03.09.2014

Kurssikuvaukset

Suomen kielen ja kulttuurin opetussuunnitelma 2012-2015

Perusopinnot

 

SKIP102 Näkökulmia suomen kieleen (2 op)

Huom! Tämän opintojakson suorittavat vain ne opiskelijat, jotka ovat suorittaneet opintojakson KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen johonkin muuhun kieleen.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa suomen kielen tutkimuksen keskeisimmät tutkimusalueet

 • ymmärtää suomen kielen ja sen tutkimuksen monimuotoisuuden

 • osaa nimetä ja kuvailla suomen kielen tutkimuksen suuntauksia

 • pystyy hankkimaan perustietoa alan kirjallisuudesta ja suomen kieltä koskevilta verkkosivustoilta

 • ymmärtää suomen kieltä koskevan tiedon merkityksen oman kieliasiantuntijuuden rakentumisessa.

Opiskelutapa: Itsenäinen työskentely.

Arviointi: Tentti, 0–5.

Kirjallisuus: ONIKKI-RANTAJÄÄSKÖ–SIIROINEN (toim.): Kieltä kohti.

Suositus ajoituksesta: Suomen kielen perusopintojen alkuvaiheessa.

Tentaattori: Professori Maisa Martin.

 

SKIP204 Sanoista lauseiksi (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee suomen kielen morfologian ja syntaksin keskeisen terminologian ja osaa hyödyntää sitä kielen analysoinnissa

 • tuntee suomen kielen rakenteen perusasiat, kuten nominien ja verbien taivutuksen, sananmuodostuksen, eri sanaluokkien muodostamat lausekkeet, syntaktiset roolit ja lausetyypit

 • osaa käyttää kielitieteellisiä käsitteitä kuvatessaan suomen kielen rakennetta

 • ymmärtää kielen kuvauksen eri tasot ja niiden väliset yhteydet

 • ymmärtää kieliopin sekä kielen sisäisenä ominaisuutena että erilaisina tapoina kuvata kielen rakennetta.

Opiskelutapa: Luennot ja harjoitukset.

Arviointi: Tentti, 0–5.

Suositus ajoituksesta: Perusopintojen ensimmäinen opintovuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Vesa Jarva.

 

SKIP303 Kielenhuolto (2 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää kielenhuollon periaatteet ja normien sopimuksellisen luonteen

 • tuntee kielenohjailun periaatteet ja instituutiot

 • tuntee tärkeimmät kielenhuoltajan apuneuvot ja osaa etsiä niistä ratkaisuja

 • osaa muokata tekstejä kielenhuollon näkökulmista

 • tietää, että kielen muutokset tuottavat uusia kielenhuollollisia ongelmia, jotka

edellyttävät ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä ja asenteellista joustoa.

Opiskelutapa: Luennot ja harjoitukset.

Arviointi: Kurssitehtävät, 0–5.

Kirjallisuus: Kurssilla jaettava materiaali. Oheiskirjallisuuteen tutustutaan kurssilla.

Suositus ajoituksesta: Perusopintojen ensimmäinen opintovuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Vesa Jarva.

 

SKIP403 Kielipolitiikka ja maahanmuuton kielikysymykset (4 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee Suomen kielten virallisen aseman ja käytännön tilanteen

 • ymmärtää monikielistyvän yhteiskunnan jännitteitä ja mahdollisuuksia

 • kiinnostuu seuraamaan kielipolitiikasta ja kielikoulutuksesta käytävää keskustelua

 • ymmärtää, että jokainen on kielipoliittinen toimija.

Opiskelutapa: Itseopiskelu tai opintopiiri.

Arviointi: Kirjatentti (e-tentti tai oppiaineen tenttipäivä, 2 op), jonka jälkeen täydentävä essee (2 op). Sovi esseestä vastuuopettajan kanssa.

Kirjallisuus:

- HAKULINEN - KALLIOKOSKI - KANKAANPÄÄ - KANNER - KOSKENNIEMI - LAITINEN - MAAMIES - NUOLIJÄRVI 2009: Suomen kielen tulevaisuus, Kielipoliittinen toimintaohjelma, s. 9–97. Saatavilla verkossa.

- Jyväskylän yliopiston kielipolitiikka. Saatavilla verkossa .

