opskuvaus

OPINTOJAKSOJEN KUVAUKSET

Opettajatuutorointi ja HOPS

HTK066 Opettajatuutorointi (tutkinnon valinnaisiin opintoihin) 1 op
Tavoite: Opettajatuutoroinnin tavoitteena on auttaa opiskelijoita omaksumaan akateemisen opiskelun taitoja, tutustumaan yliopiston ja oman oppiaineensa käytänteisiin sekä suunnittelemaan opintojaan ja tutkintonsa rakennetta. Ryhmässä voidaan keskustella opintoihin, urasuunnitelmiin ja uuteen elämänvaiheeseen liittyvistä asioista muiden opiskelijoiden ja opettajan kanssa. Ryhmään voidaan kutsuta myös asiantuntijavieraita.
Opiskelutapa: Opettajatuutorointi on tarkoitettu kaikille pääaineopiskelijoille. Tuutorointia varten opiskelijat jakaantuvat ryhmiin, jotka tapaavat noin kerran kuukaudessa ensimmäisen lukuvuoden aikana. Ryhmätapaamisten lisäksi opiskelija voi halutessaan tavata oman opettajatuutorinsa kahden kesken, jolloin voidaan tarkemmin keskustella opiskelijan opintoihin liittyvistä kysymyksistä. Tuutorointi on jatkuva prosessi, joka opintojen myöhemmässä vaiheessa integroituu graduryhmissä muuhun opetukseen.
Opettajatuutorointi on vapaaehtoista, mutta sitä suositellaan kaikille ensimmäisen vuoden pääaineopiskelijoille.

HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma
Tavoite: HOPS on opiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka auttaa opintojen suunnittelussa ja hallinnassa sekä ohjaa hyviin oppimistuloksiin omien tavoitteiden mukaisesti. Se on itsetuntemuksen ja itsensä kehittämisen apuväline. HOPS suuntaa tulevaisuuteen, jopa työelämään asti. HOPS on kuitenkin joustava: vahvuudet ja varsinkin tavoitteet voivat muuttua.
Opiskelutapa: Opiskelija tekee alustavan HOPSinsa mahdollisimman varhain ensimmäisenä opiskeluvuonna. HOPS-ohjaaja antaa neuvoja ja tukea HOPSin laadintaan tai opintosuunnitelma voidaan tehdä osana opettajatuutorointia. Suunnitelma säilytetään, ja sitä päivitetään HOPS-ohjaajan tuella koko opintojen ajan.
Jokaisen opintonsa aloittavan opiskelijan on tehtävä HOPS joko opettajatuutoroinnin osana tai muuten sovitulla tavalla.Perusopinnot (25 op)

SKIP100 Kielitieto ja kielitiede 5 op

KLSP001, SKIP101, KLSP003 Näkökulmia kieleen 5 op
Tavoite: Opiskelija osaa tarkastella ja analysoida kielen rakennetta, tuntee opiskelemansa kielen keskeiset kielitieteelliset näkemykset ja tutkimussuuntaukset sekä ymmärtää kielen ja kielentutkimuksen moniulotteisen ja varioivan luonteen. Opiskelija pystyy pohtimaan monipuolisesti kielen suhdetta yksilöön, yhteiskuntaan ja maailmaan sekä tuntee yleisimpiä teorioita kielen omaksumisesta, oppimisesta ja opettamisesta.
Opiskelutapa: Yhteiset luennot kielten laitoksen kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille syyslukukauden alussa (KLSP001 Johdatusta kieleen ja sen tutkimukseen 1 op) ja kevätlukukaudella (KLSP003 Soveltavan kielentutkimuksen näkökulmia 2 op) sekä näiden väliin sijoittuva kielikohtainen kurssi (SKIP101 Teoreettisen kielentuntemuksen peruskäsitteitä 2 op). Laitoksen yhteisiin luentoihin liittyy harjoituksia, ryhmäkeskusteluja sekä oheislukemista ja -tehtäviä. Suomen kielen oppiaineessa kielikohtainen osuus sisältyy perusopintojen Suomen kielen rakenne -kurssiin.
Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen lukuvuosi.


