04.07.2009

Suomen kieli ulkomaalaisille Opetussuunnitelma 2007–2009 ja opetusohjelma 2008–2009

 

Opintokokonaisuus on tarkoitettu ulkomaalaisille, joiden tavoitteena on syventää suomen kielen rakenteen ja käytön tuntemustaan ja parantaa suomen kielen taitoaan. Opintojen aloittaminen edellyttää Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen suomi 4 -kurssin suorittamista tai vastaavaa kielitaitoa eli kykyä opiskella kokonaan suomen kielellä. Perusopintojen opetus on osin eriytettyä, osin yhteistä äidinkielisten opiskelijoiden kanssa. Aineopinnoissa ja syventävissä opinnoissa ei ole eriytettyä opetusta, mutta arvioinnissa otetaan huomioon se, ettei suomi ole äidinkieli. Tenttipapereihin ja esseisiin on muistettava merkitä, että suorittaa ulkomaalaisille tarkoitettuja suomen kielen opintoja.

 

Suomen kieli ulkomaalaisille -opintokokonaisuuden opintojaksot

 

Perusopinnot 27 op

ULKP010    KIELITAIDON KEHITTÄMINEN  

ULKP110     Kielikeskuksen järjestämät kurssit 5 op

ULKP310     Praktikum 5 op

SKIP302      Kirjoittaminen 4 op
 

ULKP020     KIELITIETO                                                              

SKIP201       Suomen kielen rakenne  8 op

KLSP001, SKIP101, KLSP003 Kielitieto ja kielitiede 5 op

                     

Suomen kielen aineopintoihin jatkavat suorittavat lisäksi seuraavat jaksot (yht. 8 op):                  

SKIP401       Kirjasuomen kehitys 4 op

SKIP301       Tekstianalyysi 4 op
 

Opintojaksojen kuvaukset ja alustava opetusohjelma 2008–2009

Tarkista ajat ja paikat Korpista ennen kurssin alkua.
 

ULKP010 KIELITAIDON KEHITTÄMINEN yht. 14 op

Vastuuaine: Suomen kieli ja yliopiston kielikeskus

Tavoite: Tavoitteena on kohentaa suomen kielen puhumisen, ymmärtämisen, kirjoittamisen ja tekstin ymmärtämisen sekä kieliopin ja sanaston hallintaa. Kullekin opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma.


ULKP110 KIELIKESKUKSEN JÄRJESTÄMÄT KURSSIT 5 op

Opiskelutapa: Opintoviikot voi koota yliopiston kielikeskuksen kursseista, jotka ovat tason 4 yläpuolella (Suomi 5 ja vuosittain vaihtelevat erikoiskurssit).


ULKP310 PRAKTIKUM 5 opopettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Oinonen

III–IV

20.1.2009

ti 12–14

F 005

 

Katso Korpista.

 

Tavoite: Kurssilla tarkastellaan suomen kielen sanastoa, rakennetta ja tyylipiirteitä.

Opiskelutapa: Kurssilla tehdään runsaasti suullisia ja kirjallisia harjoituksia, jotka käsittelevät suomen kielen ilmiöitä tai kulttuurisia piirteitä. Kielitaitoa kehitetään myös kaunokirjallisuutta lukemalla. Harjoitustunnit, ryhmätyöt ja itsenäinen työskentely.

Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen.

 

SKIP302  KIRJOITTAMINEN 4 op
 


opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Harjoitusryhmä A

Jarva

I–II

11.9.2008

to 12–14

F 106

Harjoitusryhmä B

Jarva

I–II

11.9.2008

to 14–16

 

F 106

Harjoitusryhmä C

Jarva

III–IV

20.1.2009

ti 14–16

F 106

 

Tavoite: Opiskelija oppii tarkkailemaan, kehittämään ja monipuolistamaan omia kirjoitus- ja tekstitaitojaan, antamaan palautetta, kielitiedon kytkeminen kirjoittamiseen ja tekstien muokkaamiseen.

Opiskelutapa: Välineitä ja näkökulmia kirjoittamiseen ja kirjallisen ilmaisun kehittämiseen, kirjoitetaan ja työstetään eri tekstilajien tekstejä kirjoittamisprosessin eri vaiheissa, varsinkin esseekirjoittaminen, palauteprosessit ja itsearviointi.

Arviointi: hyväksytty/hylätty.

 

ULKP002 KIELITIETO yht. 13 op

 

SKIP201 SUOMEN KIELEN RAKENNE 8 op

 

opettaja

periodit

Alkamispäivä

aika

sali

Luento

Pekkola

I–IV

9.9.2008

ti 10–12

Blomstedt

Harjoitusryhmä A

Pekkola

I–IV

17.9.2008

ke 10–12

F 106

Harjoitusryhmä B

Pekkola

I–IV

18.9.2008

to 10–12

F 106

Harjoitusryhmä C

Pekkola

I–IV

22.9.2008

ma 12–14

F 106


Tavoite: Opiskelija hallitsee kieliopin perusteet ja ymmärtää kieliopin erilaisina tapoina kuvata kielen rakennetta, merkityksiä ja käyttöä ja osaa soveltaa tietoaan suomen kielen kuvaukseen.