- LATOMAA - PÖYHÖNEN - SUNI - TARNANEN 2013: Kielikysymykset muuttoliikkeessä. Teoksessa Martikainen, Tuomas, Saukkonen, Pasi & Säävälä, Minna (toim.): Muuttajat: Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Helsinki: Gaudeamus, s. 163–183.

- LATOMAA, Sirkku & SUNI, Minna 2010: Toisen sukupolven kielelliset valinnat. Teoksessa Martikainen, Tuomas & Haikkola, Lotta (toim.): Maahanmuutto ja sukupolvet. Tietolipas 233. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 151–174.

- PÖYHÖNEN - TARNANEN - KYLLÖNEN - VEHVILÄINEN - RYNKÄNEN 2009: Kielikoulutus maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa. Tavoitteet, toteutus ja hallinnollinen yhteistyö. Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, s. 9–29. Saatavilla verkossa.

- TERÄS - KILPI-JAKONEN 2013: Maahanmuuttajien lapset ja koulutus. Teoksessa Martikaine, tuomas, Saukkonen, Pasi & Säävälä, Minna (toim.): Muuttajat: Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Helsinki: Gaudeamus, 184–202.

Suositus ajoituksesta: Perusopintojen ensimmäinen opintovuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Minna Suni.

 

ULKP350 Sanasto (2 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on syventynyt valitsemansa aihepiirin sanastoon

 • tuntee tärkeimmät suomen kielen sanakirjat

 • tietää, millaisia asioita sanaston osaamiseen kuuluu

 • osaa aktiivisesti kasvattaa omaa sanavarastoaan.

Opiskelutapa: Luennot ja harjoitukset tai tentaattorin kanssa sovittava itsenäinen opiskelu.

Arviointi: Oppimistehtävät, 0–5.

Suositus ajoituksesta: Perusopintojen ensimmäinen opintovuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Minna Suni.

 

ULKP450 Akateeminen kirjoittaminen (3 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee yliopisto-opiskelun edellyttämät perustekstilajit (mm. essee, tenttivastaus, luentopäiväkirja) ja niiden konventiot

 • osaa lukea kielitieteellistä tekstiä ja ymmärtää, miten sitä voidaan käyttää lähteenä muissa teksteissä

 • osaa kirjoittaa opiskelussa tarvittavia tekstilajeja

 • ymmärtää kirjoittamistaitojen merkityksen opiskelun kannalta ja motivoituu sekä

kirjoittamiseen että omien taitojensa kehittämiseen.

Opiskelutapa: Luennot ja harjoitukset tai tentaattorin kanssa sovittava itsenäinen opiskelu.

Arviointi: Kurssitehtävät, 0–5.

Suositus ajoituksesta: Perusopintojen ensimmäisen opintovuosi.

Huom! Voidaan korvata soveltuvin osin kurssilla SKIP304 Akateemiset tekstitaidot.

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Minna Suni.

 

 

Aineopinnot

 

SKIP203 Äänteistä puheeksi 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää puhutun ja kirjoitetun kielen erot

 • ymmärtää puhutun kielen primaariuden, monimuotoisuuden ja eri kielimuotojen tasavertaisuuden

 • hallitsee suomen kielen äännerakenteen ja variaation kuvauksessa käytetyn keskeisen terminologian

 • tuntee suomen kielen murteiden ryhmittelyn ja päämurteiden tärkeimmät erot

 • tuntee nykypuhekielen keskeiset piirteet ja niiden murretaustan

 • pystyy analysoimaan puhuttua kieltä ja sen äänteellistä variaatiota.

Opiskelutapa: Luennot ja harjoitukset.

Arviointi: Tentti, 0–5.

Suositus ajoituksesta: Aineopintojen ensimmäinen opintovuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Vesa Jarva.

 

SKIP204 Sanoista lauseiksi 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee suomen kielen morfologian ja syntaksin keskeisen terminologian ja osaa hyödyntää sitä kielen analysoinnissa

 • tuntee suomen kielen rakenteen perusasiat, kuten nominien ja verbien taivutuksen, sananmuodostuksen, eri sanaluokkien muodostamat lausekkeet, syntaktiset roolit ja lausetyypit

 • osaa käyttää kielitieteellisiä käsitteitä kuvatessaan suomen kielen rakennetta

 • ymmärtää kielen kuvauksen eri tasot ja niiden väliset yhteydet

 • ymmärtää kieliopin sekä kielen sisäisenä ominaisuutena että erilaisina tapoina kuvata kielen rakennetta.