SKIP200 Suomen kielen rakenne 8 op

SKIP201 Suomen kielen rakenne 8 op
Tavoite: Opiskelija hallitsee kieliopin perusteet ja ymmärtää kieliopin erilaisina tapoina kuvata kielen rakennetta, merkityksiä ja käyttöä ja osaa soveltaa tietoaan suomen kielen kuvaukseen.
Opiskelutapa: Luennot ja harjoitukset, joilla tutustutaan kieliopin peruskäsitteisiin ja sovelletaan niitä suomen kielen äänne-, muoto- ja lauserakenteen kuvaukseen.
Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen lukuvuosi.


SKIP300 Tekstitaidot ja kirjoittaminen 8 op

SKIP301 Tekstianalyysi 4 op
Tavoite: Opiskelija ymmärtää tekstien arvioinnin ja siihen liittyvän kielenhuollon ajattelutapoja sekä oppii etsimään ratkaisuja ja apuneuvoja tekstinhuollon kysymyksiin; opiskelija tunnistaa erilaisista teksteistä niiden tavoitteita sekä tyyli- ja vaikutuskeinoja ja omaksuu kriittisen lukutavan.
Opiskelutapa: Luennot ja harjoitukset, joilla perehdytään tekstilingvistiikan peruskäsitteisiin ja kielenhuollon perusteisiin; analysoidaan tekstejä niiden tavoitteiden, rakenteen, tyylin ja kriittisen lukutaidon näkökulmista.
Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen lukuvuosi.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty.

SKIP302 Kirjoittaminen 4 op
Tavoite: Opiskelija oppii tarkkailemaan, kehittämään ja monipuolistamaan omia kirjoitus- ja tekstitaitojaan, antamaan palautetta, kielitiedon kytkeminen kirjoittamiseen ja tekstien muokkaamiseen.
Opiskelutapa: Välineitä ja näkökulmia kirjoittamiseen ja kirjallisen ilmaisun kehittämiseen, kirjoitetaan ja työstetään eri tekstilajien tekstejä kirjoittamisprosessin eri vaiheissa, varsinkin esseekirjoittaminen, palauteprosessit ja itsearviointi.
Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen lukuvuosi

SKIP400 Kirjasuomi 4 op

SKIP401 Kirjasuomen kehitys 4 op
Tavoite: Kyky lukea ja selittää eri?ikäisiä tekstejä sekä ymmärtää kirjakielen merkitys kunkin aikakauden viestinnässä ja koko kulttuurissa.
Opiskelutapa: Luento- ja harjoituskurssi suomen kirjakielen synnystä ja kehitysvaiheista, kirjoitetun normin muotoutumisesta ja tietoisen kielenohjailun periaatteista. Vaihtoehtona kirjatentti.
Suositus ajoituksesta: Ensimmäisen vuoden kevätlukukausi.
Kirjallisuus: LEHIKOINEN–KIURU, Kirjasuomen kehitys (4. painos) ja HÄKKINEN, Agricolasta nykykieleen s. 321–519.Aineopinnot (55 op, opettajalinja 45 op)

SKIA210 Kielen rakenne 10 op
Tavoite: Käsitys suomen kielen morfologisista ja syntaktisista ominaisuuksista ja kyky verrata niitä muiden kielten vastaaviin ominaisuuksiin. Taito analysoida kielten morfologiaa ja eritellä suomen kielen sananmuotojen morfeemirakenteita ja hahmotusmahdollisuuksia sekä ymmärtää ja tulkita uudennosten perusteita. Käsitys syntaktisen kuvauksen teorioista sekä taito analysoida ja kuvata suomen lauserakenteita niin, että pystyy hyödyntämään taitojaan kieliasiantuntijana.

