05.07.2009

Opetussuunnitelma 2009–2012

 

Opintokokonaisuus on tarkoitettu ulkomaalaisille, joiden tavoitteena on syventää suomen kielen rakenteen ja käytön tuntemustaan ja parantaa suomen kielen taitoaan. Opintojen aloittaminen edellyttää Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen suomi 4 -kurssin suorittamista tai vastaavaa kielitaitoa eli kykyä opiskella kokonaan suomen kielellä. Perusopinnot sopivat monien pääaineiden sivuaineeksi, ja niiden suorittaminen on osoituksena hyvästä suomen kielen taidosta ja tuntemuksesta. Aineopinnot ja syventävät opinnot sopivat esimerkiksi niille, jotka haluavat myöhemmin opettaa suomea maahanmuuttajille. Niiden osalta noudatetaan suomen kielen yleistä opetussuunnitelmaa.

Perusopintojen opetus on osin eriytettyä, osin yhteistä äidinkielisten opiskelijoiden kanssa. Aineopinnoissa ja syventävissä opinnoissa ei ole eriytettyä opetusta, mutta arvioinnissa otetaan huomioon se, ettei suomi ole äidinkieli. Tenttipapereihin ja esseisiin on muistettava merkitä, että suorittaa ulkomaalaisille tarkoitettuja suomen kielen opintoja.

Perusopinnot 25 op

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija

 • tuntee suomen kielen peruskieliopin ja kielitieteen peruskäsitteet
 • osaa lukea monenlaisia suomenkielisiä tekstejä
 • tuntee puhekielen ja kirjakielen eroja
 • tuntee opinnoissa tarvittavia tekstilajeja ja osaa kirjoittaa niitä riittävän hyvin selvitäkseen opinnoista suomen kielellä
 • osaa etsiä lisätietoja ja on valmis kehittämään osaamistaan.
Kaikille yhteiset
Kielitaidon kehittäminen Yhdessä kielikeskuksen kanssa järjestettäviä  opintojaksoja ja itsenäistä opiskelua. 7 op
Kielitieto ja kielen rakenne KLSP002 Johdatusta kieleen ja sen tutkimukseen (3 op)*
SKIP202 Suomen kielen rakenne (8 op)
11 op
Tekstit ja kirjoittaminen SKIP301 Tekstianalyysi (3 op)
SKIP302 Kirjoittaminen (2 op)
5 op
Suomen kielen kehitys ja vaihtelu SKIP402 Nyky-Suomi kieliyhteisönä (2 op) 2 op
Opintopisteet yht. 25

*Opintojakson KLSP002 johonkin muuhun kieleen suorittaneet tekevät kurssin sijasta kirjatentin.

Suomen kielen aineopintoihin jatkavat suorittavat lisäksi seuraavat jaksot (yht. 7 op):  SKIP303 Kielenhuolto 3 op ja SKIP401 Kirjasuomen kehitys 4 op.

Kielitieto ja kielen rakenne

KLSP002 Johdatusta kieleen ja sen tutkimukseen   3 op

Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija

 • osaa tarkastella kieltä tutkimuksen kohteena
 • tunnistaa maailman kielten moninaisuuden ja kielellisen monimuotoisuuden
 • osaa nimetä erilaisia kielentutkimuksen alueita (esim. yleinen ja soveltava kielitiede; sosio- ja psykolingvistinen tutkimus jne.), tarkastelun näkökulmia (esim. kieli ja yhteiskunta) ja tutkimussuuntauksia (esim. strukturalismi)
 • tunnistaa kielitieteen keskeiset kuvaustasot (fonologia, morfologia, syntaksi, leksikko, semantiikka, pragmatiikka) sekä niiden peruskäsitteitä
 • tunnistaa kielten laitoksen tutkimus- ja opetusprofiiliin kuuluvat alueet (kielen oppiminen ja opettaminen, kielenkäyttö ja diskurssi, kieli ja kulttuuri) ja niiden peruskäsitteitä  
 • pystyy hankkimaan perustietoa alan kirjallisuudesta ja kielitieteellisiltä verkkosivustoilta
 • ymmärtää kielitieteellisen tiedon merkityksen oman kieliasiantuntijuuden rakentumisessa.
Opiskelutapa:

Luennot, oppimistehtävät ja kirjallisuus.

Arviointi:

Kertauskuulustelu, 0–5.

Suositus ajoituksesta:

Kurssi suoritetaan ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä ensimmäisessä periodissa.

Vastuuhenkilö: Professori Hannele Dufva.

 

SKIP202 Suomen kielen rakenne 8 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • tuntee kielitieteen keskeisen terminologian ja osaa hyödyntää sitä tekstien analysoinnissa sekä kielen fonologisessa, morfologisessa ja syntaktisessa kuvauksessa
 • tuntee suomen kielen äänne-, muoto- ja lauserakenteen perusasiat, kuten äänteiden muodostustavat, äännevaihtelut, nominien ja verbien taivutuksen ja taivutustyypit, lausetyypit ja lauseenjäsenet,
 • ymmärtää kieliopin sekä kielen sisäisenä ominaisuutena että erilaisina tapoina kuvata kielen rakennetta
 • osaa soveltaa tietoja tekstien analysointiin.
Opiskelutapa:

Luennot ja harjoitukset. Tentti kirjallisuuden pohjalta vain erikseen sovittaessa.

Arviointi:

Tentti, 0–5.