Opiskelutapa: Luennot ja harjoitukset.

Arviointi: Tentti, 0–5.

Suositus ajoituksesta: Aineopintojen ensimmäinen opintovuosi.

Huom! Jos SKIP204 Sanoista lauseiksi tai SKIP202 Suomen kielen rakenne on suoritettu aikaisemmin, suoritetaan KLS113 Näkökulmia monikielisyyteen.

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Vesa Jarva.

 

ULKA120 Tekstianalyysi 3 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee eri tekstityyppien ja tekstilajien ominaispiirteet

 • osaa tehdä havaintoja teksteistä ja käyttää tekstilingvistiikan peruskäsitteitä analysoidessaan tekstejä

 • osaa tarkastella kriittisesti tekstisisältöjä

 • ymmärtää, että kielen rakenteita ja kieliopillisia ilmiöitä voidaan tarkastella kokonaisten tekstien kannalta ja että ne vaikuttavat tekstien merkitykseen.

Opiskelutapa: Luennot ja harjoitukset.

Arviointi: Analyysitehtävät ja/tai tentti, 0–5.

Suositus ajoituksesta: Aineopintojen toinen opintovuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Minna Suni.

 

ULKA150 Kielenkäyttö 3 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa käyttää kieltä tarkoituksenmukaisesti erilaisissa tilanteissa

 • osaa poimia laajahkosta materiaalista ydinasiat ja yhdistää ne loogiseksi kokonaisuudeksi

 • osaa valmistella esitelmiä ja suunnitella niitä tukevaa kirjallista materiaalia

 • osaa muokata omia tekstejään.

Edeltävät tiedot: SKIP204 Sanoista lauseiksi

Opiskelutapa: Luennot ja harjoitukset (joko kielikeskuksen järjestämä Mediasuomea-kurssi tai oppiaineen järjestämä kurssi) tai tentaattorin kanssa sovittava itsenäinen opiskelu.

Arviointi: Oppimistehtävät, 0–5.

Suositus ajoituksesta: Aineopintojen ensimmäinen opintovuosi.

Huom! Pääaineopiskelijat suorittavat tämän opintojakson sijasta opintojakson KLSA012 Tutkimuksen teon perusteet.

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Minna Suni.

 

ULKA350 Sanasto 2 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on syventynyt valitsemansa aihepiirin sanastoon

 • tuntee tärkeimmät suomen kielen sanakirjat

 • tunnistaa sanoihin liittyviä tyylisävyjä

 • osaa käyttää erilaisia sananmuodostuskeinoja sanavaraston laajentamisessa

 • hallitsee erilaisia tapoja laajentaa itsenäisesti sanavarastoaan.

Opiskelutapa: Luennot ja harjoitukset tai tentaattorin kanssa sovittava itsenäinen opiskelu.

Arviointi: Oppimistehtävät, 0–5.

Suositus ajoituksesta: Aineopintojen ensimmäinen opintovuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Minna Suni.

 

ULKA450 Akateeminen kirjoittaminen 2 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee yliopisto-opiskelun edellyttämät perustekstilajit (mm. essee, tenttivastaus, luentopäiväkirja, tutkimusesittely) ja niiden konventiot

 • osaa lukea kielitieteellistä tekstiä ja käyttää sitä lähteenä omissa teksteissään

 • osaa kirjoittaa opiskelussa tarvittavia tekstilajeja

 • ymmärtää kirjoittamistaitojen merkityksen opiskelun kannalta ja motivoituu sekä kirjoittamiseen että omien taitojensa kehittämiseen

 • osaa antaa ja ottaa vastaan palautetta teksteistä.

Opiskelutapa: Luennot, harjoitukset ja vertaispalaute.

Arviointi: Kurssitehtävät, 0–5.

Suositus ajoituksesta: Aineopintojen ensimmäinen opintovuosi.

Huom! Voidaan korvata kurssilla SKIP304 Akateemiset tekstitaidot.

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Minna Suni.

