04.07.2009

Opintojaksot

Perusopinnot 27 op

ULKP010 KIELITAIDON KEHITTÄMINEN
ULKP110 Kielikeskuksen järjestämät kurssit 5 op
ULKP310 Praktikum 5 op
SKIP302 Kirjoittaminen 4 op

ULKP020 KIELITIETO
SKIP201 Suomen kielen rakenne 8 op
KLSP001, SKIP101, KLSP003 Kielitieto ja kielitiede 5 op

Suomen kielen aineopintoihin jatkavat suorittavat lisäksi seuraavat jaksot (yht. 8 op):
SKIP401 Kirjasuomen kehitys 4 op
SKIP301 Tekstianalyysi 4 op

Opintojaksojen kuvaukset

ULKP010 KIELITAIDON KEHITTÄMINEN yht. 14 op

Vastuuaine: Suomen kieli ja yliopiston kielikeskus
Tavoite: Tavoitteena on kohentaa suomen kielen puhumisen, ymmärtämisen, kirjoittamisen ja tekstin ymmärtämisen sekä kieliopin ja sanaston hallintaa. Kullekin opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma.

ULKP110 KIELIKESKUKSEN JÄRJESTÄMÄT KURSSIT 5 op

Opiskelutapa: Opintoviikot voi koota yliopiston kielikeskuksen kursseista, jotka ovat tason 4 yläpuolella (Suomi 5 ja vuosittain vaihtelevat erikoiskurssit).

ULKP310 PRAKTIKUM 5 op

Tavoite: Kurssilla tarkastellaan suomen kielen sanastoa, rakennetta ja tyylipiirteitä.
Opiskelutapa: Kurssilla tehdään runsaasti suullisia ja kirjallisia harjoituksia, jotka käsittelevät suomen kielen ilmiöitä tai kulttuurisia piirteitä. Kielitaitoa kehitetään myös kaunokirjallisuutta lukemalla. Lisäksi työskennellään yhdessä suomalaisten opiskelijoiden kanssa ja seurataan tietoisesti ja systemaattisesti omaa oppimisprosessia. Harjoitustunnit, ryhmätyöt ja itsenäinen työskentely.
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen.

SKIP302 KIRJOITTAMINEN 4 op

Tavoite: Opiskelija oppii tarkkailemaan, kehittämään ja monipuolistamaan omia kirjoitus- ja tekstitaitojaan, antamaan palautetta, kielitiedon kytkeminen kirjoittamiseen ja tekstien muokkaamiseen..
Opiskelutapa: Välineitä ja näkökulmia kirjoittamiseen ja kirjallisen ilmaisun kehittämiseen, kirjoitetaan ja työstetään eri tekstilajien tekstejä kirjoittamisprosessin eri vaiheissa, varsinkin esseekirjoittaminen, palauteprosessit ja itsearviointi.


ULKP002 KIELITIETO yht. 13 op

SKIP201 SUOMEN KIELEN RAKENNE 8 op

Tavoite: Opiskelija hallitsee kieliopin perusteet ja ymmärtää kieliopin erilaisina tapoina kuvata kielen rakennetta, merkityksiä ja käyttöä ja osaa soveltaa tietoaan suomen kielen kuvaukseen.
Opiskelutapa: Luennot ja harjoitukset, joilla tutustutaan kieliopin peruskäsitteisiin ja sovelletaan niitä suomen kielen äänne-, muoto- ja lauserakenteen kuvaukseen.

KLSP001, SKIP101, KLSP002 KIELITIETO JA KIELITIEDE: NÄKÖKULMIA KIELEEN 5 op

Tavoite: Opiskelija osaa tarkastella ja analysoida kielen rakennetta, tuntee opiskelemansa kielen keskeiset kielitieteelliset näkemykset ja tutkimussuuntaukset sekä ymmärtää kielen ja kielentutkimuksen moniulotteisen ja varioivan luonteen. Opiskelija pystyy pohtimaan monipuolisesti kielen suhdetta yksilöön, yhteiskuntaan ja maailmaan sekä tuntee yleisimpiä teorioita kielen omaksumisesta, oppimisesta ja opettamisesta.
Opiskelutapa: Yhteiset luennot kielen laitoksen kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille syyslukukauden aluksi (KLSP001 Johdatusta kieleen ja sen tutkimukseen 1 op) ja kevätlukukaudella (KLSP003 Soveltavan kielentutkimuksen näkökulmia 2 op) sekä näiden väliin sijoittuva kielikohtainen kurssi (SKIP101 Teoreettisen kielentuntemuksen peruskäsitteitä 2 op). Laitoksen yhteisiin luentoihin liittyy harjoituksia, ryhmäkeskusteluja sekä oheislukemista ja -tehtäviä. Suomen oppiaineessa kielikohtainen osuus sisältyy perusopintojen SKIP201 Suomen kielen rakenne -kurssiin.

AINEOPINTOIHIN JATKAVILLE:

SKIP401 KIRJASUOMEN KEHITYS 4 op

Tavoite: Kyky lukea ja selittää eri-ikäisiä tekstejä sekä ymmärtää kirjakielen merkitys kunkin aikakauden viestinnässä ja koko kulttuurissa.
Opiskelutapa: Luento- ja harjoituskurssi suomen kirjakielen synnystä ja kehitysvaiheista, kirjoitetun normin muotoutumisesta ja tietoisen kielenohjailun periaatteista. Vaihtoehtona kirjatentti.
Kirjallisuus: LEHIKOINEN–KIURU, Kirjasuomen kehitys (4. painos) ja HÄKKINEN, Agricolasta nykykieleen s. 321–519.

SKIP301 TEKSTIANALYYSI 4 op

Tavoite: Opiskelija ymmärtää tekstien arvioinnin ja siihen liittyvän kielenhuollon ajattelutapoja sekä oppii etsimään ratkaisuja ja apuneuvoja tekstinhuollon kysymyksiin; opiskelija tunnistaa erilaisista teksteistä niiden tavoitteita sekä tyyli- ja vaikutuskeinoja ja omaksuu kriittisen lukutavan.
Opiskelutapa: Luennot ja harjoitukset, joilla perehdytään tekstilingvistiikan peruskäsitteisiin ja kielenhuollon perusteisiin; analysoidaan tekstejä niiden tavoitteiden, rakenteen, tyylin ja kriittisen lukutaidon näkökulmista.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty.


Aineopinnot 45 op

Suoritettavista opinnoista sovitaan erikseen jokaisen opiskelijan kanssa. Ne koostuvat osin suomalaisille tarkoitetuista opinnoista, osin erikseen suunnitelluista opinnoista.