Kirjallisuus:

Luentomoniste. Harjoitusten materiaali jaetaan kurssilla. Tukikirjallisuudesta annetaan opastusta kurssilla.

Suositus ajoituksesta:

Ensimmäinen opiskeluvuosi.

Huom! Ne, jotka ovat suorittaneet opintojakson johonkin muuhun kieleen, suorittavat kirjatentin SKIP102 Näkökulmia suomen kieleen.

Vastuuhenkilö:

Lehtori Seppo Pekkola.

 

Tekstit ja kirjoittaminen

Kielikeskuksen kanssa yhteistyössä pyritään järjestämään erityisesti ulkomaalaisille opiskelijoille suunnattuja tekstianalyysin ja kirjoittamisen kursseja. Näillä voi korvata alla mainitut kurssit. Jos sopivia kursseja ei ole tarjolla, suoritetaan seuraavat kaikille suomen kielen perusopintoja suorittaville suunnatut kurssit.

 

SKIP301 Tekstianalyysi 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • tuntee tekstilingvistisen tutkimuksen lähtökohdat ja perusideat
 • osaa kuvata ja määritellä tekstintutkimuksen peruskäsitteitä (mm. tekstityyppi, tekstilaji, sidoksisuus, koheesio, koherenssi, teema progressio)
 • osaa tehdä havaintoja teksteistä ja käyttää tekstilingvistiikan käsitteitä analysoidessaan tekstejä
 • ymmärtää, että kielen rakenteita ja kieliopillisia ilmiöitä voidaan tarkastella kokonaisten tekstien kannalta ja että ne vaikuttavat tekstien merkitykseen.
Opiskelutapa:

Luennot ja harjoitukset.

Arviointi:

Analyysitehtävät, 0–5.

Suositus ajoituksesta:

Ensimmäisen vuoden kevät.

Vastuuhenkilö: Lehtori Lea Nieminen.

 

SKIP302 Kirjoittaminen 2 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • tuntee yliopisto-opiskelun edellyttämät perustekstilajit (mm. essee, tenttivastaus, luentopäiväkirja, tutkimusesittely) ja niiden konventiot
 • osaa lukea kielitieteellistä tekstiä ja käyttää sitä oman tekstinsä pohjana
 • osaa kirjoittaa opiskelun edellyttämiä tekstilajeja
 • ymmärtää kirjoittamistaitojen merkityksen opiskelun kannalta ja motivoituu sekä kirjoittamiseen että omien taitojensa kehittämiseen.
Opiskelutapa:

Luennot ja harjoitukset.

Arviointi:

  Kurssilla kirjoitetut tekstit, 0–5.

Suositus ajoituksesta:

  Ensimmäisen vuoden syyslukukausi.

Vastuuhenkilö: Lehtori Lea Nieminen.

Suomen kielen kehitys ja vaihtelu

SKIP402 Nyky-Suomi kieliyhteisönä 2 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • tuntee Suomen kielten virallisen aseman ja käytännön tilanteen
 • kiinnostuu seuraamaan kieliasioista käytävää keskustelua
 • osaa perustella mielipiteitään hankkimallaan tiedolla.
Opiskelutapa:

Itseopiskelu.

Arviointi:

Tentti, 0–5.

Kirjallisuus:

Valikoima artikkeleita.

Vastuuhenkilö: Lehtori Lea Nieminen.

 

Suomen kielen aineopintoihin jatkavat suorittavat lisäksi seuraavat jaksot (yht. 7 op):

SKIP303 Kielenhuolto 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • osaa käsitellä tekstejä kielenhuollon näkökulmista, tuntee tärkeimmät kielenhuoltajan apuneuvot ja osaa etsiä niistä ratkaisuja ongelmiin
 • tietää, että kielen muutokset tuottavat uusia ongelmia, jotka edellyttävät ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä ja asenteellista joustoa.
Opiskelutapa:

Luennot, harjoitukset ja ryhmätyöt. Vaihtoehtona tutustuminen tentaattorin kanssa sovittavaan kirjallisuuteen ja siihen liittyvät tehtävät.

Arviointi:

Tentti, 0–5.

Kirjallisuus:

Kurssilla jaettava materiaali. Oheiskirjallisuuteen tutustutaan kurssilla.

Suositus ajoituksesta:

Ensimmäisen vuoden syksyllä toinen periodi.

Vastuuhenkilö: Lehtori Seppo Pekkola.

 

SKIP401 Kirjasuomen kehitys 4 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • hallitsee kirjasuomen kehityksen päälinjat sekä tärkeimmät oikeinkirjoituksen, äänne- ja muotorakenteen ja sanaston muutokset
 • tuntee kielenohjailun periaatteet erityisesti 1800-luvulta nykypäivään
 • pystyy lukemaan eri-ikäisiä tekstejä ja osaa selittää niiden oikeinkirjoitusta, äänne- ja muotopiirteitä sekä sanastoa
 • ymmärtää kirjakielen merkityksen kunkin aikakauden viestinnässä ja suomalaisessa kulttuurissa.
Opiskelutapa:

Luennot ja harjoitukset. Vaihtoehtona kirjatentti.

Arviointi:

Tentti, 0–5.

Kirjallisuus:

Kirjatentti: LEHIKOINEN–KIURU, Kirjasuomen kehitys (4. painos) ja HÄKKINEN, Agricolasta nykykieleen s. 321–519.

Suositus ajoituksesta:

Ensimmäisen vuoden kevätlukukausi.

Vastuuhenkilö: Professori Aila Mielikäinen.