Opintojaksot:
SKIA211 Muotorakenne 5 op
Opiskelutapa: Luento ja harjoitukset. Syventymistä nykysuomen muotorakenteeseen ja johtamiseen. Vaihtoehtona kirjatentti.
Suositus ajoituksesta: Toisen vuoden syyslukausi.

SKIA212 Lauserakenne 5 op
Opiskelutapa: Luennot ja harjoitukset, joilla syvennetään suomen lauserakenteen tuntemusta sekä tutustutaan erilaisiin lauseopin malleihin ja suuntauksiin. Vaihtoehtona kirjatentti.
Suositus ajoituksesta: Toisen vuoden kevätlukukausi.
Kirjallisuus: HAKULINEN–KARLSSON, Nykysuomen lauseoppia s. 28–60; HAKULINEN & al., Iso suomen kielioppi s. 825–953, 1027–1122, 1253–1300 ja 1451–1557.


SKIA220 Merkitys ja kielen käyttö 5/10 op

Opintojaksot:
SKIA221 Merkitys ja kielen käyttö 5 op
Tavoite: Taito tarkastella ja analysoida merkitysten rakentumista ja rakentamista sekä kielen käyttötehtäviä erilaisissa konteksteissa keskeisten semantiikan ja pragmatiikan teorioiden pohjalta.
Opiskelutapa: Semantiikan ja pragmatiikan luentosarja (5 op), jolla tutustutaan semantiikan ja semiotiikan keskeisiin käsitteisiin, puheaktiteoriaan ja kohteliaisuuteen ja niiden käyttöön kielen kuvauksessa.

SKIA222 Sanasto 5 op (valinnainen)
Tavoite: Sanaston kerrostumien luonteen ja erityispiirteiden tuntemus sekä kyky soveltaa tietämystä alan kysymyksiin; suomen sanaston historian tuntemus ja sen yhteydet kulttuurin ja kielen muuttumiseen.
Opiskelutapa: Luentosarja tai kirjallisuutta, jossa tutustutaan suomen kielen sanaston koostumukseen, kulttuuri- ja kielihistorialliseen taustaan sekä vaihteleviin erityiskysymyksiin (esim. suomen kielen sanaston kehitys, kulttuurisanat, sanojen lainaaminen ja merkitysten muuttuminen, suomen kielen sanaston ja merkityksen tutkimuksen historiaa).
.

SKIA300 Kirjoittaminen 5/10 op

SKIA301 Tekstinhuolto 5 op
Tavoite: Kielenkäytön normien ja näiden perusteiden ja luonteen tuntemus sekä kyky huoltaa tekstejä ja arvioida kirjoittamista ja kirjoitettuja tekstejä ja tekstilajeja osana viestintää eri konteksteissa.
Opiskelutapa: Luento- ja harjoituskurssi. Syventymistä käytännön tekstin- ja kielenhuoltotyöhön erityyppisten harjoitusten ja aineistojen avulla.
Suositus ajoituksesta: Toisen vuoden syyslukukausi.
.
SKIA302 Kirjoittamisen ohjaaminen 5 op (valinnainen)
Tavoite: Kyky arvioida kirjoitusta ja kirjoitettuja tekstejä ja tekstilajeja eri konteksteissa, kyky nähdä kirjoitustaito osana yhteiskunnallista voimautumista, taito ohjata ja arvioida kirjoitusprosessia ja tuotosta sekä antaa siitä palautetta, kyky analysoida kirjoitus- ja lukivaikeuksia ja ohjata niistä kärsiviä, valmius eritasoisten oppimistehtävien laadintaan eri kouluasteilla (peruskoulussa, lukiossa, S2-opetuksessa).
Opiskelutapa: Luentoja tai kirjallisuutta, joissa tutustutaan kirjoittamisteorioihin ja malleihin, kirjoittamisprosessiin ja kirjoittamisen ongelmiin, lukivaikeuksiin, kirjoittamiseen koulussa ja yhteiskunnassa tekstitaitojen näkökulmasta, kirjoittamisen ohjaamiseen ja sen käytäntöön.


