27.08.2008

Opetussuunnitelman sovellusohjeita 2008–2009

 

AINEOPINNOT
Laajuus:
pääaineopiskelijat 55 op

opettajalinjan pääaineopiskelijat 45 op
sivuaineopiskelijat 35 op (eivät suorita proseminaaria ja kandidaatintutkielmaa)

Pakolliset opinnot

Kaikki opiskelijat (yht. 25 op):   

SKIA221 Muotorakenne 5 op
SKIA212 Lauserakenne 5 op
SKIA221 Merkitys ja kielen käyttö 5 op
SKIA301 Tekstinhuolto 5 op
SKIA401 Suomen kielen alueellinen ja sosiaalinen vaihtelu 5 op

Pääaineopiskelijat (opettajalinjalaiset 15 op, muut pääaineopiskelijat 20 op):

SKIA801 Proseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op
SKIA501 Viron kieli tai SKIA502 Unkarin kieli 5 op (vain ei-opettajalinjalaiset)
Johdantokurssit (valitaan yksi seuraavista sen mukaan, mihin aikoo syventävissä opinnoissa suuntautua; 5 op):
A. Kielen oppiminen ja opettaminen
SKIA602 Suomi toisena kielenä 5 op tai
KLSA120 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen 5 op
B. Kielenkäyttö ja diskurssi
KLSA320 Johdatus  diskurssintutkimukseen 5 op


Valinnaiset opinnot (kursseja vuosittaisen tarjonnan mukaan, kirjatenttejä tai esseitä) sivuaineopiskelijat 10 op, opettajalinjalaiset 5 op, muut pääaineopiskelijat 10 op):

SKIA222 Sanasto 5 op
SKIA223 Nimistö 5 op
SKIA302 Kirjoittamisen ohjaaminen 5 op
SKIA501 Viron kieli 5 op
SKIA502 Unkarin kieli 5 op
*SKIA601 Pedagoginen kielitieto 5 op
SKIA602 Suomi toisena kielenä 5 op (jos ei suoritettu johdantokurssina)
*SKIA606 Lapsen kielen kehitys 5 op
KLSA120 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen 5 op (jos ei suoritettu johdantokurssina)
KLSA320 Johdatus diskurssintutkimukseen 5 op (jos ei suoritettu johdantokurssina)
KLSA330 Keskusteluntutkimuksen perusteet 5 op

* Ei voi suorittaa lukuvuonna 2008–2009.

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT 80 op

SKIS101 Pro gradu -tutkielma 40 op
Muut syventävät opinnot 40 op

Kaikille yhteiset 5 op

SKIS102 Seminaari 5 op tai
KLSS711 Kielen oppimisen ja opettamisen pro gradu -seminaari 5 op tai
KLSS730 Diskurssintutkimuksen pro gradu -seminaari 5 op

Valinnaiset opinnot 35 op, joista vähintään 10 op oppiainekohtaisia (SKIS) opintoja (huom.! SKIS901 ei voi sisältyä minimimäärään) ja vähintään 5 op teoria- ja menetelmäopintoja. S2-alaan erikoistuvat neuvottelevat syventävistä opinnoista professori Maisa Martinin kanssa. Kursseja vuotuisen tarjonnan mukaan, kirjatenttejä ja esseitä.

Teoria- ja menetelmäopinnot 5–20 op

SKIS201 Kielitiede ja kielioppi  5 op
SKIS401 Dialektologia ja sosiolingvistiikka 5 op
KLSS102 Toisen kielen oppimisen ja opettamisen tutkimusmenetelmät 5 op
KLSS702 Kvantitatiiviset menetelmät 5 op
KLSS706 Äidinkielen omaksumisen tutkimusmenetelmiä 5 op
KLSS711 Kielen oppimisen ja opettamisen pro gradu -seminaari 5 op   
KLSS712 Projektikurssi (syksy 2008) 5 op
KLSS713 Projektikurssi (kevät 2009) 5 op
KLSS714 Haastattelututkimus metodina ja tutkimusprosessina 5 op
KLSS730 Diskurssintutkimuksen pro gradu -seminaari 5 op


A. Kielen oppiminen ja opettaminen

*SKIS601 Äidinkielen omaksuminen ja opetus 5 op
SKIS603 Lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet koulussa 5 op
SKIS800 Suomi toisena kielenä -projektikurssi 5–10 op (= KLSS712, KLSS713)
KLSS101 Toisen kielen oppiminen 5 op
KLSS102 Toisen kielen oppimisen ja opettamisen tutkimusmenetelmät 5 op
KLSS104 Kielitaidon arviointi 5 op
KLSS105 Yhteinen eurooppalainen viitekehys ja eurooppalainen kielisalkku 5 op
KLSS108 Kieli ja identiteetti 5 op
KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen 5 op
KLSS706 Äidinkielen omaksumisen tutkimusmenetelmiä 5 op

B. Kielenkäyttö ja diskurssi

SKIS301 Tekstit, diskurssit ja kirjoittaminen 5 op
SKIS302 Tekstitaidot 5 op
KLSS306 Kriittinen diskurssintutkimus 5op
KLSS312 Diskurssintutkimuksen työpaja 5 op

C. Kieli ja kulttuuri

SKIS401 Dialektologia ja sosiolingvistiikka 5 op
SKIS402 Kirjasuomi 5 op
SKIS403 Nimistö 5 op
SKIS404 Sanasto 5 op
SKIS405 Kielihistoria 5 op
          *SKIS501 Viron kielen jatkokurssi 5 op
SKIS502 Unkarin kieli 5 op
KLSS903 Kielikontaktit 5 op
KLSS108 Kieli ja identiteetti 5 op
KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen 5 op

SKIS901 Työharjoittelu

* Ei voi suorittaa lukuvuonna 2008–2009.