 

SKIA803 Kandidaatintutkielma 7 op

Osaamistavoitteet: Kandidaatintutkielman laadittuaan opiskelija osaa

 • ohjatusti toteuttaa suppeahkon tutkimuksen

  • rajata aiheen ja etsiä siihen soveltuvaa tutkimuskirjallisuutta

  • laatia suppean tutkimussuunnitelman

  • muotoilla tutkimusongelman tai -kysymyksen

  • kerätä ja valita aineiston

  • käsitellä ja analysoida aineistoa soveltuvilla menetelmillä

 • kirjoittaa tutkielman.

Opiskelutapa: Itsenäinen työskentely.

Arviointi: Tutkielma, 0–5.

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Minna Suni.

 

SKIA804 Kandidaattiseminaari 3 op

Osaamistavoitteet: Kandidaattiseminaarin käytyään opiskelija

 • osaa muotoilla tutkimuskysymyksiä ja laatia lyhyen tutkimussuunnitelman

 • hallitsee lähdeviitteiden käytön ja muita tutkimuskirjoittamisen käytänteitä

 • osaa esitellä tutkielmansa seminaarissa

 • osaa antaa ja ottaa vastaan palautetta osana seminaarikeskustelua

 • on oppinut toimimaan seminaariryhmän aktiivisena ja yhteistyökykyisenä jäsenenä.

Edeltävät tiedot: Suoritetut perusopinnot ja suuri osa aineopinnoista.

Opiskelutapa: Seminaarityöskentely.

Arviointi: Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn, 0 – 5.

Ajoitus: 3. lukuvuosi seuraavasti: 1. periodissa laitoksen yhteinen kurssi KLSA012 Tutkimuksen teon perusteet ja oppiaineen yhteisiä tapaamisia, 2. periodissa seminaarityöskentelyä, 3. periodissa itsenäistä työtä, 4. periodissa kandidaatintutkielmien käsittely.

Vastuuhenkilöt: Yliopistonlehtorit Sari Sulkunen, Vesa Jarva ja Minna Suni.

 

 

HISP013 – HISP016 Suomen historian osuus historian peruskurssista (4–8 op):

 

1) Suomen historian osuus historian peruskurssista 4–8 op


a) HISP013 Uusi aika (2 op)

Osaamistavoitteet: Kurssin jälkeen opiskelija

 • ymmärtää suurvalta-ajan perusteet ja merkityksen Ruotsin ja sen itäisen osan (so. Suomen) historiassa sekä laajemmin eurooppalaisessa kontekstissa

 • tuntee hallitsijan ja yhteiskuntaryhmien aseman muutoksen sekä yhteiskunnallisen kehityksen suunnat uuden ajan Ruotsissa

 • ymmärtää aikakauden Ruotsissa tapahtuneiden uskonnollisten ja poliittisten konfliktien merkityksen eurooppalaisessa kontekstissa

 • pystyy analysoimaan maailmankuvan laajenemista ja siihen vaikuttaneita tekijöitä

 • kykenee nimeämään aikakauden tärkeimmät aatteelliset, kulttuuriset ja taloudelliset tapahtumat ja kehityskulut.

Opiskelutapa: Luennot (johdatusluennot sekä kirjallisuuden korvaavat luennot; johdatusluennot videoidaan).

Arviointi: Tentti, 1–5.

Kirjallisuus: Karonen, Petri, Pohjoinen suurvalta. Ruotsi ja Suomi 1521 – 1809 (2008).

 

b) HISP014 Uusin aika (2 op)

Osaamistavoitteet: Kurssin jälkeen opiskelija

 • on selvillä Suomen autonomisen aseman valtiollisesta, yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta merkityksestä

 • osaa selittää vallan tasapainon muutoksia ennen ensimmäistä maailmansotaa

 • ymmärtää aikakauden yhteiskunnallisia ja poliittisia murroksia sekä niiden vaikutuksia 1900-luvun historiaan

 • tuntee aikakauden tärkeimmät aatteelliset ja poliittiset virtaukset.

Opiskelutapa: Luennot (johdatusluennot sekä kirjallisuuden korvaavat luennot; johdatusluennot videoidaan).

Arviointi: Tentti, 1–5.