SKIA400 Puhuttu kieli 5/10 op

Opintojaksot:
SKIA401 Suomen kielen alueellinen ja sosiaalinen vaihtelu 5 op
Tavoite: Kyky analysoida puhekielisiä aineistoja sekä ymmärtää kielen alueellinen, sosiaalinen ja tilanteinen vaihtelu ja muuttuvuus.
Opiskelutapa: Luento- ja harjoituskurssi suomen murteista ja nykypuhekielen muotoutumisesta. Vaihtoehtona yksi- tai kaksiosainen kirjatentti.
Suositus ajoituksesta: Toisen opiskeluvuoden kevätlukukausi.
Kirjallisuus: A-osa: LEHIKOINEN, Suomea ennen ja nyt s. 90–161; LESKINEN, Suomen murteiden historiaa III s. 1–61. B-osa: Kielestä kiinni s. 209–242; Nykysuomen rakenne ja kehitys 2 s. 187–208; SUOJANEN–SUOJANEN (toim.), Sosiolingvistiikan näkymiä s. 35–110; MIELIKÄINEN, Murteiden murros (kartasto).


SKIA402 Nimistö 5 op (valinnainen)
Tavoite: Kyky toimia nimistön tutkimuksessa ja asiantuntijatehtävissä (esim. nimistönsuunnittelussa).
Opiskelutapa: Kurssi, jolla tutustutaan nimistöntutkimuksen periaatteiden ohella luontonimien sekä erityylisten asutus- ja henkilönnimien rakenteeseen ja vaihtelun kulttuurisiin ja kielisosiologisiin syihin.

SKIA500 Sukukielet 5/10 op (opettajalinjalla valinnainen)

Tavoite: Opiskelija tuntee viron ja/tai unkarin kielen ominaispiirteet, osaa analysoida ja tuottaa tekstiä sekä ymmärtää kielten sukulaisuussuhteita ja kulttuurisia konteksteja.
Opiskelutapa: Viron kielen ja kulttuurin luentosarja harjoituksineen (5 op) ja/tai unkarin kielen kurssi (5 op).


SKIA600 Pedagoginen kielitieto 5/10 op (valinnainen)

SKIA601 Pedagoginen kielitieto 5 op (valinnainen)
Tavoite: Kyky tarkastella äidinkielen opetuksen kielitietoa ja kielitaitoja luokassa kognitiivisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta ja hyödyntää taitoaan kielitaitojen opetuksessa; valmius kohdata heterogeeninen luokka sekä halu ja kyky kehittää oppilaiden kieli-, teksti- ja keskustelutaitoja.
Opiskelutapa: Pedagogisen kielitiedon luento harjoituksineen (5 op) tai kirjallisuutta, jolla perehdytään pedagogiseen kielioppiin ja sen perusteisiin, tekstitaitoihin ja kielitietoisuuteen äidinkielen opetussuunnitelmien näkökulmasta.

SKIA602 Suomi toisena kielenä 5 op (valinnainen)
Tavoite: Opiskelija tuntee suomen kielen oppimisen kulkua ja alkuvaiheen tavallisimpia ongelmia, osaa tehdä havaintoja oppijoiden kielellisistä suorituksista ja edistymisestä, tuntee toisen kielen oppimisen tutkimuksen tärkeimmät näkökulmat ja käsitteet.
Opiskelutapa: Luento- ja harjoituskurssi, jolla tarkastellaan suomen kieltä ja sen oppimista useista toisen kielen oppimisen yleisistä näkökulmista. Kurssilaiset osallistuvat suomi toisena kielenä -opetukseen tarkkailijoina ja apuopettajina sekä keräävät aineistoa suomenoppijoiden kielestä. Näitä tilanteita valmistellaan ja tarkastellaan yhdessä luentojen, kirjallisuuden sekä ryhmä- ja yksilötehtävien avulla.


