksoissa päästään tutustumaan muun muassa S2-opetussuunnitelmiin sekä -oppimateriaaleihin.

Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot eivät sellaisenaan anna oikeutta/pätevyyttä suomen kielen aineopintojen suorittamiseen. Sen sijaan suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopintoihin opiskelija voi S2-perusopintojen jälkeen halutessaan jatkaa. Mikäli opiskelija haluaa suorittaa myös suomen kielen perusopinnot, hänen on suoritettava suomen kielen perusopinnoista puuttuvat opintojaksot (SKIP300 Tekstitaidot ja kirjoittaminen 8 op ja SKIP400 Kirjasuomi 4 op) ja lisäksi täydennettävä Suomen kielen rakenne -jakson suoritusta harjoitustehtävillä. Suomen kielen perusopinnot ovat edellytys suomen kielen aineopintoihin jatkamiselle ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi tähtääville, sillä S2-opinnot eivät anna äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuutta.

Opinnot järjestää Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto. Ilmoittautuminen ja opintomaksut ovat avoimen yliopiston normaalin käytännön mukaiset.

OPINTOJAKSOT

Suomen kielen perusopintojen kanssa yhteiset opintojaksot:

SKIP100 Kielitieto ja kielitiede 5 op

KLSP001 Näkökulmia kieleen: Johdatusta kieleen ja sen tutkimukseen (1 op)

SKIP101 Näkökulmia kieleen: Teoreettisen kielentutkimuksen peruskäsitteitä (2 op)

KLSP003 Näkökulmia kieleen: Soveltavan kielentutkimuksen näkökulmia (2 op)

SKIP200 Suomen kielen rakenne 8 op

Suomi toisena kielenä -perusopintojen muut jaksot:

STKP001 Tutustuminen toisen kielen oppimiseen 4 op

STKP002 Kielitaidon arviointi 4 op

STKP003 Johdatus monikulttuurisuuteen 4 op

yht. 25 op

Opintojaksojen kuvaukset

SKIP100 KIELITIETO JA KIELITIEDE 5 OP

Kielitieto ja kielitiede -opintojakso on kokonaisuus, joka luo perustaa ja pohjaa muille suomen opinnoille. Opinnot on syytä aloittaa tästä kokonaisuudesta. Jakso koostuu kolmesta osajaksosta, jotka perehdyttävät kielen rakenteen tarkastelemiseen ja analysoimiseen sekä opiskeltavan kielen keskeisiin kielitieteellisiin näkemyksiin ja tutkimussuuntauksiin. Jakson aikana opitaan ymmärtämään kielen ja kielentutkimuksen moniulotteista ja varioivaa luonnetta; pohditaan monipuolisesti kielen suhdetta yksilöön, yhteiskuntaan ja maailmaan sekä tutustutaan yleisimpiin teorioihin kielen oppimisesta, omaksumisesta ja opettamisesta.

KLSP001 Näkökulmia kieleen: Johdatusta kieleen ja sen tutkimukseen 1 op

Tavoite: Jakso johdattelee kielten opiskeluun ja kieliasiantuntijuuteen. Jakso antaa yleistietoa maailman kielistä, käsittelee kielen määritelmiä ja esittelee eri näkökulmia kieleen tutkimuksen kohteena.

Opiskelutapa: Vapaaehtoiset johdantoluennot ja etätehtävä.

Arviointi: Numeerinen arviointi etätehtävän perusteella.

SKIP101 Näkökulmia kieleen: Teoreettisen kielentutkimuksen peruskäsitteitä 2 op

Tavoite: Jaksossa tutustutaan teoreettisen kielentutkimuksen peruskäsitteisiin ja keskeisiin alueisiin suomen kielen näkökulmasta. Jakson aikana saadaan perustiedot fonologiasta, morfologiasta, syntaksista, semantiikasta ja pragmatiikasta.

Opiskelutapa: Ks. SKIP201 Suomen kielen rakenne. Teoreettisen kielentutkimuksen peruskäsitteitä -jakso sisältyy Suomen kielen rakenne -jaksoon ja suoritetaan osana Suomen kielen rakenne -kurssia. Jaksosta saa suoritusmerkinnän, kun Suomen kielen rakenne -jakso on suoritettu.

KLSP003 Näkökulmia kieleen: Soveltavan kielentutkimuksen näkökulmia 2 op

Tavoite: Jakson aikana tutustutaan kielentutkimukseen soveltavan kielentutkimuksen näkökulmasta. Tätä kautta pyritään syventämään kielellistä tietoutta.

Opiskelutapa: Vapaaehtoiset johdantoluennot ja etätehtävät.

Arviointi: Numeerinen arviointi etätehtävien perusteella.

SKIP200 SUOMEN KIELEN RAKENNE 8 OP

SKIP201 Suomen kielen rakenne 8 op

Tavoite: Jakson aikana tutustutaan yleisen kielitieteen peruskäsitteisiin ja sovelletaan niitä suomen kielen äänne-, muoto- ja lauserakenteen kuvaukseen. Jakso perehdyttää kieliopin perusteisiin sekä kielioppiin erilaisina tapoina kuvata kielen rakennetta, merkityksiä ja käyttöä. Opiskelutapa: 32 tuntia lähiopetusta, itsenäistä lukemista, kotitehtäviä ja kaksi tenttiä. Arviointi: Numeerinen arviointi tenttien perusteella.

STKP001 Tutustuminen toisen kielen oppimiseen 4 op

Tavoite:Opiskelija tutustuu toisen ja vieraan kielen oppimista koskevan tutkimuksen pääsuuntauksiin ja keskeisiin kysymyksiin. Jakson jälkeen opiskelija tuntee suuntausten pääpiirteet ja erot ja osaa tarkastella omaa opetustaan ja opetuskäytänteitään suhteessa näihin suuntauksiin.

Opiskelutapa: Vapaaehtoinen johdantoluento ja etätehtävä.

STKP002 Kielitaidon arviointi 4 op

Tavoite:Opintojaksossa tutustutaan kielitaidon arvioinnin perusteisiin ja käytännön arviointityöhön. Jakson jälkeen opiskelija tuntee erilaisia arvioinnin lähtökohtia ja opetussuunnitelman perusteita sekä tiedostaa niiden soveltamismahdollisuuksia opetustyössä.

Opiskelutapa: Vapaaehtoinen johdantoluento ja etätehtävä.

STKP003 Johdatus monikulttuurisuuteen 4 op

Tavoite: Opiskelija tutustuu monikulttuurisuuskysymyksiin sekä maahanmuuttajien asemaan, oikeuksiin ja velvollisuuksiin Suomessa. Jakson jälkeen opiskelijalla on perustiedot maahanmuuttajien asemasta ja opiskelumahdollisuuksista, ja hän osaa ottaa työssään huomioon kulttuurieroja.

Arviointi: Numeerinen arviointi etätehtävien perusteella.