Kirjallisuus: Haapala (toim.), Talous, valta, valtio; Jussila—Hentilä—Nevakivi, Suomen poliittinen historia 1809—2009 (1800-luvun osuus).

 

c) HISP015 Lähihistoria (2 op)

Osaamistavoitteet: Kurssin jälkeen opiskelija

 • pystyy analysoimaan itsenäisen Suomen syntyvaiheita ja tuntee Suomen ulkopolitiikan päälinjat 1900-luvulla

 • on selvillä talouden ja demokratian kriiseistä 1920- ja 1930-luvulla

 • hahmottaa Suomen yhteiskunnallisen, poliittisen, kulttuurisen ja taloudellisen kehityksen 1900-luvulla

 • ymmärtää Suomen historian osana Euroopan ja globaalin maailman historiaa.

Opiskelutapa: Luennot (6 t) ja kirjallisuus.

Arviointi: Tentti, 1–5.

Kirjallisuus: Meinander, Henrik, Tasavallan tiellä. Suomi kansalaissodasta 2000-luvulle (1999).

 

d) HISP016 Talous ja yhteiskunta pitkällä aikavälillä (2 op)

Osaamistavoitteet: Kurssin jälkeen opiskelija

 • osaa sijoittaa talous- ja yhteiskuntahistorian tieteen kenttään

 • ymmärtää talous- ja yhteiskuntahistoriallisen tavan tulkita historiaa

 • on selvillä tärkeimmistä talous- ja yhteiskuntapoliittisista suuntauksista

 • osaa nimetä talouden murroskaudet ja merkittävimmät innovaatiot esihistoriasta nykypäiviin

Opiskelutapa: Luennot (johdatusluennot sekä luentosarja taloushistoriasta; johdatusluennot videoidaan).

Arviointi: Tentti, 1–5.

Kirjallisuus: Ojala, Jari, Eloranta, Jari, Jalava, Jukka (toim.), The Road to Prosperity. An Economic History of Finland (2006).

 

2) Historian aineopintojen erikoistumisopinnoista (aate- ja käsitehistoria, poliittinen historia, kulttuuri- ja mentaliteettihistoria, sosiaalihistoria, talous- ja yhteiskuntahistoria) Suomen historiaa tai etnologian aineopinnoista Suomea koskevia kursseja valinnan mukaan (0—4 op). Suoritettavat kurssit sovitaan erikseen.

 

Syventävät opinnot

 

SKIA214 Morfosyntaksi 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää kieliopin muuttuvina ja kilpailevina tapoina kuvata kieltä sekä osaa soveltaa erilaisia näkemyksiä kielen analyysiin

 • osaa tarkastella kielioppia sekä kirjoitetun että puhutun kielen näkökulmasta

 • ymmärtää, että muoto ja merkitys toimivat yhdessä ja muodostavat kokonaisuuden

 • pystyy kehittämään käytännöllisiä ja pedagogisia sovelluksia erilaisiin tarpeisiin.

Edeltävät tiedot: SKIP204 Sanoista lauseiksi tai SKIP202 Suomen kielen rakenne tai vastaavat opinnot

Opiskelutapa: Luennot ja harjoitukset.

Arviointi: Tentti, 0–5.

Suositus ajoituksesta: Syventävien opintojen ensimmäinen opiskeluvuosi.

Vastuuhenkilö: Tutkijatohtori Marja Seilonen.

 

SKIA304 Merkitysten äärellä 4 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee merkityksen tutkimuksen lähtökohdat ja oivaltaa merkin ja merkityksen välisen suhteen ja merkitysten neuvoteltavuuden

 • tuntee semantiikan ja pragmatiikan keskeiset tutkimussuuntaukset ja niiden suhteen sanaston ja rakenteen kuvaukseen

 • tuntee semantiikan ja pragmatiikan keskeisiä käsitteitä ja osaa käyttää niitä kuvatessaan sanojen, lauseiden ja puhuttujen, kirjoitettujen ja multimodaalisten tekstien merkityksiä

 • osaa tarkastella merkitystä sekä yksilön että yhteisön kannalta.

Opiskelutapa: Luennot ja harjoitukset tai itseopiskelu.

Arviointi: Tentti ja oppimistehtävät, 0–5.