SKIA700 Suomen kielen omaksuminen 5 op (valinnainen)

SKIA701 Suomen kielen omaksuminen 5 op (valinnainen)
Tavoite: Taito tarkastella äidinkielen omaksumista ja kielenkäytön kehitystä erilaisista näkökulmista, kyky eritellä äidinkielen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja vaikuttajia.
Opiskelutapa: Kurssi suomen omaksumisesta äidinkielenä ja kirjallisuutta psykolingvistisen tutkimuksen perusteista, äidinkielen omaksumisesta kieliopillisesta ja kielen käytön näkökulmasta, kielenomaksumisen vaiheista puhutun ja kirjallisen kulttuurin näkökulmasta, luku- ja kirjoitustaidon sekä metalingvistinen kehityksestä ja kielenomaksumisen ongelmista.


SKIA801 Proseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op

Tavoite: Kyky etsiä ja käyttää lähteitä, kerätä ja analysoida kielenainesta, soveltaa kielitieteen menetelmiä ja raportoida analyysin tuloksia.
Opiskelutapa: Menetelmäopintoja, tieteellistä kirjoittamista sekä tutkimussuunnitelman ja kandidaatintutkielman laatiminen.
Suositus ajoituksesta: Kolmas lukuvuosi.Syventävät opinnot (80 op)

Jokainen opiskelija osallistuu metodiopintoihin, suorittaa seminaarin ja tekee pro gradu -tutkielman. Muusta, osaksi vuosittain vaihtuvasta valikoimasta opiskelija rakentaa HOPSinsa mukaisen kokonaisuuden, johon sisältyy pro gradu -tutkielman (40 op) lisäksi 10–25 op laitoksen yhteisiä opintoja, 5–20 op teoria- ja metodiopintoja sekä 10–25 op oppiainekohtaisia opintoja niin, että näiden kokonaismääräksi tulee 40 op. Kunkin opintojakson laajuus on vähintään 5 op.

SKIS100 Seminaari ja pro gradu -tutkielma

SKIS101 Pro gradu -tutkielma 40 op
Tavoite: Opiskelija perehtyy tutkimusalaansa ja sen menetelmiin, kerää ja analysoi aineistoa ja laatii tieteellisen tutkielman.
Opiskelutapa: Itsenäistä ja ohjattua työskentelyä tieteellisen tutkielman laadinnassa.

SKIS102 Seminaari 5 op
Tavoite: Opiskelija oppii seminaariryhmässä tekemään tutkimussuunnitelman, toteuttamaan sen ja esittelemään tutkimustuloksiaan tieteellisessä seminaarissa laajemmalle ryhmälle.
Opiskelutapa: Työskentelyä omassa graduryhmässä ja esiintyminen yhteisessä seminaarissa.


Oppiainekohtaiset opintojaksot

SKIS200 Kielitiede ja kielioppi (myös Y)
Tavoite: Kehittynyt kieliopin tai kielenkuvauksen jonkin osa-alueen tuntemus, asiantuntemus jollakin suomen kielen kuvauksen erikoisalueella.
Opiskelutapa: Ohjattua tutustumista kielitieteelliseen kirjallisuuteen ja suomen kieliopin erityiskysymyksiin, osallistuminen kuvausprojekteihin tai syventäviä luentoja kielitieteen erikoiskysymyksistä kuten kielioppiteorioista, fonologiasta, korpustutkimuksesta (kielten yhteinen) tai kielitieteen kvantitatiivisista menetelmistä (kielten yhteinen).

SKIS300 Tekstit, diskurssit ja kirjoittaminen (myös B)
Tavoite: Syvällinen tekstilajien, tekstitapahtumien tai tekstityyppien ja niiden tutkimuksen tunteminen, diskurssin- ja keskusteluntutkimuksen metodien hallinta oman tutkimuksen tarpeisiin, kirjoittamisen ja tekstinlaadinnan opetuksen ja arvioinnin asiantuntemus.
Opiskelutapa: Ohjattua tutustumista kirjallisuuteen, osallistumista projekteihin tai kielten yhteisiä syventäviä luentosarjoja.

