28.08.2008

SKIS401 Dialektologia ja sosiolingvistiikka (5 op)

Tentaattori: Aila Mielikäinen

9/2008

 

A. Kirjatentti

Valitse teokset ja artikkelit seuraavista kohdista niin, että niistä tulee yhteensä 5 op:

  1. Lea Laitinen (toim.) 1988: Isosuinen nainen. 2 op.
  2. Lea Laitinen, Hanna Lappalainen, Päivi Markkola & Johanna Vaattovaara (toim.) 2003: Muotojen mieli. Kieli 15 s. 13─186 ja 249─290. 2 op.
  3. Marjatta Palander (toim.) 1995: Murteiden matkassa (suomen kieltä koskevat artikkelit). 2 op.
  4. Marjatta Palander & Anne-Maria Nupponen (toim.) 2005: Monenlaiset karjalaiset s. 15─214. 2 op.
  5. Peter Trudgill 1983: Sociolinguistics. Revised edition. 2 op.
  6. Kaisu Juusela & Katariina Nisula (toim.) 2006: Helsinki kieliyhteisönä s. 13─99 ja 223─254. 1 op.
  7. Artikkelivalikoimia (voit valita yhden tai useampia).


a) Dialektologiasta 1 op:

Jyrki Kalliokoski 1998: Hj. Nortamon murrekertomukset ja puhutun illuusio. ─ Lea Rojola & Lea Laitinen (toim.), Sanan voima: keskusteluja performatiivisuudesta.

Harri Mantila 2000: Lapin rajat ja murrerajat. ─ Virittäjä.

Aila Mielikäinen 2004: Liudennus murretutkimuksissa ja savolaismurteisessa kirjallisuudessa. ─ Virittäjä.

Marjatta Palander 1997: Savonlinnan seudun välimurteiden analogiatapauksia. ─  Virittäjä.

Johanna Vaattovaara 2002: Jälkitavujen h:n variaation kehityksestä Tornionlaaksossa. ─ Virittäjä.

  b) Sosiolingvistiikasta 1 op:

Hanna Lappalainen 1996: Variaatio ja sen selittäminen. ─ Virittäjä.

Hanna Lappalainen & Johanna Vaattovaara 2005: Vielä murteen ja identiteetin suhteesta. ─ Virittäjä.

Harri Mantila 2004: Murre ja identiteetti. ─ Virittäjä.

Aila Mielikäinen 1995: Morfologinen diffuusio. ─ Virittäjä.

Heikki Paunonen 1995: Puhesuomen muuttuva omistusmuotojärjestelmä.  ─ Virittäjä.

 
  c) Kansanlingvistiikasta 1 op:

Aila Mielikäinen 2005: Matkimuksista määritelmiin: miten murteista puhutaan. ─ Sananjalka 47.

Aila Mielikäinen & Marjatta Palander 2002: Suomalaisten murreasenteista. ─ Sananjalka 44.

Marjatta Palander 2007: Alueellisen taustan vaikutus murrekäsityksiin. ─ Virittäjä.

Pekka Pälli 1999: Asenteet ja mielipiteet diskursiivisena toimintana. ─ Urho Määttä ym. (toim.), Kirjoituksia sosiolingvistiikasta.

  

B. Essee

Kirjatentin sijasta voi kirjoittaa myös esseen. Aiheesta ja kirjallisuudesta on sovittava tentaattorin kanssa erikseen. Esseisiin sopivaa kirjallisuutta edellä mainittujen teosten ja artikkeleiden lisäksi (esimerkiksi):
 

Vesa Heikkinen, Harri Mantila & Markku Varis (toim.) 1998: Tuppisuinen mies.

Kaija Jonninen-Niilekselä (toim.) 1982: Tampereen puhekieli tutkimuskohteena.

Tommi Kurki 2005: Yksilön ja ryhmän kielen reaaliaikainen muttuminen.

Hanna Lappalainen 2004: Variaatio ja sen funktiot.

Seija Makkonen & Harri Mantila (toim.) 1995: Pohjoissuomalaisen kielen sosiolingvistinen variaatio.

Aila Mielikäinen (toim.) 1981─1986: Nykysuomalaisen puhekielen murros: Jyväskylän osatutkimus. Raportit 1─4.

Pirkko Nuolijärvi 1986: Kolmannen sukupolven kieli.

Pirkko Nuolijärvi & Marja-Leena Sorjonen 2005: Miten kuvata muutosta?   

Marjatta Palander 2005: Lapsuudesta keski-ikään.

Heikki Paunonen 1995 [1982]: Suomen kieli Helsingissä.

M. K. Suojanen (toim.) 1981: Kirjoituksia puhekielestä. Turun puhekielen projektin julkaisuja 1.

 
Murteiden äännehistoriat ja muut murteita käsittelevät monografiat.