Opiskelutapa: Luennot ja harjoitukset, joilla tutustutaan kieliopin peruskäsitteisiin ja sovelletaan niitä suomen kielen äänne-, muoto- ja lauserakenteen kuvaukseen.

 

KLSP001, SKIP101, KLSP003 Näkökulmia kieleen 5 op

KLSP001 Johdatusta kieleen ja sen tutkimukseen
       pe 5.9. ja pe 12.9. klo 8–12 C 1

SKIP101 Teoreettisen kielentutkimuksen peruskäsitteet
      
Katso aikataulutiedot kohdasta SKIP201.

KLSP003 Soveltavan kielentutkimuksen näkökulmia
       III periodi ma klo 10–12, pe klo 9–12

Tavoite: Opiskelija osaa tarkastella ja analysoida kielen rakennetta, tuntee opiskelemansa kielen keskeiset kielitieteelliset näkemykset ja tutkimussuuntaukset sekä ymmärtää kielen ja kielentutkimuksen moniulotteisen ja varioivan luonteen. Opiskelija pystyy pohtimaan monipuolisesti kielen suhdetta yksilöön, yhteiskuntaan ja maailmaan sekä tuntee yleisimpiä teorioita kielen omaksumisesta, oppimisesta ja opettamisesta. KLSP001:n ja KLSP003:n tarkemmat kuvaukset kielten laitoksen yhteisessä opetussuunnitelmassa.

Opiskelutapa: Yhteiset luennot kielen laitoksen kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille syyslukukauden aluksi (KLSP001 Johdatusta kieleen ja sen tutkimukseen 1 op) ja kevätlukukaudella (KLSP003 Soveltavan kielentutkimuksen näkökulmia 2 op) sekä näiden väliin sijoittuva kielikohtainen kurssi (SKIP101 Teoreettisen kielentuntemuksen peruskäsitteitä 2 op). Laitoksen yhteisiin luentoihin liittyy harjoituksia, ryhmäkeskusteluja sekä oheislukemista ja -tehtäviä. Suomen oppiaineessa kielikohtainen osuus sisältyy perusopintojen SKIP201 Suomen kielen rakenne -kurssiin.

Arviointi: KLSP001 ja KLSP003 hyväksytty/hylätty, SKIP101 1–5.

 

 

AINEOPINTOIHIN JATKAVILLE:

 

SKIP401 KIRJASUOMEN KEHITYS 4 op

 

 

opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Koivisto

III–IV

22.1.2009

to 8–10

A 103

 

Tavoite: Kyky lukea ja selittää eri-ikäisiä tekstejä sekä ymmärtää kirjakielen merkitys kunkin aikakauden viestinnässä ja koko kulttuurissa.

Opiskelutapa: Luento- ja harjoituskurssi suomen kirjakielen synnystä ja kehitysvaiheista, kirjoitetun normin muotoutumisesta ja tietoisen kielenohjailun periaatteista. Vaihtoehtona kirjatentti.

Kirjallisuus: LEHIKOINEN–KIURU, Kirjasuomen kehitys (4. painos) ja HÄKKINEN, Agricolasta nykykieleen s. 321–519.

 

SKIP301 TEKSTIANALYYSI  4 op

 

 

opettajat

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Pekkola, Sulkunen

I–II

10.9.2008

ke 8–1o

Blomstedt

 

Tavoite: Opiskelija ymmärtää tekstien arvioinnin ja siihen liittyvän kielenhuollon ajattelutapoja sekä oppii etsimään ratkaisuja ja apuneuvoja tekstinhuollon kysymyksiin; opiskelija tutustuu tekstintutkimuksen yleisimpiin suuntauksiin, oppii tunnistamaan erilaisista teksteistä niiden tavoitteita sekä tyyli- ja vaikutuskeinoja ja omaksuu kriittisen lukutavan.

Opiskelutapa: Luennot ja harjoitukset, joilla perehdytään tekstilingvistiikan peruskäsitteisiin ja kielenhuollon perusteisiin; analysoidaan tekstejä niiden tavoitteiden, rakenteen, tyylin ja kriittisen lukutaidon näkökulmista.

 

 

Aineopinnot  45 op

 

Suoritettavista opinnoista sovitaan erikseen jokaisen opiskelijan kanssa. Ne koostuvat osin suomalaisille tarkoitetuista opinnoista, osin erikseen suunnitelluista opinnoista.