SKIS400 Suomen kielen kehitys ja vaihtelu (myös Y)
Tavoite: Syventävää perehtymistä kielen ja kulttuurin suhteisiin seuraavien valinnaisten tutkimussuuntien valossa, tavoitteena kyky soveltaa näiden teorioita ja menetelmiä kielellisiin aineistoihin: dialektologia ja sosiolingvistiikka, kirjasuomen kehitys, nimistö, sanasto, kielihistoria.
Opiskelutapa: Luento? ja praktikumkursseja, lukupiirejä ja kirjallisuutta edellä luetelluilta tutkimusaloilta.
Suositus ajoituksesta: Neljäs tai viides opiskeluvuosi.

SKIS500 Suomen ja sukukielten erikoisaloja
Tavoite: Viron tai jonkin muun sukukielen rakenteen syvällisempi tuntemus ja suullisen ja kirjallisen taidon kehittäminen.
Opiskelutapa: Luento- ja harjoituskursseja viron kielestä tai muista sukukielistä.

SKIS600 Äidinkielen omaksuminen ja opetus (myös A)
Tavoite: Kyky tarkastella kielenomaksumisen kieliopillista erityiskysymystä, kielitiedon, tekstitaitojen ja kielitietoisuuden opetusta ja kehitystä metodisesti perustellusti sekä taito kuvata ja raportoida tulokset kvalitatiivisesti tai kvantitatiivisesti tai toimia tutkimusryhmässä alueensa asiantuntijana.
Opiskelutapa: Kirjallisuus- ja projektitehtäviä tai projektityöskentelyä tutkimusprojektissa, omakohtaiseen aineistoon tai kirjallisuuteen perustuvia tutkimustehtäviä kielellisten taitojen, lukemisen ja kirjoittamisen tai tekstitaitojen kehityksestä, niihin liittyvää kirjallisuutta ja tulosten raportointia.

SKIS800 Suomi toisena kielenä -projektikurssi (myös A, Y)
Tavoite: Projektityön tehtyään opiskelija on perehtynyt johonkin suomi toisena kielenä -alan erityiskysymykseen ja tutkimus- tai opetusmenetelmään, osaa kirjoittaa julkaisukelpoisen projektiraportin ja/tai pitää aiheesta esitelmän.
Opiskelutapa: Opiskelija(ryhmä) osallistuu suomi toisena kielenä -tutkimukseen tai -opetukseen suunnittelemalla, toteuttamalla ja raportoimalla ohjaajansa johdolla jonkin ennalta määritellyn osan hankkeesta. Tähän voi sisältyä esimerkiksi taustatietojen tai aineiston keräämistä ja analysointia, pieniä opetustehtäviä, kielitaidon arviointia tai oppimateriaalin laatimista.
Projektityö määritellään tarkemmin kunkin lukukauden alussa meneillään olevien tutkimus- ja opetushankkeiden pohjalta. Yhden lukukauden mittainen osallistuminen = 5 op. Osallistumisen edellytyksenä on aineopintojen Suomi toisena kielenä -peruskurssi ja syventävien opintojen Toisen kielen oppiminen -kurssi (laitoksen yhteinen).

SKIS900 Työharjoittelu ja portfolio

SKIS901 Työharjoittelu
SKIS902 Portfolio
Tavoite: Opiskelija paneutuu omiin opintoihinsa ja niiden suunnitteluun, perehtyy työelämään ja oppii tarkastelemaan opintojaan ja työtään tutkimuksen ja ammatillisen kehityksen näkökulmasta.
Opiskelutapa: Opintoportfolion suunnittelu, laatiminen ja kehittäminen opintojen edetessä (5 op). Harjoittelu (5 op) suomen kielen asiantuntijuutta vaativassa työssä omassa yliopistossa, muussa suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa tai yliopiston ulkopuolisissa tehtävissä.