Suositus ajoituksesta: Syventävien opintojen ensimmäinen opiskeluvuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Minna Suni.

 

SKIA403 Kieli yhteisöllisenä ilmiönä 4 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee sosiolingvistiikan keskeiset teoriat ja metodit

 • tunnistaa variaation ja muutoksen osaksi kielen perusolemusta

 • osaa jäsentää kielen monimuotoisuuteen liittyviä ilmiöitä (multimodaalisuus)

 • tunnistaa kieliasenteiden ja -identiteettien dynaamisuuden

 • tuntee monikielisyyden eri ilmenemistapoja.

Opiskelutapa: Luennot tai itseopiskelu.

Arviointi: tentti 0–5.

Suositus ajoituksesta: Syventävien opintojen ensimmäinen opiskeluvuosi.

Vastuuhenkilö: Professori Jarmo Jantunen.

 

ULKS450 Akateeminen kirjoittaminen 2 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kehittää tiedonhankinnan ja -hallinnan taitojaan

 • tuntee valitsemaansa aiheeseen liittyvän sanaston

 • hallitsee lähdeviitteiden käytön ja muita tutkimuskirjoittamisen käytänteitä

 • osaa laatia tiivistelmän ja johdannon tai vastaavan tekstin valitsemastaan aiheesta

 • ymmärtää kirjoittamistaitojen merkityksen tutkimustyössä.

Opiskelutapa: Luennot ja harjoitukset tai tentaattorin kanssa sovittava itsenäinen opiskelu.

Arviointi: Oppimistehtävät, 0–5.

Suositus ajoituksesta: Viimeistään samanaikaisesti maisteriseminaarin kanssa.

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Minna Suni.

 

SKIS112 Maisteriseminaari 5 op

Osaamistavoitteet: Seminaariin osallistuttuaan opiskelija:

 • tuntee tutkimuksenteon prosesseja ja osaa käyttää tieteellisiä käsitteitä

 • osaa suunnitella tutkimushankkeen ja hankkia omaan tutkimusaiheeseensa liittyvää tietoa oma-aloitteisesti ja itsenäisesti

 • tuntee ja ymmärtää tutkimuksenteon eettiset periaatteet ja noudattaa niitä

 • osaa laatia tutkimussuunnitelman ja aikatauluttaa oman hankkeensa

 • osaa keskustella omasta työstään, esitellä sitä suullisesti ja kirjallisesti sekä perustella omia valintojaan

 • osaa antaa ja ottaa vastaan palautetta osana seminaarikeskustelua

 • on oppinut toimimaan seminaariryhmän aktiivisena ja yhteistyökykyisenä jäsenenä.

Edeltävät tiedot: Aineopinnot.

Opiskelutapa: Ryhmätyöskentely ja itseopiskelu. Osallistuminen kahteen suomen kielen oppiaineen yhteiseen seminaariin.

Arviointi: 0–5. Arviointi perustuu osallistumis- ja keskusteluaktiivisuuteen, suullisiin esityksiin sekä seminaarin aikana tehtäviin kirjallisiin tehtäviin.

Suositus ajoituksesta: Syventävien opintojen 2. vuosi.

Vastuuhenkilö: Professori Maisa Martin.

 

SKIS102 Pro gradu -tutkielma 40 op

Osaamistavoitteet: Maisterintutkielman laadittuaan opiskelija on perehtynyt laajemmin ja syvällisemmin suuntautumisvaihtoehtonsa mukaiseen tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin. Opiskelija osaa

 • toteuttaa itsenäisesti laajahkon tutkimuksen

 • etsiä omalla alalla tärkeitä tutkimusaiheita

 • etsiä ja arvioida kriittisesti aikaisempaa tutkimusta sekä suhteuttaa oman työnsä siihen

 • rajata aiheen ja muotoilla tutkimusongelman tai -kysymyksen

 • muotoilla tutkimukselleen teoreettisen viitekehyksen

 • kerätä tai valita aineistoa

 • käsitellä ja analysoida aineistoa siihen soveltuvin menetelmin

 • kirjoittaa tutkielman.

Edeltävät tiedot: Aineopinnot.

Opiskelutapa: Ohjattu itsenäinen työskentely.

Arviointi: Erinomainen – kiitettävä – hyvä – tyydyttävä – välttävä.